ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ


                                          Дата публікації: 17.11.2016р.

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА
МІСЬКА РАДА 

__ пленарне засідання

__ сесії VII  скликання

РІШЕННЯ

Проект

від   __ грудня  2016 року №__

               м.Перечин

Про затвердження Положення 
про порядок компенсації шкоди,
завданої внаслідок порушення

законодавства у сфері благоустрою

         З метою відновлення об’єктів благоустрою м. Вінниці, поліпшення їх умов утримання, керуючись  п. 1 ч. 2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою з додатком.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Міський голова                                                                    І.М.Погоріляк

Додаток 1

 до рішення міської ради

№ __ від _ грудня 2016р.

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

І. Загальні положення

         1.1. Положення «Про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою» (надалі – Положення) розроблене відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13, ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», Постанови Кабінету Міністрів України № 559 від 08.04.1999 р. «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України № 826 від 15.06.2006 р. «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 171 від 27.10.1997 р. «Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 326 від 03.11.2008 року «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України».

         1.2. Положення встановлює процедуру та порядок обрахунку розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою, правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста  Перечин (далі – Правил благоустрою міста) та її компенсації юридичними та фізичними особами відповідно до затрат на ліквідацію збитків та негативних наслідків, завданих благоустрою міста та міській громаді, і які можуть викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки.

       1.3. Дія цього Положення поширюється на фізичних та  юридичних осіб незалежно від форми власності.

 1. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою у сфері благоустрою

         2.1.  До відповідальності за  порушення  законодавства  у  сфері благоустрою міста  притягаються особи, винні у:

         2.1.1.  порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил
у сфері благоустрою;

          2.1.2. проектуванні  об’єктів  благоустрою   з порушенням  затвердженої  в  установленому  законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

          2.1.3.  порушенні   встановлених    законодавством    екологічних,
санітарно-гігієнічних   вимог   та   санітарних   норм   під   час проектування,  розміщення,  будівництва та  експлуатації  об’єктів благоустрою;

          2.1.4. порушенні правил благоустрою м.Перечин;

          2.1.5. порушенні  режиму  використання  і  охорони  територій  та об’єктів рекреаційного призначення;

           2.1.6.  самовільному  зайнятті   території   (частини   території) об’єкта благоустрою;

          2.1.7. пошкодженні  (руйнуванні  чи  псуванні)  вулично-дорожньої
мережі, інших об’єктів благоустрою;

          2.1.8. знищенні  або  пошкодженні  зелених  насаджень  чи   інших
об’єктів озеленення, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

          2.1.9.  забрудненні (засміченні) території;

          2.1.10. неналежному  утриманні  об’єктів   благоустрою,   зокрема
покриття доріг,  тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

          2.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері
благоустрою міста,  до відповідальності,  передбаченої  законом,   не  звільняє  їх  від  обов’язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства у сфері благоустрою.

 1. Порядок визначення фактів порушення законодавства у сфері благоустрою

          3.1. Факти порушення законодавства у сфері благоустрою встановлюються уповноваженими особами  міської ради, комунальним підприємством, органів самоорганізації населення, співробітниками Перечинського відділу поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

          3.2. Факти порушення  оформляються актом обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою ( додаток 1), протоколом про адміністративне правопорушення відповідно ст.. 254  Кодексу України про адміністративні правопорушення (додаток 2), матеріалами фото, відео фіксації, тощо.

          3.2.1. Протокол про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою складається окремо на кожну  особу, якщо правопорушення вчинене кількома  особами.

          3.2.2.  Виявлене правопорушення Правил благоустрою території міста Перечин фіксується уповноваженими особами міської ради, міського комунального підприємства, органів самоорганізації населення, співробітниками Перечинського відділу поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, про що складається акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою та  адміністративний протокол з обов’язковим посиланням на статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункт  Правил благоустрою території міста Перечин.

        3.2.3.  Адміністративний протокол складається державною мовою в двох  примірниках  в паперовому вигляді, заповнюється розбірливим почерком або друкується та повинен мати  нумерацію.

        Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу.

        У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, проставляється прочерк.

        3.2.4.Особі, щодо якої складається протокол, роз’яснюються права та обов’язки, передбачені статтею 63 Конституції України, та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

        3.2.5.  Протокол підписується уповноваженою особою, яка його склала, та  особою, щодо якої його складено. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

       3.2.6. Особа, щодо якої складено протокол, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які додаються до протоколу.

       У разі відмови від надання пояснення по суті вчиненого правопорушення або підписання протоколу уповноважена особа робить у протоколі запис такого змісту: (прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення по суті правопорушення (-нь), викладеного (-них) у протоколі, або підписання протоколу відмовився (-лася) та засвідчує це своїм підписом із зазначенням дати.

       Відмова від надання пояснення або підписання протоколу також може підтверджуватися підписами свідків.

       3.2.7. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою, матеріалами фото, відео фіксації, пояснення свідків, заяви,  інші документи, що підтверджують факт правопорушення).

       3.3. Обсяг заподіяної шкоди об’єкта благоустрою визначається його  балансоутримувачем при складані акту обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості (додаток 3).         

 1. Методика обрахування розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та порядок використання коштів

         4.1. Методика    визначення    відновної   вартості   об’єктів, елементів 
благоустрою (далі – Методика) установлює єдиний підхід  до  оцінки
розміру відшкодування збитків,  завданих об’єкту благоустрою,  при
визначенні відновної вартості таких об’єктів.

         4.2. Розмір    відшкодування    збитків,    завданих    об’єкту
благоустрою,   визначається   балансоутримувачем   за    методикою
визначення  відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою
центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства.

         4.3.  Методика встановлює порядок обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою,  Правил благоустрою території міста Перечин, що є адекватним затратам на ліквідацію негативних наслідків та інших збитків, завданих об’єктам  благоустрою міста та міській громаді, та визначає порядок компенсації шкоди.

          4.4. Методику розроблено відповідно до:

          4.4.1. Закону України    “Про    благоустрій    населених   пунктів”;

          4.4.2. Постанови Кабінету  Міністрів  України  від  15.06.2006р. N 826
“Про  затвердження  Порядку  визначення  відновної вартості об’єктів благоустрою”;

          4.4.3. Постанови  Кабінету Міністрів України № 559 від 08.04.1999 р. «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»;

         4.4.4. Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 326 від 03.11.2008 року «Про затвердження Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою»;

         4.4.5. Наказу Держжитлокомунгоспу  України  від  23.09.2003р.  N   154 “Про  затвердження  Порядку  проведення  ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004р. за N 189/8788;

         4.4.6. Наказу Міністерства  фінансів  України  від  31.12.1999р.  N  318
“Про    затвердження    Положення   (стандарту) бухгалтерського обліку”,  зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 19.01.2000р. за N 27/4248.

         4.5. Методика   застосовується  балансоутримувачами  об’єктів та\або елементів  благоустрою при оцінці завданих збитків таким об’єктам у разі:

     1) протиправного    пошкодження    чи    знищення   елементів благоустрою;

     2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

     а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

     б) здійсненні ремонту інженерних мереж;

     в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

     г) прокладанні нових інженерних мереж;

     ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

        4.3.4.6.  Шкода,  завдана внаслідок порушення законодавства з питань
благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в
повному обсязі без застосування норм  зниження  розміру  стягнення
незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які
визначаються  на  підставі  затверджених  у  встановленому порядку
такс,  методик,  розрахунків  щодо  обрахування шкоди. Відсутність
таких  такс,  методик,  розрахунків  не  може  бути  підставою для
відмови  у  відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується
за  фактичними  витратами,  затвердженими  в установленому порядку
рішенням  органу  місцевого самоврядування, на облаштування одного
квадратного  метра  території  міста  або  базової вартості одного
квадратного  метра  землі  на відновлення порушеного стану об’єкта
благоустрою або довкілля.        4.3.2. 

4.7. У разі протиправного пошкодження чи знищення об’єктів благоустрою розмір відшкодування збитків, визначається за участю балансоутримувача на підставі затверджених калькуляцій на вартість виготовлення елементів благоустрою та калькуляцій витрат вартості обстеження місця події, визначення ступеню пошкодження, калькуляції вартості відновлення, виготовлення елементів благоустрою, відновлення типової  калькуляції   до даної Методики.

        4.8. Для обчислення розміру відшкодувань підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, іншими юридичними особами та окремими громадянами за окремі випадки порушення правил благоустрою, забруднення довкілля та інші екологічні збитки на території міста  Перечин,  використовуються згідно методик  чинного законодавства.

       4.9. Поняття,  що використовуються у цій Методиці, мають таке
значення:

     – відновна вартість  об’єктів  благоустрою  –  вартість робіт з
усунення пошкоджень (відновлення) елементів благоустрою  до  стану
їх  функціонального використання за призначенням,  який відповідає
вимогам державних стандартів, норм і правил;

      –  економічно обґрунтовані    плановані   витрати   –   витрати, планування яких  здійснюється  з  дотриманням  вимог  стандартів, нормативів,  норм,  технологічних регламентів,  а також вимог щодо надання  відповідних  послуг  визначеної  кількості  та  якості  з урахуванням   економічних   і   природно-кліматичних  особливостей регіону.

       4.10. Інші поняття  у  цій  Методиці  вживаються  у значеннях,  які
наведені в Законі  України  “Про  благоустрій  населених  пунктів”.

 1. Напрямки використання коштів

5.1. Кошти від фізичних та юридичних осіб отриманих  за пошкодження об’єктів  благоустрою внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою спрямовуються на рахунок балансоутримувача  об’єкту  благоустрою для усунення пошкоджень (відновлення) елементів благоустрою  до стану їх функціонального використання за призначенням, який відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

 1. Процедура та порядок обрахування розміру компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

          6.1. У випадку виявлення факту порушення законодавства у сфері благоустрою міста, складається попередній  акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою в 2-х примірниках.

          6.2. В акті обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою має бути зазначено: дата, час та місце складання акту, прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка склала акт, прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання, контактний телефон, свідків (не менше одного), які були присутні при складанні акту і можуть підтвердити факт порушення законодавства у сфері благоустрою. Всебічно, повно та об’єктивно описано місце порушення законодавства у сфері благоустрою, чітко зазначено масштаби нанесеної шкоди.  В разі знаходження особи, яка вчинила порушення законодавства у сфері благоустрою зазначається його прізвище, ім’я, по-батькові, посада, адреса проживання, реєстрації,  контактний телефон,  документи що посвідчують  особу  та роз’яснено його особисті права, а також зауваження та доповнення, що надійшли під час складання акту.

          6.3.  У разі  самовільного проїзду, заїзду та залишення на зелених зонах автотранспортних засобів, або інших пошкоджень об’єктів благоустрою автотранспортом, в акті  зазначається марка автотранспортного засобу , тип  та  реєстраційний державний номерний знак.

         6.4. До акту обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою додається  схематичний план  місця знаходження пошкодженого об’єкту благоустрою з розміщенням на ньому  сторонніх об’єктів (автотранспорту, будівельних матеріалів, відходів, тощо), фото та відео матеріали.

         6.5. Акт підписується всіма особами, які брали участь в огляді місця вчинення порушення законодавства у сфері благоустрою. У випадку відмови порушника підписати поданий акт або його відсутності – особа, яка складає акт робить про це відповідну відмітку, та підтверджує відмову у підписанні акту та відсутності порушника підписами свідків.

         6.6 Акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою з  схематичним планом об’єкту з розміщенням на ньому сторонніх об’єктів  (автотранспорту, будівельних матеріалів, відходів, тощо) та  матеріалами  фото, відеозаписами,  передаються балансоутримувачу,  для  обрахування розміру відшкодування шкоди та витрат, необхідних для відновлення об’єкту благоустрою.

          6.7 Для визначення відновної вартості об’єкта благоустрою його балансоутримувач  утворює комісію, до складу якої  включаються представники балансоутримувача і власника зазначеного об’єкту, спеціалісти  з  питань  благоустрою  міської ради, представники інших  виконавчих органів (за згодою)  (далі  –  комісія). 

     До  складу  комісії  можуть входити представники громадських організацій (за згодою).

     Головою комісії  призначається  представник балансоутримувача об’єкта благоустрою.

         6.8. Комісія   проводить   обстеження   об’єкта благоустрою,  встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість  робіт  з  його   відновлення   (відбудови)   і   складає   відповідний акт обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості встановленої форми.

        6.9. Юридична чи фізична особа, винна у пошкодженні чи знищенні об’єкту благоустрою,  бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості. Якщо винна особа не погоджується з актом, або на час складання акту не відома, або не присутня, але про час та місце проведення обстеження її повідомлено, акт  із  зауваженнями,  які  є  його   невід’ємною частиною, підписуються членами комісії.

       У разі відмови винної особи взяти участь у роботі комісії або підписати акт – в акті робиться відповідна відмітка.

         6.10.  Розмір  відшкодування  збитків, завданих   об’єкту благоустрою,   пов’язаний   з   усуненням  пошкоджень    об’єкта благоустрою,  що  виникли  безпосередньо  в  результаті дій винної особи або як наслідок таких дій, і складається з вартості робіт на його  відновлення  до  стану  функціонального  використання такого об’єкта благоустрою, що відповідає вимогам  державних  стандартів,  норм  і правил.

         6.11. Відновна вартість об’єктів благоустрою розраховується на основі  економічно  обґрунтованих  планованих витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість.

        6.12. Розрахунок  відновної   вартості  об’єкта  елемента       благоустрою здійснюється   на  нормативній  основі  відповідно  до  економічно обґрунтованих планованих витрат,  а також на підставі державних  і галузевих     нормативів     (норм)    витрат    матеріальних    і паливно-енергетичних ресурсів,  техніко-економічних розрахунків та
кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), норм і нормативів з оплати праці.

          Витрати, об’єктивне  нормування   яких    не    можливе, розраховуються з  урахуванням  економічно  обґрунтованих  планових
витрат за попередній рік, прогнозу індексу зміни цін виробників та
на підставі планованих кошторисів.

         6.13. Склад економічно обґрунтованих планових витрат на роботи
з  усунення  шкоди,  завданої  об’єкту благоустрою,  визначається балансоутримувачем на підставі переліку робіт, визначених комісією і відображених в акті обстеження об’єкта благоустрою.

         6.14. Відновна  вартість  об’єкта  благоустрою визначається за відновною  вартістю  окремих  елементів  благоустрою,   які   було пошкоджено чи знищено.

         6.15. До  складу  відновної  вартості  може  входити  вартість
розроблення  проектно-кошторисної  документації   на   відновлення
(відбудову)  об’єкта благоустрою у випадках,  коли законодавством під час виконання робіт з усунення пошкоджень об’єктів благоустрою передбачено необхідність розроблення такої документації.

         6.17. У випадку   відновлення  об’єктів благоустрою  шляхом проведення  будівельно-монтажних  або  ремонтно-будівельних  робіт відновна   вартість  об’єктів благоустрою   визначається   за стандартами, нормами і правилами, які діють у будівництві.

         6.18. Якщо  відновлення  об’єкта благоустрою  не   передбачає виконання  будівельно-монтажних  або  ремонтно-будівельних  робіт, відновна вартість об’єкта благоустрою визначається  за  економічно обґрунтованими планованими витратами.

        6.19. За відсутності потреби у розробленні  проектно-кошторисної документації  на відновлення (відбудову) об’єкта благоустрою винна юридична чи фізична особа повинна  забезпечити  усунення  власними силами   пошкодження   та/або   відновлення   (відбудови)  об’єкта елемента благоустрою чи  перерахувати  на  рахунок  балансоутримувача  суму відновної вартості, зазначену в акті обстеження об’єкта.

     Якщо виникає потреба у розробленні проектно-кошторисної документації, відповідні витрати відносяться до відновної вартості об’єкта елемента    благоустрою.

        6.20. Роботи  з усунення  пошкодження   та/або   відновлення (відбудови) об’єкта благоустрою виконуються  винною  юридичною  чи фізичною особою у строки, визначені  письмовим  договором  з балансоутримувачем об’єкта.

       6.21. Акт обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою, акт обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості, схематичний план розташування пошкодженого об’єкту та\або елементу благоустрою, матеріали фотофіксації правопорушення надається правопорушнику та відправляється на розгляд до адміністративної комісії  за місцем проживання правопорушника.  

        6.22. У випадку неможливості встановити особу порушника на місці вчинення правопорушення працівники, які виявили правопорушення приймають міри до встановлення зазначеної особи (осіб) за допомогою співробітників співробітниками Перечинського відділу поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.  В разі порушення правил благоустрою водієм автотранспорту, де особу на місці не можливо встановити, відповідний запит для встановлення власника автомобіля та осіб, які ним керували  надається   до Перечинського відділу поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Закарпатській області  для встановлення особи правопорушника та його місця проживання.

         6.23. Після надання відповідним підрозділом  поліції,  інформації щодо власника (власників) транспортного засобу та його (їх) місця проживання, на відповідну адресу направляється повідомлення, щодо  надання пояснень по факту  вчиненого правопорушення.

          6.24. У випадку неявки власника (власників) транспортного засобу для надання пояснень, протокол про адміністративне правопорушення складається на особу, яка є власником транспортного засобу, якій разом з адміністративним протоколом, направляється акт обстеження  місця порушення законодавства у сфері благоустрою, акт обстеження об’єкту благоустрою при визначенні його відновної вартості, схематичний план розташування пошкодженого об’єкту благоустрою, матеріали фото фіксації та інформація щодо добровільного відшкодування завданих збитків.

          6.25. Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбувається не пізніше, ніж у двохмісячний строк з моменту вчинення правопорушення.

         6.26. Для усунення порушень правил благоустрою міста Перечсин правопорушнику може надаватися  припис, щодо усунення виявлених порушень у сфері благоустрою, в якому зазначається, прізвище  ім’я по батькові посадової особи, яка надала припис,  прізвище, ім’я по-батькові, посада, контактний телефон, місце проживання особи якій наданий припис,  дата складання припису, місце та суть вчиненого правопорушення відповідно до пункту Правил благоустрою міста Перечин, термін усунення правопорушення,  підпис особи, яка отримала припис (додаток 4).

          6.27.  У випадку відмови порушником сплатити компенсацію за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, балансоутримувач об’єкту благоустрою, згідно статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», подає позов до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам  благоустрою  внаслідок  порушення законодавства у сфері благоустрою,  Правил   благоустрою територій  міста Перечин.

 1. Прикінцеві положення

7.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням виконкому міської ради згідно  чинного  законодавства.

Додаток 1 до

Положення про порядок компенсації шкоди,

завданої внаслідок порушення

законодавства у сфері благоустрою

АКТ

обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою

«____» «____________» 20__ р.                                        м. Перечин

Мною, ____________________________________________________________
                                                 (посада прізвище, ім’я, по-батькові)

________________________________________________________________________________

Свідків:

 1. ________________________________________________________________

                                            (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання, контактний телефон)

__________________________________________________________________                                                       

2._________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, контактний телефон)

_________________________________________________________________

Представник балансоутримувача об’єкта благоустрою____________________ __________________________________________________________________

                                                     ( прізвище, ім’я, по батькові, адреса, контактний телефон)

________________________________________________________________________________

    За адресою:  _______________________________________________

   провели обстеження об’єкту благоустрою ____________________________

__________________________________________________________________

та  виявили порушення Правил благоустрою території міста Перечин п.______

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

     Порушення призвело до пошкодження: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        В результаті неправомірних дій пошкоджено  (знищено).

 1. _________________ газону (кв.м)
 2. _________________ квітників (кв.м)
 3. _________________ кущів (шт.)
 4. _________________ дерев (шт.) діаметр _______ см (на висоті ____м)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                (зазначаються інші пошкодження об’єкту або/та елементів благоустрою)

     Особа порушника встановлена, не встановлена (підкреслити).

Відомості про особу:

 1. Призвіще, ім’я, по-батькові________________________________________
 2. Рік народження __________________________________________________
 3. Місце проживання та реєстрації ____________________________________

__________________________________________________________________

 1. Контактний телефон________________ _____________________________
 2. Посада, місце роботи _____________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Юридична адреса місця роботи, робочий телефон____________________

__________________________________________________________________

 1. Документ, який посвідчує особу ___________________________________

(серія, номер, дата видачі,ким видано )

_____________________________________________________________________________________________

        Порушнику роз’яснено права, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто, чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою та користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі.

            Зауваження і клопотання, що надійшли від присутніх під час складання акту:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Під час складання акту проведено фото фіксацію правопорушення у кількості ________ фото, відеозапис _________________, що додаються.

Висновок:  ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підписи:

1.Посадова особа                 ___________________                             _____________

                                                                                   (прізвище)                                                                          (підпис)

 1. Свідки: ___________________                                  _____________

                                                                                  (прізвище)                                                                           (підпис)

                М.П.                    ___________________                                 ____________

                                                                                   (прізвище)                                                                           (підпис)

 Порушник                      __________________                             _____________

                                                                                   (прізвище)                                                                          (підпис)

Копію акту отримав:

 «______» «_____________» 20__ р. _______________        _____________

                                                                                                                   (прізвище)                                          (підпис)

Додаток 2 до

Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок

порушення законодавства у сфері благоустрою

серія _ № _______

ПРОТОКОЛ
 ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

«___» ____________ 20 ___ року  о _____год. ____ хв.                                                         м. Перечин

Я,______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                (посада, прізвище ім’я по батькові особи, яка склала протокол)              
склав цей протокол, про те, що громадянин(ка)_____________________________________
________________________________________________________________________________                                                                                                     (прізвище, ім’я по батькові)     
Документ, що посвідчує особу_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                                            (серія, номер, дата видачі, ким видано)       
Дата  та місце народження_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Місце роботи________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                 ( назва, юридична адреса)
Посада ______________________________________________________________________________

Місце проживання___________________________________________________________________
_________________________________________________________телефон_______________ порушив(ла) вимоги пп________Правил благоустрою м.Перечин______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                      (суть адміністративного правопорушення)      
за що відповідальність передбачена ст. ___________ КУпАП.       

Свідки:1._________________________________________________________________________________________________________________________________________підпис________                                                           (прізвище, ім’я по батькові, місце проживання, телефон)                             2.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________підпис______________                                                  (прізвище, ім’я по батькові, місце проживання, телефон)

Гр. ________________________________________________________________________________                                                                                                      (прізвище, ім’я по батькові)     
роз’яснено права та обов’язки передбачені ст. 63 Конституції України  та ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться  «___» _________ 20___ року о _____ год. _____ хв. за адресою: ___________________________________________________________               ___________________________________________________________
                                                                                                                                                                                  (підпис)

Пояснення особи яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті порушення ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності _______________________

Екземпляр протоколу отримав____________________________             ________________
                                                                                              
(прізвище)                                                                                              ( підпис)

Інші відомості необхідні для вирішення справи______________________________________

_________________________________________________________________________________Підпис посадової особи, яка склала протокол______________________________________

Додаток 3

до Положення

Про накладання стягнень та відшкодування збитків,

завданих внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

   Акт

обстеження об’єкта благоустрою
при визначенні його відновної вартості

 “___”______________ 20__ р.                                                     м. Перечин

 Комісія у складі:

Голова комісії   __________________             _____________________
                                                                  (посада)                                                                                    (ПІБ)

Член комісії      __________________             _____________________
                                                                   (посада)                                                                                    (ПІБ)

                                     __________________             _____________________
                                                                   (посада)                                                                                    (ПІБ)

 Створена на основі ________________________________________________
                                                   (документ про затвердження комісії)

 _________________________________________________________________,
                                     (назва балансоутримувача об’єкта благоустрою)

 Провела  обстеження з  “___”________ до “___”________ 20__ р.   на об’єкті благоустрою_______________________________________________________
                    (назва об’єкта благоустрою і місце його знаходження)
__________________________________________________________________

 та виявила пошкодження чи знищення елементів благоустрою, оцінку їх стану та визначення відновної вартості об’єктів  благоустрою,  які  були заподіяні внаслідок__________________________________________________
                (причина заподіяння пошкоджень   чи знищення елементів благоустрою)
 __________________________________________________________

 _________________________________________________________

__________________________________________________________

№з\пПерелік пошкодження чи знищених елементів благоустроюКоротка оцінкастану елементів благоустроюПерелік робіт з усунення пошкодженьПримітка
       
      

      Розмір відновної вартості становить ________________________________
                                                                                                          (літерами)

 _______________________________________ грн ___________________ коп.

      Висновки за  результатами  виявлення   пошкоджень   чи   знищення
елементів  благоустрою,  оцінки  їх  стану та визначення відновної
вартості об’єктів благоустрою: _______________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Пропозиції комісії: _____________________________________________

 _________________________________________________________________
   

     Відповідно до п.4 ст. 40 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, акт направляється до суду разом з позовом про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою м. Перечин.

 Підписи членів комісії:

 Голова комісії   __________________             _____________________
                                               (ПІБ)                                                                                       (підпис)

  Член комісії     __________________              _____________________
                                         (ПІБ)                                                                                      (підпис)

           М.П.          __________________              _____________________

                                               (ПІБ)                                                                                       (підпис)

 Винна особа      __________________              _____________________
                                                (ПІБ)                                                                                     (підпис)

з такими зауваженнями:
 _________________________________________________________________
  (зміст зауважень до акта обстеження об’єкта благоустрою винної
 _________________________________________________________________
   у пошкодженні об’єкта благоустрою особи у разі їх наявності)

     *Примітка: У разі відмови винної особи взяти участь у роботі комісії або підписати акт – в акті робиться відповідна відмітка.

Додаток 4 до Положення

Про порядок компенсації шкоди, завданої

внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

89200,м.Перечин,пл.Народна,16,тел:21409; 22001,E-mail:rada_perechyn@ukr.net

П Р И П И С

від «___»_________20 ___р                                                                   ______ год. ______ хв.

Громадянин(ка)_______________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім’я по батькові)              
Посада_______________________________________________________________________

Місце вчинення правопорушення_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Відповідно до Закону України, «Про благоустрій населених пунктів»,  «Правил благоустрою території м. Перечин», пропоную Вам усунути такі порушення:

Суть вчиненого правопорушенняПункт правил благоустрою, який порушеноТермін усунення порушення
1234
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

За невиконання установлених правил благоустрою території м. Перечин та наданого припису Ви будете притягнуті до адміністративної відповідальності згідно ст.152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Припис видав:                  

______________________                                      __________               _________________    (посада)                                                (підпис)                            (ПІБ)

М.П.

Припис одержав:

______________________                                                              __________________ (ПІБ)                  (підпис)

                                                                            Додаток №1

                                                                                     до акту обстеження об’єкта благоустрою
                                                                                   при визначенні його відновної вартості  

РОЗРАХУНОК
              відновної вартості об’єкта благоустрою
__________________________________________________________________

№п\пШифр і номер позиції нормативуНайменування робіт і витрат, одиниця виміруКількістьВартість одиниці, грн.Загальна вартість, грн.Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машини
усьогоЕксплуатації машинусьогоЗаробітної платиЕксплуатації машинТих, що обслуговують машин
Заробітної платиУ тому числі заробітної платиу  тому числізаробітної платина одиницюусього
1234567891011
           
           
           
           
           
Аналіз 
регуляторного впливу проекту рішення Перечинської міської ради 
“Про затвердження Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою” 
 
       Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог  Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сферї господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, містить обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин у сфері благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в м. Перечин шляхом прийняття регуляторного акта – рішення Перечинської міської ради “Про затвердження Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою ”.  
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається 
розв’язати шляхом регулювання господарських відносин
Загальна проблема підтримки благоустрою в місті, відповідальності  суб’єктів господарювання та регулювання порядку компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою є актуальною. Наданим регуляторним актом пропонується розв’язати такі проблеми як:
1.1. відсутність чітко встановлених правил складання приписів, протоколів про адміністративне порушення , актів обстеження місця порушення та актів обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості; 
1.2. неналежне утримання об’єктів благоустрою;
1.3. наявність стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, території житлової та громадської забудови;
1.4. відсутність у юридичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях; 
1.5. самовільне знищення дерев, кущів, інших зелених насаджень;
1.6. паркування транспорту на територіях зелених зон та майданчиках – об’єктах благоустрою зеленої зони м. Перечин;
1.7. самостійне розриття твердого покриття доріг та тротуарів, невідновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.
       Існуючі Правила благоустрою в м. Перечин не забезпечують в повному обсязі виконання вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.
Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, відсутність чіткого нормативного регулювання прав та обов’язків суб’єктів господарювання у сфері благоустрою. Існуючі норми та правила поведінки не забезпечують належним чином відповідальність за порушення Правил благоустрою.
Розв’язання викладених проблем за допомогою ринкових механізмів не уявляється можливим, тому що:
– чинні нормативно-правові акти не регулюють відносини у сфері благоустрою таким чином, щоб забезпечити відповідальність за порушення санітарного стану міста, належного утримання та раціональне використання територій, охорону та організацію упорядкування 
– діючі нормативні акти міської ради, що регулюють окремі питання благоустрою, не можуть бути змінені таким чином, щоб включати усі необхідні правила поведінки, які б забезпечували відповідальність за неналежне санітарне утримання території міста.
Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян (мешканців та гостей міста), не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зокрема, скидання твердих та рідких відходів на території міста призводить до проникнення отруйних речовин у річки та підземні водні горизонти, які є джерелом питного водопостачання; до загрози виникнення інфекційних захворювань.
Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб’єкти господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність. Зокрема, розриття та захаращення доріг, накопичення відходів на дорогах  заважають проїзду автомобільного транспорту, сміттєвозів, аварійних та рятувальних машин, діям по утриманню у належному санітарно-технічному стані будівель та споруд, та призводить до їх передчасного руйнування.
Визначення цілей регулювання Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою 
Цілями регулювання Положення є регулювання відповідальності громадян та  порядку компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, захисту довкілля, покращання санітарного стану та мікроклімату міста, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території міста, охорону об’єктів благоустрою міста, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою території м. Перечин, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта. 
2. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
       Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:
       3.1. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів.
       Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, вулиць, доріг, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному санітарно-технічному стані. Діючі норми та правила певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, міській громаді та окремим мешканцям міста. 
       Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність конкретизованих видів порушень благоустрою унеможливлює притягнення осіб, винних у порушенні правил благоустрою, до передбаченої законом відповідальності.
       3.2. Постійне приведення території міста у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету.
       Вказаний спосіб не може бути прийнятим, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою. 
       Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою міста власними силами та за власний рахунок.
       Таким чином, перевага віддається закріпленню норм та правил поведінки у сфері благоустрою території міста, а саме затвердженням міською радою “ Положення про порядок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою ”. Перевагою обраного способу є форма вимог проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання природних ресурсів територіальної громади, захист довкілля.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
       Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.
       За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.       
Регуляторним актом встановлюються чіткі правила, коли перевіряючою особою складається припис, протокол про адміністративне правопорушення, акти обстеження місця порушення законодавства у сфері благоустрою та обстеження об’єкта благоустрою при визначенні його відновної вартості ;процедура та порядок обрахування розміру компенсації за  шкоду.
За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУпАП, відшкодовуватимуть збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним законодавством України.
5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей 
у разі прийняття запропонованого регуляторного акта 
       Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання суб’єктами господарювання та громадянами його вимог.
       Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні: 
5.1. позитивні: 
– відповідальне ставлення суб’єктів господарювання та громадян до збереження об’єктів та елементів благоустрою;
– здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил; 
5.2. негативні: 
– не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;
– несплата відшкодування порушниками матеріальної шкоди;
– відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.
На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття 
запропонованого регуляторного акта 
        До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:
– упорядкування відносин між суб’єктами міської громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;
– створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою міста;
– ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міста, зелених насаджень;
– покращання санітарного стану міста;
– покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів виносної вуличної торгівлі, малих архітектурних форм;
– користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;
– більш ефективна робота комунальних служб;
– дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;
– покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану міста;
– створення умов сталого розвитку міста;
– додаткове находження у міський бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою;
       До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання суб’єктами господарювання коштів:
–  на оплату відшкодування матеріальної шкоди, завданої об’єкту благоустрою;
– витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо.
 
Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості, враховуючи, що мешканці міста несуть витрати по упорядкуванню прибудинкових територій, сплачуючи відповідні кошти у складі квартирної плати за утримання будинків та прибудинкових територій, покладення на суб’єктів господарювання обов’язків з утримання прилеглих територій вважається допустимим.
У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не потребує ускладнень.
Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, громадяни в межах чинного законодавства будуть самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.
7. Строк дії акта
Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до моменту внесення змін до Законів України, які можуть суттєво змінювати норми даного регуляторного акту. 
       До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження його результативності.
       При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта будуть вноситись відповідні коригування.