Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет міста Перечин на 2017 – 2018 роки»

УКРАЇНА

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

 10 сесія VII скликання

 РІШЕННЯ   

від  26 січня 2017 року № 276

         м.Перечин

Про затвердження міської цільової

програми «Громадський бюджет

міста Перечин на 2017 – 2018 роки»

         Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного кодексу України, сесія міської ради

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити міську цільову програму «Громадський бюджет міста Перечин на 2017 – 2018 роки» (Додаток 1).
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (зав.Попович Я.П.) забезпечити фінансування цільової Програми у межах передбачених бюджетних асигнувань.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (голова Шинкарчук Я.І.)

Міський голова                                                                   Погоріляк І.М.

Додаток 1

до проекту рішення

10 сесії 7 скликання № __

від 26 січня 2017 року

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА ПЕРЕЧИН  НА 2017 – 2018 РОКИ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ

Міська цільова програма «Громадський бюджет м.Перечин на 2017-2018 роки» (далі – Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Перечинської міської ради та жителів міста Перечин щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського бюджету. Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У Програмі застосовуються наступні терміни та поняття:

– Робоча група – створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету у місті Перечин визначених цією Програмою;

 – проект – пропозиція завдання, яка подана автором та має підтримку не менше 25 осіб (крім автора), яка не суперечить діючому законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів Перечинської міської ради, відповідає критерію загальної доступності жителів до виконаного проекту, має конкретне визначене місце реалізації, спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року в місті Перечин відповідно до критеріїв бланку – заяви, з врахуванням обсягу коштів та напрямків, які встановлені цією Програмою;

– автор – дієздатний громадянин України віком від 16 років, який зареєстрований або проживає в м. Перечин, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті);

– критерії бланку заяви – ознаки, які встановлені бланком-заявою проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Перечин (додаток 1 до Програми);

 – обсяг коштів – обсяг громадського бюджету м.Перечин визначений на відповідний рік згідно цієї Програми;

 – напрямки проекту – ідеї, які відповідають пріоритетам розвитку міста Перечин і які спрямовані на безпечне і комфортне проживання його мешканців. Напрямки проектів не можуть мати обмежень за сферами життєдіяльності міста (за виключенням поточної роботи і утримання бюджетних установ і комунальних підприємств).

 – картка аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів (додаток 2 до Програми);

 – пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені протоколом Номінаційного комітету ;

– голосування – процес визначення жителями м. Перечин проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування (додаток 5 до Програми) в паперовому чи електронному вигляді (на сайті Перечинської міської ради);

– встановлення підсумків голосування – підрахунок Номінаційним комітетом голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування;

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА

В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у жителів у м. Перечин, виникають ідеї як покращити своє місто, мікрорайон чи вулицю. В той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, що можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради). При цьому на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, в тому числі й до місцевої. Тобто на сьогодні, соціальна активність громади вимагає від Перечинської міської ради створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем. Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання «бюджету участі» на місцевому рівні.

Таким чином, затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Перечин на 2017 – 2018 роки» створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, в якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

III. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Перечин.

 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підрозділів Перечинської міської ради та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні сприяє розв’язанню найбільш нагальних проблем міста.

 1. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основними завданнями програми є:

 1. Подання проектів та інформаційна кампанія. Промоційна кампанія проводиться з метою ознайомлення жителів міста з основними положеннями, принципами громадського бюджету м. Перечин та можливостями, які можливо реалізувати завдяки його механізму, а також заохочення до подання проектів. Інформаційна кампанія спрямована на ознайомлення мешканців з хронологією та строками проведення заходів, перебігом подій, поданими та допущеними до голосування проектами, результатами голосування, станом реалізації проектів – переможців тощо. Промоційна та інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших коштів не заборонених чинним законодавством. Промоційна та інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів, а також шляхом проведення публічних заходів (зустрічей, круглих столів, прес – конференцій тощо). Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Перечин. Проекти подаються за єдиною обов’язковою для заповнення формою, яка містить короткий опис проекту (додаток 1). Бланк-заява проекту та зразок заповнення розміщуються на сайті Перечинської міської ради. Від одного автора протягом одного року може надходити не більше п’яти проектів.

Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

1) назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладена лаконічно, одним реченням;

 2) проект не суперечить чинному законодавству України;

3) реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Перечинської міської ради;

 4) проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;

5) проект у сфері просторового розвитку має відповідати містобудівній документації та реалізовуватись на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності територіальної громади міста;

6) проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат. При формуванні проектів, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

В рамках громадського бюджету м. Перечин не приймаються до розгляду проекти, які:

1) суперечать чинному законодавству України;

 2) дублюють завдання, які передбачені міськими цільовими (комплексними) програмами на плановий рік;

3) передбачають виключно розробку проектної документації або носять фрагментарний характер;

4) передбачають залучення для їх реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;

5) містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо.

Проект подається особисто автором проекту:

1) у паперовому вигляді за адресою: 89200, м.Перечин, пл..Народна, 16 (каб.105);

2) електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу, зазначену на сайті Перечинської міської ради. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 днів до початку голосування.

 1. Аналіз та оцінка проектів.

Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу і оцінці. Номінаційний комітет здійснює попередню оцінку повноти і правильності заповнення бланку-заяви проекту за результатами якої заповнюють карту аналізу проекту (додаток 2) щодо повноти та відповідності вимогам заповненного бланку-заяви по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів. Виконавчі органи Перечинської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів, здійснюють аналіз за змістом та можливістю реалізації по тих проектах, які відповідно до картки аналізу проекту щодо повноти та відповідності вимогам заповненого бланку заяви мають висновок «так». За результатами перевірки складається картка аналізу проекту щодо аналізу змісту та можливості реалізації запропонованого проекту (додаток 2). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. У разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини такої оцінки. Відскановані заповнені картки аналізу проектів розміщуються на сайті Перечинської міської ради.

 1. Визначення проектів-переможців.

Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначаються шляхом голосування. Голосування проводиться:

1) на сайті Перечинської міської ради шляхом заповнення електронної версії бланку для голосування. Доступ до електронного бланку для голосування на сайті Перечинської міської ради можливий після реєстрації та авторизації (ідентифікації) на сайті;

2) у спеціально визначених Номінаційним комітетом пунктах для голосування шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування, який можна отримати в цих пунктах або попередньо роздрукувати з сайту Перечинської міської ради. У пунктах для голосування можна також отримати перелік проектів, допущених до голосування.

3) на дому – для осіб, які не здатні самостійно пересуватись та які мають документи про визнання певної групи інвалідності. Заяву про можливість голосування вдома необхідно надіслати на адресу: 89200, м.Перечин, пл..Народна,16, не пізніше ніж за 2 дні до закінчення голосування. В заяві необхідно вказати адресу проживання та номер телефону. Форма та зміст бланків для голосування в обох випадках є однаковим (додаток 4). Кожен житель міста, віком від 16 років, який зареєстрований або проживає на території м.Перечин, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, які підтверджують факт проживання в місті), може особисто проголосувати за один проект.  Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце проектів у списку визначається жеребкуванням. Кількість проектів – переможців обмежується визначеним обсягом коштів громадського бюджету м. Перечин на відповідний рік. У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проекту з переліку проектів – переможців за відповідною категорією проектів, до уваги береться наступний з проектів-переможців за цією категорією, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів громадського бюджету м. Перечин на відповідний рік.

 1. Реалізація проектів-переможців.

Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в рамках громадського бюджету м. Перечин  після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік. З цією метою головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проектів, забезпечують обов’язкове включення до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обсягів коштів, необхідних на реалізацію проектів – переможців. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи Перечинської міської ради, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту. Процес реалізації громадського бюджету м. Перечин підлягає постійному моніторингу. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на сайті Перечинської міської ради.

 1. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Суми коштів, цілі та напрямки використання коштів по кожному проекту- переможцю визначаються після офіційного оприлюднення результатів голосування та визначення переможців. По кожному проекту-переможцю відповідні головні розпорядники коштів надають на наступний бюджетний рік бюджетний запит та ґрунтовні розрахунки до нього (з визначенням напрямків використання, назв об’єктів, термінів виконання та іншої необхідної інформації). На підставі таких даних проекти- переможці та відповідні суми коштів передбачаються за пропозицією розпорядника в плані соціально-економічного розвитку міста Перечин  на наступний рік та враховуються на підставі бюджетного запиту в проекті рішення «Про міський бюджет». Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету (загальний та спеціальний фонди) за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених в рішенні міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період. Фінансування заходів може здійснюватись і за рахунок інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству. Головні розпорядники до повноважень яких відноситься реалізація проектів- переможців Програми за кошти міського бюджету

VIІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюють міська рада, виконавчий комітет міської ради та Номінаційний комітет відповідно до повноважень. Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень. Головні розпорядники коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Результати оцінки ефективності бюджетних програм, а також висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.

VIII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Ірпінської міської ради та жителів м. Перечин в бюджетному процесі;
 • залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;
 • формування довіри громадян до місцевої влади;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Перечин можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста;
 • вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Перечин.

Секретар ради                                                 О.Ю.Вовканич-Белеканич

ПАСПОРТ

 1. Ініціатор розроблення програми: Міська рада
 2. Розробник програми: Міська рада
 3. Відповідальний виконавець програми: Номінаційний комітет, головні розпорядники коштів міського бюджету
 4. Учасники програми: Громадськість м.Перечин, головні розпорядники
 5. Термін реалізації програми: 2017-2018 рр.
 6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм): Міський бюджет м.Перечин
 7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми. Всього: 250 тис. грн.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*