Проєкти рішень 2 Пленарного засідання 1 сесії Перечинської Міської Ради 7 скликання від   08.06. 2017

Дата публікації: 10.05.2017р. 

       УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ ЕТИКИ

ДЕПУТАТА ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ VII СКЛИКАННЯ

Відповідно до статей 47, 49, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 8, 10, 18, 20 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, Закону України “Про правила етичної поведінки”, з метою зміцнення довіри громадян до Перечинської міської ради, забезпечення ефективної депутатської діяльності та уніфікації вимог до депутатів Перечинської міської ради, Перечинська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Кодекс етики депутата Перечинської міської ради згідно з додатком.
 2. Це рішення офіційно оприлюднити на сайті Перечинської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (Голова Головей М.М. ) 
Міський головаІПогоріляк

 Додаток1
до рішення Перечинської міської ради
 від 08 червня 2017 року № _____


Кодекс етики депутата Перечинської міської ради VII скликання

Преамбула

Перечинська міська рада як представницький орган місцевого самоврядування на території міста Перечин та кожен депутат Перечинської міської ради, зокрема:

– відчуваючи відповідальність перед територіальною громадою міста Перечин та своїми виборцями та усвідомлюючи довіру, висловлену перечинцями;

– керуючись тим, що етичні і прозорі дії депутатів Перечинської міської ради значною мірою сприяють формуванню демократичних інститутів в місті Перечин, посиленню довіри суспільства до органів представницької демократії, розвитку і вдосконаленню норм депутатської етики, зобов’язуються виконувати принципи та інструкції, передбачені цим Кодексом.

* * *

Кодекс етики депутатів Перечинської міської ради VII скликання (далі – Кодекс) встановлює набір етичних принципів і стандартів, на основі яких депутати Перечинської міської ради VII скликання (далі – депутати) здійснюють свою діяльність. Кодекс є корпоративною угодою, розробленою і ухваленою з метою сприяння ефективної діяльності депутатів.

Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців.

РОЗДІЛ I
Загальні положення

Стаття 1. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата

 1. У своїй діяльності депутат повинен:

– захищати інтереси територіальної громади міста Перечин та безпосередньо своїх виборців;

– керуватися інтересом і благом територіальної громади, яку він представляє;

– знати положення Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, які є підставою для його діяльності;

– виконувати свої обов’язки ретельно, зі старанням, з наміром звітувати за прийняті рішення;

– знати і розуміти демократичні принципи місцевого самоврядування, всебічно сприяти залученню до безпосереднього управління містом Перечин членів територіальної громади міста Перечин;

– взаємодіяти з іншими інституціями громадянського суспільства, громадськими організаціями та органами самоорганізації населення;

– не вдаватися до дій, які могли б спонукати інших до порушення положень законів України і цього Кодексу;

Депутат у своїй діяльності має бути зразком гідності, чесності, порядності та професіоналізму.

Стаття 2. Принципи, якими повинен керуватися депутат під час виконання своїх обов’язків

 1. Відданість інтересам територіальної громади міста Перечин.
 2. Сумлінність.
 3. Доброчесність та прозорість.
 4. Об’єктивність та неупередженість.
 5. Відповідальність та підзвітність перед територіальною громадою міста Перечин.
 6. Публічність.
 7. Чесність.
 8. Компетентність.

Стаття 3. Порядок застосування цього Кодексу

 1. У разі порушення депутатом Перечинської міської ради VII скликання цього Кодексу головуючий на засіданні Перечинської міської ради або постійна комісія Перечинської міської ради, до предмету відання якої віднесено питання Регламенту (далі – Комісія), може застосувати до нього заходи впливу у порядку, визначеному цим Кодексом та Регламентом Перечинської міської ради.

РОЗДІЛ II
Правила депутатської етики у Перечинській міській раді, постійних комісіях Перечинської міської ради та інших утворених нею органах

Стаття 4. Присутність на засіданнях

 1. Депутат зобов’язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях Перечинської міської ради та її органів, до складу яких його обрано; добросовісно виконувати рішення і доручення Перечинської міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій Перечинської міської ради. Відсутність депутата на засіданнях допускається тільки через поважну причину, при цьому депутат зобов’язаний діяти відповідно до порядку, передбаченого Регламентом Перечинської міської ради. У разі неможливості прибути на пленарне засідання Перечинської міської ради, засідання постійної чи тимчасової контрольної комісій чи іншого органу, до якого обрано депутата, депутат повідомляє про це секретаріату Перечинської міської ради, чи відповідно голові відповідної постійної чи тимчасової контрольної комісії, чи іншого органу.

Стаття 5. Голосування на засіданнях

 1. Депутат голосує особисто. На пленарних засіданнях Перечинської міської ради не допускається передоручення щодо голосування іншому депутату або іншій особі. У разі встановлення таких порушень, факт яких підтверджено документальними доказами або свідченнями очевидців, головуючий на пленарному засіданні Перечинської міської ради виголошує на пленарному засіданні Перечинської міської ради попередження депутату-порушнику, а інформація про такі факти публікується на офіційному веб-сайті Перечинської міської ради.
 2. Вилучення картки депутата чи перешкоджання здійсненню волевиявлення депутата забороняється.

Стаття 6. Правила поведінки депутатів під час пленарних засідань Перечинської міської ради, засідань постійних комісій Перечинської міської ради та інших утворених нею органах

 1. Поведінка депутатів та відносини між депутатами будуються на основі принципу рівності. Кожен депутат зобов’язаний лояльно ставитися до інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань. Депутати повинні здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок, недопущення конфліктів, подолання суперечностей у позиціях депутатів шляхом дискусій та компромісів. Депутат не може нав’язувати свою позицію шляхом застосування погроз, ультиматумів та інших подібних дій.
 2. Беручи участь у пленарних засіданнях Перечинської міської ради, засіданнях постійних та тимчасових контрольних комісій Перечинської ради та інших утворених нею органах, депутати повинні дотримуватися дисципліни та норм етики і, зокрема, правил, передбачених Регламентом Перечинської міської ради та цим Кодексом, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого на засіданні, депутатів та інших осіб, присутніх на засіданні.
 3. Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань. Зокрема, забороняється:

1) виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;

2) порушувати встановлені Регламентом Перечинської міської ради порядок та вимоги стосовно виступів;

3) перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);

4) використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, допускати образи на адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

5) використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;

6) вносити до зали засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань;

7) цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна Перечинської  міської ради, або майна, яке Перечинською міською радою орендується.

 1. У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на пленарному засіданні Перечинської міської ради має право:

1) закликати депутатів до порядку;

2) винести усне зауваження депутату;

3) піддати депутата публічному осуду шляхом оголошення про порушення на засіданні;

4) звернутися до Комісії зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести рішення про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

5) закрити пленарне засідання з підстав, передбачених Регламентом ради.

РОЗДІЛ III
Право на володіння та поширення інформації, використання статусу депутата

Стаття 7. Використання депутатом свого статусу у питаннях поширення інформації, дотримання депутатської таємниці

 1. Депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всіх аспектів діяльності депутата, його відносин з державними органами та органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськістю та засобами масової інформації.
 2. Депутат зобов’язаний використовувати лише в службових цілях і не розголошувати інформацію, яка законодавством віднесена до інформації з обмеженим доступом і стає відомою йому під час виконання депутатських обов’язків.
 3. Депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відома під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:

– стосується питань, які розглянуті на закритих засіданнях Перечинської  міської ради та її органів;

– стосується таємниць особистого життя депутата, які охороняються законом і стали відомими в зв’язку з розглядом у Перечинській  міській раді питання про порушення депутатом депутатської етики до винесення рішення по справі про відповідне порушення;

– складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, що довірена депутату за умови її нерозголошення;

– містить персональні дані осіб, і зазначені особи не надали згоду на її поширення.

 1. У разі порушення вимог цієї статті суб’єкт, що виявив такі порушення, звертається зі скаргою до Комісії з проханням розглянути справу по суті та винести відповідне рішення з метою покарання депутата-порушника.

Стаття 8. Використання депутатом депутатського бланку

 1. Депутат зобов’язаний використовувати затверджений у встановленому порядку депутатський бланк тільки для офіційних звернень, запитів, листів та документів, які підписуються ним власноруч і необхідні для здійснення депутатських повноважень.

РОЗДІЛ IV
Правила депутатської етики під час роботи з виборцями, із засобами масової інформації, працівниками секретаріату Перечинської міської ради та помічниками-консультантами

Стаття 9. Взаємовідносини депутата з виборцями

 1. Депутат несе відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії. Депутат повинен об’єктивно ставитися до своїх обіцянок, не давати обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані.
 2. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов’язки стосовно роботи з виборцями, проводити прийоми громадян, розглядати та надавати відповідь на звернення громадян у строки та в порядку, визначеними законодавством.
 3. Депутат через засоби масової інформації і під час зустрічей з виборцями зобов’язаний інформувати їх про свою діяльність, в тому числі, пов’язану з особистими зверненнями громадян. Інформація, що надається депутатом виборцям, має бути повною, достовірною та об’єктивною.
 4. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать закону, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців та інших громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації поставлених ними вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші установи, що відповідальні чи можуть сприяти вирішенню відповідних завдань.
 5. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та справедливості; проявляти повагу та терпимість до переконань виборців, традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді; проявляти витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата не збігається з думкою виборця.

Стаття 10. Взаємодія депутата із засобами масової інформації

 1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів масової інформації, особливо з важливих для суспільства питань, а навпаки, намагатися частіше доносити власну позицію, позицію своєї політичної сили чи Перечинської міської ради в цілому до відома громадян.
 2. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими, спрямованими на зміцнення авторитету депутата та Перечинської міської ради в цілому.
 3. У разі, якщо депутат, виступаючи в засобах масової інформації, на прес-конференціях, мітингах, з будь-якими публічними заявами, піддає критиці діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій та їх посадових осіб і громадян, він повинен використовувати тільки достовірні, перевірені факти.

Стаття 11. Взаємодія депутата з працівниками секретаріату ради, помічниками-консультантами депутата ради

 1. Діяльність секретаріату Перечинської міської ради та помічників-консультантів спрямована на забезпечення виконання депутатом своїх депутатських повноважень. Працівники секретаріату Перечинської міської ради та помічники-консультанти повинні сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з депутатом, що є важливим фактором ефективності діяльності Перечинської міської ради. Депутати повинні бути коректними і ввічливими у спілкуванні з працівниками секретаріату Перечинської міської ради та помічниками-консультантами, демонструвати їм свою повагу та вихованість; те ж саме стосується працівників секретаріату Перечинської міської ради та помічників-консультантів по відношенню до депутатів.
 2. Депутат залучає до діяльності працівників секретаріату безпосередньо тільки для виконання депутатських обов’язків, у суворій відповідності до трудового законодавства України.
 3. Депутатам забороняється чинити будь-які утиски по відношенню до працівників секретаріату Перечинської міської ради та помічників-консультантів через причини, пов’язані з їхніми політичними та релігійними переконаннями, етнічним та соціальним походженням, расою, статтю та віком, майновим статусом.
 4. Працівники секретаріату Перечинської міської ради та помічники-консультанти мають право звернутися зі скаргою щодо порушення депутатами вимог цього Кодексу, Регламенту ради та законів України на предмет неетичної поведінки депутатів до Комісії, якщо інше не передбачено законодавством України. Ці скарги підлягають обов’язковому розгляду Комісією і передбачають перевірку фактів, що містяться у скарзі, та, у разі виявлення порушень, вжиття заходів відповідного реагування.

РОЗДІЛ V
Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

Стаття 12. Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

 1. Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для всебічної і об’єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.
 2. Головним органом у структурі Перечинської міської ради, що забезпечує дотримання депутатами правил депутатської етики і, зокрема, вимог цього Кодексу, є постійна комісія міськради, до предмета відання якої віднесено питання Регламенту міськради.
 3. За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу Комісія має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно кілька таких заходів впливу:

1) попередження із занесенням до протоколу засідання;

2) рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики;

3) інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжила до нього Перечинської міська рада, шляхом розміщення повідомлень на офіційному веб-сайті Перечинської міської ради;

4) внесення на розгляд Перечинської міської ради пропозицій щодо застосування до депутата, що порушив норми депутатської етики, санкцій у вигляді позбавлення права виступу на одному пленарному засіданні.

 1. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення депутатами норм депутатської етики ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія передає матеріали справи до правоохоронних органів.
Секретар міської радиО.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про створення комісії

Перечинської міської ради

щодо контролю ведення

лісового господарства у

Перечинській об’єднаній

територіальній громаді

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою регулювання відносин, які стосуються користування, розпоряджання лісами Перечинської об’єднаної територіальної громади, а також забезпечення охорони, відтворення і сталого використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити комісію міської ради щодо контролю ведення лісового господарства у Перечинській об’єднаній територіальній громаді у складі:

Попович Іван Іванович – ПП, с.Сімерки

Белеканич Михайло Миколайович – не працює, с.Сімерки

_____________________

_____________________

_____________________

 1. Комісії контролювати виконання вимог до лісової охорони щодо забезпечення ефективної охорони лісів від незаконних рубок.
 2. Покласти персональну відповідальність таксаторів при проведенні лісовпорядкування.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кравця В.В. та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та містобудування (Баєв Є.О.)

Міський голова                                          І.М.Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про затвердження Положення про 
погоджувальну раду Перечинської 
міської ради VІІ скликання

         Керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

                                                     ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про погоджувальну раду Перечинської міської ради VІІ скликання згідно додатку1.

2. Створити погоджувальну раду Перечинської міської ради згідно додатку №2.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради О.Ю.Вовканич-Белеканич.


Міський голова                                       І.М.Погоріляк

Додаток 1
до рішенням міської ради 
від 08 червня 2017 року № ___


ПОЛОЖЕННЯ
про погоджувальну раду Перечинської міської ради VII скликання1.Погоджувальна рада утворюється з метою попереднього обговорення проблемних питань, пов`язаних з діяльністю міської ради, узгодження шляхом консультацій та переговорів позицій політичних сил, що представлені в міській раді з питань порядку денного, які передбачається внести на розгляд Ради, а також сприянню більш ефективній підготовці сесійних засідань міської ради. 
2.Погоджувальна рада є дорадчим органом, рішення погоджувальної ради мають дорадчий характер.

3.До складу погоджувальної ради входять: міський голова, секретар міської ради та уповноважені представники депутатських фракцій, груп, які входять до складу міської ради та голови постійних депутатських комісій. У разі відсутності когось із голів депутатських фракцій, груп чи постійних депутатських комісій у засіданні погоджувальної ради беруть участь їх представники та заступники голів постійних депутатських комісій.

4.Погоджувальна рада підзвітна міській раді і діє згідно з Регламентом Перечинської міської ради та цим Положенням.

5. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань.

6. Засідання погоджувальної ради є правомочними якщо в ньому беруть участь не менше половини осіб, зазначених у п.2 цього Положення.

7. Організація роботи погоджувальної ради покладається на міського голову та секретаря міської ради.

8. Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою за 2 дні до пленарного засідання, за винятком скликання позачергових сесій чи пленарних засідань.

9. Засідання погоджувальної ради веде міський голова, а в разі його відсутності секретар міської ради.

10. В засіданнях погоджувальної ради за потреби беруть участь заступники міського голови, начальники відділів, управлінь та служб міської ради.

11.Рішення погоджувальної ради приймаються шляхом узгодження рекомендацій стосовно проектів рішень міської ради : повернення на доопрацювання, внесення змін, доповнень, винесення на громадське обговорення тощо.

12. За поданням міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій, депутатських фракцій, груп погоджувальна рада розглядає інші питання організації роботи міської ради.

13. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи погоджувальної ради здійснюється виконавчими органами міської ради.

14. Положення набуває чинності з моменту його затвердження на сесії міської ради і діє до прийняття нового положення радою наступного скликання. Протягом терміну повноважень міської ради VІІ скликання можливе внесення змін і доповнень до цього Положення. Зміни, доповнення затверджує сесія міської ради.


Секретар міської ради                      О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток 2
до рішення міської ради
від 08 червня 2017 року № ___

С П И С О К
погоджувальної ради Перечинської міської радиПогоріляк І.М. – міський голова, голова погоджувальної ради
Вовканич-Белеканич О.Ю. – секретар міської ради, секретар погоджувальної ради

члени погоджувальної ради:

Шинкарчук Я.І. – голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг

Баєв Є.О. – голова постійної комісії з питань земельних відносин, архітектури та містобудування

Головей М.М. – голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції

Гунка Ф.Ф. – голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення

Іпполітов Т.В. – голова постійної комісії з питань інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності

Панін В.С. – голова постійної комісії з питань інвестицій, туризму, міжнародних  та зовнішньоекономічних зв’язків

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Секретар міської ради                              О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про утворення лічильної комісії

 Перечинської міської ради VІІ скликання

         Керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ,міська рада 

                                                     ВИРІШИЛА:

1. Утворити лічильну комісію Перечинської міської ради VII скликання у складі:

 ____________________________

_____________________________

_____________________________


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (голова – Головей М.М.)


Міський голова                                       І.М.Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку і соціального захисту населення, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Регламент Перечинської міської ради VІІ скликання (додається).
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції (Голова Головей М.М. ) 

Міський голова                                                              Погоріляк І.М.        

Затверджено

Рішенням міської ради

сьомого скликання № __

від 8 червня 2017 року

РЕГЛАМЕНТ

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

Об’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

VII скликання

Зміст

Розділ І. Загальні положення

Глава 1. Порядок скликання сесії

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Глава 5. Порядок денний сесії

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Глава 2. Робочі органи сесії

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Глава 4. Порядок надання слова

Глава 5. Організація розгляду питань

Глава 6. Прийняття рішень

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Глава 8. Таємне голосування

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Глава 3. Міський голова та секретар ради

Глава 4. Постійні комісії ради

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і

зауваження депутата

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Глава 3. Дострокове припинення повноважень Міського голови

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Глава 2. Загальні питання з організації роботи об’єднаної територіальної громади

Розділ IX. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності

ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 2. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедура ми, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Стаття 3. Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

Стаття 4. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, обрані від з виборчих округів, розміщених на території територіальної громади, на визначених для них місцях.

Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні ради за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 3 цієї статті.

Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому.

Стаття 5. За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

Стаття 6. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 7. Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 8. На будинку ради постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України та прапор територіальної громади.

Стаття 9. Кожне перше пленарне засідання ради нового скликання починається і останнє завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України.

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 10. Рада проводить свою роботу сесійно.

Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

Стаття 11. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.

Глава 2. Загальні питання з організації роботи об’єднаної територіальної громади

Стаття 12.Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених розділом VIII цього Регламенту.

Глава 3. Розпорядок роботи сесії

Стаття 13. У сесійний період пленарні засідання ради проводяться з 10.00 години, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.

Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії.

Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні

Глава 4. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 14. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

Стаття 15. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

Стаття 16. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний міський голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.

Перше засідання робочої депутатської групи скликає новообраний сільський голова не пізніш як за тиждень до початку першої сесії ради нового скликання.

Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Про проведену роботу підготовча депутатська група готує інформацію на першу сесію ради.

Стаття 17. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.

До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.

Після визнання повноважень міського голови, йому передається ведення сесії.

Стаття 18. На першій сесії ради головуючий пропонує депутатам розпочати формування постійних комісій, депутатських груп (фракцій) ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та позапленарний час.

Стаття 19. Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

 – міським головою;

 – секретарем ради;

 – однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

 – постійною комісією ради.

Стаття 20. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням міського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково публікується на офіційному сайті ради http://www.perechyn.com.ua/.

Стаття 21. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються міському голові із зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 22. Проект порядку денного формується апаратом ради.

Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.

Стаття 23. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 24. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії .

Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії . У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії , можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

Стаття 25. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому міською радою більшістю голосів присутніх депутатів.

Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

Стаття 26. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 27. Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії. У разі не утворення апарату ради його виконання, його функції у повному обсязі забезпечує секретар ради.

Стаття 28. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.

Стаття 29. Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу та інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

Стаття 30. Підготовлені проекти рішень ради погоджуються головою профільної комісії ради.

До рішення додаються також довідкові матеріали з технікоекономічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із міського бюджету та відчуженням комунального майна.

Стаття 31. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

Стаття 32. Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 20 днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів.

Стаття 33. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 34. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 35. Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів – лічильна комісія.

Стаття 38. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень ради.

На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки.

У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або міський голова.

Стаття 39. Секретар обирається на першому пленарному засіданні сесії на термін повноважень ради.

Секретар виконує наступні функції:

 • веде протокол пленарного засідання ради;
 • проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;
 • надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;
 • проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;
 • забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

У випадку відсутності на пленарному засіданні секретаря рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання секретаря з числа присутніх депутатів

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 40. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.

Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 41. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають міський голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, під час розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що мітить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

Стаття 42. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії ;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 43. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.

На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

На вимогу депутатської групи (фракції) головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

Стаття 44. На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

Стаття 45. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.

До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 46. Час, який надається для доповіді – до 15 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» – до 2 хвилин.

Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 47. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

Стаття 48. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаря сесії, яке ним реєструється.

Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 49. В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної служби.

Стаття 50. Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 51. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 52. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

Стаття 53. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції) – зазначає і її назву.

Стаття 54. Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 55. Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії ;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);

6) виступи депутатів;

7) оголошення головуючим про припинення обговорення;

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування.

Стаття 56. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії;

3) виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його не підтримують;

4) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи депутатів з мотивів голосування.

З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії, рада приймає рішення без обговорення.

Стаття 57. Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

Стаття 58.Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

Стаття 59. Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть подати на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії .

Стаття 60. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

Стаття 61. Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються і включаються в протокол.

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 62. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 63. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.

Стаття 64. Рішення ради приймається відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 65. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

Стаття 66. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях.

Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 67. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 68. Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 69. Рішення ради приймаються відкритим, поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Всі рішення приймаються радою відкритим голосуванням, крім випадків, коли законом чи Регламентом встановлено таємне голосування.

Стаття 70. Поіменне голосування проводиться згідно Закону про забезпечення поіменних голосувань в органах місцевого самоврядування

Дані про результати поіменного голосування роздруковуються апаратом ради і надаються представникам депутатських груп (фракцій), депутатам за їх зверненнями, представникам засобів масової інформації.

Стаття 71. Рішення ради може бути зупинено міським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 72. Прийняті радою рішення розмножуються і передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 10 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Стаття 73. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 74. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Стаття 75. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 76. Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 77. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на пленарному засіданні дає представник від юридичної служби.

Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

Стаття 78. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 79. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 80. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення. Голосування проводиться за допомогою підняття рук при проведенні відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

Поіменне голосування проводиться шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування Головуючий ставить на голосування по черзі проект рішення: хто «Проти», «Утримався», «Не голосую». Лічильна комісія вносить прізвища депутатів хто «Проти», «Утримався», «Не голосую» до протоколу голосування.  Голоси усіх інших депутатів, присутніх на пленарному засіданні,  зараховуються «За».

Процедурні питання та прийняття проекту рішення за «основу» проводяться шляхом підняття рук.

Стаття 81. В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

– щодо перерви у пленарному засіданні;

– щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

– про припинення обговорення питання порядку денного;

– про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

– про перенесення питання порядку денного;

– про повторний розгляд сесійного питання.

Стаття 82. Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

Стаття 83. Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

Стаття 84. При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість представнику кожної депутатської групи та фракції висловити свою думку «за» чи «проти».

Стаття 85. Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

Стаття 86. Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше трьох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Глава 8. Таємне голосування

Стаття 87. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 88. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 89. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 90. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.

На кожному бюлетені для таємного голосування має бути підпис голови лічильної комісії

Стаття 91. Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 92. Лічильна комісія перед початком голосування:

– одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;

– організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

– опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

 – знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

Стаття 93. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

Стаття 94. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Стаття 95. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 96. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції групи відразу після звернення.

Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 97. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 98. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 99. Матеріали сесії складаються з протоколу .

Стаття 100. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії , дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії ;

3) порядок денний і регламент часу роботи;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати голосування і прийняті рішення;

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

До протоколу сесії додаються:

1) тексти доповідей і співдоповідей;

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3) список присутніх на сесії депутатів;

4) поправки і доповнення до проектів рішень;

5) довідки, зауваження.

Стаття 101. Протоколи сесій ради підписуються головуючим та секретарем.

Протокол сесії ради оформляється не пізніше 30 днів після завершення сесії ради.

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 102. Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

Стаття 103. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Стаття 104. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

– в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

 – в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

– виступах з питань, які розглядаються;

– внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;

– ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

– ініціюванні питань до порядку денного сесії ;

– підготовці проектів рішень;

– організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії , в якій працює депутат;

– підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед міською радою;

– інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

Стаття 105. Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

Стаття 106. Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. Про включення чи невключення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія.

Стаття 107. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

Стаття 108. Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

Стаття 109. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції , заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції , заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Стаття 110. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.

Стаття 111. Депутат як представник інтересів територіальної громади,  здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 112. Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

Стаття 113. Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 114. Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як 3 депутата. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування.

Стаття 115. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 116. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). міський голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції).

Стаття 117. Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 118. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції ) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради.

У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії, депутати від якої обрані до ради.

Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції) ради.

Стаття 119. Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції ), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

Стаття 120. Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції ) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 121. Депутатські групи (фракції) можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

Стаття 122. Голова депутатської групи (фракції ) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції ) на зборах групи (фракції ) більшістю від загального складу групи (фракції ).

Глава 3. Міський голова та секретар ради

Стаття 123. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 124. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 125. Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

Стаття 126. Повноваження міського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

Стаття 127. Міський голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

Стаття 128. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 129. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 130. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

Стаття 131. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 132. Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

Стаття 133. На міського голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 134. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради, та Регламентом.

Стаття 135. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням міського голови та за згодою депутатів.

Стаття 136. Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 3 членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 137. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії , в якій працює голова комісії .

Голова постійної комісії може бути також відкликаний міською радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

Стаття 138. Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

Стаття 139. Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням міського голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.

Стаття 140. Проекти рішень ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з міським головою або секретарем ради і головою постійної комісії.

Стаття 141. Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії .

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 142. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 143. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 144. Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

Стаття 145. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, – спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 146. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії , а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію.

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 147. Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії , депутатські групи та фракції ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Стаття 148. Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань на офіційному веб-сайті  http://www.perechyn.com.ua/, інших засобах масової інформації . В необхідних випадках, за рішенням ради, її засідання можуть транслюватись на площу перед приміщенням, де відбувається пленарне засідання ради.

Стаття 149. Депутати для висвітлення позиції з того чи іншого питання, пов’язаного з їх депутатською діяльністю, не рідше одного разу на квартал мають гарантоване право виступу в інформаційному бюлетені ради..

Підставою для такого виступу є письмове повідомлення на ім’я міського голови, яке надається не пізніше, ніж за 7 днів до дня оприлюднення інформації .

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Стаття 150. Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 151. Міський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів про кандидатів до складу виконавчого комітету, після чого проводить голосування по кожній кандидатурі окремо.

Стаття 152. Міський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо неї.

Стаття 153. У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, міський голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

Стаття 154. Головуючий надає пропозицію про обговорення та формування структури виконавчих органів ради і коли отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 155. Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії ) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

Стаття 156. Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 157. За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 158. Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

Стаття 159. Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання.

Пропозиції і зауваження депутата

Стаття 160. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії), вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Стаття 161. Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради.

Стаття 162. Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови районної державної адміністрації , його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 163. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі.

Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Міський голова доводить текст звернення до адресата.

Стаття 164. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 165. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 166. На основі прогнозованого виконавчим апаратом ради розвитку соціально-економічного стану на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів фінансове управління ради у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 167. Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради.

Стаття 168. З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проект бюджету виступає начальник фінансового управління або особа, яка виконує його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проектом бюджету дається не менше 14 днів.

Стаття 169. Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Стаття 170. Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

Стаття 171. Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції , які надійшли від інших постійних комісій ради.

Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим управлінням розробляє остаточний варіант проекту рішення ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради.

Фінансове управління ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

Стаття 172. На розгляд ради схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проекту бюджету робить голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.

Стаття 173. Після обговорення проекту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету.

Стаття 174. Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції .

Стаття 175. З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» фінансове управління щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.

Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

Стаття 176. Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

Стаття 177. Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Стаття 178. Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує остаточний варіант проекту рішення ради про затвердження звіту.

Стаття 179. Після доповіді начальника фінансового управління ради та після інформації голови постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

Стаття 180. У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року на офіційному веб-сайті міської ради публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати виконання бюджету. Звіт, що відповідає за формою затвердженому бюджету, подає до газети фінансове управління ради. Звіт про використання резервного фонду публікується окремо.

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Стаття 181. Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

Стаття 182. Проекти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

Стаття 183. Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради.

Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

Стаття 184. Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг після надходження проектів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

Стаття 185. Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури ради спільно з профільними постійними комісіями.

Стаття 186. Проекти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.

Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм.

Стаття 187. В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконком на доопрацювання.

Стаття 189. Протягом поточного року до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням радою.

Стаття 190. Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації , звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції .

Стаття 191. Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.

Стаття 192. Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради http://www.perechyn.com.ua/  як звіт перед територіальною громадою.

Глава 3. Дострокове припинення повноважень міського голови

Стаття 193. Підставами для розгляду питання про дострокове припинення повноважень сільського голови за порушення ним Конституції або законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень є наявність рішень суду про визнання розпоряджень, дій чи бездіяльності сільського голови незаконними.

Стаття 194. Питання про дострокове припинення повноважень міського голови можуть винести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального складу ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.

Стаття 195. В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень міського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

Стаття 196. Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.

Стаття 197. Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень міського голови попередньо розглядається постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.

Стаття 198. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 199. Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

Стаття 200. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:

1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень. При цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

Стаття 201. Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада.

Стаття 202. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

Стаття 203. Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації.

Розділ IX. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 204. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

Стаття 205. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 206. Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, протидії та запобігання корупції готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Стаття 207. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконкому.

Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює міський голова.

Секретар міської ради                                             О.Ю.Вовканич-Белеканич

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення

на земельні ділянки, призначених для

будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, статтей 88,89 Водного кодексу України, статтей 26,47 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Борис Ользі Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 142, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 142.
 2. Надати Малишко Наталії Миколаївні, жит. м. Перечин, пл. Незалежності, 4/16 дозвід на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м Перечин, вул. Шевченка.
 3. Надати Рябінчаковій Раїсі Григорівні, жит. м. Перечин, вул. Чкалова, 12 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Чкалова, 12.
 4. Надати Мельник Марії Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ужгородська, 138 дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужгородська, 138.
 5. Відмовити Кирлику Владиславу Васильовичу, жит. м. Ужгород, вул. Другетів, 91 у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Марії Химинець у зв»язку з тим, що дана земельна ділянка належить іншій особі.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про відмову та надання дозволів на виготовлення технічної

документації із землеустрою, проектів відведення на

земельні ділянки, призначених для ведення

особистого селянського господарства

та індивідуального садівництва

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для, ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Бабичу Ернесту Володимировичу, жит. м. Перечин, вул. М.Підгірянки, 37 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0,12 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. М.Підгірянки.
 2. Надати Бральчуку Олександру Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. Суворова, 35 дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1592 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Підгірна.
 3. Відмовити Кирлику Владиславу Васильовичу, жит. м. Ужгород, вул. Другетів, 91 у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, площею 0, 12 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Марії Химинець у зв»язку з тим, що дана земельна ділянка належить іншій особі.

   Міський голова                                                               І.М. Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про затвердження технічної документації

із землеустрою, проектів відведення земельних

ділянок, призначених для будівництва та

обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд

та передачу у власність земельних ділянок.

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Пал Отто Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. Мала, 14 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0237 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Мала, 14:
  • Передати безоплатно у власність Пал Отто Олександровичу, жит. м. Перечин, вул. Мала, 14 земельну ділянку, яка призначена  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0237 га, та розташована за адресою: м. Перечин, вул. Мала, 14.
 2. Затвердити Гладиш Ганні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 66/1, в інтересах якої на підставі довіреності діє Оне Мирослава Євстахіївна, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,0791 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 66/1:
  • Передати безоплатно у власність Гладиш Ганні Іванівні, жит. м. Перечин, вул. Ужанська, 66/1 земельну ділянку, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,0791 га, яка розташована за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 66/1.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в оренду для розміщення та експлуатації

основних, підсобних та допоміжних будівель

та споруд підприємств переробної, машинобудівної

та іншої промисловості

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п»ятої, статті 40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, орієнтовною площею 0,67 га, що знаходиться за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 59.

            Міський голова                                                      І.М. Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення

7 сесії VII скликання № 162

від 18 серпня 2016 року.

          Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення 7 сесії VII скликання № 162 від 18 серпня 2016 року, а саме: виключити п.1 з даного рішення у зв’язку з невідповідністю вимогам Земельного кодексу України .
Міський голова                                                                                             І.М.Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від  18 серпня  2016 року №162

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою, надання в оренду

земельної  ділянки несільськогосподарського

призначення в м. Перечин.

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати ТзОВ «Самвер» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,67 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Перечин, вул. Ужанська, 59.

Міський голова                                                         І.М. Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про внесення змін до рішення № 243

 «Про упорядкування умов праці

працівників апарату Перечинської

міської ради на 2017 рік» від 22 грудня 2016 року

         Відповідно до пункту 5 частини 1, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі положень постанови Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів» (з послідуючими змінами та доповненнями), керуючись Кодексом законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», міська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Внести зміни до пп. 2,3 рішення № 243 «Про упорядкування умов праці працівників апарату Перечинської міської ради на 2017 рік» від 22 грудня 2016 року та викласти в наступній редакції:
 1. Встановити Перечинському міському голові‚ секретарю ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, першому заступнику міського голови надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу в межах фонду оплати праці.
 2. Встановити щомісячну премію міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів першому заступнику міського голови в розмірі 100% посадового окладу в межах економії фонду оплати праці та виплачувати відповідні матеріальні допомоги.

 Міський голова                                                                І.М.Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про внесення зміндо рішення

№246 від 22.12.2016року

«Про затвердження цільових

програм з питань розвитку місцевого

самоврядування на 2016-2018 роки

      Відповідно до пункту ст.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань,   міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. В розділ 3 Програми національно-патріотичного виховання в м.Перечин на 2016-2018 роки добавити пункт  «Закупка білетів для переможців заходів, проведених в рамках даної Програми, на відвідування культурно-масових заходів (музеї, виставки, вистави, фестивалі, інші заходи) та оплата послуг з відвідування культурно-масових заходів (музеї, виставки, вистави, фестивалі, інші заходи) переможцями заходів, проведених в рамках даної Програми».

        2 .Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова Шинкарчук Я.І.).

Міський голова                                                                           І.М.Погоріляк

УКРАЇНА       

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2 пленарне засідання

1 сесії VІI скликання

РІШЕННЯ

Проект

від 8 червня  2017 року  №____        

         м.Перечин

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

в оренду з правом викупу для розміщення та

експлуатації основних, підсобних та допоміжних

будівель та споруд підприємств переробної,

машинобудівної та іншої промисловості

ТзОВ «Карпатський край»

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст.  12, 66, 93, 124, 128 Земельного кодексу України, розглянувши  заяву ТзОВ «Карпатський край», в особі директора Іванюк Г.А про надання  дозволу  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду з правом викупу для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  за адресою: с. Сімер, вул. Будівельників, 10, міська рада

                                                                ВИРІШИЛА:

 1. Дати дозвіл ТзОВ «Карпатский край» в особі директора Іванюка Григорія Андрійовича на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду з правом викупу для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею до 0,30 га за адресою: с. Сімер, вул. Будівельників, 10.
 2. ТзОВ «Карпатський край» погоджені матеріали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду з правом викупу для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  за адресою: с. Сімер, вул. Будівельників, 10, представити в міську раду для розгляду і прийняття відповідного рішення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів, соціального розвитку села, екології.

Міський голова                               І.М.Погоріляк