Проєкти рішень 2 Пленарного засідання 1 сесії Перечинської Міської Ради 7 скликання від 13.07.2017 р. “Про затвердження положень про відділи Міської Ради”

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1 пленарне засідання

2 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 13 липня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про затвердження Положень

про відділи міської ради

Відповідно до рішення міської ради від 13 липня 2017р. «Про внесення змін до рішення міської ради №26 «Про  утворення  та  затвердження структури і загальної чисельності виконавчих органів Перечинської міської ради об’єднаної територіальної громади» від 8 червня 2017 року, керуючись ст. 26, ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити положення про відділи ї міської ради, а саме:

 • Положення про Відділ організаційної, кадрової та інформаційної роботи (Додаток 1)
 • Положення про Загальний відділ (Додаток 2)

– Положення про Юридичний відділ (Додаток 3)

– Положення про Відділ містобудування, архітектури та комунальної власності (Додаток 4)

– Положення про Відділ земельних відносин (Додаток 5)

– Положення про Відділ житлово – комунального господарства, транспорту та благоустрою (Додаток 6)

– Положення про Відділ економічного розвитку та інвестицій (Додаток 7)

– Положення про Центр надання адміністративних послуг (Додаток 8)

– Положення про Фінансовий відділ (Додаток 9)

– Положення про Відділ господарського забезпечення  (Додаток 10)

– Положення про Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Додаток 11)

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (голова комісії Шинкарчук Я.І.), з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (голова комісії Головей М.М.), з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова комісії Гунка Ф.Ф.), з питань земельних відносин, архітектури та містобудування (голова комісії Баєв Є.О.), з питань інвестицій, туризму, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків (голова комісії Панін В.С.), з питань інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова комісії Іпполітов Т.В.)

Міський голова                       І.М.Погоріляк

Додаток 1

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ  організаційної, кадрової та інформаційної роботи

 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Відділ організаційної, кадрової та інформаційної   роботи Перечинської міської ради (далі – відділ) є структурним  підрозділом виконавчого комітету.

1.2.         Відділ у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами інших органів влади, рішеннями Перечинської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно – правовими актами України та цим Положенням.

1.3.         Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу затверджується Перечинською міською радою за поданням міського голови.

1.4.      Положення  про відділ затверджується Перечинською міською радою. 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

               Основними завданнями відділу є:

        2.1. Підготовка  планів роботи міської ради та виконавчого комітету, контроль та аналіз їх виконання.

        2.2. Підготовка  календарного  плану заходів   роботи.

        2.3. Забезпечення функціонування комісій, координаційних рад та інших дорадчих органів виконавчого комітету.

        2.4. Підготовка доповідних записок міському голові щодо виконання плану  заходів міської ради та виконавчого комітету (на основі  письмових звітів начальників управлінь , відділів , інших структурних підрозділів міської ради та  індивідуальних планів роботи).

        2.5. Підготовка та організаційне забезпечення роботи міської ради та виконавчого комітету.

        2.6. Підтримка  зв’язків з організаційним відділом  Закарпатської  обласної  державної  адміністрації.

        2.7. Організація роботи комісій та  інших дорадчих  органів  міської ради та виконавчого комітету.

        2.8. Здійснення  технічних функцій  щодо забезпечення  роботи  міського голови, секретаря ради та заступників міського голови.

        2.9. Здійснення  зв’язку з  органами місцевого самоврядування району, області. 

        2.10. Узагальнення інформації про стан   здійсненням виконавчим комітетом    делегованих повноважень  органів виконавчої влади.

        2.11. Підготовка проектів  розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень міської ради з питань, що належать до компетенції  відділу.

        2.12. Організаційне забезпечення заходів за участю міського голови, його заступників, секретаря ради .

        2.13. Забезпечення здійснення   кадрової роботи Перечинської міської ради.

        2.14. Забезпечення здійснення організації роботи з розгляду звернень громадян, звернень та запитів  депутатів місцевих рад, Народних депутатів України з питань, що відносяться до компетенції відділу.                  

 1. ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

 Відділ, відповідно до покладених  на  нього завдань:

  3.1.  Готує проекти перспективних (річного) і поточних (місячних) планів роботи, щотижневих  планів, заходів міської ради та виконавчого комітету відповідно до повноважень, передбачених  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  3.2.  Спільно з іншими відділами здійснює організаційне забезпечення проведення заходів міської ради та виконавчого комітету.

3.2.         Бере участь у підготовці та проведенні урочистих і святкових  заходів, організовує  участь в них  делегацій  від населених пунктів  у межах  повноважень відділу.

3.3.         За підсумками  півріччя  узагальнює інформацію  про стан контролю за здійсненням  підрозділами виконавчого комітету делегованих  повноважень  органів виконавчої  влади  та вносить  відповідні пропозиції міському голові.

3.4.         Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень міської ради, що віднесені до компетенції відділу.

3.5.         Організовує роботу з розгляду звернень громадян виконавчим комітетом та його структурними підрозділами з питань, віднесених до компетенції відділу у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.6.         Згідно з номенклатурою справ веде документи відділу.

3.7.         Забезпечує ведення кадрової роботи у структурних підрозділах виконавчого комітету безпосереднього підпорядкування згідно з чинним законодавством. У зв’язку  з  цим:

3.7.1.     Готує подання міському голові з кадрових питань (прийняття на роботу, звільнення з роботи, присвоєння чергового рангу; застосування заохочень або стягнень, надання відпусток, виплата надбавок за ранг або вислугу років, встановлення надбавок, присвоєння рангів та інші подання з кадрової роботи);

3.7.2.     Готує проекти розпоряджень міського голови з кадрових питань.

3.7.3.     Забезпечує правильне застосування Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу, інших актів законодавчих актів у сфері кадрової роботи.

3.8.         Надає методичну та правову допомогу підрозділам виконавчого комітету (в т.ч. подвійного підпорядкування) у веденні кадрової роботи.

3.10.   Виконує  інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань, доручень міського голови та його заступників.

 1. ПРАВА   ВІДДІЛУ

    Відділ  має право:

4.1.         Вносити на розгляд міського голови, виконавчого комітету, апарату міської ради  проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень міської ради, доповідні записки, пропозиції з питань, що входять до компетенції відділу.

4.2.         Проводити у структурних  підрозділах  виконавчого комітету перевірки  виконання документів, звернень громадян, запитів народних  депутатів України, депутатів  місцевих рад з  питань, що відносяться до компетенції відділу.

Вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками.

4.3.         Одержувати від відділів, управлінь, структурних  підрозділів виконавчого комітету письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.4.         Брати  участь  у засіданнях сесій, виконавчого комітету, засіданнях що проводяться в інших структурних підрозділах, засіданнях дорадчих органів  з питань, що       відносяться до компетенції відділу.

4.5.         Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні  документи від структурних підрозділів виконавчого комітету.

          Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у  випадках  порушення встановленого  порядку роботи з документами.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ ВІДДІЛУ

            5.1.   Відділ  очолює  начальник. У разі відсутності начальника його    обов’язки  виконує  провідний спеціаліст  відділу.

5.2.         Начальник відділу та  спеціалісти відділу призначаються  на посаду та звільняються з посад міським головою у порядку, визначеному  законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

5.3.         Організація роботи відділу  здійснюється  відповідно до вимог  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», плану роботи виконавчого комітету, інших нормативно-правових та розпорядчих документів  з урахуванням функцій і завдань відділу.

5.4.         Відділ проводить свою діяльність на основі місячних  планів , що затверджуються першим заступником міського голови. Працівники відділу складають  місячні індивідуальні  плани роботи, що затверджуються  начальником відділу.

5.5.         Службові обов’язки працівників відділу  визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються першим заступником міського голови за поданням начальника відділу.

5.6.         Вивчення питань, що належать до компетенції  відділу,  проводиться  згідно з планами, погодженими з заступником міського голови.

5.7.         Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами виконавчого комітету, самостійними структурними підрозділами, виконавчого комітету, використовує  у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні  відомості, підтверджені в установленому порядку.

5.8.         Діловодство  відділу ведеться  згідно з затвердженою міським головою

номенклатурою справ відділу.

 1. НАЧАЛЬНИК  ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ

                          Начальник  відділу:

6.1.         Здійснює  свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до Положення  про відділ.

6.2.         Організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за  виконання покладених на відділ  завдань.

6.3.         Забезпечує виконання плану роботи виконавчого комітету  з питань, що стосуються відділу, доручень міського голови та його заступників, плану роботи відділу.

6.4.         Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі, складає та подає  в установленому порядку статистичну звітність з питань, що належать до компетенції відділу.

6.5.         Вносить на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо структури та штатного розпису відділу, підвищення кваліфікації працівників відділу, бере участь у проведенні атестації .

6.6.         Вносить подання керівництву про призначення,  переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення та накладання   на них  дисцилінарних стягнень.

6.7.         Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення  ефективності роботи відділу.       

6.8.         Затверджує розподіл обов’язків між працівниками відділу, контролює виконання  завдань, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавської дисципліни.

6.9.         Розробляє і вносить на затвердження керівникові  посадові інструкції працівників відділу.

6.10.       Бере участь у роботі комісій та інших дорадчих органів.

6.11.       Готує і подає міському голові для подальшого затвердження  Положення про відділ.

6.12.       Координує  взаємодію  відділу з іншими структурними підрозділами  апарату, управліннями та відділами Перечинської міської ради.

6.13.       Вирішує питання взаємодії  відділу  з відповідними управліннями та відділами Закарпатської обласної державної адміністрації, віднесені до компетенції відділу.

6.14.       Підписує  та візує  документи в межах  своєї компетенції.

6.15.       Має  право  бути присутнім на засіданнях консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться  у міській раді.

6.16.       Представляє  відділ у державних  установах  та громадських організаціях з питань, що пов’язані з діяльністю  відділу.

6.17.       Повинен  знати:

Конституцію України, Бюджетний кодекс України;закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  законодавство про боротьбу з корупцією, та інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України , постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з питань, що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом, основи політології та ринку праці,  організації праці та управління; форми та методи роботи із ЗМІ; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; фінансів; правила внутрішнього  трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

            6.19.На посаду начальника  відділу організаційно – кадрової роботи  призначається  особа  з  вищою  освітою відповідного професійного спрямування за  освітньо -кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста  і стажем  роботи  за  фахом  на  державній  службі або службі в органах місцевого самоврядування  – не  менше 3 років або  за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як 4роки.

6.20.  Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне  виконання  своїх посадових обов’язків,  бездіяльність або невикористання  наданих йому прав, порушення вимог загальних  правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям  на державну службу та її проходженням.

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

            Відділ організаційно – кадрової роботи взаємодіє з іншими структурними підрозділами Перечинської міської ради з питань:

–          Підготовки матеріалів щодо виконання плану заходів ради;

–          Здійснення організаційного забезпечення проведення заходів виконавчого комітету;

–          Підготовки проектів перспективних і поточних планів роботи, щотижневих планів, заходів виконавчого комітету відповідно до повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

–          Надання методичної та правової допомоги у веденні організаційної та кадрової роботи;

–          Участі у підготовці та проведенні урочистих і святкових заходів, організації участі в них делегацій від населених пунктів у межах повноважень відділу;

–          Надання інформації щодо забезпечення своєчасного присвоєння чергових рангів державним службовцям, проведення конкурсного відбору до державної служби, подання державними службовцями декларацій про доходи, формування кадрового резерву на заміщення посад державних службовців апарату Перечинської міської ради та його структурних підрозділів, а також надання інших відомостей стосовно ведення кадрової роботи.

Додаток 2

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальний відділ Перечинської міської ради (далі – відділ) є підрозділом у структурі Перечинської міської ради.
Відділ створюється або припиняє свою діяльність за рішенням міської ради. 
Відділ здійснює організаційне, документальне, інформаційне, методичне забезпечення діяльності міської ради.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинними актами законодавства України та нормативними актами, рішеннями виконавчого комітету міської ради, рішеннями сесій міської ради, розпорядженнями міського голови, розпорядженнями Закарпатської обласної адміністрації а також цим Положенням, яке затверджується рішенням міської ради.
3. Відділ взаємодіє з  іншими структурними відділами міської ради, установами  та  організаціями міста незалежно від форм власності.
4. Штатний розпис відділу та чисельність його працівників затверджується в установленому порядку міською радою

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

1. На загальний відділ покладаються такі завдання:
1) підготовка проектів рішень міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу;
2) здійснення контролю за своєчасною та якісною підготовкою і належним редакційним оформленням відділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями проектів рішень;
3) участь у доопрацюванні рішень ради з урахуванням змін і доповнень, внесених сесіями міської ради;
4) організація підготовки відповідних довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що розглядаються сесією ради та виконавчим комітетом міської ради;
5) організаційне  забезпечення  підготовки та проведення засідань сесій  міської ради,  взаємодія з відділами міської ради, іншими органами місцевого  самоврядування у підготовці питань, що вносяться на розгляд сесій ради та виконавчого комітету;
6) забезпечення депутатів проектами рішень та інформаційно-довідковими матеріалами  з  питань,  що  вносяться  на  розгляд сесій міської ради;
7) облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні питань  на  засіданнях сесій та виконавчого комітету,  а також  пропозицій і зауважень,  що надходять до проектів рішень;
8) аналіз практики діяльності органів місцевого самоврядування інших міст, підготовка пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи міської ради;
9) підготовка за пропозиціями депутатів та членів виконкому проектів перспективних  і  поточних  планів  роботи міської ради та виконкому міської ради,  проектів  порядку  денного засідань сесій та виконавчого комітету міської ради;
10) організаційно-методичне забезпечення роботи депутатів та членів виконавчого комітету, затверджених міською радою у встановленому порядку;
11) подання консультативної та організаційної  допомоги депутатам та членам виконавчого комітету;
12) узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених виборцями на адресу міської ради, здійснення контролю за їх реалізацією;
13) участь в організації контролю за реалізацією рішень ради  та її виконавчого комітету;
15) підготовка відповідних аналітичних матеріалів про стан виконання доручень;

16) контроль за виконанням доручень, даних на засіданнях сесій та виконавчого комітету;
17) документальне обслуговування   міської ради та виконавчого комітету;
18) ведення протоколів засідань сесій та виконавчого комітету та  інших заходів;
19) забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів у  міській раді:
– Розробка та затвердження номенклатури справ;
– Ведення справ відділу;
– Забезпечення централізованої реєстрації вхідних та вихідних документів;
– Контроль за виконанням документів;
– Передача документів в архів;
20) опрацювання, друкування і тиражування матеріалів та документів міської ради;
21) оформлення і розсилка в установленому порядку рішень сесій та виконавчого комітету, забезпечення за рішенням сесії та виконкому опублікування  цих та інших офіційних  матеріалів, інформацій про діяльність міської ради;
22) формування і підтримання електронної бази даних рішень ради;
23) організація і здійснення інформаційно-бібліотечного забезпечення діяльності апарату міської ради;
Відділ здійснює й інші функції, що покладаються на нього керівництвом міської ради.

III. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

1. Начальник загального відділу призначається  на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
2. Працівники  відділу  призначаються на посаду і звільняються з посади  відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” і виконують свої посадові обов’язки згідно з визначеними начальником відділу обов’язками та посадовими інструкціями. 
3. Начальник загального відділу:
1) здійснює керівництво і координацію роботи відділу, відповідає за виконання покладених на відділ завдань;
2) організує підготовку документів на засідання сесій та виконавчого комітету міської ради, забезпечує плановість і ефективність у роботі відділу;
3) контролює реалізацію планів роботи і виконання визначених завдань;
4) доповідає керівництву питання роботи відділу, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу;
5) візує проекти рішень сесій та виконкому міської ради;
6) здійснює загальну політику щодо добору і розстановки кадрів у відділі, формування кадрового резерву, вносить керівництву міської ради пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу, їх заохочення чи застосування заходів дисциплінарного впливу;
7) забезпечує роботу по організації навчання та підвищенню кваліфікації працівників відділу;
8) подає керівництву міської ради для затвердження професійно-кваліфікаційні характеристики та посадові інструкції працівників відділу, а також проекти інших нормативних актів, що регламентують діяльність відділу;
9) представляє загальний відділ у відносинах з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами  і  організаціями,  об’єднаннями громадян.
   Має право : за дорученням міського голови представляти раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції .Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.; 
   Повинен знати: Конституцію України, Бюджетний кодекс України;закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування;, законодавство про боротьбу з корупцією, та інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України , постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з  що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом, основи політології та ринку праці,  організації праці та управління; форми та методи роботи із ЗМІ; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; фінансів; правила внутрішнього  трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

   На посаду начальника загального відділу, призначається  особа  з  вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем  роботи  за  фахом  на  державній  службі  або службі в органах місцевого самоврядування – не менше 3 років або  за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як 4 роки. 
  Начальник відділу несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне  виконання  своїх посадових обов’язків,  бездіяльність або невикористання  наданих йому прав, порушення вимог загальних  правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям  на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

4. Інші працівники загального відділу:
1)забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до  функціональних обов’язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законом;
2)виконують окремі завдання і доручення керівництва міської ради, начальника загального відділу;
3)відповідно до законодавства України користуються правом знайомитися з матеріалами міської ради, а також одержувати необхідні документи і матеріали для підготовки відповідних питань;
4)мають право вносити керівництву відділу пропозиції з питань, що стосуються їх роботи.

5. Відділ має право:
     2) одержувати   в   установленому   порядку   для   виконання покладених   на   нього  завдань  необхідні  документи,  інформацію, довідки,   розрахунки,   інші   матеріали   від   посадових   осіб структурних підрозділів органів місцевого самоврядування    і підприємств, що належать до сфери їх управління. 

     З метою   забезпечення  своєчасного  виконання  завдань,  які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані  невідкладно  подавати  необхідні  матеріали на вимогу загального  відділу; 

     3) залучати  за  згодою  керівників  структурних  підрозділів органів місцевого самоврядування  спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться  відділом відповідно до покладених на нього завдань; 

     4) інформувати  міського голову   про  випадки несвоєчасного  подання   на   вимогу   відділу  необхідних  матеріалів  посадовими   особами  структурних підрозділів органів місцевого самоврядування  і  підприємств,  що належать до сфери їх управління. 

      Відділ утримується за рахунок міського  бюджету.

Додаток 3

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ 

про юридичний відділ

 1. Це Положення регулює питання діяльності юридичного відділу Перечинської міської ради.
    2. Юридичний відділ утворюється як структурний підрозділ міської ради, кількість працівників якого залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи. 
    Для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є органи місцевого самоврядування.
    3. Юридичний відділ міської ради ( надалі- юридичний відділ) у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами. З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Мін’юсту України. 
    4. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органами місцевого самоврядування, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів органів у судах. 
    5. Юридичний відділ  підпорядковується безпосередньо міському голові. 
    6. Юридичний відділ спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення: 

  – У виконавчому комітеті; 

  –  В апараті Перечинської міської ради;  

  – У самостійних підрозділах виконавчого комітету (де відсутній спеціаліст з юридичних питань).

 1. Видання актів органів місцевого самоврядування міста, а також подання проектів чи їх погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним відділом не допускається. 
    9. Пропозиції юридичного відділу  щодо  приведення актів та інших документів органів місцевого самоврядування, а також актів підприємств, що належать до сфери його управління, у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду міським головою. 
    У разі неврахування пропозицій юридичного відділу або часткового їх врахування відділ подає міському голові, письмовий висновок до проекту акта. 
    10. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
  1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики в Перечинській міській раді та її виконавчому комітеті, правильному застосуванні законодавства в цих органах, у представленні їх інтересів в судах; 
    2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Перечинської міської ради та її виконавчого комітету( надалі – органів місцевого самоврядування); 
    3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів актів, що подаються на підпис міському голові, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 
    4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органів Перечинської міської ради та її виконавчого комітету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 
    5) переглядає разом із структурними підрозділами органів місцевого самоврядування акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством; 
    6) інформує міського голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування; 
    7) разом із заінтересованими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд міського голови для вирішення питання щодо підготовки проектів актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до органу, уповноваженого приймати такі акти; 
    8) розглядає проекти актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, та готує пропозиції до них; 
    9) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів; 
    10) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням; 
    11) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органів місцевого самоврядування, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості; 
    12) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання 
  законності органами місцевого самоврядування, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків; 
    13) подає пропозиції міському голові про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу); 
    14) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає міському голові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень; 
    15) здійснює методичне керівництво правовою роботою в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд міського голови щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органів, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів; 
    16) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях; 
    17) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування; 
    18) організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичних служб органів місцевого самоврядування та підприємств, що належать до сфери його управління, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції органів, а також за дорученням міського голови розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України; 
    19) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників органів місцевого самоврядування; 
    20) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органів місцевого самоврядування в судах та інших органах. 
    21) Юридичний відділ складає план роботи на рік та місячні плани роботи.
 2. Покладення на юридичний відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.
 3. Юридичний відділ Перечинської міської ради має право:
    1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами органів місцевого самоврядування та підприємствами, що належать до сфери їх управління; 
    2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів органів місцевого самоврядування і підприємств, що належать до сфери їх управління.   З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу; 
    3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів органів місцевого самоврядування спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього завдань; 
    4) інформувати міського голову про покладення на юридичний відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів органів місцевого самоврядування і підприємств, що належать до сфери їх управління.
 4. Виконавчий комітет  зобов’язаний створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечувати їх приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз. 
    14. Підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу організовує Мін’юст та його територіальні органи. 
    15. На посаду начальника юридичного відділу, призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування – не менше 3 років або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як 4 роки. 
    16. Начальник юридичного відділу: 
  1) забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ;
    2) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, що належить до сфери управління органів місцевого самоврядування; 
    3) подає пропозиції міському голові, щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу , керівників і працівників юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством. 
    4) призначається на посаду та звільняється з неї міським головою згідно з чинним законодавством;
    5) має право: за дорученням міського голови представляти раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи; 
     6) повинен знати: Конституцію України, Бюджетний кодекс України;закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування;, законодавство про боротьбу з корупцією, та інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; державну політику у сфері юридичного забезпечення; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом, основи політології та ринку праці, організації праці та управління; форми та методи роботи із ЗМІ; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.
     7)несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з  прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

 Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

Додаток 4

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури та комунальної власності Перечинської міської ради

 1. Загальні положення

1.1.Відділ містобудування, архітектури та комунальної власності Перечинської міської ради (далі – відділ) створюється рішенням сесії Перечинської міської ради.

1.2. Відділ є структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним міській раді та виконавчому комітету, є робочим органом, який регулює діяльність у сфері архітектури, містобудування та комунальної власності на території Перечинської міської ради об’єднаної територіальної громади.

1.3. Відділ у своїй діяльності підпорядковується першому заступнику міського голови.

1.4. Структура відділу та його чисельність визначається міською радою в межах граничної чисельності та коштів, що затверджу­ються в місцевому бюджеті на утримання апарату управління.

1.5. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняєть­ся з посади міським головою. Призначення інших працівників відділу здійснюєть­ся міським головою за пропозицією начальника відділу.

1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами Украї­ни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Фонду державного майна України, наказами Мінрегіону України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, статутом Перечинської міської ради об’єднаної територіальної громади, а також Положенням про відділ.

 1. Завдання та повноваження Відділу

2.1.Основними завданнями відділу у сфері містобудування, архітектури та комунальної власності є:

-забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітекту­ри та комунальної власності на території міської ради;

-аналіз стану містобудування на території Перечинської міської ради об’єднаної територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечен­ня затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів Перечинської міської об’єднаної територіальної громади його складових частин, іншої мі­стобудівної документації;

-забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та комунальної власності, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації;

-реалізація політики міської ради у сфері управління нерухомим майном, що належить до комунальної власно­сті територіальної громади на території міської ради, в межах визначених цим Положенням;

-забезпечення надходження коштів до міського бюдже­ту за рахунок ефективного обліку, використання, продажу майна, яке зна­ходяться у комунальній власності об’єднаної територіальної громади;

-участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі комунального майна, а також обліку та розподілу житла;

-здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за міс­цем проживання;

-організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності.

2.2.1. У сфері містобудування, архітектури:

-бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та комунальної власності, подає до міської ради пропозиції з цих питань;

-веде облік забезпеченості містобудівною документацією Перечинської місь­кої ради, вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;

-розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надан­ня земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розро­бляє та подає до міської ради висновки з цих питань;

-розробляє та подає до міської ради пропозиції щодо роз­міщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єк­тів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

-координує та контролює на території Перечинської міської об’єднаної територіальної громади виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування та архітектури ;

-організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки буді­вель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

-надає дозволи на проведення інженерних вишукувань для будівництва на території Перечинської міської об’єднаної територіальної громади;

-надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розши­рення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України.

-погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами та тимчасових споруд;

-надає забудовникам визначену законодавством документацію на будів­ництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських бу­дівель на території Перечинської  міської об’єднаної територіальної громади, погоджує в межах своїх повноважень проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, про­екти житлових будинків, господарських будівель;

-організовує проведення в установленому порядку архітектурних та місто­будівних конкурсів;

-організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

-створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівно­го кадастру;

-інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку Перечинської міської ради, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обго­ворення в порядку, встановленому законодавством України;

-забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

2.2.2. У сфері комунального майна:

-здійснює облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електро­нної бази даних;

-забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;

-проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);

-здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власно­сті та змін до них на підставі розпоряджень міського голови;

-нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює своєчасне та у повному обсязі надходження платежів;

-у разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим ко­мунальним майном Відділ готує претензії та документи для підготовки для роз­гляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати та розірванню договірних відносин;

-виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар порушає ви­моги нормативних документів, чинного законодавства та умов договору;

-готує та вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо затвердження пе­реліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;

-здійснює підготовку об’єктів до приватизації, у тому числі акцій, часток міської ради, в майні господарських товариств;

-виступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності;

-проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;

-готує та вносить на розгляд міської ради питання про при­йняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місце­вого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;

-бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної грома­ди відповідно до рішень міської ради;

-вносить на розгляд міської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій міської комунальної влас­ності;

-контролює обов’язкове страхування комунального майна, що здається в оренду;

-контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

-здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого май­на, що належить до комунальної власності територіальної громади;

-готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комі­тету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;

-здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від використання комунального майна;

-готує програму приватизації майна комунальної власності;

-виступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів комунальної власно­сті, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності;

-подає на затвердження міській раді оцінки про вартість майна, що приватизується;

-Забезпечує систематичне інформування населення територіальної громади про хід приватизації;

-Проводить консультаційну роботу з питань приватизації’;

-Представляє міську раду та її виконавчий ко­мітет при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

-Здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комуналь­ної власності територіальної громади відповідно до чинного зако­нодавства України.

 1. Права Відділу

3.1.Відділ має право:

-скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

-залучати спеціалістів інших структурних підрозділів місь­кої ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань гро­мадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

-одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та орга­нізацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів архітектури при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада. Архі­тектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового по­ложення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіоном.

 1. Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.2. Начальник Відділу:

-здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

-узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

-координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради.

-забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

-підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських (селищних, сільських) рад з питань обміну досвідом.

-бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

-розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

-контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

-виконує інші доручення керівництва міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

 1. Заключні положення

5.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими примі­щеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матері­алами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Поло­женням, не допускаються.

Додаток 5

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ земельних відносин  Перечинської міської ради

 1. Загальні положення
 2. Відділ земельних відносин Перечинської міської ради (надалі – Відділ) утворюється рішенням Перечинської міської ради та є структурним підрозділом міської ради.

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Перечинській міській раді, підпорядкований міському голові, заступнику міського голови.

1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного законодавства, що перебуває у комунальній власності, на території Перечинської міської ради.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державного агентства земельних ресурсів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

 1. Завдання та повноваження Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

– реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства, що належить до комунальної власності територіальної громади на території міської ради, в межах визначених цим Положенням;

– забезпечення надходження коштів до міського (селищного, сільського) бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель, які знаходяться у комунальній власності Перечинської міської ради;

– участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин;

– організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

– здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

– організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції : 2.2.1. у сфері земельних відносин:

– здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечую створення відповідної електронної бази даних;

– здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Перечинської міської ради;

– здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням Перечинської міської ради;

– аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні пропозиції ;

– здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Дер жавної фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

– здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності;

– здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

– здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності;

– здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

– здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу;

– готує та представляє необхідний пакет документів  для розрахунку із суб’єк- тами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного покупцем земельних ділянок;

– здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території міської ради;

– готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;

– організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

– здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди;

– надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Дер- жавної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

– здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності;

– бере участь в роботі узгоджувальної комісії при розгляді та вирішенні земельних спорів;

– представляє Перечинську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

– здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

 1. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Одержувати в установленому порядку від відділів міської ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень міської ради.

3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земельних ресурсів, комунальної власності, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок.

3.1.4. За доручення міського голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель міста, підприємствами, установами і організаціями.

3.2. Виконувати інші дії , що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

 1. Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

 1. Заключні положення

5.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації , забезпечує обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

Додаток 6

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ 
 про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою

 1. Відділ житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою Перечинської міської ради (далі – відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкована міському голові, першому заступнику міського голови.
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями міської ради,розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами начальника департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської  обласної держадміністрації, а також положенням про відділ.

 3 Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою є: 
– забезпечення реалізації  державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги) , поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Перечинської міської ради; 
– забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, інших послуг підготовка пропозицій  щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, танспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету міста; 
   2) координує роботу, пов’язану з наданням населенню території Перечинської міської ради житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності; 
   3) розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи  житлово-комунального  господарства  міста  в  умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків; 
   4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, благоустрою і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності; 
   5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами; 
   6) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;
   7) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження; 
   8) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
   9) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві
  10) здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
  11)організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
  12) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів
  13) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
  14) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;
  15)надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення;
  16) здійснює контроль за станом благоустрою території Перечинської міської ради ; 
  17)проводить рейди та перевірки територій та об’єктів території Перечинської міської ради щодо стану їх благоустрою; 
  18)проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою ; 
  19) посадові особи відділу уповноважені виконавчим комітетом складають приписи та протоколи – про порушення законодавства у сфері благоустрою, для притягнення винних до відповідальності ; 
  20)контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в місті, очищенню територій та об’єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів; 
  21)здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою міста; 
  22) забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;
  23) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку; 
  24) сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад; 
  25) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час  проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів; 
  26) здійснює відповідно  до  законодавства  контроль  за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства; 
  27) вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території Перечинської міської ради
  28) здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою відповідно до законів.
 2. Відділ має право:
  – скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції; 
  – залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 
  – одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  виконавчого комітету,  підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
  – подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил. 
  – вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти міської інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;
  –  проводити рейди та перевірки території, об’єктів громади щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою; 
  –  відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою; 
  – відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території; 
  – здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою; 
  – здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою. Надавати приписи щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів;
  – посадові особи відділу, уповноважені виконавчим комітетом мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у сфері благоустрою.
 3. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє  з  іншими  структурними  підрозділами  виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.
 4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою  за погодженням із першим заступником міського голови.
 5. Начальник відділу: 
  Повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування ,Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня , що регулюють роботу відділу, інструкцію з діловодства, практику застосування чинного законодавства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, державну мову та ін.

 1) Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність  перед міським головою  за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між спеціалістами, які йому підпорядковуються; 
 2) Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади спеціалістів відділу, надає подання про присвоєння рангів, застосування заходів матеріального стимулювання та дисциплінарних стягнень.
 3) Готує, у межах своєї компетенції, проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, організовує та контролює їх виконання.
 4) Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також ті, що покладені окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
  5) Начальнику відділу забороняється приймати до виконання та оформлення документи, які суперечать законодавству, а також ті, що надходять із порушенням правил документообігу.
 6) Представляє інтереси виконавчого комітету міської ради у взаємовідносинах з установами, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань, віднесених до компетенції відділу.
 7) Є суб’єктом правовідносин, що виникають при застосуванні Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про боротьбу з корупцією в Україні».
 8) Має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування інформувати міського голову, заступників з питань, що стосуються його компетенції. 
 9) Несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань, доручень та обов’язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 1. Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу:
     Начальник відділу житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою повинен мати повну вищу професійну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст та стаж роботи за фахом на державній службі не менш 3-х років, або в інших сферах стаж роботи не менше 5 років.
 2. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Штатний розпис відділу затверджується сесією міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою. 
 3. На час відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.
 4. Обов’язки за посадою спеціалістів відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються виконавчим комітетом.

Додаток 7

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку та інвестицій 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

         1.1. Відділ економічного розвитку та інвестицій підпорядковується міському голові.  У поточній діяльності Відділ підпорядковується заступнику Першому заступнику  міського голови.

         1.2. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, декретами, постановами Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, рішеннями Перечинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Перечинського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

 1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері соціально-економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

2.1.2. Організація  виконання  стратегічних  та  поточних  програм  соціально-економічного та культурного розвитку громади.

2.1.3. Розробка проектів стратегії розвитку громади, програм соціально-економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень   та подання  їх на затвердження ради громади.

2.1.4. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.

2.1.5. Реалізація проектів співробітництва громад.

2.1.6. Забезпечення розвитку відносин громади  з містами-побратимами (громадами-побратимами)  з інших регіонів України та з інших держав.

2.1.7. Підготовка проектів для їх подання в Державний фонд регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, підприємців, що діють у громаді всіх форм власності.

2.2.2. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

2.2.3. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та коштів  місцевого бюджету.

2.2.4. Забезпечує виконання державної, регіональної та програми громади з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики.

2.2.5. Забезпечує реалізацію державної тарифної політики.

2.2.6. Аналізує та здійснює контроль за своєчасними розрахунками із виплати заробітної плати підприємствами громади всіх форм власності.

2.2.7. Визначає пріоритетні напрямки вирішення екологічних проблем та невідкладних природоохоронних заходів.

2.2.8. Готує проекти розпорядчих актів ради громади, її виконавчих органів і голови громади, в т.ч. нормативного характеру.

2.2.9. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

2.2.10. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради громади, виконавчого комітету, розпоряджень голови громади з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.2.11. Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку регіону під час їх підготовки.

2.2.12. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.3.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів ради громади, органів статистики, підприємств, об’єднань, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій.

2.3.3. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.

2.3.4. Здійснювати контроль за додержаннями підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДЛУ

3.1. Структура, чисельність працівників, кошторис та Положення про Відділ затверджується  Перечинською міською радою.

3.2. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи відділу та індивідуальних планів роботи.

    3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.

3.4. В своїй діяльності Відділ взаємодіє з іншими виконавчими підрозділами ради, іншими територіальними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Перечинський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами ради громади.

 4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

 4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

4.3.  Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Перечинського міського голови.

4.4. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань економіки; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

4.5. Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Відділу є наявність вищої освіти економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стажу роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов,                  що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративні будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством,        щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,                  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам Відділу забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 1. ФІНАНСОВЕ ТАМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Перечинського міського бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного  законодавства.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Покладення на Відділу обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Перечинської міської ради.

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Перечинської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Секретар  ради       О.Ю.Вовканич – Белеканич                                

Додаток 8

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

 1. Загальні положення

    1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг (надалі – Положення) встановлює правові засади організації діяльності, визначає структуру та компетенцію Центру надання адміністративних послуг (скорочена назва – ЦНАП).

     1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України „Про адміністративні послуги“, „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності“, Постанови КМУ „ Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг“, Указу Президента України „Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг“, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

    1.3. Терміни і визначення, що використовуються у Положенні, вживаються у такому значенні:

    1.3.1. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень виконавчим органом міської ради, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

    1.3.2. Реєстр адміністративних послуг – перелік адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами міської ради, органами державної влади (за згодою) відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством.

    1.3.3. Дозвільна система у сфері господарської діяльності – сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, державними адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з видачею документів дозвільного характеру.

    1.3.4. Дозвільні органи – органи виконавчої влади, виконавчі органи міської ради, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

    1.3.5. Місцеві дозвільні органи – виконавчі органи міської ради, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру  від  свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у  випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру.

    1.3.6. Центр надання адміністративних послуг – виконавчий орган Перечинської міської ради, в якому працюють адміністратори, посадові особи місцевих дозвільних органів, виконавчих органів міської ради та органів державної влади, уповноважені відповідно до законодавства видавати документи дозвільного та реєстраційного характеру на території Перечинської міської об’єднаної територіальної громади.

    1.3.7. Заявник (одержувач адміністративної послуги) – фізична або юридична особа (або  уповноважена ним особа), яка звертається до ЦНАП для отримання адміністративної послуги, інформації, консультації та/або документів дозвільного характеру.

    1.3.8. Представник місцевого дозвільного органу – посадова особа місцевого дозвільного органу, уповноважена надавати послуги дозвільного характеру в межах Перечинської міської об’єднаної територіальної громади.

    1.3.9. Адміністратор ЦНАП – спеціально визначена посадова особа (особи) ЦНАП, яка забезпечує комплексне обслуговування фізичних та юридичних осіб у ЦНАП, взаємодію між адміністративними органами-учасниками ЦНАП.

    1.3.10. Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб’єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.

    1.3.11. Об’єкт, на який видається документ дозвільного характеру – земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота чи послуга.

    1.3.12. Принцип надання послуг в ЦНАП – порядок надання послуг, коли у межах кожної процедури дії виконуються без особистої присутності або за мінімальної участі заявника у проміжках між поданням пакету необхідних документів та отриманням  документів дозвільного/реєстраційного характеру.

    1.3.13. Організаційна єдність – принцип надання послуг дозвільного/реєстраційного характеру посадовими особами місцевих дозвільних органів та виконавчих органів міської ради в одному приміщенні на підставі розроблених технологічних процесів з використанням інформаційних карток.

     1.3.14. Інформаційна картка – документ, який містить систематизовану вичерпну інформацію про надавану послугу з визначенням підстави надання (законодавча база), переліку необхідних документів, терміну надання послуги, відповідальних осіб та, в разі необхідності, додаткової інформації.

     1.3.15. Технологічна картка – документ,  в якому відображені всі процеси щодо порядку надання адміністративної послуги.

     1.3.16. Замовник – фізична або юридична особа, яка звертається за одержанням адміністративної послуги.

     1.3.17. Вхідний пакет документів – заява та документи, що додаються до неї, які відповідно до вимог чинного законодавства є необхідними для отримання адміністративної послуги.

     1.3.18. Вихідний пакет документів – адміністративний акт, який прийнято адміністративним органом за результатом розгляду та вирішення адміністративної справи з надання адміністративної послуги, а також супровідні документи по справі, підготовлені для передачі замовнику.

      1.4. ЦНАП є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, має визначену міською радою структуру та штатну чисельність працівників.

     1.5. Метою створення та функціонування ЦНАП є забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг замовниками. Для реалізації зазначеної мети ЦНАП здійснює такі функції:

     1.5.1. Консультування фізичних та юридичних осіб щодо адміністративних послуг, видача бланків заяв, надання допомоги в заповненні при зверненні заявника до  ЦНАП щодо отримання  адміністративної послуги.

     1.5.2. Прийняття вхідних пакетів документів від замовників згідно з розробленими інформаційними картками.

     1.5.3. У визначених випадках – опрацювання вхідних пакетів документів та прийняття рішення (видача адміністративного акта) або передача вхідного пакету документів на опрацювання виконавцеві.

     1.5.4. Передача вихідного пакету документів замовникові.

     1.5.5. Забезпечення взаємодії між адміністративними та дозвільними органами-учасниками ЦНАП щодо розгляду та вирішення справи.

     1.5.6. Здійснення контролю за дотриманням строків надання адміністративної послуги.

     1.5.7. Здійснення постійного контролю за якістю адміністративних послуг, в тому числі шляхом проведення періодичних опитувань (анкетувань).

1.5.8. Видача довідок громадянам.

 1. Структура Центру надання адміністративних послуг:

     2.1. ЦНАП складається з приміщення, поділеного на функціональні зони: очікування клієнтів, прийому заяв та обробки інформації; очолює центр надання адміністративних послуг начальник, працює 4 адміністратори.

     2.2. Порядок дій адміністраторів, адміністративних органів-учасників ЦНАП у ході надання адміністративних послуг визначено Регламентом ЦНАП (додається).

 1. Персонал Центру надання адміністративних послуг

     3.1. ЦНАП очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

     На посаду начальника призначається особа, яка має  повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

     Начальник  ЦНАП підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.

     3.2. Начальник ЦНАП організовує діяльність ЦНАП, забезпечує взаємодію між учасниками ЦНАП щодо розгляду та вирішення справ.

     3.3. Начальник ЦНАП:

     3.3.1. Здійснює керівництво роботою ЦНАП, спрямовуючи її на максимально повне врахування інтересів замовників.

     3.3.2. Координує діяльність адміністративних органів – учасників ЦНАП, забезпечує взаємодію ЦНАП з іншими адміністративними органами, відповідальними за опрацювання та вирішення  справ.

     3.3.3. Затверджує опис робочих місць працівників ЦНАП, навантаження на одного працівника, розподіл повноважень між підрозділами та працівниками ЦНАП.

     3.3.4. Організовує інформаційне забезпечення ЦНАП, в тому числі визначає час проведення та зміст інформаційних заходів, організовує роботу зі ЗМІ.

     3.3.5. Вносить пропозиції міському голові щодо структури, кадрового складу, технічного оснащення, бюджетного забезпечення ЦНАП.

     3.3.6. Вносить пропозиції міському голові щодо покращення умов обслуговування замовників у ЦНАП, зокрема, щодо зонування приміщення ЦНАП, забезпечення належного комфорту у зоні очікування, належного облаштування робочих місць працівників ЦНАП, тощо.

    3.3.7. Розглядає скарги замовників на діяльність працівників ЦНАП, а також скарги, зауваження й пропозиції щодо діяльності ЦНАП.

     3.3.8. Здійснює контроль за якістю та своєчасністю надання адміністративних послуг.

     3.3.9. Виявляє навчальні потреби працівників ЦНАП, організовує підвищення кваліфікації працівників ЦНАП.

     3.3.10. Відповідає за матеріально-технічне забезпечення ЦНАП.

     3.3.11. Реалізує інші функції щодо ЦНАП, надані йому міською радою та міським головою.

     3.4. У випадку відсутності начальника ЦНАП чи неможливості здійснення ним своїх повноважень, його обов’язки виконує адміністратор.

     3.5. Працівники, які здійснюють обслуговування замовників у ЦНАП, уповноважені:

– надавати фахові консультації замовникам;

– видавати формуляри (бланки) документів, а також надавати допомогу при їх заповнені;

– приймати від замовників вхідні пакети документів, перевіряти наявність всіх необхідних документів на їх відповідність вимогам чинного законодавства;

– здійснювати реєстрацію вхідних документів, вести реєстр, у тому числі електронний;

– передавати справу виконавцю;

– у визначених випадках – безпосередньо опрацьовувати справу та надавати адміністративну послугу (адміністративний акт);

– видавати замовникам вхідний пакет документів;

– виконувати інші функції відповідно до законодавства.

     3.6. Крім повноважень, передбачених п. 4.5 Положення, адміністратор також уповноважений:

– контролювати своєчасність та належність опрацювання  справи виконавцями;

– вживати (в разі необхідності) додаткових заходів, необхідних для своєчасного та правильного вирішення справи;

– координувати між учасниками ЦНАП вирішення спірних питань, що виникають при надання адміністративних послуг, за потреби – із залученням керівника ЦНАП, керівників адміністративних органів – учасників ЦНАП;

– виконувати інші функції, визначені начальником ЦНАП.

     3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників ЦНАП здійснюється міським головою відповідно до чинного законодавства.

 1. Фінансування діяльності Центру надання адміністративних послуг.

     4.1. Фінансування діяльності ЦНАП здійснюється з коштів міського бюджету.

Додаток 9

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансовий відділ

Основні завдання

Метою роботи відділу є здійснення аналізу бюджетного запиту поданого головними розпорядниками бюджетних коштів з точки зору його відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів; розроблення в установленому порядку проекту міського бюджету; здійснення  загальної організації та управління виконанням  бюджету на території громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання  бюджету.

1.1 Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в частині фінансів на території Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади.

1.2 Забезпечує здійснення аналізу бюджетного запиту, поданого головними розпорядниками бюджетних коштів з точки зору його відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів, розроблення в установленому порядку проекту міського бюджету.

1.3 Здійснює  аналіз розрахунків, поданих головними розпорядниками до проекту місцевого бюджету  на поточний рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди та забезпечує їх подання  на розгляд   голови виконкому.

1.4 Забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

1.5 Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового та бюджетного планування.

          1.6 Здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.

1.7 Здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням  бюджету на території громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання  бюджету.

2.1 Забезпечити виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснювати  контроль за їх реалізацією в частині фінансів.

2.2 Готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг та враховує їх під час складання проекту  бюджету громади.

2.3Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.

2.4Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, її виконавчих органів (у межах повноважень).

2.5Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів на наступний бюджетний рік.

2.6 Визначає порядок та строки підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

2.7 Приймає рішення про включення бюджетного запиту до  проекту міського бюджету перед його поданням на розгляд  сесії міської ради.

2.8  Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  міської ради.

2.9  Готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами  для реалізації спільних проектів та подає їх на розгляд голові виконкому міської ради.

2.10 Складає і затверджує тимчасовий розпис міського бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису міського бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням.

2.11 Затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

2.12  Проводить в установленому порядку розрахунки між міським бюджетом та районним бюджетом, державним, обласним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування.

2.13 Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського  бюджету.

2.14 Здійснює прогнозування та аналіз стану надходження доходів до міського бюджету (за участю органів, що контролюють справляння надходжень до міського бюджету).

2.15 Організовує виконання міського бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами міської ради, виконавчим комітетом  міської ради, податковою службою, територіальним органом Держказначейства  надходження доходів до міського бюджету.

2.16 Забезпечує захист фінансових інтересів держави.

2.17 Готує офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього.

2.18  Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету.

2.19 За рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.

2.20 Інформує міського голову про стан виконання  міського бюджету за кожний звітний період та подає на розгляд сесій  річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету.

2.21 Розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

2.22 Готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів до міського бюджету.

2.23 Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій(в межах повноважень).

2.24 Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад(в межах повноважень).

2.25Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо міського бюджету   на всіх стадіях бюджетного процесу.

2.26 Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

2.27 Подає на розгляд голови виконкому рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень,на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

– зупинення операцій з бюджетними коштами.

– призупинення бюджетних асигнувань.

– зменшення бюджетних асигнувань.

– повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету.

– безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

2.28 Здійснює повноваження,в межах компетенції,делеговані органам місцевого самоврядування.

2.29 Забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

2.30 Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.31 Забезпечує захист персональних даних.

2.32 Здійснює інші передбачені законом повноваження.

Додаток 10

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ господарського забезпечення

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Відділ господарського забезпечення створений міською радою, підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, іншими законодавчими актами, цим Положенням.

1.3. Відділ створюється для матеріально-технічного, транспортного забезпечення діяльності апарату міської ради,  його відділів, надання допомоги структурним підрозділам міської ради у вирішенні господарських питань.

1.4. Завдання відділу:

–  забезпечення утримання приміщень та прилеглих територій міської ради в належному технічному, санітарному та протипожежному стані;

– транспортне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

1.5. Діяльність господарського відділу здійснюється на основі плану роботи виконавчого комітету, плану роботи відділу.

1.6. Господарський відділ взаємодіє з управліннями, відділами міської ради, підприємствами, організаціями та установами міста в процесі проведення заходів виконавчого комітету.

1.7. Господарський відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

1.8. Структура, чисельність та посадові оклади працівників господарського відділу встановлюються штатним розписом відділу, що затверджується міським головою.

1.9. Працівники відділу приймаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Відділ здійснює матеріально-технічне та транспортне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

2.1.1. Надає допомогу виконавчим органам міської ради у проведенні заходів.

2.1.2. Забезпечує умови роботи сесій міської ради, засідань депутатських комісій та виконавчого комітету.

2.1.3. Здійснює прибирання приміщень та двору.

2.1.4. Забезпечує своєчасне обслуговування, заправку та ремонт оргтехніки.

2.1.5. Здійснює проведення та забезпечує надійне функціонування телефонного зв’язку в приміщеннях виконавчих органів міської ради.

2.1.6. Проводить належні заходи по утриманню, експлуатації та ремонту систем електро-, водо-, тепло- та газопостачання приміщень міської ради. Своєчасно звітує про використання електроенергії, води, тепла та газу в приміщеннях міської ради.

2.1.7. Забезпечує належне утримання, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

2.1.8. Забезпечує виконавчі органи міської ради меблями, канцтоварами та друкованою продукцією.

2.1.9. Забезпечує необхідний ремонт приміщень міської ради, меблів та іншого інвентарю.

2.2. Відділ здійснює контроль за використанням енергоносіїв в приміщеннях міської ради, слідкує за економним та раціональним використанням інвентарю та інших матеріальних цінностей. У встановлені строки забезпечує проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та матеріалів, здійснює списання використаних матеріальних цінностей.

 1. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться виконавчими органами міської ради.

3.1.2. Проводити роботу щодо належного ставлення до майна міської ради працівників виконавчих органів міської ради, раціонального використання ними енергоносіїв та розхідних матеріалів.

3.1.3. Подавати в установленому порядку пропозиції міському голові, керуючому справами по покращанню стану господарства міської ради.

 1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛОМ

4.1. Безпосередньо здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію роботи відділу та його працівників, вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

4.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів.

4.3. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4. Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу, проводить аналіз результатів роботи відділу, вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу. З метою забезпечення більш ефективної реалізації завдань і повноважень, що належать до компетенції відділу, може у разі потреби здійснювати перерозподіл функціональних обов’язків працівників відділу.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.2. Положення про відділ розроблено згідно з Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені з ініціативи міського голови, керуючого справами міськвиконкому, начальником відділом.

5.4. Відділ ліквідується або реорганізовується міською радою у відповідності до чинного законодавства.

Додаток 11

 до рішення міської ради № __

від 13 липня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ  бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

 1. Загальні положення

1.1.Відділ створюється  за  рішенням міської ради, підзвітний і підконтрольний їй, підпорядкований виконкому та міському голові.

1.2.В своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями міського голови, а також положенням про відділ.

1.3. Це  положення визначає завдання та функціональні обов’язки відділу, повноваження її керівника – начальника відділу та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.
2. Структура відділу.

2.2. Структура відділу затверджується міською радою.  Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

 1. Основними завданнями відділу є:

     1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності  установи та складення звітності; 

     2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
     3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

     4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

     5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
  4.Відділ здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної  звітності розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних коштів.

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

     1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням  автоматизованої системи фінансової звітності та в подальшому бухгалтерського обліку ; 

     2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

     3) здійснює поточний контроль за:
    –  дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
     – правильністю зарахування та використання власних надходжень  установи;

     – веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими  службами розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів;

     4) своєчасно подає звітність;

     5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів; 

     6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
     –  використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
     –  інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

     7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
 8) забезпечує:
 – дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 –  достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
 – повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 – зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
 – користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан  установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
 – відповідні структурні підрозділи  установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень,  визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

     9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

     10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів.

     11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 

 1. Відділ має право:
   

     1) представляти  установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

     2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних коштів первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

     3) одержувати від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів  необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

     4) вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.
 

 1. Начальник відділу.

    Начальник відділу  підпорядковується та є підзвітним міському голові.

     Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 8 цього  положення, міським головою. 

     Погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу здійснюється міським головою в порядку, встановленому Мінфіном.
 

 1. Начальник відділу повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:
   

     1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за фахом та на керівних посадах не менш як п’ять років – для особи, що претендує на посаду начальника відділу бюджетної установи – головного розпорядника  бюджетних коштів для інших організацій;

     2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
 

 1. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу.