Розпорядження від 09.10.2019 року №159/02-04 про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету міської Об’єднаної Територіальної Громади

Дата оприлюднення: 11.10.2019р.  

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

  Перечинського міського голови

Закарпатської області

від 09.10.2019 року №159/02-04

м.Перечин

Про затвердження Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

для складання проекту бюджету                                                                          

міської об’єднаної територіальної громади

Відповідно до статей 20, 75  Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336 „Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України”, керуючись п.2.5 Положення про фінансовий відділ Перечинської міської ради, з метою підготовки бюджетних запитів для складання проекту міського бюджету:

  1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади, що додається.
  2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 25.09.2018 року №168/02-04 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міської об`єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди».
  1. Фінансовому відділу – довести це розпорядження для застосування в роботі та виконання головним розпорядникам бюджетних коштів.
  2. Це розпорядження набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному сайті Перечинської міської ради.
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

В.о.міського  голови                                                          В. КРАВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

Перечинської міської ради

від 09.10.2019 р. №159/02-04

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів для складання проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 75 та 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від                      07 серпня 2019 року № 336 „Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2019 року за № 985/33956, таі визначає механізм розрахунку показників проекту бюджету міської об`єднаної територіальної громади на плановий бюджетний період (далі – проект міського бюджету) та прогнозу бюджету міської об`єднаної територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз міського бюджету), а також встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів міського бюджету (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів і подає їх до фінансового відділу Перечинської міської ради у встановлені терміни в паперовому та електронному вигляді за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, а саме:

Бюджетний запит на 20__-20__ роки загальний, Форма 20__-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

Бюджетний запит на 20__-20__ роки індивідуальний, Форма 20__-2 (далі– форма-2) (додаток 2);

Бюджетний запит на 20__-20__ роки додатковий, Форма-20__-3 (далі – Форма-3) (додаток 3).

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення департаментом фінансів аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться департаментом фінансів до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки,  договори, проектно-кошторисні документації, перелік обладнання та інвентарю тощо) і пояснювальну записку.

1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду міського бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогнозні показники)) та інших обмежень, які можуть доводитися фінансовим відділом до головних розпорядників.

1.7. Граничні обсяги та прогнозні показники розраховуються відділом фінансів на основі:

– прогнозу економічного і соціального розвитку ОТГ на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

– основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період;

– показників Міністерства фінансів України щодо обсягів міжбюджетних трансфертів до проекту бюджету на наступний  бюджетний період.

1.8. Розрахунок граничних обсягів та прогнозних показників відділом фінансів здійснюється з урахуванням:

– прогнозних обсягів доходів;

– доведених обсягів трансфертів з державного бюджету;

– розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

– розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Єдина тарифна сітка);

– прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

– необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

– необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.9. Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на плановий рік та прогнозні показники обсягів видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди готуються фінансовим відділом та доводяться міським головою до головного розпорядника загальними сумами за роками. У межах граничного обсягу доводяться кошти для реалізації (регіональних) місцевих програм.

1.10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та прогнозних показників за бюджетними (у тому числі регіональними (місцевими) программами з урахуванням їх пріоритетності та першочерговості та враховуючи пріоритети соціально-економічного розвитку, визначені програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, планами своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі видатків головного розпорядника, звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний рік:

– показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

– звітні показники попереднього бюджетного періоду приводяться у  відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування поточного бюджетного періоду, а у разі відсутності таких видатків у поточному році – наводяться окремим рядком.

1.13. Для заповнення форм бюджетного запиту, використовуються:

– дані річного звіту за попередній бюджетний період, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

– показники, затверджені розписом міського бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (з урахуванням внесених змін на останню звітну дату (далі — уточнений план на поточний бюджетний період) — для зазначення показників за поточний бюджетний період;

– показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового відділу міської ради бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету та прогнозу міського бюджету.

1.15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного відділом фінансів граничного обсягу та прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду міського бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

1.16. Фінансовий відділ міської ради здійснюює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на премет відповідності мети діяльності головного розпорядника та пріоритетам державної та регіональної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї  Інструкції.

1.17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту міського бюджету та прогнозу міського бюджету фінансовий відділ проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

1.18. За результатамии аналізу та погоджувальних нарад міський голова відповідно до норм, передбачених пунктом 36 статті 2, пунктом 5 статті 75 Бюджетного кодексу України та пункту 1.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету.

1.19. У разі надання необґрунтованих бюджетних запитів до проекту міського бюджету на плановий рік відповідні видатки можуть бути не включені до проекту міського бюджету на плановий рік.

1.20. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням  вимог цією Інструкції, фінансовий відділ міської ради має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

1.21. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

ІІ. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а такох таких принципів:

– пріоритетності, який передбачає спрямуваеея вилатків за бюджетною програмою із врахуванням цілей та завдань, визначених програмними документами, тп реальних можливостей бюджету;

– жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

– обґрунтованості витрат «від першої гривни», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.   

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом міської ради, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

При складанні проекту бюджету необхідно врахувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв`язку, які споживаються бюджетними установами.

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

– нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

– зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

– норм і нормативів;

– періодичності виконання окремих функцій, а також окремих заходів, що здійснюються у межах бюджетних програм;

– результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

– необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

– цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми;

–  кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, чисельність дітей, учнів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг наданих послуг тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

2.4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів.

 2.6. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів обсяг видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, з урахуванням необхідності першочергового забезпечення ресурсами проектів, реалізація яких розпочалася у минулих роках та/або проводиться у поточному бюджетному періоді. Видатки на реалізацію інвестиційних програм (проектів) включаються до бюджетного запиту на об’єкти з будівництва та реконструкції у разі наявності затвердженої проектно-кошторисної документації, позитивного висновку державної експертизи та включення їх до програми соціально-економічного розвитку Перечинської міської ОТГ на відповідний рік.

2.7. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних   коштів.

2.8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.9. Обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду, та враховуючи джерела надходжень до відповідних фондів.

2.10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах.

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

3.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу за бюджетними програмами.

3.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної та регіональної політики, у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної та регіональної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3.3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, код за ЄДРПОУ та код бюджету.

3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

– чітке формулювання та лаконічне викладення;

– спрямованість на досягнення певного результату;

– охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

3.5. У пункті 3 наводиться перелік цілей державної політики у відповідній сфері діяльності,  формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів, та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Цілі державної політики мають відповідати таким критеріям:

зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Кількість цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

Для кожної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі – показники результату).

Показники результату – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у відповідній сфері діяльності у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Кількість показників результату за кожною ціллю державної політики, як правило, не повинна перевищувати трьох.

3.6. У пункті 4 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду місцевого бюджету за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм; порівняння з відповідними показниками поточного та минулого років по загальному фонду та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди та у пункті 5 – аналогічно по спеціальному фонду:

у графах 1-4 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету; код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету; код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та відповідального виконавця, айменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування, які затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.7.  Пункт 5 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами:

у графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом обласного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін;

у графах 7 – 9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами.

  1. VI. Порядок заповнення Форми-2

4.1. Форма-2 є логічним продовженням Форми-1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожною бюджетною програмою.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетною програмою для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту обласного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та  наступні за плановим два бюджетні періоди для виконання бюджетної програми.

У пункті 1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, найменування головного розпорядника та код за ЄДРПОУ.

У пункті 2 наводяться код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, найменування відповідального виконавця та код за ЄДРПОУ.

У пункті 3 зазначаються коди програмної, типової програмної  та функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми та код бюджету. 

4.2. Інформація, що наводиться у пункті 4 Форми-2, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

У підпункті 1 пункту 4 визначається мета бюджетної програми та строки її реалізації на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Мета бюджетної програми – кінцевий результат, який досягається при виконанні бюджетної програми у середньостроковому періоді та відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічних цілей головного розпорядника. Мета повинна бути чіткою, реальною та досяжною.

У підпункті 2 пункту 4 вказуються завдання бюджетної програми, спрямовані на досягнення мети бюджетної програми. Завдання не повинні дублювати мету бюджетної програми та/або напрями використання коштів.

У підпункті 3 пункту 4 вказуються нормативно-правові акти, які є підставою виконання бюджетної програми.

Інформація, наведена у пункті 4, буде використовуватися головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

4.3. У пункті 5 зазначаються усі надходження для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за кодами доходів, кодами фінансування та кодами кредитування (стосовно повернення кредитів).

Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 показники повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми у графах 5, 6, 7, 8 і 9.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

  • власні надходження бюджетних установ:

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів
бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код класифікації доходів бюджету 25020300).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстав. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

2) інші надходження спеціального фонду, які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах, зокрема: надходження коштів бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку, інших надходжень до спеціального фонду згідно статті 691 Бюджетного кодексу України, у тому числі повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі класифікації кредитування бюджету); кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

У графах 4, 5 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графах 8, 9 підпункту 1 пункту 5 (затверджено) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графах 12, 13 підпункту 1 пункту 5 (проект) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4, 5, 8 та 9 підпункту 2 пункту 5 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Обсяги надходжень до спеціального фонду у попередньому, поточному і плановому бюджетному періоді, у наступних за плановим два бюджетних періодах та обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду відповідно в попередньому, поточному, плановому і в наступних за плановим двох бюджетних періодах повинні співпадати.

4.4. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 3) або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 підпункту 1 і 2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 4 і 5 підпункту 1 і 2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 і 2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

у графах 8 і 9 підпункту 1 і 2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

у графі 11 підпункту 1 і 2 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

у графах 12 і 13 підпункту 1 і 2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

у графах 3 і 7 підпункту 3 і 4 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 3 і 4 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 3 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 3 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

4.5. У пункті 7 визначається перелік напрямів використання бюджетних коштів, тобто дій (заходів), що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань, передбачених бюджетною програмою.

У підпункті 1 пункту 7 наводяться видатки/надання кредитів загального та спеціального фонду бюджету у попередньому, поточному і плановому бюджетному періоді.

Стосовно видатків/надання кредитів загального фонду бюджету:

у графі 3 (звіт) – касові видатки/надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період, приведені у порівняні умови із програмною класифікацією на плановий бюджетний період;

у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом обласного бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін;

у графі 11 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий бюджетний період.

Стосовно видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету:

у графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом обласного бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін;

у графі 12 (проект) – видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період.

Видатки/надання кредитів загального фонду рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, та сумам, визначеним у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2;

У підпункті 2 пункту 7 наводиться запит щодо видатків/надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі напрямів використання бюджетних коштів.

Видатки/надання кредитів загального фонду у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним показникам: графам 8 і 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми; графам 3, 7 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

4.6. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми окремо за загальним і спеціальним фондами.

У підпункті 1 пункту 8 визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому бюджетному періоді окремо за загальним і спеціальним фондами.

У підпункті 2 пункту 8 визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах окремо за загальним і спеціальним фондами.

Результативні показники поділяються на такі групи:

показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;

показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;

показники ефективності – залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:

витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);

відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

досягнення визначеного результату (результативність);

показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.

Результативні показники, які наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 8, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками, враховуючи типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у відповідній сфері/галузі.

Перелік результативних показників за бюджетною програмою відповідно до особливостей її реалізації у плановому бюджетному періоді може включати інші показники.

У графі “Джерело інформації” підпунктів 1 і 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

Результативні показники будуть використовуватися при формуванні паспорта бюджетної програми. На підставі аналізу цих показників буде здійснюватися оцінка ефективності бюджетної програми. 

4.7.  У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці працівників установ і закладів за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

Видатки на оплату праці працівників повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків на оплату праці, які наведені у пункті 6 Форми-2.

4.8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих в установах і закладах, у розрізі категорій працівників згідно із штатним розписом:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах на початок бюджетного періоду;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць на початок бюджетного періоду;

у графах 11-16 – чисельність працівників установ і закладів на початок планового та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

4.9. У підпунктах 1 та 2 пункту 11 наводиться перелік місцевих та регіональних програм, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому бюджетному періоді та у наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/надання кредитів бюджету.

У підпунктах 1 та 2 пункту 11:

у графі 2 наводиться назва місцевої/регіональної програми;

у графі 3 – нормативний документ, яким затверджена програма: його назва, номер та дата.

У підпункті 1 пункту 11 показники у графах 4-12 у рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники  рядку «УСЬОГО»  підпунктів 1 та 2 пункту 6.

У підпункті 2 пункту 11 показники у графах 4-9 у рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники рядку «УСЬОГО» підпунктів 3 та 4 пункту 6.

4.10. У пункті 12 наводяться дані про інвестиційні об’єкти (проекти), виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати у плановому бюджетному періоді та наступних за плановим двох бюджетних періодах за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку).

У графі 2 наводиться рік початку і завершення робіт із реалізації проекту.

У графі 3 наводиться загальна вартість об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, а у графах 4, 6, 8, 10, 12 – видатки спеціального фонду, що спрямовуються у відповідних роках на будівництво, спорудження нового об’єкта, реконструкцію, розширення, добудову, реставрацію, виконання монтажних робіт.

Показники у графах 4, 6, 8 рядку «УСЬОГО» не повинні перевищувати відповідні показники рядку «УСЬОГО» у графах 5, 9, 13  підпункту 1 і 2 пункту 6, а показники у графах 10 і 12 не повинні перевищувати показників у графах 5 і 9  підпункту 3 і 4 пункту 6.

4.11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у поточному бюджетному періоді, очікувані результати у плановому бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення витрат у наступних за плановим двох бюджетних періодах. 

4.12. У пункті 14 наводиться аналіз бюджетних зобов’язань у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо упорядкування зобов’язань у плановому бюджетному періоді до граничного обсягу видатків/надання кредитів на плановий бюджетний період.

У підпунктах 1 і 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за минулий бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

Підпункт 1 пункту 14:

у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом обласного бюджету на минулий бюджетний період з урахуванням внесених змін;

у графі 4 – показники за касовими видатками відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 1 пункту 5;

у графах 5 і 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок та кінець минулого бюджетного періоду згідно зі звітом за формою № 7 „Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

графах 8 і 9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

графі 10 – бюджетні зобов’язання по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду).

Підпункт 2 пункту 14:

графа 3 повинна відповідати графі 7 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 повинна відповідати графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець минулого бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 повинна відповідати графі 11 підпункту 1 пункту 6 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 1 і 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та плановому бюджетному періоді по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду на початок і кінець минулого бюджетного періоду, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 зазначаються бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням внесених змін;

у графі 4 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на початок планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 пункту 14 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

4.13.У пункті 15 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, та визначено напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у минулому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, у порівнянні із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

4.14. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми.

  1. Порядок заповнення Форми-3

5.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та прогнозні показники.

Форма-3 заповнюється за кожною бюджетною програмою.

5.2. У пункті 1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, найменування головного розпорядника та код за ЄДРПОУ.

5.3 У пункті 2 наводяться код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, найменування відповідального виконавця та код за ЄДРПОУ.

5.4. У пункті 3 зазначаються коди програмної, типової програмної  та функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми та код бюджету. 

5.5. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 2, 3, 4  другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначається сума збільшення прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку “УСЬОГО” підпунктів 1 та 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових коштів за бюджетною програмою.

Началдьник фінансового відділу                                                   Г. ГОЛОВЕЙ