ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В М. ПЕРЕЧИН ВІД 19 КВІТНЯ 2016 РОКУ


УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

5 сесії VII скликання

РІШЕННЯ

Проект

Від 21 квітня 2016 року

м. Перечин

Про затвердження Положення про порядок

розміщення зовнішньої реклами в м. Перечин

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 -1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», та з метою упорядкування діяльності розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин згідно з додатком 1.

2.Визнати таким, що втратило чинність:

2.1.Рішення сесії Перечинської міської ради VІ скликання від 20 жовтня 2011 року № 13 «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території м. Перечин».

Міський голова Погоріляк І.М

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Перечин

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин (надалі – Положення) розроблене відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”(із внесеними змінами та доповненнями), “Про рекламу” (із внесеними змінами та доповненнями), “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (із внесеними змінами та доповненнями), Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами” (із внесеними змінами та доповненнями) (надалі – Типові правила), і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Перечин та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.2.Термінологія цього Положення є відповідною до термінології Типових правил.

1.3.Дія цього Положення поширюється на всю територію міста Перечин, на всі юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Перечин.

1.4.Дане Положення є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.

1.5.Розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин з порушенням цього Положення забороняється.

2.ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.

2.1.Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Перечин встановлюється на підставі норм, визначених даним Положенням, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів місцевого середовища.

2.2.Зовнішня реклама у місті Перечин розміщується на підставі дозволу виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради (надалі – виконком) на основі узгоджених рішень з Центром надання адміністративних послуг при Перечинській РДА.

2.3.Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Перечин регулює правові відносини що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

2.4.На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території населеного пункту.

2.5.. Зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів і послуг, логотипи можуть наводитися мовою оригіналу. В такому випадку іншомовний знак для товарів і послуг, логотип повинен дублюватися українською мовою. Знаки для товарів і послуг, логотипи українських компаній наводяться виключно українською мовою.

ПОРЯДОК НАДАННЯ, ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ, ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.

3.1.Для одержання дозволу замовник реклами подає адміністратору заявку за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. До заявки додаються:

 • фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см.) на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру) заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

3.2.Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу адміністратор в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

3.3.Ведення контролю за розміщенням зовнішньої реклами та виконанням рішень виконкому щодо розміщення зовнішньої реклами на території міста Перечин здійснює визначений розпорядженням міського голови спеціаліст Перечинської міської ради (надалі – уповноважена особа).

До повноважень уповноваженої особи належать:

 • розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, підготовка документів для внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
 • надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
 • підготовка рішення виконкому про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
 • підготовка проекту рішення виконкому щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;
 • видача дозволу на підставі рішення виконкому;

3.4.Отриману заяву та документи згідно переліку адміністратор надає на розгляд до міського голови, після чого скеровуються уповноваженій особі.

3.5.За наявності документів, передбачених п.п.3.1 цього Положення уповноважена особа, якій міський голова візує до підготовки проект рішення щодо розміщення зовнішньої реклами, заяву і матеріали центру надання адміністративних послуг, реєструє заяву в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (надалі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2.

Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом міського голови, скріпленим печаткою Перечинської міської ради.

3.6. Уповноважена особа протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця приймається рішення уповноваженою особою про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету уповноважена особа протягом 10 днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконкому про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи в Центр надання адміністративних послуг.

3.7.Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття виконкомом відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений не більш як на три місяці у разі:

-продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

-письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, спеціаліст письмово повідомляє про це заявника.

Дата і номер рішення виконкому про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством.

Інформація про подані заяви та прийняті виконкомом рішення щодо розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин є відкритою.

3.9.Видача дозволу погоджується уповноваженою особою робочого органу з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

 • обласною, районною держадміністраціями – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються уповноваженою особою без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження уповноважена особа не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури вищезазначені органи надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу (спеціалісту).

У разі ненадання такими органами, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

3.10.Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

3.11. Уповноважена особа протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу подає на розгляд виконкому заяву, готує і подає пропозиції та проект відповідного рішення.

3.12. Виконавчий комітет протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні. Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Перший примірник дозволу видається заявникові, другий скеровується адміністратору, а копія – залишається уповноваженій особі для обліку та організації контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

3.13.У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

 • оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

-у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

3.14.Дозвіл надається строком до п’яти років, якщо менший строк не зазначено у заяві чи в рішенні виконкому.

3.15.Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

3.16.У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

3.17.Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати спеціалісту фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

3.18.Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до адміністратора центру надання адміністративних послуг з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

 • технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
 • фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Отриману заяву та документи згідно переліку адміністратор Дозвільного центру надає на підпис до міського голови після чого скеровуються уповноваженій особі.

Виконком протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.19.У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність його зміни місця розташування, спеціаліст у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва спеціаліст надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

3.20.Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається адміністратору центру надання адміністративних послуг розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності Типовими правилами.

3.21. У продовженні дії дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника:

 • існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо заборгованість не оскаржується розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;
 • зафіксована та не ліквідована до закінчення дозволу невідповідність рекламного засобу дозвільно-проектній документації;
 • зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби.

3.22. Дозвіл продовжується терміном до п’яти років, за винятком випадків, передбачених у цьому Положенні.

Продовження терміну дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується у журналі реєстрації з внесенням відповідних змін до дозволу. Один примірник оригіналу дозволу видається заявникові, а другий – у міську раду для обліку та контролю.

Відмова у продовженні терміну дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.23. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який не був продовжений протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.

3.24.У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до адміністратора центру надання адміністративних послуг із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

 • документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
 • оригінал зареєстрованого дозволу;
 • письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру) заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
 • банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів виконком протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.25.Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконкому за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається адміністратором центру надання адміністративних послуг розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА
РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.

4.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Перечин, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом Перечинської міської ради та справляється з дати прийняття ним рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі укладеного договору у розмірі 100 відсотків плати.

 Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, перераховується на бюджетний рахунок та зараховується до бюджету міста.

 Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем, крім випадків, передбачених у цьому Положенні.

4.2.Розмір плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Перечин визначається за формулою:

Р = Б х П , де

Р – це розмір плати за рекламу в місяць, грн..

Б – базова ставка (таблиця 1)

П – площа поверхні рекламної конструкції, м2

Таблиця 1

№ п/п

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Базова плата за місяць, у грн.

1.

Щит, що стоїть окремо (білборд) за 1 кв. м. площі поверхні реклами

(обидві сторони, при наявності)

М2

30

2.

Щит на фасаді будинку за 1 кв. м площі поверхні реклами

М2

30

3.

Щит на тимчасовій споруді, паркані, тощо за 1 кв. м площі поверхні реклами

М2

30

4.

Сітілайт за 1 кв. м площі поверхні реклами (горизонтальна проекція)

М2

30

5.

Тимчасова виносна спеціальна конструкція з площею поверхні (штендер) за одиницю

М2

30

6.

Світлова реклама

«Рядок, що біжить»

М2

150

4.3.Розмір плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності, не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

5.Вимоги до зовнішньої реклами

5.1.Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 • розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цьому Положенні;
 • заборонено розміщувати зовнішню рекламу( банери, панно) в центральній частині міста ( вул. Ужанська (Червоноармійська), 26 – вул. Ужгородська (Жовтнева), 35).
 • розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
 • фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
 • на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
 • нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

-у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.2.Забороняється розташовувати рекламні засоби:

 • на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

-у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

5.3.Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним обласним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

5.4.Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 5.1-5.4 цього Положення, є вичерпним.

5.5.Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

5.6.Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

5.7.Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

5.8.Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.9.Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

5.10.Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Національною поліцією.

5.11.Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ.

6.1.Демонтаж-це комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до територіальної громади м. Перечин.

6.2.Демонтаж рекламних засобів та конструкцій здійснюється виключно за рішенням виконкому. Демонтажу згідно з цим Положенням підлягають:

6.2.1.Самовільно встановлені рекламні засоби:

а)власник яких невідомий, у тому числі у разі відсутності маркування на рекламному засобі;

б) власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав.

6.2.2.Рекламні засоби, що створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.

6.3.У випадку, зазначеному у підпункті 6.2.1.а), демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень даного Положення на підставі рішення виконкому про демонтаж.

У випадку, зазначеному у підпункті 6.2.1.б), демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у рішенні виконкому. У разі невиконання такого рішення демонтаж спеціальної конструкції носія реклами, за рішенням виконкому здійснює визначена цим рішенням уповноважена юридична або фізична особа.

При виникненні аварійної ситуації, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт за участю, власника місця розташування спеціальної конструкції і представника міського комунального господарства.

6.4.Про проведений демонтаж рекламного засобу складається і підписується акт у двох примірниках особами, що були присутні при проведенні демонтажу рекламного засобу. Один примірник акту передається власнику демонтованої конструкції а другий залишається у спеціаліста.

6.5.Компенсація витрат організації, яка проводила демонтаж покладається на власника (законного користувача) демонтованого рекламного засобу на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт з демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у п’ятиденний термін з дати демонтажу.

6.6.Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу необхідно звернутись до Перечинської міської ради з такими документами:

 • заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу;
 • документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований рекламний засіб;
 • документом, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.

6.7.Демонтовані рекламні засоби власники якого не виявлені визнаються безхазяйним майном і переходять у власність територіальної громади м. Перечин у порядку, визначеному законодавством, якщо:

 • після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не зголосились за їх поверненням;
 • після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;
 • власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.

Подальше застосування майна вирішується виконкомом згідно чинного законодавства України.

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕННЯ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ.

7.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

 • виконати роботи з встановлення рекламного засобу без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламо розповсюджувач зобов’язаний їх відновити протягом п’яти днів після встановлення рекламного засобу. При неможливості відновити озеленення рекламо розповсюджувач зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість у встановленому порядку;
 • забезпечити відповідність рекламного засобу дозволу та проектно-технічній документації, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.
 • демонтувати рекламний засіб, на який закінчився дозвіл, на який не був продовжений дозвіл, на який був скасований дозвіл, протягом п’яти днів з дати прийняття відповідного рішення. Після демонтажу рекламного засобу розповсюджувач протягом десяти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, у встановленому порядку.

7.2.У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений термін вимог щодо проведення демонтажу самовільно встановленого рекламного засобу або не приведення рекламного засобу у відповідність дозволу та робочому проекту виконком приймає рішення про примусовий демонтаж.

7.3.Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Перечинської міської ради та її виконавчого комітету.

7.4.Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.

7.5.Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Секретар міської ради О.Ю. Вовканич – Белеканич

Додаток 1

до Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

в м. Перечин

ЗАЯВА

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник ___________________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача


зовнішньої реклами, для фізичної особи –


прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника _____________________________________________________

(для юридичної особи – місцезнаходження,


для фізичної особи – місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи ______________________________

Телефон (телефакс) __________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою


(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на _________________________________________________________

(літерами)

Перелік документів, що додаються _____________________________________Заявник

або уповноважена

ним особа __________ _________

                         (підпис)                        (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 2

до Положення про порядок розміщення

зовнішньої реклами

в м. Перечин

ЖУРНАЛ

реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Реєстраційний номер заяви

Дата подання

Для юридичної особи повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи – прізвище, і м’я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання

Кількість сторінок у поданих документах

Підпис

особи на яку покладено реєстрація документів

Підпис заявника

Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку на який встановлений зазначений пріоритет або про відмову у його встановленні

Дата, номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строку дії, дата і номер рішення про надання відмови у наданні дозволу

Результати розгляду заяв на продовження строку дії або продовження дозволу

Дата, номер рішення про скасування дозволу

Додаток 3

до Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

в м. Перечин

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Дозвіл № _

на розміщення зовнішньої реклами

виданий_____________

           (дата видачі)

на підставі рішення виконавчого комітету Перечинської міської ради

від _______

Виданий _____________________________

                                        (для юридичної особи - повне найменування          

                                     розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи -

                                     прізвище, ім'я та по батькові)

Юридична адреса

(місце проживання) ______________________________

Керівник ______________________________

Тел. (факс) ______________________________

Банківські реквізити ______________________________

Ідентифікаційний код

(номер) _______________________________

Адреса місця

розташування

рекламного засобу ______________________________

Характеристика

рекламного засобу ______________________________

                                   (вид, розмір, площа місця розташування рекламного засобу)

                     __________________________________________

Погоджувальна частина дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений
ним орган (особа)


(для юридичної особи – повне найменування, підпис керівника,


для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові,


паспортні дані)

М.П.

На вимогу робочого органу:

Укравтодор або власник автомобільних доріг та Національна поліція – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

___________________ _____________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

Обласний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії і архітектури та в межах зон охорони пам’яток національного або місцевого значення, у межах об’єктів природно-заповідного фонду

___________________ _____________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій

___________________ _____________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

Строк дії дозволу з до ______

Продовжено з ___ до ____

Продовжено з ___ до ____

Продовжено з ___ до ____

Міський голова І.М. Погоріляк

Додаток 4

до Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

в м. Перечин

ДОГОВІР № __
тимчасового користування місцем розташування засобу зовнішньої реклами

м. Перечин
ДАТА УКЛАДАННЯ

Перечинська міська рада

в особі

Голови міської ради Погоріляка І.М.

який діє на підставі

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

з однієї сторони

Розповсюджувач зовнішньої реклами

в особі

який діє на підставі

з іншої сторони,

разом іменовані – “Сторони”, керуючись чинним законодавством України, уклали цей договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У відповідності до умов цього Договору та порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Перечин, Робочий орган надає Розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування місце для розташування засобу зовнішньої реклами за адресою вказаною у додатку, згідно з погодженим у встановленому порядку дозвільним документом на розміщення засобів зовнішньої реклами (далі – ЗЗР), який є невід’ємною частиною цього Договору, а Розповсюджувач зовнішньої реклами використовує надане місце за цільовим призначенням – для розміщення ЗЗР, здійснює оплату за тимчасове користування місцем та звільняє у триденний термін місце після закінчення терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами (далі – Дозвіл) та/або цього Договору в частині наданого права користування місцем, на яке припинено дію Дозволу та/або цього Договору.

1.2. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Місце надається для розміщення виключно тих засобів, що вказані у Додатку до цього договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Робочий орган має право:

2.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог чинного законодавства з питань зовнішньої реклами.

2.1.2. Проводити обстеження розташованого ЗЗР протягом всього строку дії даного Договору та Дозволу. У разі виявлення невідповідності встановленого ЗЗР Дозволу, а також інших порушень, в т. ч. умов оплати, Робочий орган письмово інформує про це Розповсюджувача зовнішньої реклами. У випадку неусунення Розповсюджувачем зовнішньої реклами вказаних Робочим органом порушень, Робочий орган залишає за собою право вжити заходів, передбачених умовами цього Договору та чинним законодавством, а також на внесення пропозицій виконавчому комітету Перечинської міської ради щодо анулювання Дозволу.

2.1.3. Розірвати цей Договір та забезпечити здійснення за рахунок Розповсюджувача зовнішньої реклами демонтаж та зберігання засобу у випадку виникнення в останнього заборгованості більше ніж за два місяці, відповідно до розділу 3 цього Договору.

2.1.4.Забезпечити здійснення демонтажу ЗЗР у разі його встановлення без оформленого Дозволу, а також у разі припинення терміну дії Дозволу чи його анулюванні у встановленому Порядку.

2.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами має право:

2.2.1. На продовження строку дії Договору на новий термін в разі належного виконання ним своїх зобов’язань.

2.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язується:

2.3.1. Розміщувати ЗЗР тільки відповідно до умов зареєстрованого та виданого у встановленому порядку Дозволу.

2.3.2. Після розташування ЗЗР у п’ятиденний строк надати Робочому органу фотокартку місця з розташованим ЗЗР.

2.3.3. Використовувати надане у тимчасове користування місце відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України з питань реклами, запобігати його пошкодженню і псуванню, а також своєчасно, в повному обсязі вносити плату за тимчасове користування місцем у порядку і розмірі, передбачених розділом 3 цього Договору.

2.3.4. Дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, правил благоустрою та вимоги містобудівних та санітарних норм.

2.3.5. У випадку псування спеціальної конструкції та/або розміщеної на ній реклами своєчасно проводити їх заміну, ремонт.

2.3.7. У разі припинення терміну дії Дозволу (та/або цього Договору) провести в 10 денний термін демонтаж ЗЗР, попередивши у письмовій формі Робочий орган про дату та час проведення демонтажу. В цьому випадку уповноваженим представником Робочого органу проводиться обстеження місця розташування на наявність ЗЗР та складається акт обстеження. Дата складання та підписання акту обстеження є датою припинення зобов’язань Розповсюджувача по цьому Договору, наданого для розташування ЗЗР, а також датою припинення здійснення Розповсюджувачем зовнішньої реклами платежів, передбачених Розділом 3 цього Договору, про що Сторони складають Додаткову угоду до цього Договору.

2.3.8. При розповсюдженні реклами дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері реклами та мови.

2.3.9. В разі необхідності внесення змін в конструктивну схему спеціальної конструкції внести зміни в Дозвіл в порядку та терміни передбачені чинним законодавством. Витрати на оформлення /переоформлення/ Дозволу несе Розповсюджувач зовнішньої реклами.

2.3.10. Не передавати надане місце Розповсюджувачу зовнішньої реклами, іншим особам (фізичним, юридичним) без переоформлення дозвільної документації на нового власника ЗЗР.

2.3.11. У разі проведення демонтажу спеціальної конструкції Робочим органом відшкодувати фактично витрачені кошти за демонтаж та зберігання ЗЗР, згідно наданих рахунків підприємством (організацією), що провело демонтаж (зберігання) ЗЗР.

2.3.12. Провести роботи з відновлення благоустрою місць розміщення ЗЗР після його демонтажу.

2.4. Робочий орган зобов’язується:

2.4.1. Не перешкоджати розміщенню на спеціальній конструкції реклами та не втручатись у форму та зміст реклами, якщо це не суперечить чинному законодавству.

2.4.2. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування ЗЗР, про які було повідомлено Робочому органу у встановленому порядку, та які зумовлюють необхідність зміни місця розташування ЗЗР, Робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами та у десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва вирішується питання про надання для використання рівноцінного місця з внесенням в дозвільну документацію відповідних змін. При цьому витрати, пов’язані з монтажем/демонтажем ЗЗР проводяться за рахунок Розповсюджувача зовнішньої реклами. Строк дії Дозволу продовжується на час необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця ЗЗР. Після поновлення містобудівної ситуації, закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування ЗЗР Розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розміщення ЗЗР на попередньому місці тільки у разі звільнення тимчасово наданого місця на час проведення реконструкції, ремонту, будівництва.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розмір плати за тимчасове користування місцем розміщення ЗЗР встановлюється виконавчим комітетом Перечинської міської ради та сплачується Розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі цього договору та/або рахунків-фактур, наданих Робочим органом.

3.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний отримати рахунок на сплату коштів за тимчасове користування місцем розташування ЗЗР не пізніше 20 (двадцятого) числа поточного місяця та провести оплату не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

3.3. Плата за тимчасове користування місцем розміщення ЗЗР складається з площі місця, базового тарифу та коригуючих коефіцієнтів, які послідовно перемножуються на базовий тариф та площу місця. Нарахування коригуючих коефіцієнтів на базовий тариф, який вказано по кожному ЗЗР у Додатку до цього Договору, проводиться у порядку, визначеному виконавчим комітетом Перечинської міської ради.

3.4. Нарахування плати здійснюється з дати прийняття рішення виконавчим органом про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

3.5. Плата за тимчасове користування місцем (місцями) сплачується Розповсюджувачем зовнішньої реклами щомісяця шляхом перерахування коштів до бюджету міста. Допускається авансове перерахування грошових коштів.

3.6. У разі зміни конструктивної схеми спеціальної рекламної конструкції з внесенням змін у Дозвіл в установленому порядку , що призвело до збільшення площі рекламоносія та/або до будь-яких інших-змін у конструктивній схемі рекламоносія, на який видано Дозвіл, Робочий орган проводить перерахунок плати за тимчасове користування місцем розташування ЗЗР по фактичній площі та конструктивній схемі рекламоносія з дати внесення змін в Дозвіл на розміщення ЗЗР.

3.7. У разі необхідності проведення тимчасового демонтажу ЗЗР при зміні містобудівної ситуації, проведенні ремонту, реконструкції, будівництва на місці розташування ЗЗР без перенесення рекламної конструкції на інше місце, плата за тимчасове користування цим місцем розташування ЗЗР справляється у встановленому розмірі. При цьому Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язується своєчасно надати Робочому органу інформацію, яка підтверджує про наявність такої ситуації та терміни проведення будівельних (ремонтних) робіт.

3.8. У разі змін в ціновій політиці сторони зобов’язані укласти додатковий договір.

3.9. За несвоєчасно проведену оплату Розповсюджувач сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

3.10. При надходженні коштів до міського бюджету першочергово погашається пеня, а після цього основна сума заборгованості.

ФОРС-МАЖОР
4.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання договірних зобов’язань на період дії форс-мажорних обставин. Сторона, яка посилається на дію форс-мажорних обставин, протягом 3-х робочих днів з моменту їх настання зобов’язана письмово повідомити іншу про обставини непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору, які не можна передбачити в момент укладання договору, запобігти її виникненню, яку не можна уникнути, або ж попередити її наслідки, і яка не викликана з вини жодної із сторін і створює неможливість виконання договору, його частини або конкретного зобов’язання. Належним доказом дії обставин непереборної сили буде довідка уповноваженого державного органу України.

4.2. При наявності форс-мажорних обставин виконання договірних зобов’язань Сторін

призупиняються на термін дії таких обставин. Під час терміну дії форс-мажорних обставин, кожна із Сторін має право ініціювати дострокове припинення дії Договору (Дозволу).

4.3. При тимчасовому припиненні дії Договору за форс-мажорними обставинами Сторони проводять розрахунки по факту виконаних зобов’язань на дату припинення дії Договору про що складається додаткова угода, яка стає невід’ємною частиною цього Договору.

4.4. Обставинами непереборної сили є зовнішні і надзвичайні події, а саме: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, епідемії, епізоотії, природні катаклізми та їх наслідки, воєнні дії, повстання, мобілізація, тощо).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе повну відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти ( відшкодовувати шкоду), що виникають ( завдається) в процесі експлуатації ЗЗР.

5.2. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. У разі проведення демонтажу ЗЗР при достроковому припиненні або розірванні цього Договору в частині місця, наданого для розміщення ЗЗР, скасування (припинення терміну дії) Дозволу, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Договором, витрати, пов’язані з

демонтажем, транспортуванням, зберіганням ЗЗР, а також витрати з відновлення місця для розташування ЗЗР підлягають відшкодуванню Розповсюджувачем зовнішньої реклами в повному обсязі. Відомості про демонтований ЗЗР надаються Робочим органом за письмовим зверненням Розповсюджувача зовнішньої реклами.

Якщо Розповсюджувач зовнішньої реклами не виконує свого обов’язку щодо повернення місця розташування ЗЗР, Робочий орган має право вимагати від нього повної сплати за користування місцем за кожен день прострочення.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

6.2. Строк дії цього Договору визначається по кожному місцю розташування ЗЗР окремо у Додатках (адресних програмах), які є невід’ємною частиною Договору. Строк дії цього Договору може бути продовжено шляхом укладання Додаткової угоди та внесення змін до Додатків (адресних програм).

6.3. Умови цього Договору також поширюються на правовідносини Сторін в разі проведення короткочасних, тимчасових, регулярних рекламних акцій. В цьому разі Сторони укладають Додаткову угоду до цього Договору, в якій визначають умови проведення рекламної акції та порядок оплати за використання місць для розташування ЗЗР.

6.4. Якщо під час виконання умов цього Договору Розповсюджувач зовнішньої реклами виявить бажання достроково припинити термін його дії (в повному обсязі або в частині окремих місць наданих для розміщення ЗЗР), останній зобов’язується письмово, не пізніше ніж за один місяць до запланованої дати припинення Договору повідомити про це Робочий орган. В цьому випадку всі зобов’язання Сторін, пов’язані із наданням місць для розташування ЗЗР, в частині яких Розповсюджувачем зовнішньої реклами заявлено відмову від виконання умов цього Договору, припиняються при умові, що Розповсюджувачем зовнішньої реклами належним чином виконані зобов’язання щодо здійснення демонтажу ЗЗР в порядку та строки, визначені цим Договором, проведені роботи з відновлення благоустрою місць розміщення ЗЗР після їх демонтажу, а також здійснені платежі до бюджету міста у повному обсязі на день припинення зобов’язань.

В разі, якщо у місячний термін з дати отримання Робочим органом письмового повідомлення Розповсюджувача зовнішньої реклами про відмову від виконання цього Договору, останнім не виконані належним чином всі зобов’язання, Робочий орган має право ініціювати звернення до суду.

6.5. Дія цього Договору, в частині одного наданого місця, припиняється внаслідок:

6.5.1. Закінчення строку, на який його було укладено.

6.5.2. Припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи.

6.5.3. Наявності заборгованості Розповсюджувача зовнішньої реклами відповідно до Розділу 3 цього Договору, більш ніж за два місяці.

6.5.4. Припинення дії дозволу, його анулювання або відмові у його продовженні.

6.5.5. Невідповідності розташованого ЗЗР та/або місця його розташування вимогам виданого Дозволу.

6.5.6. Невжиття належних заходів Розповсюджувачем зовнішньої реклами щодо усунення під час розташування та експлуатації ЗЗР порушень Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Перечин за результатами розгляду звернень (вимог, приписів) уповноважених органів (організацій, осіб).

6.5.7. Передачі місця розташування ЗЗР, на який видано Дозвіл у встановленому порядку, Розповсюджувачем зовнішньої реклами іншій особі без відповідного переоформлення Дозволу.

6.5.8. Якщо розміщений ЗЗР створює загрозу життю або здоров’ю людей.

6.5.9. Необхідності демонтажу ЗЗР у зв’язку із зміною містобудівної ситуації.

6.5.10. В інших випадках, передбачених законодавством.

6.6. Цей Договір може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою Робочого органу з обов’язковим письмовим повідомленням Розповсюджувачу зовнішньої реклами не пізніше ніж за п’ять робочих днів до розірвання у випадках, передбачених п.п.6.5.1 – 6.5.10 цього Договору, а також з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.7. Відсутність ЗЗР за наявності Дозволу на його розміщення не є підставою для припинення терміну дії цього Договору в частині ЗЗР, відносно яких Розповсюджувачем зовнішньої реклами виявлено відмову. Договір припиняється з дати виконання ним цих зобов’язань, а також зобов’язань по відшкодуванню витрат спеціалізованого підприємства (організації) з проведення демонтажу (зберігання) ЗЗР, якщо такі витрати зазнає підприємство (організація), у відповідності до умов цього Договору.

6.8. Цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін згідно з чинним законодавством України.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1.Спори та розбіжності, що виникають між Сторонами під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

7.2.У разі неможливості вирішення спорів шляхом проведення переговорів вони вирішуються у судовому порядку.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за письмовою згодою Сторін шляхом укладання Додаткових угод, які стають невід’ємною частиною Договору.

8.2. Всі угоди та договори, які були підписані Сторонами до укладання цього Договору і безпосередньо стосуються його предмету, втрачають юридичну силу з дати підписання Сторонами даного Договору.

8.3. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

8.4. У разі зміни у однієї із Сторін адреси та/або платіжних реквізитів, відомостей Сторона, у якої виникли такі зміни, зобов’язана у п’ятиденний термін направити іншій Стороні письмове повідомлення про зміни. В іншому випадку Сторона, яка не була повідомлена про зміни не несе відповідальності за неналежне виконання умов цього Договору.

8.5. Повноважні представники Сторін своїми підписами підтверджують про досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору.

Перечинська міська рада

Закарпатської області,

в особі міського голови

Погоріляка Івана Михайловича

р/р 31515921700196 в

ГУДКСУ Закарпатської обл.

МФО 812016, Код 37916557

Місце знаходження:

89200, м.Перечин, пл.Народна, 16

__Погоріляк І.М.

      (підпис)

М.П.

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ _______________________________________________________

р/р _________________________________________________

Банк _________________________________________________

МФО _________________________________________________

Ідент. Код _____________________________________________

Свідоцтво № __________________________________________

Директор _____________________________________________

Підпис /________________ / МП

Додаток № 1

  до договору №    від ___________

тимчасового користування місцем розташування засобу зовнішньої реклами

      Перечинська міська рада в особі міського голови Погоріляка І.М., що діє на підставі Положення та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Розповсюджувач зовнішньої реклами), в особі керівника П І Б, який діє на підставі __________________, з іншої сторони, (далі - Сторони), керуючись чинним законодавством України уклали цей додаток до договору про наступне.

Робочий орган встановлює Розповсюджувачу зовнішньої реклами плату за тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами:.

№ п/п

Вид З3Р

Місце розташування ЗЗР (адреса)

дозволу

Вартість без ПДВ (грн.) за 1 місяць

Дата

початку нарахування плати

Дата кінця терміну дії

1

Розповсюджувач зовнішньої реклами використовує надане місце відповідно до умов Договору.

      Порядок нарахування плати за тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Перечин, затверджено рішенням виконавчого комітету Перечинської міської ради. Розрахунок плати складається з площі поверхні рекламної конструкції, базової ставки, в залежності від зони розміщення об'єкта зовнішньої реклами.

Цей додаток складено на 1 (одній) сторінці, у двох примірниках, та є невід’ємною частиною Договору № /ТК від _.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ

ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Перечинська міська рада

Закарпатської області,

в особі міського голови

Погоріляка Івана Михайловича

р/р 31515921700196 в

ГУДКСУ Закарпатської обл.

МФО 812016, Код 37916557

Місце знаходження:

89200, м.Перечин, пл.Народна, 16


р/р _________________________________________________

Банк _________________________________________________

МФО _________________________________________________

Ідент. Код _____________________________________________

Свідоцтво № __________________________________________

Директор _____________________________________________

Прізвище, ініціали Погоріляк І.М.

                 МП             ________________

            МП

Додаток 5

до Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

в м. Перечин

ДОВІДКА

Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами ____________________________


(для юридичної особи – повне найменування,


для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

про те, що від нього разом із заявою ____________________________________

(вхідний номер,


дата реєстрації в журналі реєстрації заяв та


дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

одержано такі документи ______________________________________________

(перелік документів


із зазначенням сторінок і кількості примірників)

Центр надання адміністративних

Послуг при Перечинській районній __

державній адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)