Проєкти рішень 3 сесії Перечинської Міської Ради 7 скликання від 24.12.2015

Дата публікації: 12.01.2016

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

проект

від  11 лютого 2016  року №____

         м.Перечин

Про затвердження Положення про порядок

надання      земельних  ділянок громадянам

для        будівництва     і     обслуговування

житлового     будинку,           господарських

будівель    і    споруд   (присадибна ділянка)

за рахунок земель    комунальної власності

на території міста Перечин

На підставі ст.ст. 13, 14, 142-144 Конституції України, ст.ст. 12, 116, 122-124 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перечинська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності на території міста Перечин (додається).
 2. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному сайті Перечинської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Баєв Є.О.).

 Міський голова                                                                                                Погоріляк І.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Перечинської міської ради

                                                                                  від 11 лютого2016 №______

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

за рахунок земель комунальної власності на території міста Перечин

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності на території міста Перечин (далі за текстом – Положення) розроблене з метою економічного та ефективного використання і розпорядження землями міста, задоволення потреб територіальної громади міста на отримання земельних ділянок відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з урахуванням норм, передбачених Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», і визначає порядок надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (далі за текстом – для індивідуального житлового будівництва) та ведення обліку громадян, які бажають отримати такі ділянки.

1.2. Індивідуальне житлове будівництво у місті Перечин проводиться на територіях, визначених для цієї мети генеральним планом міста Перечин, відповідно до плану зонування та детального плану територій.

1.3. Надання земельних ділянок громадянам для індивідуального житлового будівництва проводиться на підставі рішень Перечинської міської ради у відповідності до вимог чинного законодавства та даного Положення.

1.4. Надання громадянам земельних ділянок вільних від забудови у масивах/кварталах, визначених Генеральним планом м.Перечин,для індивідуального житлового будівництва на  території міста Перечин здійснюється виключно у порядку черговості, шляхом постановки громадян на облік виконавчим комітетом Перечинської міської ради.

1.5. Площа земельних ділянок, що надаються громадянам для індивідуального житлового будівництва, встановлюються Перечинською  міською радою у відповідності з генеральним планом міста Перечин, потребами та наявністю вільних земельних ділянок та не може бути меншою як 0,06 га та більшою як 0,1 га для однієї земельної ділянки.

1.6. Право на одержання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва згідно даного Положення може бути використане громадянами, які перебувають у списках черговості для надання земельних ділянок, один раз.

 1. Облік громадян

2.1. Облік громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, проводиться виконавчим комітетом Перечинської міської ради шляхом включення їх до списків черговості громадян щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва (книг реєстрації) (далі – списки черговості), в тому числі по чергах:

– загальна черга;

– першочергова черга;

– позачергова черга.

Книги реєстрації повинні бути пронумеровані, прошнуровані, підписані міським головою та скріплені печаткою.

2.2. Надання земельних ділянок для громадян загальної черги здійснюється на загальних підставах без врахування пільг.

2.3. Право на першочергове надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва мають:

– учасники війни;

– інваліди війни та прирівняні до них особи;

– сім’ї загиблих військовослужбовців;

– діти війни;

– учасники бойових дій;

– особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дружина (чоловік) померлого громадянина, віднесеного до категорії І-ІІІ, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікун (на час опікунства) дітей  померлого;

– дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

– ветерани праці;

– інваліди;

 • біженці;
 • ветерани військової служби і Управління Міністерства внутрішніх справ;
 • сім’ї, які мають 3 і більше дітей;

– громадяни, сім’ї яких проживають у гуртожитках або винаймають житло.

2.4. Право на позачергове надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва:

– учасники АТО;

– громадяни, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) з територій, які зазнали радіоактивного забруднення;

 • ліквідатори, які працювали на Чорнобильській АЕС і не мають житла;
 • громадяни, які проживають у ветхих житлових будинках та будинках, що плануються під знесення.

2.5. У списках черговості реєструються громадяни, які проживають та зареєстровані у місті Перечин та які виявили бажання отримати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва, та подали всі документи, необхідні для реєстрації у списках черговості.

2.6. Для включення громадян до списків черговості, громадяни подають заяву на ім’я міського голови.

До заяви додаються:

– довідка з житлово-комунального підприємства про склад сім’ї та площу квартири;

– ксерокопія паспорта (1, 2, 11 сторінки);

– ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– нотаріально посвідчена копія документа, що дає право на пільги (при наявності).

2.7. Заява та документи, визначені у п.2.6 даного Положення, після розгляду міським головою скеровуються землевпоряднику ради для підготовки питання на розгляд виконавчого комітету про внесення громадян до списків черговості.

2.8. Черговість громадян визначається датою реєстрації поданої заяви та документів, передбачених пунктом 2.6 даного Положення.

У разі надходження протягом одного дня двох і більше заяв громадян, переважне право при визначенні черговості надається заяві, що раніше зареєстрована.

У разі відсутності документів (документа), визначених у п.2.6 даного Положення, заява не підлягає розгляду, про що землевпорядник повідомляє заявника у термін, що не перевищує 15 днів з дати реєстрації заяви.

2.9. Після прийняття рішення виконавчим комітетом Перечинської міської ради про внесення інформації до списків черговості, громадянину у термін, що не перевищує 15 днів з дати реєстрації заяви, землевпорядник надсилає письмову відповідь, в якій зазначається дата включення у списки черговості, вид і номер черги.

2.10. У разі виникнення у громадян, що перебувають у списках загальної черги прав на першочергове або позачергове надання земельних ділянок, такі громадяни можуть бути включені до відповідних списків черговості у порядку, визначеному у пунктах 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. При цьому, зі списку черговості щодо надання земельних ділянок на загальних підставах громадяни  виключаються.

2.11. У разі смерті громадян, які  перебували у списках черговості, дозволити виконавчому комітету Перечинської міської ради реєструвати у цих списках, у відповідності до вимог даного Положення, членів їх сімей (чоловіка або дружину) замість померлих громадян тією датою, згідно якої перебував у списках черговості померлий  (померла), з врахуванням пільг, якщо такі є. У разі відсутності пільг члени сім’ї (чоловік або дружина) померлого (померлої) включаються до списків загальної  черги.

2.12. Громадяни, які зареєстровані  в списках першочергового або позачергового надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, якщо вони були необґрунтовано зараховані до цих списків або втратили вказане право, виключаються із списків першочергового та позачергового надання земельних ділянок та включаються за їх письмовою заявою на ім’я міського голови у списки черговості на загальних підставах за датою перебування їх у списках черговості на першочергове або позачергове надання земельних ділянок.

2.13. Громадянин вправі сам відмовитися від виділеної йому земельної ділянки з особистих міркувань, при цьому Перечинська міська рада передає дану ділянку іншому громадянину, який зареєстрований у списках черговості під номером, наступним за порядком. В такому випадку громадянин не виключається зі списків черговості щодо надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва.

2.14. Виключення громадян із  списків черговості відбувається після надання земельної ділянки та оформлення громадянином права користування земельною ділянкою та з інших причин, що унеможливлюють перебування громадян у списках черговості згідно даного Положення (у разі смерті, зміни місця проживання та реєстрації у зв’язку з переїздом до іншого населеного пункту тощо).

2.15. Виконавчий комітет Перечинської міської ради оприлюднює списки черговості громадян для надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, шляхом їх розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Перечинської міської ради та її виконавчого комітету (http:// www.perechyn.com.ua).

 1. Розподіл земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва

3.1. Загальна кількість земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва  житлового масиву (кварталу) визначається виконавчим комітетом Перечинської міської ради у відповідності до генерального плану міста Перечин, плану зонування та детального плану територій.

3.2. Земельні ділянки розподіляються згідно списків черговості громадян для індивідуального житлового будівництва за наступною пропорцією:

–  40% – для громадян, які перебувають у списках черговості на загальних підставах;

– 50% для громадян, які перебувають у списках першочергового надання земельних ділянок;

– 10% – для громадян, які перебувають у списках позачергового надання земельних ділянок.

3.3. Перечинська міська рада в окремих випадках має право приймати рішення щодо позачергового надання земельних ділянок в оренду для індивідуального житлового будівництва для соціально значимих громадян міста Перечин незалежно від дати включення їх у списки черговості, виду і номера черги, в тому числі, які не перебувають у списках черговості.

 1. Умови надання та використання земельнихділянок

для індивідуального житлового будівництва

4.1. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва надаються громадянам в довгострокову оренду терміном до 50 років.

4.2. У випадках, якщо земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва передбачається надавати у нових житлових масивах (кварталах), де відсутня соціальна, інженерно-транспортна та інша інфраструктура, виконавчий комітет Перечинської міської ради виступає замовником такої інфраструктури та проводить розрахунок кошторису будівництва. При цьому Виконавчим комітетом Перечинської міської ради визначається частка коштів, яку у грошовій формі має внести громадянин, який отримує земельну ділянку у цьому житловому масиві (кварталі).

4.3. Передача земельних ділянок в оренду громадянам, що перебувають у списках черговості проводиться за умови укладення між даними громадянами та виконавчим комітетом Перечинської міської ради договору про внесення коштів на будівництво інфраструктури.

Громадянам, які не бажають укладати договір про внесення коштів на будівництво інфраструктури, земельні ділянки не надаються та пропонуються до надання наступним у списках черговості. У цьому випадку громадяни, що відмовилися від пропозиції укладення договору, але не більше як два рази, з обліку не знімаються.

4.4. Приступати до освоєння земельної ділянки, наданої для індивідуального житлового будівництва, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  та оформлення дозвільних документів на забудову земельної ділянки.

4.5. Невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд, а також використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, є підставою для прийняття Перечинською міською радою рішення про припинення права користування земельною ділянкою в односторонньому порядку, про що обов’язково зазначається в договорі оренди земельної ділянки.

4.6. Перехід права оренди здійснюється відповідно до вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та умов укладеного договору оренди земельної ділянки. Передача земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва в суборенду не допускається, про що зазначається в договорі оренди земельної ділянки.

4.7. Передача земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального житлового будівництва здійснюється після введення в експлуатацію житлового будинку та реєстрації речових прав на нього у відповідності до чинного законодавства.

5.8. У випадку, якщо громадянин уже використав своє право на безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у межах норми, визначеної Земельним кодексом України, передача земельної ділянки у власність для індивідуального житлового будівництва не допускається.

Секретар міської ради                                                   О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

проект

Від 11 лютого 2016 року  №       

                 м.Перечин

Про затвердження орієнтовного

плану роботи Перечинської

міської ради та  виконавчого

комітету на 2016 рік

 На підставі ст. 26 ч.1 п. 7 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити орієнтовний план роботи Перечинської міської ради та виконавчого комітету на 2016 рік ( додається ).

Міський голова                                                        І.М.Погоріляк

 Додаток № 1

                                                                                              До рішення

                                                                                       3 сесії

                                                                                           Перечинської міської ради  

                                                                                  7-го скликання від 11.01 .2016 року №___

 «Про затвердження орієнтовного

плану роботи Перечинської

міської ради та  виконавчого

комітету на 2016 рік»

ОРІЄНТОВНИЙ  ПЛАН    РОБОТИ

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

ТА  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В 2016 РОЦІ

      І. Заслухати на пленарних засіданнях сесій Перечинської міської ради   наступні планові питання:

1 квартал

 1. Про міський бюджет на 2016рік.
 2. Про розвиток місцевого самоврядування на території м.Перечин в 2016 році.

2 квартал

 1. Про основні напрями діяльності міської ради з питань забезпечення законності і правопорядку на території міста Перечин.
 2. Про здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства в Перечинській міській раді.

3 квартал

 1. Про звіт по виконанню міського бюджету за півріччя.
 2. Про роботу міської ради, спрямованої на максимальне поповнення міського бюджету та ефективне використання бюджетних коштів.

4 квартал

 1. Аналіз роботи Перечинської міської ради по виконанню рішень, прийнятих на сесіях міської ради за звітній період.
 2. Про хід реалізації бюджетних програм прийнятих міською радою в 2016 році

 Строк виконання: протягом  року

Відповідальні: міський голова, секретар ради

 ІІ. Розглянути на засіданнях виконавчого комітету наступні  планові питання:

Січень

 1. Про виконання бюджету за 2015 рік.

Лютий

 1. Про заходи щодо забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації КП «Комунальник».

Березень

 1. Про роботу КП «Комунальник» щодо сплати громадянами комунальних платежів протягом 1-го кварталу 2016 року.

Квітень

 1. Про стан дотримання правил благоустрою міста Перечин фізичними та юридичними особами.

Травень

 1. Про роботу міської ради, спрямованої на максимальне поповнення місцевого бюджету та ефективне використання бюджетних коштів.

Червень

 1. Про стан роботи по забезпеченні вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та здійснення контролю.

Липень

 1. Про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

Серпень

 1. Про хід літнього оздоровлення дітей шкільного віку на території Перечинської міської ради.

Вересень

 1. Про стан підготовки закладів освіти дитячих дошкільних закладів міста Перечин до роботи у новому навчальному році.

Жовтень

 1. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі Перечинської міської ради.

Листопад

 1. Про хід і результати виконання міського бюджету за 3-й квартал 2016 року.

Грудень

 1. Про міський бюджет на 2017 рік.

 Строк:  щомісяця

Відповідальні: заступник міського голови,

                           керуюча справами виконкому

  ІІІ.  Винести на розгляд засідань постійних депутатських комісій наступні  планові питання:

 Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності

 1. Про хід виконання плану соціально-економічного розвитку міста Перечин.
 2. Про проблеми матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування.
 3. Про хід виконання міського бюджету.

 Постійна комісія міської ради з питань освіти,  культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків;

 1. Про стан організації дозвілля дітей та молоді у місті Перечин.
 2. Про заходи щодо відзначення річниці Дня Перечина.
 3. Про спільні заходи неурядових громадських організацій міста по соціальному захисту населення.

Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

1.Про хід та виконання екологічної програми у м. Перечин.

 1. Про благоустрій та озелення міста Перечин.

Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення

 1. Про активність депутатів міської ради та стан їх виконавської дисципліни.
 2. Про основні напрями роботи міської ради, її виконавчого комітету з питань забезпечення законності. Правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

 1. Про ефективність використання земель на території міста Перечин
 2. Про шляхи вирішення питань охорони довкілля підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, розташованих на території міста.

Строк:  протягом року

 Відповідальні: голови постійних комісій

ІV. Активізувати роботу адміністративної комісії при виконкомі міської ради                                                                     

Строк: протягом року

 Відповідальний: голова адмінкомісії

V. Систематично проводити засідання комісії з питань обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов та розподілу житла за окремим планом:

 Строк: протягом року

 Відповідальні: голова комісії

VІ.  Провести наступні організаційно-масові заходи

1.Провести громадські слухання.

 Строк: протягом року

 1. Проводити прийоми громадян за місцем проживання згідно окремого графіку

Строк: протягом року

 1. Організувати заходи по проведені санітарної очистки, благоустрою території міста:

– провести місячник благоустрою території міста – березень-квітень

– всеперечинська толока – остання субота березня, третя субота травня

 1. Провести масові заходи :

  – до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – лютий;

 – до святкування Дня захисника Вітчизни – жовтень;

 – до святкування Міжнародного жіночого Дня – березень;

– до дня чорнобильської трагедії – квітень;

– до святкування Дня Перемоги – травень

– до святкування Дня Перечина – травень;

– до Дня Незалежності  – серпень;

– до Дня визволення м.Перечин – жовтень;

– до святкування Дня місцевого самоврядування – грудень;

– до Дня святого Миколая – грудень;

– до Різдвяно-Новорічних свят – грудень-січень;

Секретар  міської ради                                О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

проект

від  11 лютого 2016 року №____

         м.Перечин

Про утворення погоджувальної

комісії Перечинської міської ради

VII скликання

Відповідно до ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись  статтею 14 Регламенту Перечинської міської ради VIІ скликання, Перечинська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Утворити погоджувальну комісію Перечинської міської ради VII скликання у наступному складі:

 • Міський голова – І.М.Погоріляк.
 • Секретар ради – О.Ю.Вовканич-Белеканич.
 • Голова фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» – Д.Ю.Шейко.
 • Голова фракції Політичної партії «Відродження»- Є.О. Баєв.
 • Голова фракції Єдиний Центр – М.І. Гуранич.
 • Голова комісії міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку соціального захисту населення – М.М. Головей.
 • Голова комісії міської ради з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків відносин – Ф.Ф. Гунка.
 • Голова комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку – Т.Г. Колбовський.
 • Голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності – Я.І.Шинкарчук.

Міський голова                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

проект

від  11 лютого 2016 року №____

         м.Перечин

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ ЕТИКИ

ДЕПУТАТА ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ VII СКЛИКАННЯ

Відповідно до статей 47, 49, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 8, 10, 18, 20 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, Закону України “Про правила етичної поведінки”, з метою зміцнення довіри громадян до Перечинської міської ради, забезпечення ефективної депутатської діяльності та уніфікації вимог до депутатів Перечинської міської ради, Перечинська міська рада

ВИРІШИЛИ:

 1. Затвердити Кодекс етики депутата Перечинської міської ради згідно з додатком.
 2. Це рішення офіційно оприлюднити на сайті Перечинської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Перечинської міської ради з питань регламенту та депутатської етики.
Міський головаІПогоріляк

Додаток
до рішення Перечинської міської ради
 від 11 лютого 2016 року N _____


Преамбула
Кодекс етики депутата Перечинської міської ради VII скликання

Перечинська міська рада як представницький орган місцевого самоврядування на території міста Перечин та кожен депутат Перечинської міської ради, зокрема:

– відчуваючи відповідальність перед територіальною громадою міста Перечин та своїми виборцями та усвідомлюючи довіру, висловлену перечинцями;

– керуючись тим, що етичні і прозорі дії депутатів Перечинської міської ради значною мірою сприяють формуванню демократичних інститутів в місті Перечин, посиленню довіри суспільства до органів представницької демократії, розвитку і вдосконаленню норм депутатської етики, зобов’язуються виконувати принципи та інструкції, передбачені цим Кодексом.

* * *

Кодекс етики депутатів Перечинської міської ради VII скликання (далі – Кодекс) встановлює набір етичних принципів і стандартів, на основі яких депутати Перечинської міської ради VII скликання (далі – депутати) здійснюють свою діяльність. Кодекс є корпоративною угодою, розробленою і ухваленою з метою сприяння ефективної діяльності депутатів.

Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців.

РОЗДІЛ I
Загальні положення

Стаття 1. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата

 1. У своїй діяльності депутат повинен:

– захищати інтереси територіальної громади міста Перечин та безпосередньо своїх виборців;

– керуватися інтересом і благом територіальної громади, яку він представляє;

– знати положення Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, які є підставою для його діяльності;

– виконувати свої обов’язки ретельно, зі старанням, з наміром звітувати за прийняті рішення;

– знати і розуміти демократичні принципи місцевого самоврядування, всебічно сприяти залученню до безпосереднього управління містом Перечин членів територіальної громади міста Перечин;

– взаємодіяти з іншими інституціями громадянського суспільства, громадськими організаціями та органами самоорганізації населення;

– не вдаватися до дій, які могли б спонукати інших до порушення положень законів України і цього Кодексу;

Депутат у своїй діяльності має бути зразком гідності, чесності, порядності та професіоналізму.

Стаття 2. Принципи, якими повинен керуватися депутат під час виконання своїх обов’язків

 1. Відданість інтересам територіальної громади міста Перечин.
 2. Сумлінність.
 3. Доброчесність та прозорість.
 4. Об’єктивність та неупередженість.
 5. Відповідальність та підзвітність перед територіальною громадою міста Перечин.
 6. Публічність.
 7. Чесність.
 8. Компетентність.

Стаття 3. Порядок застосування цього Кодексу

 1. У разі порушення депутатом Перечинської міської ради VII скликання цього Кодексу головуючий на засіданні Перечинської міської ради або постійна комісія Перечинської міської ради, до предмету відання якої віднесено питання Регламенту (далі – Комісія), може застосувати до нього заходи впливу у порядку, визначеному цим Кодексом та Регламентом Перечинської міської ради.

РОЗДІЛ II
Правила депутатської етики у Перечинській міській раді,

постійних комісіях Перечинської міської ради

та інших утворених нею органах

Стаття 4. Присутність на засіданнях

 1. Депутат зобов’язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях Перечинської міської ради та її органів, до складу яких його обрано; добросовісно виконувати рішення і доручення Перечинської міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій Перечинської міської ради. Відсутність депутата на засіданнях допускається тільки через поважну причину, при цьому депутат зобов’язаний діяти відповідно до порядку, передбаченого Регламентом Перечинської міської ради. У разі неможливості прибути на пленарне засідання Перечинської міської ради, засідання постійної чи тимчасової контрольної комісій чи іншого органу, до якого обрано депутата, депутат повідомляє про це секретаріату Перечинської міської ради, чи відповідно голові відповідної постійної чи тимчасової контрольної комісії, чи іншого органу.

Стаття 5. Голосування на засіданнях

 1. Депутат голосує особисто. На пленарних засіданнях Перечинської міської ради не допускається передоручення щодо голосування іншому депутату або іншій особі. У разі встановлення таких порушень, факт яких підтверджено документальними доказами або свідченнями очевидців, головуючий на пленарному засіданні Перечинської міської ради виголошує на пленарному засіданні Перечинської міської ради попередження депутату-порушнику, а інформація про такі факти публікується на офіційному веб-сайті Перечинської міської ради.
 2. Вилучення картки депутата чи перешкоджання здійсненню волевиявлення депутата забороняється.

Стаття 6. Правила поведінки депутатів під час пленарних засідань Перечинської міської ради, засідань постійних комісій Перечинської міської ради та інших утворених нею органах

 1. Поведінка депутатів та відносини між депутатами будуються на основі принципу рівності. Кожен депутат зобов’язаний лояльно ставитися до інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань. Депутати повинні здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок, недопущення конфліктів, подолання суперечностей у позиціях депутатів шляхом дискусій та компромісів. Депутат не може нав’язувати свою позицію шляхом застосування погроз, ультиматумів та інших подібних дій.
 2. Беручи участь у пленарних засіданнях Перечинської міської ради, засіданнях постійних та тимчасових контрольних комісій Перечинської ради та інших утворених нею органах, депутати повинні дотримуватися дисципліни та норм етики і, зокрема, правил, передбачених Регламентом Перечинської міської ради та цим Кодексом, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого на засіданні, депутатів та інших осіб, присутніх на засіданні.
 3. Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань. Зокрема, забороняється:

1) виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;

2) порушувати встановлені Регламентом Перечинської міської ради порядок та вимоги стосовно виступів;

3) перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);

4) використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, допускати образи на адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

5) використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;

6) вносити до зали засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань;

7) цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна Перечинської  міської ради, або майна, яке Перечинською міською радою орендується.

 1. У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на пленарному засіданні Перечинської міської ради має право:

1) закликати депутатів до порядку;

2) винести усне зауваження депутату;

3) піддати депутата публічному осуду шляхом оголошення про порушення на засіданні;

4) звернутися до Комісії зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести рішення про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

5) закрити пленарне засідання з підстав, передбачених Регламентом ради.

РОЗДІЛ III
Право на володіння та поширення інформації,

використання статусу депутата

Стаття 7. Використання депутатом свого статусу у питаннях поширення інформації, дотримання депутатської таємниці

 1. Депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всіх аспектів діяльності депутата, його відносин з державними органами та органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськістю та засобами масової інформації.
 2. Депутат зобов’язаний використовувати лише в службових цілях і не розголошувати інформацію, яка законодавством віднесена до інформації з обмеженим доступом і стає відомою йому під час виконання депутатських обов’язків.
 3. Депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відома під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:

– стосується питань, які розглянуті на закритих засіданнях Перечинської  міської ради та її органів;

– стосується таємниць особистого життя депутата, які охороняються законом і стали відомими в зв’язку з розглядом у Перечинській  міській раді питання про порушення депутатом депутатської етики до винесення рішення по справі про відповідне порушення;

– складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, що довірена депутату за умови її нерозголошення;

– містить персональні дані осіб, і зазначені особи не надали згоду на її поширення.

 1. У разі порушення вимог цієї статті суб’єкт, що виявив такі порушення, звертається зі скаргою до Комісії з проханням розглянути справу по суті та винести відповідне рішення з метою покарання депутата-порушника.

Стаття 8. Використання депутатом депутатського бланку

 1. Депутат зобов’язаний використовувати затверджений у встановленому порядку депутатський бланк тільки для офіційних звернень, запитів, листів та документів, які підписуються ним власноруч і необхідні для здійснення депутатських повноважень.

РОЗДІЛ IV
Правила депутатської етики під час роботи з виборцями,

із засобами масової інформації, працівниками секретаріату

Перечинської міської ради та помічниками-консультантами

Стаття 9. Взаємовідносини депутата з виборцями

 1. Депутат несе відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії. Депутат повинен об’єктивно ставитися до своїх обіцянок, не давати обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані.
 2. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов’язки стосовно роботи з виборцями, проводити прийоми громадян, розглядати та надавати відповідь на звернення громадян у строки та в порядку, визначеними законодавством.
 3. Депутат через засоби масової інформації і під час зустрічей з виборцями зобов’язаний інформувати їх про свою діяльність, в тому числі, пов’язану з особистими зверненнями громадян. Інформація, що надається депутатом виборцям, має бути повною, достовірною та об’єктивною.
 4. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать закону, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців та інших громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації поставлених ними вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші установи, що відповідальні чи можуть сприяти вирішенню відповідних завдань.
 5. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та справедливості; проявляти повагу та терпимість до переконань виборців, традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді; проявляти витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата не збігається з думкою виборця.

Стаття 10. Взаємодія депутата із засобами масової інформації

 1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів масової інформації, особливо з важливих для суспільства питань, а навпаки, намагатися частіше доносити власну позицію, позицію своєї політичної сили чи Перечинської міської ради в цілому до відома громадян.
 2. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими, спрямованими на зміцнення авторитету депутата та Перечинської міської ради в цілому.
 3. У разі, якщо депутат, виступаючи в засобах масової інформації, на прес-конференціях, мітингах, з будь-якими публічними заявами, піддає критиці діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій та їх посадових осіб і громадян, він повинен використовувати тільки достовірні, перевірені факти.

Стаття 11. Взаємодія депутата з працівниками секретаріату ради, помічниками-консультантами депутата ради

 1. Діяльність секретаріату Перечинської міської ради та помічників-консультантів спрямована на забезпечення виконання депутатом своїх депутатських повноважень. Працівники секретаріату Перечинської міської ради та помічники-консультанти повинні сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з депутатом, що є важливим фактором ефективності діяльності Перечинської міської ради. Депутати повинні бути коректними і ввічливими у спілкуванні з працівниками секретаріату Перечинської міської ради та помічниками-консультантами, демонструвати їм свою повагу та вихованість; те ж саме стосується працівників секретаріату Перечинської міської ради та помічників-консультантів по відношенню до депутатів.
 2. Депутат залучає до діяльності працівників секретаріату безпосередньо тільки для виконання депутатських обов’язків, у суворій відповідності до трудового законодавства України.
 3. Депутатам забороняється чинити будь-які утиски по відношенню до працівників секретаріату Перечинської міської ради та помічників-консультантів через причини, пов’язані з їхніми політичними та релігійними переконаннями, етнічним та соціальним походженням, расою, статтю та віком, майновим статусом.
 4. Працівники секретаріату Перечинської міської ради та помічники-консультанти мають право звернутися зі скаргою щодо порушення депутатами вимог цього Кодексу, Регламенту ради та законів України на предмет неетичної поведінки депутатів до Комісії, якщо інше не передбачено законодавством України. Ці скарги підлягають обов’язковому розгляду Комісією і передбачають перевірку фактів, що містяться у скарзі, та, у разі виявлення порушень, вжиття заходів відповідного реагування.

РОЗДІЛ V
Порядок розгляду питань, пов’язаних з

порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

Стаття 12. Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

 1. Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для всебічної і об’єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.
 2. Головним органом у структурі Перечинської міської ради, що забезпечує дотримання депутатами правил депутатської етики і, зокрема, вимог цього Кодексу, є постійна комісія міськради, до предмета відання якої віднесено питання Регламенту міськради.
 3. За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу Комісія має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно кілька таких заходів впливу:

1) попередження із занесенням до протоколу засідання;

2) рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики;

3) інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжила до нього Перечинської міська рада, шляхом розміщення повідомлень на офіційному веб-сайті Перечинської міської ради;

4) внесення на розгляд Перечинської міської ради пропозицій щодо застосування до депутата, що порушив норми депутатської етики, санкцій у вигляді позбавлення права виступу на одному пленарному засіданні.

 1. У риявлення за результатами розгляду питань щодо порушення депутатами норм депутатської етики ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія передає матеріали справи до правоохоронних органів.

Секретар ради                                                                                                                                                                        О.Ю. Вовканич – Белеканич

УКРАЇНА

                                                                              ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                        3 сесія VII скликання

                                                                                                                                                                                                              РІШЕННЯ                                                                                                                                                                                                             Проект

від  11 лютого  2016 року №____

         м.Перечин

Про звільнення від сплати

земельного податку

державних установ на 2016 рік

  На підставі статті 284 Податкового кодексу України, пункту 28 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»‚ розглянувши клопотання  ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБА У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про надання пільг із сплати земельного податку, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Звільнити ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ на 2016 рік від сплати земельного податку .

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  11 лютого 2016 року №__

         м.Перечин

Про Положення про приватизацію

Комунального майна

Відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про приватизацію комунального майна (додаток1).
 2. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності, що пропонуються до відчуження на конкурентних засадах (аукціон) (додаток2)
 3. У десятиденний строк рішення розмістити на сайті Перечинської міської ради.
 4. Рішення набуває чинності з дня оприлюднення.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.)., постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку (голова Колбовський Т.Г).

Міський голова                                                                  І.М.Погоріляк

                                                                                       Додаток 1

до рішення   міської ради 

Про Положення про приватизацію

Комунального майна

від «11» лютого 2016  року

Положення про приватизацію комунального майна

 1. Загальні положення
 • Положення про приватизацію комунального майна (надалі – Положення), розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оренду державного та комунального майна» з урахуванням законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження комунального майна.
 • Положення визначає порядок відчуження для фізичних та юридичних осіб вільних та орендованих житлових та нежитлових приміщень, житлових будинків та основних засобів, що належать до комунальної власності міста.
 • Комунальне майно, яке належить громаді міста, може відчужуватися наступними способами: шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом.
 • Предметом відчуження (приватизації) є право власності на окремий цілісний об’єкт згідно п.1.2. або його частину, яке переходить до покупця згідно договору купівлі-продажу, що засвідчується нотаріально.
 1. Підготовка до проведення відчуження комунального майна

2.1. Доцільність, ефективність використання та спосіб відчуження комунального майна визначається Перечинською міською радою.

2.2. Розгляд питання про відчуження комунального майна здійснюється як з ініціативи міської ради, так і з ініціативи фізичної або юридичної особи (надалі – Заявника).

2.3. Заявник надає лист на ім’я міського голови з обґрунтуванням доцільності відчуження комунального майна та пропозиції щодо умов відчуження;

2.4. Разом з листом Заявники надають:

– документ, що посвідчує фізичну особу ;

– декларацію про доходи для покупців – фізичних осіб;

– нотаріально засвідчені копії установчих документів для покупців – юридичних осіб;

2.5. На основі наданих документів готується проект рішення міської ради про включення даного об’єкту до переліку об’єктів, які підлягають відчуженню.

2.6. Перечинська міська рада розглядає питання про включення даного об’єкту до переліку об’єктів, які підлягають відчуженню, визначає порядок продажу, спосіб відчуження та покупця в разі викупу.

2.7. Визначається ціна продажу комунального майна на підставі звіту про незалежну оцінку майна при викупі або початкова вартість продажу на аукціоні, за конкурсом.

2.8. Готується та публікується інформація про відчуження об’єкта комунальної власності у засобах масової інформації та на сайті.

2.9. Після укладання договору відчуження відповідна інформація про здійснене відчуження не пізніше 15 діб публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті.

2.10. Не можуть бути об’єктами приватизації:

– будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною держави;

– будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва;

– визначені у встановленому порядку спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслуговують виключно громадян, які мають пільги згідно з чинним законодавством.

 1. Оцінка об’єкта комунальної власності

3.1. Оцінювач, який буде проводити незалежну оцінку комунального майна для продажу шляхом викупу або ціна якого, як стартова буде запропонована до відчуження у випадках продажу комунального майна за конкурсом та на аукціоні, визначається на конкурсній основі та відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

3.2. Вартість комунального майна, що пропонується для відчуження, визначається шляхом проведення незалежної оцінки, висновок про що затверджується сесією міської ради .

3.3. Після проведення незалежної оцінки комунального майна, балансоутримувачу цього майна забороняється здійснювати будь-які дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

 1. Відчуження комунального майна шляхом викупу

4.1. Інформація про перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікується у засобах масової інформації та містить назву об’єкта приватизації та його місцезнаходження.4.2. Зазначений перелік не пізніше 15 днів з дня прийняття рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради. 4.3. Викуп застосовується щодо об’єктів:

 • не проданих на аукціоні, за конкурсом;
 • включених до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу;
 • зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України “Про оренду державного майна”.

4.4. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки.

4.5. Інформація про здійснення викупу об’єкта приватизації протягом 15 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради.

 1. Відчуження орендованого комунального майна

5.1. Відчуження орендованого комунального майна здійснюється:

 • у разi прийняття рiшення орендодавцем про вiдчуження орендованого комунального майна;
 • з ініціативи орендаря та з дозволу міської ради та за умови виконання в повному обсязі орендарем договору оренди (в т.ч. відсутності заборгованості із сплати орендної плати);
  • Орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити вiд вiдповiдного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше як 25% залишкової балансової вартості майна (будiвлi, споруди, примiщення). При цьому орендар надає:
 • письмову згоду орендодавця на здiйснення таких полiпшень;
 • вiдповiдну проектно-кошторисну документацiю;
 • акти приймання-передачi виконаних будiвельних робiт;
 • копii платiжних документiв, що пiдтверджують проведенi орендарем розрахунки за виконання будiвельних робiт та придбанi матерiали;
 • на вимогу орендодавця – аудиторський висновок про підтвердження фiнансування здійснених поліпшень;
 • у разі відчуження допоміжного приміщення житлового будинку, врахованого на балансовому обліку житлово-комунального підприємства, яке фактично не використовується за призначенням – письмову згоду мєшканців багатоквартирного будинку. Оцiнка вартостi об’єкта вiдчуження у цьому разi здiйснюється iз застосуванням незалежної оцiнки. Окремо у звiтi про незалежну оцiнку вiдображається сума невiд’ємних полiпшень.

5.3. Якщо в результаті розгляду наданої документації, що підтверджує фактичну наявність невід’ємних поліпшень, міською радою буде прийняте рішення про продаж такого об’єкту на конкурсних (конкурентних) засадах і орендар не стане переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість поліпшень підлягає компенсації у грошовій формі згідно діючого на час здійснення такого відшкодування законодавства.

5.4. У разi якщо орендодавець звертається до орендаря з пропозицiєю щодо вiдчуження орендованого майна, а орендар протягом 30 календарних днів не погоджується на викуп такого майна, орендодавець може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурсних (конкурентних) засадах.

 1. Відчуження житлових будинків, що є комунальною власністю територіальної громади міста

6.1. Відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном і таким, що не може бути наданим громадянам, які перебувають на квартирному обліку міської ради, у зв’язку з невідповідністю його санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту, здійснюється з дозволу (за рішенням) міської ради та за умови наявності акту обстеження житлових будинків (частин будинків) та квартир із метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам і як таких, що потребують капітального ремонту.

6.2. Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки та відчуження майна під час приватизації.

6.3. Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном кошти, зараховуються до бюджету міста.

 1. Відчуження основних засобів, яке здійснюється безпосередньо комунальним підприємством, на балансі якого знаходиться об’єкт відчуження

7.1. Для розгляду питання про відчуження основних засобів, підприємство повинно надати до міської ради наступні документи:

 • заяву-звернення від підприємства про відчуження основних засобів;
 • акт технічного стану основних засобів;
 • бухгалтерську довідку про вартість основних засобів;
 • за вимогою управління економіки і власності міської ради, в разі необхідності Заявник надає додаткову інформацію.

7.2. Після отримання дозволу, підприємство проводить незалежну оцінку відчужуваного майна, вартість якого визначається на основі висновку про вартість об’єкту оцінки, що проводиться у відповідності з вимогами нормативно-правових актів, діючих на час її проведення суб’єктом оціночної діяльності, який уклав договір з підприємством про проведення незалежної оцінки.

7.3. Після проведення незалежної оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

7.4. Кошти, отримані від відчуження основних засобів за рішенням сесії міської ради спрямовуються у міський бюджет або залишаються у розпорядженні підприємства та використовуються у відповідності до вимог чинного законодавства.

 1. Підготовка конкурсу та аукціону

8.1. Продаж об’єктів комунальної власності на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну. 8.2. Продаж об’єктів комунальної власності за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов – найвищу ціну.

8.3.Висновки про вартість майна, складені для цілей приватизації, підписання договору купівлі-продажу майна, крім оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження сесією міської ради.

Висновки про вартість майна, складені для оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом дев’ятимісячного строку від дати їх затвердження сесією міської ради.

Дію висновку про вартість майна може бути продовжено рішенням сесії міської ради на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження.

8.4. Інформація про об’єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:

 • назву об’єкта приватизації, його місцезнаходження;
 • початкову вартість продажу, умови продажу та експлуатації об’єкта;
 • суму грошових коштів, що має вноситися покупцями (сума вноситься в розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкту);
 • назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об’єкти приватизації;
 • кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;
 • час та місце особистого ознайомлення з об’єктом (при необхідності);
 • час та місце проведення аукціону, конкурсу;
 • адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;
 • іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.

8.5. Зазначена інформація не пізніше 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради. 8.6. Продаж об’єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох покупців. 8.7. Для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу вони сплачують встановлений реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкта. Цей внесок вноситься шляхом безготівкового перерахування на вказаний в оголошенні про проведення аукціону, конкурсу поточний рахунок. 8.8. Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкта у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону, конкурсу. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації, зазначені
грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації. 8.9. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі:-       документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;-       квитанцію про сплату реєстраційного внеску;-       документ про внесення грошових коштів у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкта;-       довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об’єкта приватизації за рахунок грошових коштів – для покупців – фізичних осіб; –       нотаріально посвідчені копії установчих документів – для покупців – юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі – для органів місцевого самоврядування). 8.10. Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об’єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:-       порядковий номер (відповідно до реєстрації);-       прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);-       номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.8.11. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до початку аукціону, для участі у конкурсі – сім днів до початку проведення конкурсу. 8.12. Інформація про остаточну ціну та переможця конкурсу або аукціону протягом 15 календарних днів після укладення відповідного договору купівлі-продажу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради.

 1. Порядок проведення аукціону

9.1. Аукціон проводиться уповноваженою Перечинською міською радою особою. 

9.2. Уповноважена особа діє відповідно до угоди, укладеної з Перечинською міською радою.

Угода повинна передбачати:

 • строки проведення аукціону;
 • початкову вартість продажу об’єкта приватизації і порядок її зниження;
 • розмір і порядок виплати винагороди;
 • взаємні зобов’язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;
 • інші умови на розсуд сторін договору.

9.3. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

 • номер, під яким покупець бере участь у торгах;
 • назву об’єкта (об’єктів), у торгах щодо якого бере участь покупець;
 • умови проведення аукціону (при необхідності).

9.4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об’єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10% початкової вартості продажу об’єкта.

9.5. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості продажу покупці не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, відповідно до умов угоди з міською радою, має право знизити ціну об’єкта, але не більш як на 10%. Якщо після такого зниження об’єкт не вдається продати, торги припиняються.

9.6. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова вартість продажу об’єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об’єкта).

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об’єкта.

Протокол у триденний термін надсилається Перечинській міській раді та затверджується нею.

 1. Порядок проведення конкурсу

10.1. Відбір покупців за конкурсом здійснює конкурсна комісія, яка створюється міською радою.

10.2. Конкурсна комісія визначає умови та термін проведення конкурсу.

10.3. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії план придбання об’єкта, який повинен включати:

 • назву і місцезнаходження об’єкта;
 • відомості про покупця;
 • запропоновану покупцем ціну придбання об’єкта;
 • зобов’язання щодо виконання умов конкурсу;
 • додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.

10.4. Конкурс здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається та оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п’яти робочих днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується остаточним переможцем. За
наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця.

10.5. Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії.

10.6. Ціна продажу визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж об’єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою 50% його початкової вартості.

10.7. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:

 • умови конкурсу;
 • пропозиції учасників конкурсу;
 • обґрунтування вибору переможця конкурсу;
 • відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу направляється на розгляд Перечинськійміській раді.

Результати конкурсу затверджується на сесії Перечинської міської ради.

11. Повторний продаж об’єкта на аукціоні, за конкурсом

11.1. Щодо об’єктів, не проданих або знятих з аукціонів, конкурсів міська рада може прийняти рішення про повторний їх продаж на аукціоні, за конкурсом або про їх продаж шляхом викупу іншими покупцями.Об’єкт може бути запропонований для продажу на аукціоні, за конкурсом не більше двох разів, якщо власник майна або уповноважений ним орган не прийме іншого рішення. 11.2. У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. В цьому разі початкову вартість може бути зменшено до початку торгів не більш як на 30%.12. Право власності

12.1. Право володіння, користування і розпорядження об’єктом продажу переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об’єкта.12.2. З моменту укладання договору купівлі-продажу і до набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт відповідальність за нього несе керівник підприємства (установи, організації), на балансі якого знаходиться об’єкт приватизації.  13. Договір купівлі-продажу 13.1. Право власності на майно комунальної власності підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та міською радою, а також актом приймання-передачі зазначеного майна. 13.2. Договір купівлі-продажу майна підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації. 13.3. У разі придбання об’єкта на аукціоні, за конкурсом договір купівлі-продажу між покупцем і продавцем укладається не пізніш як у п’ятиденний термін з дня затвердження продавцем результатів аукціону, конкурсу (див. п.9.6, 10.7). 13.4. Договір включає:

 • назву підприємства, його адресу;
 • відомості про продавця та покупця;
 • остаточну ціну продажу об’єкта на аукціоні, за конкурсом або
  розмір викупу;
 • взаємні зобов’язання продавця і покупця;
 • номери їх розрахункових рахунків;
 • назви і адреси банківських установ;
 • умови внесення платежів.

13.5. До договору включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов’язань. 13.6. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт. Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 13.7. Термін оплати зможе бути продовжено ще на 30 календарних днів (але не більше 60 календарних днів від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу) при умові сплати покупцем на протязі перших 30 календарних днів не менше 50% ціни продажу об’єкта. 13.8. У триденний термін після сплати повної вартості придбаного об’єкта підписується акт передачі придбаного об’єкта. 13.9. Перечинська міська рада здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору. 14. Прикінцеві положення

14.1. Доцільність, порядок, визначення способу та умов продажу об’єктів комунальної власності відноситься виключно до компетенції Перечинської міської ради.

14.2. Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, вирішуються згідно чинного законодавства.

Секретар міської ради                                     О.Ю.Вовканич-Белеканич

     Додаток 2

до рішення   міської ради 

Про Положення про приватизацію

Комунального майна

від «11» лютого 2016  року

Перелік об’єктів комунальної власності, що пропонуються до відчуження на конкурентних засадах (аукціон) :

– будівля оранжереї в м.Перечин, пл.50р.Жовтня;

– будівля котельні теплопостачання по вул. Червоноармійська, 19к ;

– будівля котельні теплопостачання на пл.50р.Жовтня;

– будівля погребу №3 по вул.Червоноармійській;

 – будівлі колишнього військового містечка по вул.Червоноармійській 30:

– будівля їдальні  №4;

– будівля їдальні №5;

– будівля майстерні № 15;

– будівля овочесховища №35;

– будівля складу 14;

Секретар міської ради                               О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  11 лютого 2016 року №__

         м.Перечин

Про дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення виконавчого комітету від 07 жовтня 2015 року № 58 «Про затвердження титулу»  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відповідно до п.7.1 договору оренди землі від 11 лютого 2009 року, у зв’язку з благоустроєм даної території, достроково розірвати договір оренди земельної ділянки, площею 16 кв.м., яка знаходиться за адресою м.Перечин, вул.***, що надана в оренду згідно договору оренди землі від 11 лютого 2009 приватному підприємцю  ***, жит. м. Перечин, вул. ***.
 1. Відповідно до п.7.1 договору оренди землі від 30 листопада 2007 року, у зв’язку з благоустроєм даної території, достроково розірвати договір оренди земельної ділянки, площею 20 кв.м., яка знаходиться за адресою м.Перечин, ***,що надана в оренду згідно договору оренди землі від 30 листопада 2007 року приватному підприємцю *** жит. м. Перечин,  ***.
 1. Відповідно до п.7.1 договору оренди землі від 14 лютого 2008 року достроково розірвати договір оренди земельної ділянки, площею 10 кв.м., яка знаходиться за адресою м.Перечин, вул. ***, що надана в оренду згідно договору оренди землі від 14 лютого 2008 року року Приватному підприємцю  *** жит. м. Перечин,     вул. ***.

Міський голова                                                  І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 11 лютого  2016 року   №____

         м.Перечин

Про затвердження звіту

по виконанню міського бюджету

за  2015 рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши звіт по виконанню міського бюджету за 2015 рік міська рада  

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 2015 рік згідно додатків 1,2. (додатки додаються).

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

УКРАЇНА  

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   11 лютого  2016 року №

               м.Перечин.

 Про внесення змін до рішення

 2 сесії  Перечинської міської

 ради VII скликання

 №28 від 24 грудня 2015 року

 «Про міський бюджет на 2016 рік».

  Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.78 «Бюджетного кодексу України», враховуючи висновок міського голови про вільні залишки коштів міського бюджету  станом на 01.01.2016 року міська рада

 ВИРІШИЛА:

 1.Спрямувати вільні  залишки коштів міського бюджету на початок 2016 року в сумі 3583223 грн., в тому числі вільні залишки загального фонду – 461329 грн та спеціального фонду – 3121894 грн. у тому числі бюджет розвитку 3104013 грн.  (додаток 1).

2.Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік (додаток 2).

3.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міста  ( додаток 3).

4.Затвердити зміни до переліку державних та регіональних програм, які будуть фінансуватися в 2016 році за рахунок міського бюджету на загальну суму 819210 грн. ( додаток 4).              

5.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КФК 250344) в сумі 70229 грн. ( додаток 5).

6.Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 30000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                          І.М.Погоріляк 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

проект

від  11 лютого 2016 року №____

         м.Перечин

Про внесення змін до

Статуту КП «Комунальник»

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з метою приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства України Перечинська міська рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Комунальник» (додаток)
 2. Комунальному підприємству «Комунальник» забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію змін до Статуту комунального підприємства.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Перечинської міської ради з питань житлово-комунального господартва, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та звязку.

 Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

                                                                   “ЗАТВЕРДЖЕНО”

                                                                                           рішенням ___ сесії ___ скликання

                                                                                      Перечинської міської ради

                                                                                                 №________ від 27 січня 2016 року

                                                                                            Перечинський міський голова

                                                                                            ___________   І.М.  Погоріляк

С Т А Т У Т

Комунального підприємства “КОМУНАЛЬНИК”

НОВА РЕДАКЦІЯ

статуту КП «Комунальник»

м. Перечин – 2016

 1. Загальні положення

1.1 Комунальне підприємство “Комунальник” , яке надалі іменується “Підприємство”, створене Перечинською селищною радою рішенням 5-ї сесії 4-го скликання від 26 листопада 2002 року.

1.2 Підприємство є комунальним підприємством територіальної громади міста Перечин , має статут юридичної особи. Підприємство має право від свого імені укладати угоди , набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки , бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

Підприємство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

1.3 Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп та інші реквізити .

1.4 Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України та цим Статутом .

1.5 Юридична адреса підприємства: 89200,3акарпатська область, м. Перечин, вул. Жовтнева, 76.

 1. Предмет, основні цілі і напрямки діяльності Підприємства

2.1 Підприємство створюється з метою створення робочих місць, насичення ринку комунальних послуг, забезпечення належного рівня обслуговування населення і одержання прибутків на користь трудового колективу та територіальної громади за рахунок виробничої та комерційної діяльності.

2.2 Основною метою і завданням діяльності Підприємства є:

2.2.1 Надання комунальних послуг населенню .

2.2.2 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, експлуатація об’єктів житлово-комунального, виробничого, культового та культурно-побутового призначення, реставраційні роботи, ремонтно-будівельні роботи доріг, житлового та виробничого комплексів, систем водопостачання , електромереж.

2.2.3 Збирання, очищення та розподілення води.

2.2.4 Збирання і оброблення стічних вод.

2.2.5 Постачання пари та гарячої води.

2.2.6 Надання послуг бані, душових кабінок, саун, громадських туалетів, перукарень, технічної інвентаризації похоронних бюро, кладовищ, обрядових

полуг та інше.

2.2.7 Санітарна очистка і прибирання міста, експлуатація доріг, переходів, інженерний захист.

2.2.8 Ремонт, будівництво та експлуатація теплових розподільчих мереж і розподілення теплопостачання на комунально-побутові потреби населення .

2.2.9 Благоустрій території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, санітарна чистка, прибирання вулиць, площ і тротуарів, косіння трави.

2.2.10 Виробництво будівельних матеріалів, предметів благоустрою, санітарного та побутового вжитку .

2.2.11 Послуги по забезпеченню громадського порядку муніципальною дружиною.

2.2.12 Озеленення території міста, вирощування посадкового матеріалу, оновлення зелених насаджень, побілка дерев .

2.2.13 Організація та експлуатація автостоянок .

2.2.14 Організація відпочинку та дозвілля населення .

2.2.15 Упорядкування та утримання в належному стані центрального скверика

на площі Народній з метою створення умов для відпочинку мешканців та гостей міста .

2.2.16 Будівництво та розміщення малих архітектурних форм на території міста .

2.2.17 Будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг (вулиць) комунальної власності.

2.2.18 Реконструкція, технічне переоснащення, капітальний і поточний ремонти та обслуговування вуличного освітлення міста .

2.2.19 Будівництво кладовищ, утримання та обслуговування кладовищ.

2.2.20 Надання ритуальних послуг .

2.2.21 Будівництво, обладнання та експлуатація молодіжних клубів, гостиничних комплексів,  баз   відпочинку,   автостоянок   сервісного   обслуговування   і бензозаправок новітніми засобами комунікації, грального бізнесу та іншою сучасною технікою.

2.2.22 Капітальне будівництво, пусконалагоджувальні роботи, постачання устаткування та обладнання .

2.2.23 Утримання в належному стані сміттєзвалища, проведення рекультиваційних робіт.

2.2.24 Утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності.

2.2.25 Надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, зокрема:

– прибирання прибудинкової території ;

– вивезення твердих побутових відходів ;

– технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем тепловодопостачання і водовідведення, вжиття заходів по ліквідації аварійних ситуацій ;

– освітлення сходових клітин та місць загального користування ;

– реконструкція аварійних житлових будинків (при поступленні субвенції з держбюджету на цю мету) ;

– поточний ремонт покрівель і під’їздів, конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на при будинковій території ;

– обслуговування димо- та вентиляційних каналів ;

– підготовка житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період, прибирання снігу на переходах, доріжках ;

– експлуатація номерних знаків будинків ;

– обладнання дитячих майданчиків на прибудинковій території ;

– облаштування спортивних майданчиків ;

– озеленення клумб і газонів на при будинковій території ;

2.2.26 Проведення роз’яснювальної роботи щодо створення об’єднань (товариств) співвласників багатоквартирних будинків, як форм організації утримання та експлуатації житлових будинків і при будинкових територій;

2.2.27 Контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень ;

2.2.28 Здійснення охорони матеріальних цінностей об’єктів у третіх осіб по договорах ;

2.2.29 Контроль за дотриманням мешканцями комунальних будинків вимог правил експлуатації жилих приміщень та при будинкової території, санітарно-гігієнічних та протипожежних правил ;

2.2.30 Авто-технічне, транспортне, транспортно-експедиторське обслуговування організацій та населення ;

2.2.31 Діяльність по здачі в оренду приміщень ;

2.2.32 Надання юридичних послуг ;

2.2.33 Організація та надання складських послуг ;

2.2.34 Проведення посередницьких операцій з нерухомістю ;

2.2.35 Оздоровчо-профілактичні і лікувальні заходи на комерційній основі ;

2.2.36 Організація тимчасових підрядних бригад для виконання конкретних будівельних робіт на умовах підрядного договору ;

2.2.37 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування ;

2.2.38 Здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством ;

2.2      Згідно до своєї мети діяльності Підприємство :

А) вступає у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами на договірних засадах ;

Б) самостійно здійснює господарську діяльність, виходячи з загального попиту в межах повноважень, передбачених статутом .

 1. Права підприємства

3.1    Підприємство має право:

 1. A) укладати будь-які угоди, крім заборонених чинним законодавством ;

Б) одержувати від будь-яких фінансово-кредитних установ кошти на договірних засадах;

 1. B) реалізувати товари, роботи, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно на договірних засадах, у випадках, що передбачені чинним законодавством ;

Г) інші права, надані засновником керівникові підприємства .

 1. Управління підприємством

4.1 Управління підприємством здійснюється :

4.1.1 Засновником;

4.1.2 Начальником підприємства .

4.2 До компетенції Засновника відноситься :

4.2.1 Визначення основних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання ;

4.2.2 Визначення організаційної структури підприємства ;

4.2.3 Затвердження річних результатів діяльності підприємства ;

4.2.4 Призначення начальника підприємства ;

4.2.5 Внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства;

4.2.6 Визначення умов оплати праці посадових осіб підприємства ;

4.2.7 Створення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів підприємства;

4.2.8 Припинення діяльності підприємства ;

4.3 Підприємство очолює начальник, найм якого здійснює засновник .

4.4 Начальник діє на засадах єдиноначальності, без довіреності представляє інтереси підприємства, укладає угоди, договори, видає довіреності, відкриває в банках рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штати, видає накази і дає вказівки, обов’язкові для виконання усіма працівниками підприємства .

4.5 Заступник начальника, головні фахівці та інші працівники призначаються на посади наказом керівника підприємства .

 1. Майно і кошти

5.1 Майно підприємства складають основні фонди і оборотні кошти, цінності, вартість яких відображається у балансі підприємства ;

5.1.1 Статутний фонд підприємства становить    – 15728399 (п’ятнадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч триста дев’яносто дев’ять  ) гривень.

5.2 Майно підприємства є комунальною власністю і закріпляється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту ;

5.3 Джерелами формування майна є :

5.3.1 Доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, за утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, а також інших видів господарської діяльності;

5.3.2 Грошові і матеріальні внески засновника ;

5.3.3 Кредити банків ;

5.3.4 Дотації з бюджетів ;

5.3.5 Інші джерела, які не заборонені законодавчими актами України .

5.4 Зобов’язання перед Держбюджетом та третіми особами підприємство здійснює самостійно.

5.5 Прибутки, за вирахуванням матеріальних витрат, після виконання зобов’язань перед бюджетом, залишаються в розпорядженні підприємства і використовуються ним самостійно.

5.6 Підприємство не відповідає за зобов’язаннями засновника, а засновник за

зобов’язаннями підприємства.

 1. Організація та оплата праці

6.1 Працівники підприємства мають права і обов’язки, користуються пільгами згідно чинного законодавства, колективного договору і цього Статуту .

6.2 Оплата праці працівників визначається з врахуванням результатів діяльності, особистих трудових внесків і максимальним розміром не обмежуються .

6.3 Для працівників підприємства за рахунок власних коштів можуть бути встановлені додаткові надбавки до заробітної плати та матеріальне заохочення .

6.4 Підприємство перераховує у встановленому порядку кошти в бюджет державного соціального страхування.

7.Облік, звітність і ревізія діяльності

7.1 Підприємство здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку.

7.2 Підприємство щорічно надає засновнику звіт про результати своєї діяльності. По окремих напрямках роботи надає інформацію на вимогу засновника.

7.3 Моніторинг і перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться засновником не менш, ніж 1 раз в рік .

7.4 Перевірка діяльності підприємства іншими контролюючими органами здійснюється у відповідності з чинним законодавством .

8.Припинення діяльності підприємства

8.1 Припинення діяльності підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації .

8.2 Припинення діяльності підприємства проводиться за рішенням засновника або суду.

8.3 Ліквідація підприємства проводиться у випадках :

А) за рішенням засновника ;

Б) в інших випадках, передбачених законодавчими актами України .

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  11 лютого 2016 року №__

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення 2 сесії Перечинської міської ради

VII скликання № 26 від 24 грудня 2015 року «Про затвердження

цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016-2018 роки»

      Відповідно до пункту ст.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням збільшення переліку заходів і завдань,  міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни в п.1 рішення 2 сесії VII скликання № 26 від 24 грудня 2015 року, а саме включити до цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016 – 2018 роки програму Національно-патриотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018рр(додаток1)

 Міський голова                                                      І.М.Погоріляк

Додаток1

До рішення 3 сесії VII скликання№___

Від 11 лютого 2016 року

ПРОГРАМА

Національно-патриотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018рр.

Загальні положення

Дана Программа розроблена на виконання повноважень міською радою у сфері національно-патріотичного виховання молоді.

Мета Програми

Метою даної Програми є національно-патріотичне виховання молоді міста Перечин.

Основними завданнями є:

– залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди;

– сприяння мобілізації до Збройних сил України, Національної Гвардії, до інших офіційних та добровольчих утворень, що сприяють обороноздатності України та охороні Державного кордону України.

– духовного розвитку населення міста;

– сприяння здоровому способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання;

– активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді, дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;

– долучення громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання;

– створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, збереження національної пам’яті українців;

– підтримка професійної й самодіяльної творчості;

Основні напрями реалізації Програми

 1. Забезпечення виконання заходів визначених Програмою;
 2. Фінансове забезпечення Програми;
 3. Сприяння роботі клубів, центрів патріотичного виховання, волонтерських центрів, митців й мистецьких об’єднань, інших громадських організацій, які здійснюють патріотичне виховання молоді;
 4. 4. Залучення громади до вдосконалення та практичного втілення Програми.

Заходи з реалізації Програми

І. Проведення організаційних заходів для реалізації Програми:

– Створення Громадської ради міста Перечина з організації та контролю виконання Програми Національно-патриотичного виховання в м. Перечині  на 2016-2018рр. з числа громадських активістів та представників органів місцевого самоврядування (Громадська рада Програми). До функцій громадської ради Програми входитиме деталізація Програми, відбір виконавців заходів Програми, контроль за реалізацією Програми тощо;

– Проведення Громадською радою Програми двічі на рік протягом 2016-2018 років, у січні та у липні щороку, конкурсів проектів заходів для реалізації Програми серед громадських об’єднань та громадських активістів міста Перечина. Визначення за результатами конкурсів переліку заходів на виконання Програми та їх виконавців з календарними планами та обсягами і джерелами фінансування для рекомендації до затвердження відповідними органами місцевого самоврядування або їх виконавчими структурами;

ІІ. Проведення заходів з національно – патріотичного виховання молоді м. Перечина:

 1. Організація вишкільних таборів:

– Таборування юнацтва спільно з молодіжними організаціями патріотичного спрямування;

– Проведення одноденних піших мандрівок «Шляхами Героїв»;

– Щорічна поїздка на «Красне Поле» у березні місяці, для вшанування захисників Карпатської України та участі у обласних, громадських та державних заходах з цієї нагоди;

 1. Видання брошури «Мешканці Перечинщини у боротьбі за незалежність України», книговидання, запис музичних творів, створення об’єктів образотворчого мистецтва, виставок, постановок, заходів, змагань, конкурсів та фестивалів спрямованих на реалізацію завдань Програми;
 2. Облаштування пам’ятних місць та знаків в м. Перечині, пов’язаних з боротьбою за незалежність України.
 3. Проведення в усіх навчальних та інших комунальних і державних закладах міста заходів на тему національно – патріотичного виховання:

– проведення тематичних лекцій для трудових та учнівських колективів з залученням військовослужбовців, учасників АТО, ветеранів визвольних змагань, істориків, волонтерів тощо;

– створення у всіх комунальних та державних закладах на постійній основі фотовиставок та виставок учнівських, аматорських і професійних творчих робіт з патріотичної тематики (Карпатська Україна, Революція Гідності, АТО)

– створення міського волонтерського центру та мережі волонтерських осередків у всіх комунальних та державних закладах міста; організація заходів прямої волонтерської допомоги учасникам Українсько-російської війни (зокрема бійцям з нашого регіону)

 1. Проведення навчальних та навчально-вишкільних зборів разом з місцевим військкоматом та учасниками АТО м. Перечина для юнатства й молоді.
 2. Інформування мешканців Перечина про Програму та її заходи:

– публікації в пресі

– створення та розміщення медіапродукцїї

– створення та розповсюдження поліграфічної продукції тощо.

III. Фінансування заходів на виконання Програми, затверджених відповідно до рекомендацій Громадської ради Програми на засадах співфінансування з виконавцями у тому числі, але не виключно:

 • Закупка грамот, подарунків, квітів, матеріалів, інвентарю тощо;
 • Оплата послуг лекторів та інструкторів для безпосереднього проведеня заходів Програми;
 • Оренда приміщень, сплата комунальних послуг, оренда інвентарю та обладнання для реалізації Програми;
 • Оплата інформаційних послуг, послуг з виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів та супутніх витрат;
 • Оплата послуг з виготовлення поліграфічної продукції, брошур, книжок, світлин, відеороликів, художніх, драматичних, музичних творів тощо;
 • Оплата транспортних послуг та пального для реалізації заходів Програми

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватисьу межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, незаборонених чинимз аконодавством.

 Секретар ради Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток №1

до Програми

Національно-патриотичного виховання

в м. Перечин на 2016-2018рр.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва: Программа Національно-патріотичного виховання в м. Перечин на 2016-2018рр.

Підстава для розробки Програми: п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Замовник: Перечинська міська рада.

Виконавець: виконавчий комітет міської ради.

Мета Програми: розвиток, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини.Популяризація кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини.

Загальні обсяги фінансування: 400,0 тис.грн. з міського бюджету.

Очікувані результати: вирішення питань, щодо національно-патріотичного виховання молоді, захисту державних кордонів, попередження проявив сепаратизму в м. Перечин, виховання патріотичної молоді.

Контроль за виконанням Програми: Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічногорозвитку та підприємницької діяльності (голова – Шинкарчук Я.І.) та з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних відносин (голова – Гунка Ф.Ф.)

Секретар ради Вовканич-Белеканич О.Ю.

УКРАЇНА

      ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VII скликання

                                                         РІШЕННЯ                                                           

Проект

від  11 лютого  2016 року №____

         м.Перечин

Про передачу опалювального

котла з балансу міської ради

на баланс КП «Комунальник»

На підставі п.1.3 ст.16 та п.31 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування», у зв’язку з виробничою необхідністю, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Передати безоплатно з  ДНЗ «Теремок» у КП «Комунальник» котел марки VIADRUS   U 22 D  49 квт., що був  введений в експлуатацію в ДНЗ «Теремок»  у 2010 році.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності списати з балансу міської ради котел марки VIADRUS U 22 D  49 квт балансовою вартістю 17 750 грн., знос 9764 грн.

Міський голова                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

проект

від  11 лютого 2016 року №____

         м.Перечин

Про передачу у приватну

спільну сумісну власність

комунальної квартири

Відповідно до ст. 25, п.30 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», розглянувши заяву наймача про приватизацію квартири, яку він та члени його сім’ї використовують на умовах найму, після проведення розрахунків, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Прохання, яке подала наймач Балог Інна Іванівна, що зареєстрована в квартирі №6 за адресою м.Перечин, вул.Лермонтова, буд.10, купленою їй Перечинською РДА на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 348 «Про затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов» та на виконання Розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24.07.2015 р. за № 237 задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну власність. Склад сім’ї: 3 особи. Балог Інна Іванівна – квартиронаймач, син – Балог Василь Васильович, син –  Балог Кирило Васильович.
 1. Розрахунок площі, що безоплатно приватизується, та вартість надлишкової площі затвердити згідно додатку:
 • Загальна площа квартири становить 66,3 кв.м.
 • Житлова площа становить 41,3 кв.м.  
 1. 3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

Додаток 1

До рішення 3 сесії міської ради VII скликання

Від 11 лютого 2016 року №______

Розрахунок площі, що приватизовується безоплатно

Згідно довідки про склад сімї наймача ізольованої квартири (чотирьохквартирного, двохповерхового будинку) , у квартирі за адресою: Закарпатська область, місто Перечин, вулиця Лермонтова, будинок 10, квартира 6 мешкають і мають право на житло на момент введення в дію Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»:

Балог Інна Іванівна, 1982р.н. – квартиронаймач;

Балог Василь Васильович, 2003р.н. – син

Балог Кирило Васильович, 2012р.н. – син

Відповідно до цього розрахунок проводиться саме так:

3 чл.сім’ї х 21.0 кв.м. + 10 кв.м. = 73 кв.м. – встановлена норма

Загальна площа даної квартири – 66,3кв.м.

Залишок (недоприватизовано) – 6,7 кв.м.

Секретар міської ради                                   О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

проект

від  11 лютого 2016 року №___

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення

2 сесії від 24 грудня 2015 року №34

Керуючись ст..5 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст..60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести з міни до рішення 2 сесії від 24 грудня 2015 року № 34, та викласти в наступній редакції:

 1. Звернутися до Закарпатської обласної ради з проханням безоплатно передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальної громади м.Перечин частини вбудованого нежитлового приміщення аптеки №8, що розташована за адресою м.Перечин, пл.Народна, 20.
 2. Надати згоду на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальної громади м.Перечин частини вбудованого нежитлового приміщення аптеки №8, що розташована за адресою м.Перечин, пл.Народна, 20.
 3. Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальної громади м.Перечин частини вбудованого нежитлового приміщення аптеки №8, що розташована за адресою м.Перечин, пл.Народна, 20.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку та комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності.

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  11 лютого 2016 року №__

         м.Перечин

Звернення до Верховної Ради України

щодо підтримки законопроекту «Про внесення

змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування

пода тку на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, селиш

та міст районного значення», що зареєстровано за номером 3754,

В ході реформи місцевого самоврядування та децентралізації, міста районного значення отримали лише погіршення свого сгановища, позбавлені повноважень та ресурсів. Процес об’єднання громад гальмується рядом причин, не залежних від міст районного значення, які були і залишаються найбільш вмотивовані до реформи місцевого самоврядування, могли стати локомотивами змін в регіонах. 251 місто районного значення не повинні залишатись заручниками механізму «мотивації» для об’єднання сільських громад. Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією терміново розглянути і підтримати проект Закону України «Про внесення змін до

Бюджетного кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, селищ та міст районного значення», що зареєстровано за номером 3754.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради.

Міський голова            І.М.Погоріляк

Проект

вноситься народними депутатами України Кириленком І.Г.

Івченком В.Є.

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, селищ та міст районного

значення

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №50-51, ст. 572) такі зміни:

 1. У статті 64:

а) назву статті доповнити словами «, бюджетів міст районного значення»;

б) у частині першій:

абзац перший після слів «формування територій громад,» доповнити словами «бюджетів міст районного значення,»;

у пункті 1 після слів «Києва та Севастополя» доповнити словами «,сіл і

селищ»;

 2

доповнити пунктом 1 такого змісту:

«І2) до доходів районних бюджетів зараховується 35 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території сіл та селищ (до об’єднання територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування, територій громад).».

 1. Статтю 67 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. Бюджети міст районного значення тимчасово, до об’єднання їх територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, формуються відповідно до цього Кодексу з урахуванням особливостей визначених у частині другій статті 89 цього Кодексу.».

 1. У статті 69:

а) слова «бюджетів міст районного значення,» виключити;

б) частину першу доповнити пунктом 3“ такого змісту:

9     …

«З ) 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1′ частини другої статті 29 цього Кодексу), що

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (до об’єднання територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад);».

 1. У статті 89:

а) назву статті доповнити словами «, бюджетів міст районного значення»;

б)  в абзаці першому частини першої після слів «формування територій громад,» доповнити словами «бюджетів міст районного значення,»;

в) доповнити частиною другою такого змісту:

«2. До об’єднання територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, з бюджетів міст районного значення не здійснюються видатки відповідно до підпункту «ґ» пункту 2, підпункту «б» пункту 3 та пункт 4 частини першої цієї статті.».

9                      ♦                                                         •

 1. У частині другій статті 103″ слова «(міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)» виключити.
 2. У частині другій статті 103 і слова «(міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)» виключити.
 3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, селищ та міст районного значення»

 1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

24 грудня 2015 року були прийняті зміни до Бюджетного кодексу України щодо узгодження норм цього кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства.

Зважаючи на поспішність прийняття змін до Бюджетного кодексу України, відсутність апробації норм і широкого обговорення його положень із представниками громад, чинні положення Бюджетного кодексу України мають ряд недоліків, які ускладнюють можливість фінансового забезпечення об’єктів соціально-культурної сфери, освіти, медичних закладів і утримання органів місцевого самоврядування із бюджетів місцевого самоврядування.

Фракцією «ВО «Батьківщина» протягом 2015 року були проведені

робочі наради у форматі «круглих столів» із головами сільських, селищних і районних рад, мерами малих міст, які представляли Асоціацію малих міст України. Па них були висвітлені основні проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування на виконання власних і делегованих повноважень, що пов’язані із прийняттям нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Основною проблемою було визначено недостатність джерел і обсягів формування доходів бюджетів місцевого самоврядування через позбавлення основного джерела – надходжень від податку на доходи фізичних осіб.

За підсумками зазначених нарад нами як народними депутатами України були подані пропозиції, що стосуються врегулювання питань місцевого самоврядування, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для доопрацювання у другому читанні змін до Бюджетного кодексу України, які враховані не в повному обсязі.

Крім зазначеного, додатком № 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» визначено 159 бюджетів об’єднаних територіальних громад, у яких 25 жовтня 2015 року відбулися перші місцеві вибори та які у 2016 році мають міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Однак, як мінімум 40 таких об’єднаних територіальних громад створені не відповідно до закону і перспективному плану формування територій об’єднаних громад.

Серед зазначених 40 об’єднаних територіальних громад є громади, чисельність населення яких не перевищує 2 тисячі осіб (наприклад, отг с. Макіївка Чернігівської області, отг с. Пришиб Полтавської області), а більшість міст районного значення мають чисельність населення, що значно

перевищує 2 тисячі осіб. Водночас, міста районного значення не мають прямих міжбюджетних відносин із державним бюджетом.

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що Бюджетний кодекс України потребує доопрацювання.

 1. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Проект Закону України «Про внесення змін Бюджетного кодексу України (щодо посилення фінансової самодостатності сіл, селищ та міст районного значення)» розроблено з метою доопрацювання окремих положень Бюджетного кодексу України, зокрема – щодо розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування первинної ланки, а саме бюджетів сіл, селищ і міст районного значення, та тимчасового (до об’єднання міст районного значення в територіальні громади) приведення доходів і видатків міст районного значення до доходів і видатків міст обласного значення із обмеженнями щодо здійснення в и дат ко в и х гі о ви о в аж е н ь.

 1. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни до низки статей Бюджетного кодексу України, згідно з якими уточнюються окремі норми кодексу, зокрема щодо розширення джерел формування доходів бюджетів сіл і селищ за рахунок запровадження розподілу податку на доходи фізичних осіб, що передбачатиме зарахування 25% вказаного податку до сільських і селищних бюджетів.

За чинного розподілу ПДФО, а саме: 25% – Держбюджету, 15%о – обласним бюджетам, 60% – районним бюджетам, містам обласного значення і об’єднаним територіальним громадам, бюджети місцевого самоврядування рівня села і селища залишаються майже повністю позбавленими фінансового ресурсу навіть на забезпечення утримання апаратів сільських і селищних рад.

У 2014 році норматив відрахування ПДФО для сільських (селищних) рад був 25%. Під цей норматив були передбачені видатки на соціально- культурну сферу (утримання органів місцевого самоврядування; дошкільна освіта, НВК, палаци культури, клуби, центри дозвілля) із механізмом дотування через дотацію вирівнювання.

Тому, вважаємо, що зарахування 25%о податку на доходи фізичних осіб до сільських і селищних бюджетів є об’єктивно необхідним кроком, який забезпечить справедливий розподіл найвагомішого ресурсу місцевих бюджетів.

Також, пропонується тимчасово, до об’єднання міст районного значення в територіальні громади, привести доходи і видатки міст районного

значення до доходів і видатків міст обласного значення із обмеженнями щодо видаткових повноважень, а саме, не передавати на фінансове забезпечення з міст районного значення:

 • професійно-технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (ПТУ і технікуми);
 • соціальний захист (соціальні допомоги, дитячі виплати, субсидії);
 • медико-санітарну освіту.

Відповідно, до міст районного значення не буде застосовуватися горизонтальне вирівнювання платоспроможності бюджетів, не надаватимуться субвенції на виконання програм соціального захисту і на підготовку робітничих кадрів.

 1. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України і Бюджетний кодекс України.

Реалізація цього законопроекту не потребує внесення змін до інших

законодавчих актів.

 1. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону України не потребує додаткових втрат з Державного бюджету України, оскільки відбувається перерозподіл дохідних джерел та видаткових повноважень між різними рівнями місцевих бюджетів.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

акта

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить підвищити фінансову самодостатність бюджетів місцевого самоврядування первинної ланки, а саме бюджетів сіл, селищ та міст районного значення.

Народні депутати України                                     

Кириленко І.Г.

Івченко В.Є.

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  11 лютого 2016 року №__

         м.Перечин

Про затвердження Положення про

резервний фонд

Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” та п. 7 а, ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про резервний фонд (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                  І.М.Погоріляк

Додаток 1

до проекту рішення  3 сесії Перечинської   міської ради

 VII скликання №_____

від «11» лютого 2016  року

«Про затвердження Положення про

використання коштів резервного

фонду місцевого бюджету»

ПОЛОЖЕННЯ

про використання коштів резервного фонду місцевого бюджету

 1. Це Положення визначає порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету (далі – резервний фонд) і встановлює процедури, пов’язані з виділенням коштів резервного фонду та звітування про їх використання.
 2. Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту місцевого бюджету.

3.Резервний фонд встановлюється рішенням про місцевий бюджет загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

 1. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду проводиться за рішенням сесії ради

Напрями та умови використання коштів з резервного фонду

місцевого бюджету

 1. Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:

а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

б) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту місцевого бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної ради, обласної державної адміністрації, виконавчим комітетом міської ради підстав для проведення таких заходів.

 1. До непередбачених заходів, визначених у підпункті “б” пункту 6 цього Положення, не можуть бути віднесені:

-обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування;

– додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у бюджеті;

– капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

– придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків у наслідок надзвичайної ситуації;

– надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Верховною Радою України, Президентом України, обласною радою, виконавчим комітетом міської ради.

 1. За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.
 2. Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається тільки в межах призначення на цю мету у відповідному бюджеті і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.
 3. Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення.

Кошти із резервного фонду суб’єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб’єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

Подання та розгляд звернень про виділення коштів з резервного

фонду бюджету

10.Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються підприємствами, установами, організаціями (далі – заявники) до виконавчого комітету міської ради.

11.У зверненні зазначається:

– напрям використання коштів резервного фонду;

– головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду (у разі необхідності);

– обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду, в тому числі на умовах повернення;

– підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету;

– інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

 1. До звернення обов’язково додаються:

– розрахунки обсягу коштів з резервного фонду;

– перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших заходів;

– документ, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування – пояснення заявника про причини не проведення страхування);

– інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті “а” пункту 5 Положення, до звернення також обов’язково додаються:

– акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

– узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

 1. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, передбачені у пункті 7 цього Положення, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості.
 2. Міський голова або особа, яка виконує його обов`язки, не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення виконавчому комітету розглянути звернення та підготовати пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші заінтересовані органи виконавчої влади.

У разі потреби надається доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

 1. 15. Виконавчий комітету міської ради розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду і наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи та надає їх у тиждневий термін до відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради
 2. У разі недотримання заявникомвимог, установлених пунктами 5 – 9 цього Положення або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 11 і 12 цього Положення, відповідальний виконавець, визначений вдорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це міському голові або першому заступнику міського голови.

Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з

резервного фонду бюджету

 1. 17. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради є відповідальним за підготовку проектів рішень про виділення коштів з резервного фонду.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду виконавчий комітету міської ради готує відповідне рішення, в якому повинно бути визначено:

– головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду;

– напрям використання коштів з резервного фонду;

– обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду;

– умови повернення коштів, виділених з резервного фонду.

 1. 18. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради погоджує проект рішення про виділення коштів з резервного фонду з міським фінансовим управлінням і подає його в установленому порядку на розгляд сесії міської ради.

У виняткових випадках (загроза життю людей, об’єкта економіки та територіям) проект рішення про виділення коштів з резервного фонду відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності ради готується і подається на розгляд сесії на підставі прогнозних розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому передбачається виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету, з наступним оформленням цього проекту у двотижневий термін в установленому порядку.

 1. Сесія міської ради приймаєрішення про виділення коштів з резервного фонду виключно за наявності висновків виконавчого комітету та відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності ради.

Виділення коштів з резервного фонду бюджету, ведення

обліку та звітності

 1. 20. Після прийняття рішення сесії про виділення коштів з резервного фонду:

а) головний розпорядник бюджетних коштів у триденний термін готує довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

 1. 21. Управління Державної казначейської служби України у Перечинському районі районі Закарпатської області, після внесення змін до розпису місцевого бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду проводяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів управлінню Державної казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатської області переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або інших заходів.

За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів резервного фонду на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд сесії міської ради проект рішення щодо зменшення відповідних видатків з резервного фонду.

22.Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного фонду бюджету, подають міському фінансовому управлінню звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком робіт або інших заходів цього Положення, а у разі виділення коштів резервного фонду на умовах повернення – також інформацію про їх повернення до місцевого бюджету.

23.Управління Державної казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатської області готує інформацію (звіт) про використання коштів з резервного фонду і подає міському фінансовому управлінню не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.

 1. Додатково кошти з резервного фонду протягом одного бюджетного періоду для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду та подання міському фінансовому управлінню звіту про їх цільове використання.
 2. 25. Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду місцевого бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

У разі виявлення за результатами проведення ревізій (перевірок) фактів нецільового використання коштів резервного фонду та неповернення їх до місцевого бюджету Контрольно-ревізійне управління в Закарпатській області порушує перед управлінням Державної казначейської служби України у Перечинському районі Закарпатської області питання про зупинення операцій з коштами резервного фонду та інформують про це головного розпорядника бюджетних коштів .

На підставі актів ревізій (перевірок), складених відповідно до законодавства, відділ відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради готує та подає в установленому порядку на розгляд сесії міської ради проект рішення щодо зменшення  обсягу зазначених видатків з резервного фонду на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.

За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з резервного фонду відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради повідомляє про це Контрольно-ревізійне управління в Закарпатській області.

Секретар міської ради                                         О.Ю.Вовканич -Белеканич

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  11 лютого  2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження проектів відведення,

надання в оренду земельних  ділянок

несільськогосподарського призначення

 в м. Перечин, продовження терміну дії

договорів оренди земельних ділянок,

відмову у наданні дозволів, виготовлення

 технічної документації із землеустрою,

надання дозволів на виготовлення експертних

грошових оцінок, затвердження експертної

грошової оцінки земельної ділянки,

надання дозволу на продаж.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. У зв’язку з відчуженням об’єкта (будівлі свинарника та складу) за адресою: м. Перечин, вул. Колгоспна, 1б, і відсутністю подальшої необхідності користуватися земельною ділянкою, розірвати договір оренди земельної ділянки укладений 20 квітня 2015 року між громадянином Сливич Михайлом Михайловичом та Перечинською міською радою призначеної для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3700 га, з кадастровим номер 2123255100:01:004:0062.
 2. У зв’язку з придбанням ТОВ « Самвер » будівлі свинарника та складу за адресою: м. Перечин, вул. Колгоспна, 1б, надати в оренду ТОВ «Самвер» земельну ділянку площею 0,3700 га з кадастровим номером 2123255100:01:004:0062, яка призначена для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва, шляхом укладення  договору оренди земельної ділянки строком на 7 (сім) років, без виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості).
 3. Надати дозвіл КП «Комунальник» на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 10га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, споруд Перечинського міського водозабору, яка знаходиться на березі річки Уж в межах м.Перечин, юридична адреса відсутня.

  Міський голова                                          І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  11 лютого  2016 року №____

         м.Перечин

Про передачу у власність земельних ділянок,

надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд, ведення

особистого селянського господарства,

індивідуального садівництва, відмову у виділенні

землі, відмову у наданні дозволів на виготовлення

 проектів землеустрою щодо  відведення,

 внесення змін та доповнень до рішень сесії

 припинення права користування.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр.Феделеш Василю Івановичу, жит. м. Перечин вул. Маяковського, 32, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0360 га, яка призначена для ведення селянського господарства, що розташована за адресою м. Перечин, вул.Маяковського,32.
 2. Надати дозвіл гр.Калічину Петру Романовичу, жит.м.Пеерчин, вул..Борканюка,22\6, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для індивідуального садівництва площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м.Перечин, район військового складу пального (бувший).
 3. Затвердити гр.Барник Людмилі Василівні, жит.м.Перечин, вул..Жовтнева,2\3 проект землеустрою щодо встановлення межі земель водного фонду – прибережної захисної смуги струмка Вулшава, біля вул..Жовтнева, м.Перечин, Перечинської міської ради Закарпатської області.
 4. Надати гр.Матей Цілії Василівні, жит.м.Перечин, вул..Жовтнева,106, дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки площею 0,10 га, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул..Жовтнева,106.
 5. Надати гр.Соляник Юрію Івановичу, жит.м.Перечин, вул..Жовтнева,30, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул..Бр.Кедюличів,б\н, площею 0,05 га.
 6. Надати гр.Лютянській Марті Юріївні, жит.м.Перечин, вул.Шевченка,57, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул..Шевченка,57, площею 0,0900 га.
 7. Надати дозвіл гр.Каналошу Івану Івановичу, жит.м.Пеерчин, вул..Духновича,59 , на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва площею 0,05 га, яка розташована за адресою: м.Перечин, вул.Духновича,59.
 8. Надати дозвіл гр.Білець Ганні Дмитрівні, жит.м.Перечин, вул.Червоноармійська,58 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: м.Перечин, вул.Червоноармійська,58 площею 0,02га.
 9. Надати дозвіл гр.Білець Ганні Дмитрівні, жит.м.Перечин, вул.Червоноармійська,58 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою:м.Перечин, вул.Червоноармійська,58 площею 0,10га.
 10. Надати дозвіл гр.Дяченко Катерині Михайлівні, жит.м.Перечин, вул.Шевченка,76 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою:м.Перечин, вул.Шевченка,76 площею 0,0600га.
 1. Внести зміни в п.1 рішення 2 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 17 грудня 2015 року № 17 і викласти в наступній редакції:

«Надати дозвіл гр.Павліш Катерині Іванівні, жит.м.Перечин, вул.Колгоспна,34 на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,1862 га, що розташована за адресою м.Перечин, вул..Колгоспна,34».

 1. Надати дозвіл гр.Симочко Марині Іванівні, жит.м.Перечин, вул.Толстого,36\а на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення садівництва, площею 0.005 га, яка розташована за адресою: м.Перечин, вул.Толстого,36.
 2. Внести зміни в п.14 рішення 2 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 17 грудня 2015 року № 17 і викласти в наступній редакції:

«Надати гр. Крижановському Бориславу Григоровичу, жит. м. Перечин, вул. Жовтнева,128, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та для ведення індивідуального садівництва 0,12 га, що розташовані за адресою м. Перечин вул. Жовтнева,128.».

 1. Затвердити гр.Каналош Наталії Мирославівні, жит.м.Перечин, вул.Духновича,59 технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, призначеної для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10га, що розташована за адресою: м.Перечин, вул..Духновича,59.
 2. Внести зміни в п.13 рішення 2 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 17 грудня 2015 року № 17 і викласти в наступній редакції:

«Надати гр. Крижановській Ользі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Жовтнева,128, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та для ведення індивідуального садівництва 0,12 га, що розташовані за адресою м. Перечин вул. Жовтнева,162.».

Міський голова                                                       І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  11 лютого  2016 року №____

         м.Перечин

Про  передачу у власність

земельних ділянок, відмову

 у передачі у власність

земельних ділянок, затвердження

технічних документацій для

 індивідуального гаражного будівництва.

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити гр.Церковнику Роману Степановичу, жит.м.Перечин, вул..Червоноармійська, 2\4, у наданні дозволу на викуп земельної ділянки площею 100 кв.м. для обслуговування гаражу, у зв’язку з тим, що частина даної ділянки знаходиться в оренді в іншої особи.(гаражі)
 2. Відмовити гр.Церковнику Роману Степановичу, жит.М.Перечин, вул.Червоноармійська, 2\4, до виділити земельну ділянку 20 кв.м. для обслуговування гаража з надбудовою мансардного поверху по вул..Червоноармійській № Т-9, у наданні дозволу на право власності на дану земельну ділянку, у зв’язку з тим, що частина даної ділянки знаходиться в оренді в іншої особи.(гаражі)
 3. Надати дозвіл гр.Макару Олександру Теодозійовичу, жит.м.Перечин, вул..Радянська,4, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0025 га, яка розташована за адресою: м.Перечин, пл.50 р.Жовтня.

Міський голова                                       І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

проект

від  11 лютого 2016 року №____

         м.Перечин

 

Про проведення аудиту

фінансово-господарської

діяльності Перечинської міської ради. 

Відповідно до ст. 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9, 17, 18, 19 Закону України “Про аудиторську діяльність”, ст. 26 Бюджетного кодексу України, у зв’язку зі службовою необхідністю, з метою дослідження документів, що підтверджують цільове використання бюджетних коштів за період 2013-2015 рр. міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. З метою здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, дослідженням документів, що підтверджують використання бюджетних коштів за період 2013-2015 рр. провести аудиторську перевірку.
 2. Юристу міської ради забезпечити підготовку проекту відповідного договору про надання послуг спеціаліста з приватним підприємцем Слюсаренко Вікторією Євгенівною.
 3. Після укладення договору головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити доступ приватного підприємця Слюсаренко Вікторії Євгенівни до документів, що підтверджують використання бюджетних коштів за період 2013-2015 рр.
 4. Приватному підприємцю Слюсаренко Вікторії Євгенівні у своїй роботі керуватися нормами чинного законодавства України про здійснення аудиторських перевірок, Законом України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України.
 5. Дане рішення довести до осіб, яких воно стосується.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з виконавчої роботи С.В.Піддубного .

Міський головаІ.М.Погоріляк

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  11 лютого 2016 року №__

         м.Перечин

Про затвердження атрибутів

міського голови

Керуючись пунктом 49 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Перечинська міська рада

ВИРІШИЛА:  

 1. Затвердити Положення про регалії й атрибути міського голови міста Перечин згідно з додатком.
 1. Положення про регалії й атрибути міського голови міста Перечин в засобах масової інформації.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету міської ради Гафіянич Є.М.

Міський голова                                                                           Погоріляк І.М.

Додаток

до рішення  Перечинської міської ради „Про затвердження атрибутів міського голови”

від 11лютого 2016 року № ____

ПОЛОЖЕННЯ

про  регалії й атрибути  міського голови міста Перечин

Цим Положенням визначаються регалії й атрибути міського голови, встановлюється порядок їх використання та надається їх опис.

До регалій і атрибутів міського голови  відносяться:

Знак міського голови;

Печатка міського голови;

Ключ міста Перечин.

Знак міського голови

Знак міського голови має форму ланцюга,  що складається з фініфтевого медальйона-підвіски та декоративних ланок.

Фініфтевий медальйон-підвіска Знака міського голови – це геральдичний  картуш  з  рельєфним  зображенням  герба міста.

На декоративних  ланках  зображено  рослинний орнамент.

Знак міського голови виготовлений  з  жовтого  і  білого металу, всі його елементи з’єднані між собою фігурними кільцями.

Знак міського голови може використовуватися міським головою під час прийому офіційних делегацій, урочистих заходів, публічних та телевізійних виступів.

Печатка міського голови

Печатка  міського голови має  форму кола.  У центрі – зображення герба міста,  над яким  по колу напис “Міський голова. Місто Перечин”. 

Печатка  міського голови має  бортик  і  по колу облямована декоративною пружкою з елементами захисту.

Руків’я Печатки міського голови виготовлене з лабрадориту,  прикрашене  накладним  рельєфним  зображенням герба міста з жовтого металу і  увінчане  позолоченою орнаментованою верхівкою.

Печатка  міського голови використовується для засвідчення підпису міського голови на  грамотах,  посвідченнях до  відзнак та почесних звань, привітаннях, запрошеннях тощо.

Печатка міського голови не може передаватись іншим особам.

Ключ  міста Перечин

Ключ міста Перечин виготовлений з  позолоченого металу. Руків’я ключа прикрашене накладним рельєфним зображенням герба міста та декоративним орнаментом.

Ключ міста Перечин зберігається в прямокутному прозорому футлярі. Основа і верх футляра виготовлені з лабрадориту, облямовані декорованим орнаментом жовтого металу та написом „Перечин” в нижній частині.

Ключ міста Перечин   засвідчує   спадкоємність історичних традицій міста.

Знак, Печатка міського голови та Ключ міста Перечин вручаються    новообраному міському голові головою міської територіальної виборчої комісії після визнання міською радою повноважень міського голови і вручення йому посвідчення.

Місцем   постійного   знаходження  Знака, Печатки міського голови та Ключа міста Перечин є службовий  кабінет  міського голови.

Після закінчення повноважень міського голови Знак, Печатка міського голови та Ключ міста Перечин передаються ним у присутності членів міської територіальної виборчої комісії голові міської територіальної виборчої комісії, про що складається відповідний акт.

Секретар Перечинської міської ради                    Вовканич – Белеканич О.Ю.

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від 11 лютого 2016 року №____

         м.Перечин

Про затвердження акту інвентаризації

майна комунальної власності м.Перечин

Керуючись ч.1 п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», відповідно до розпорядження міського голови від 24 листопада 2015 року №104/02-04 «Про проведення інвентаризації комунального майна м.Перечин», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Акт інвентаризації майна комунальної власності м.Перечин згідно додатку 1.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів .

Міський голова                                                               І.М.Погоріляк

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

3 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

проект

від  11 лютого 2016 року №___

         м.Перечин

Про передачу навчального корпусу

Перечинської школи-інтернату І-ІІ ступенів

до комунальної власності територіальної

громади міста Перечин

Керуючись ст..5 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст..60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Звернутися до Закарпатської обласної ради з проханням безоплатно передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальної громади м.Перечин навчальний корпус Перечинської школи-інтернату
  І-ІІ ступенів.
 2. Надати згоду на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальної громади м.Перечин навчальний корпус Перечинської школи-інтернату
  І-ІІ ступенів
 3. Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальної громади м.Перечин навчальний корпус Перечинської школи-інтернату
  І-ІІ ступенів
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку та комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності.

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк