ЗВІТ про фактичні результати проведених узгоджених процедур щодо цільового використання бюджетних коштів Перечинської міської ради за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. частина І

СЛЮСАРЕНКО ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІВНА

сертифікат аудитора № 006625 від 22 липня 2003 р.

свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4504 від 26.01.2012р.

Закарпатська область, 88000, м.Ужгород, вул. Кармелюка 13/2.

 

ЗВІТ

про фактичні результати проведених узгоджених процедур щодо цільового

використання бюджетних коштів Перечинської міської ради за період з

01.01.2013 р. по 31.12.2015 р.

 

 • І. Загальна інформація про виконавця узгоджених процедур:

Слюсаренко Вікторія Євгенівна

паспорт: серія ВР № 384111, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області

сертифікат аудитора № 006625 від 22 липня 2003 р.

свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4504 від 26.01.2012р.

Замовник проведення узгоджених процедур:

Перечинська міська рада Закарпатської області

код ЄДРПОУ 04351274

Місце знаходження юридичної особи: 89200, м. Перечин, пл. Народна ,16

Банківські реквізити: Р/р 35418008034435 в ГУДКСУ в Закарпатській області

МФО 812016

 

 • ІІ. Ми виконали узгоджені процедури (далі процедури) стосовно аналізу цільового використання бюджетних коштів Перечинської міської ради за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р., головного розпорядника коштів Перечинської міської ради на підставі та за умовами, вказаними в договорі № 20 від 02 березня 2016р. Наше завдання виконано згідно з Міжнародним стандартом супутніх послуг 4400 в редакції 2014 року (частина 2 Міжнародних стандартів аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг), з врахуванням «Особливостей застосування у державному секторі» - «Звіт із завдання у державному секторі може не обмежуватись тільки тими сторонами, що узгодили процедури, які виконуватимуться, але бути доступним також для широкого кола суб’єктів господарювання чи громадськості.»).

Виконані нами процедури не є аудитом або оглядом, тому впевненість не висловлюється.

Процедури виконано винятково з метою надання Вам (Перечинській міській раді в особі міського голови Погоріляк І.М.) допомоги в оцінці цільового використання бюджетних коштів.

 

 • ІІІ. Мета: виконання узгоджених процедур з аналізу інформації щодо цільового використання бюджетних коштів за період 2013-2015 рр., наданої Перечинською міською радою.

 

 • ІV. Для проведення узгоджених процедур замовником було надано наступну документацію за період з 01.01.2013р. по 31.12.2015р., а саме:

Акт приймання передачі документів для надання послуг від 02.03.2016 р.

 

 • V. Використання нормативно-правових актів.

Нами для повноти та правильності проведення розрахунків та з метою дотримання чинного законодавства було застосовано наступну нормативно-правову базу:

 1. Конституція України від № 254к/96-ВР від 28 червня 2006 року (КУ №254);
 2. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 року (БКУ №2456);
 3. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 року (ПКУ №2755);
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (п. 3 ст. 179)(ГКУ № 436-IV);
 5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (п. 1 ст. 884) (ЦКУ № 435-IV);
 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року; (З.У. №996);
 7. Закон України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 року; (З.У. №108);
 8. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI (З.У. №3674-VI);
 9. Закон України від 24.12.93 р. №3814-ХІІ «Про національний архівний фонд і архівні установи» (З.У. №3814);
 10. Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» (Указ № 436);
 11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (Положення № 637)
 12. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. №11 (Н-з №11);
 13. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» № 841 від 28.09.2015 року (Н-з № 841);
 14. Наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарств«Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005 № 76 (Н-з №76);
 15. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» № 59 від 13.03.1998 року (Н-з №56);
 16. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» № 54 від 14.02.2012 року (Н-з №54);
 17. Наказ Міністерства фінансів України «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 05.95р. №88 (Н-з № 88);
 18. Наказ Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002р. «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (Н-з №57);
 19. Наказ Міністерства фінансів України №687від06.2012«Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (Н-з №687);
 20. Наказ Міністерства фінансів України №938від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (Н-з №938);
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228 (П-ва № 228);
 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України» від 15 квітня 2015 р. № 215 (П-ва № 215);
 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30.11.2011 № 1242 (П-ва № 1242);
 24. Лист ДПА України від 30.12.2005 р.№ 13363/6/23-8019 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» (Л-т № 13363/6/23-8019);
 25. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту України від 12.04.2012 р. № 578/5 (Перелік № 578/5).
 26. Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затверджений постановою КМУ від 08.08.2007 р. №1004 (Порядок №1004).

 

 • VІ. Ми виконали узгоджені процедури стосовно:
 1. систематизації та аналізу інформації щодо формування статей бюджету за період 2013-2015рр. та їх документальне підтвердження по всім статтям;
 2. систематизації та аналізу первинної документації замовника щодо використання бюджетних коштів за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 р., та повноти документального підтвердження цих витрат.

 

 • VІІ. Опис фактичних результатів проведених узгоджених процедур, включаючи достатні подробиці виявлених помилок.

Наше завдання виконане згідно з Міжнародним стандартом супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації», який застосовується до завдань з узгоджених процедур. Процедури виконано винятково з метою надання Вам допомоги у визначенні цільового використання бюджетних коштів і підсумовано так:

 

Щодо першої процедури «систематизації та аналізу інформації щодо формування статей бюджету та цільового використання коштів за період 2013-2015 рр. та їх документальне підтвердження по всім статтям»

Згідно з п. 1.8 ст. 7 Бюджетного кодексу України № 2456-VI від 08.07.2010 року одним із принципів бюджетної системи України є принцип цільового використання бюджетних коштів. Згідно з цим принципом бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.

Згідно з п. 1.24 ст. 116 БКУ №2456 нецільове використання бюджетних коштів є порушенням бюджетного законодавства.

Згідно зі ст. 119 БКУ №2456 нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають:

 • бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);
 • напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або в порядку використання бюджетних коштів;
 • бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).

Згідно з п. 1.8 ст. 2  БКУ №2456 бюджетне призначення – повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане БКУ №2456, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Отже згідно БКУ №2456, П-ви №228 та  Н-зу №57 алгоритм формування статей бюджету, що затверджується рішенням сесій ради місцевого самоврядування на поточний рік при використані кошторисного методу формування бюджету має містити наступні етапи та супроводжуватися відповідною документацією:

 

1.   Аналіз доходів та витрат попереднього звітного року

 

2.   Тимчасові індивідуальні Кошториси та Плани асигнувань до них

 

З. Індивідуальні Кошториси та Плани асигнувань

 

3.   3ведені тимчасові Кошториси та Зведені тимчасові Плани асигнувань

 

4.   Бюджетний запит

 

5.   Бюджет на поточний рік за розпорядниками коштів

 

6.   Зведений бюджет на поточний рік

 

7.   Аналіз використання бюджетних коштів

 

 

Згідно п. 1 ст. 23 БКУ будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

В результаті проведення узгоджених процедур щодо цільового використання бюджетних коштів Перечинської міської ради за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. не виявлено жодного бюджетного призначення.

Згідно п.14 Постанови №228 від 28 лютого 2002 р. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» проекти кошторисів складаються усіма установами на наступний бюджетний рік, якщо ці установи функціонували до початку року, на який плануються видатки бюджету та/або надання кредитів з бюджету. У разі коли установи утворені не з початку року, кошториси складаються і затверджуються для кожної установи з часу її утворення до кінця бюджетного року в загальному порядку.

В результаті проведення узгоджених процедур щодо цільового використання бюджетних коштів Перечинської міської ради за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. проектів кошторисів на підставі яких приймались бюджети на 2013, 2014, 2015 не виявлено.

Згідно з п. 9 статті 2 Бюджетного кодексу України N 2592-VI від 7 жовтня 2010 року бюджетний запит - документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди;

В результаті проведення узгоджених процедур щодо цільового використання бюджетних коштів Перечинської міської ради за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. бюджетних запитів не виявлено.

З Таблиці 6. «Порівняльна таблиця запланованих доходів сесіями Перечинської міської ради на початок 2013 та початок 2014 років», та Таблиці 7. «Порівняльна таблиця запланованих видатків сесіями Перечинської міської ради на початок 2013 та 2014 років» містить інформацію про планування бюджетних коштів за 2013 р. видатки з загального фонду на суму 4770480 грн. 00 коп., з спеціального 1294032 грн. 00 коп., на загальну суму 6064512 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 4770480 грн. 00 коп., до спеціального фонду 1294032 грн. 00 коп., на загальну суму 6064512 грн. 00 коп.. що свідчить про те що суми затверджені на поточний рік менше ніж суми використаних коштів за попередній рік.

Також дії відбувались і з видатками за 2014 р. видатки з загального фонду на суму5433100 грн. 00 коп., з спеціального фонду на суму 1565700 грн. 00 коп., на загальну суму 6998800 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 5433100 грн. 00 коп., до спеціального фонду 1565700 грн. 00 коп., на загальну суму 6998800 грн. 00 коп..

Систематизація планової дохідної частини бюджету на 2014 та 2015 роки міститься в   Таблиці 8. «Порівняльна таблиця запланованих доходів сесіями Перечинської міської ради на початок 2014 та 2015 роки».

Проведена систематизації в Таблиці 9. «Порівняльна таблиця запланованих видатків сесіями Перечинської міської ради на початок 2014 та 2015 років запланованих бюджетних коштів за 2014 р.» показала, що з загального фонду на суму 5433100 грн. 00 коп., з спеціального фонду на суму 1565700 грн. 00 коп., на загальну суму 6998800 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 5433100 грн. 00 коп., до спеціального фонду 1565700 грн. 00 коп., на загальну суму 6998800 грн. 00 коп..

За 2015 р. видатки з загального фонду на суму5108344 грн. 00 коп., з спеціального фонду на суму 402000 грн. 00 коп., на загальну суму 5510334 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 5005977 грн. 00 коп., до спеціального фонду 501099 грн. 00 коп., на загальну суму 5500344 грн. 00 коп..

Згідно п. 2 Постанови №228 від 28 лютого 2002 р. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»: «План асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, а також закладів охорони здоров’я, помісячний план використання бюджетних коштів є невід'ємними частинами кошторису і затверджуються разом із цим кошторисом. Форми зазначених планів затверджуються Мінфіном. Затверджені форми плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів можуть бути доповнені іншими показниками».

Та п. 42 Постанови №228 від 28 лютого 2002 р. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»: «Скорочення завищених асигнувань, виявлених у результаті перевірки правильності складення кошторисів, проводиться Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими органами на підставі матеріалів перевірок.

Вивільнені асигнування спрямовуються на проведення інших пріоритетних заходів, що плануються розпорядником, шляхом внесення змін у встановленому порядку до їх кошторисів за рішенням Мінфіну, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органу на підставі обгрунтованого подання головного розпорядника».

У відповідності п. 43 Постанови №228 від 28 лютого 2002 р. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»: «Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду, за наявності витягу, доведеного органом Казначейства, що підтверджує відповідність цих документів даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органів Казначейства. З цією метою розпорядники, які отримали від органів Казначейства витяг, повинні подати цим органам розподіли показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів. Зазначені показники доводяться до відповідних органів Казначейства за місцем розташування розпорядників нижчого рівня та одержувачів.

У разі невідповідності кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів витягу, отриманому від відповідних органів Казначейства, розпорядники повинні перезатвердити зазначені документи згідно з витягом».

Нами систематизовано інформацію що містилась у переданій на дослідження первинній документації за 2013-2015 роки, що до підготовки «Тимчасових кошторисів».

 

Тимчасовий Кошторисна 2013 рік

за кодом бюджетної установи 34435 Перечинської міської ради

Дата затвердження кошторисуголовним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Загальний фонд в грн.

Спеціальний фонд в грн.

Наявність в документідати, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1           

10.01.2013

250302

Кошти, що передані до район. бюджету

57720,00

 

Є

2           

10.01.2013

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

6000,00

 

Є

Сума була 66000,00, справлено коректором

3           

10.01.2013

100203

Благоустрій міст

57000,00

 

Є

4           

10.01.2013

100103

Дотація житлово-комун. господарства

6000,00

 

Є

5           

10.01.2013

070101

Дошкільні заклади освіти

244000,00

10000,00

Є

6           

10.01.2013

010116

Органи місцевого самоврядування

74042,00

 

Є

 

7           

Разом

 

444762,00

10000,00

 

 

Тимчасовий Кошторис 10.01.2013 250302 (загал. фонд 57720,00 грн.)

 

Плани

Датазатвердження кошторису головним розпорядником коштів

Кодтимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1            

Тимчасовий план асигнувань загального фонду бюджету

10.01.2013

250302

Кошти, що передані до район. бюджету

57720,00

 

Тимчасовий Кошторис 10.01.2013 120201 (загал. фонд 6000,00 грн.)

 

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1           

Тимчасовий план асигнувань загального фонду бюджету

10.01.2013

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

6000,00

 

Тимчасовий Кошторис 10.01.2013 100203 (загал. фонд 57000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назвакоду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1            

Тимчасовий план асигнувань загального фонду бюджету

10.01.2013

100203

Благоустрій міст

57000,00

Тимчасовий Кошторис 10.01.2013 100103 (загал. фонд 6000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1           

Тимчасовий план асигнувань загального фонду бюджету

10.01.2013

100103

Дотація житлово-комун. господарства

6000,00

 

Тимчасовий Кошторис 10.01.2013 070101 (загал. фонд 244000,00 грн.; спец. фонд 10000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1           

Тимчасовий план асигнувань загального фонду бюджету

10.01.2013

070101

Дошкільні заклади освіти

244000,00

 

Тимчасовий план спеціального фонду

Не має

 

 

 

 

 

 

Тимчасовий Кошторис 10.01.2013 010116 (загал. фонд 74042,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1    

Тимчасовий план асигнувань загального фонду бюджету

10.01.2013

010116

Органи місцевого самоврядування

74042,00

 

Тимчасовий Кошторис на І квартал 2014 рік

34435 Перечинська міська рада

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назвакоду тимчасової класифікації

Загальний фонд в грн.

Спеціальний фонд в грн.

Наявність в документі дати, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1           

08.01.2014

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

209900,00

 

Є

2           

08.01.2014

100103

Дотації житлово-комунальному господарству

20000,00

 

Є

3           

08.01.2014

070101

Дошкільні заклади освіти

782700,00

33000,00

Є

4           

08.01.2014

010116

Органи місцевого самоврядування

211400,00

 

Є

5           

08.01.2014

250302

Кошти, що передаються до районних та міських бюджетів з міських, селищних та районних у містах бюджетів

173400,00

 

Є

6           

Разом

 

1397400,00

33000,00

 

 

Тимчасовий Кошторис 08.01.2014 250302 (загал. фонд 173400,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назвакоду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

08.01.2014

250302

Кошти, що передані до районних та міських бюджетів з міських, селищних та районних у містах бюджетах

173400,00

 

 Тимчасовий Кошторис 08.01.2014 100203 (загал. фонд 209900,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назвакоду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

08.01.2014

100203

Благоустрій міст

209900,00

 

Тимчасовий Кошторис 08.01.2014 100103 (загал. фонд 20000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назвакоду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

08.01.2014

100103

Дошкільні заклади освіти ( а має бути: Дотація житлово-комунальному господарству)

20000,00

 

Тимчасовий Кошторис 08.01.2014 070101 (загал. фонд 782700,00 грн.; спец. фонд 33000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

08.01.2014

070101

Дошкільні заклади освіти

782700,00

 

 

 

Тимчасовий Кошторис 08.01.2014 010116 (загал. фонд 211400,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

08.01.2014

010116

Органи місцевого самоврядування

211400,00

 

 

Тимчасовий Кошторис на І квартал 2015 рік

04351274 Перечинської міської ради Закарпатської області

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назвакоду тимчасової класифікації

Загальний фонд в грн.

Спеціальний фонд в грн.

Наявність в документі дати, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1    

05.01.2015

010116

Органи місцевого самоврядування

245445,00

 

Є

2    

05.01.2015

070101

Дошкільні заклади освіти

833500,00

39000,00

Є

3    

05.01.2015

100203

Благоустрій міст

242000,00

 

Є

4    

Разом

 

1320945,00

39000,00

 

 

 

Тимчасовий кошторис 05.01.2015  010116 ( загал. фонд 245445,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

05.01.2015

010116

Органи місцевого самоврядування

245445,00

 

 

Тимчасовий кошторис 05.01.2015 070101 (загал. фонд 833500,00 грн.; спец фонд 39000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

05.01.2015

070101

Дошкільні заклади освіти

833500,00

 

Тимчасовий кошторис 05.01.2015  100203 (загал. фонд 242000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

05.01.2015

100203

Благоустрій міст

242000,00

 

 

Систематизація зведених тимчасових Кошторисів та Зведених тимчасових Планів асигнувань.

 

Зведений тимчасовий Кошторисна 2013 рік 34435 Перечинської міської ради

 

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Загальний фонд в грн.

Спеціальний фонд в грн.

Наявність в документі дати, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1

10.01.2013

 

зведений

444762,00

10000,00

є

не співпадає затверджена сума 444792,00 грн.

 

Зведений тимчасовий Кошторис 10.01.2013 (загал. фонд 444762,00 грн.; спец. фонд 10000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1      

Тимчасовий зведений план асигнувань загального фонду бюджету

10.01.2013

 

зведений

444762,00

2      

Тимчасовий зведений план спеціального фонду

Не має

 

 

 

3      

Тимчасові зведені показники спеціального фонду кошторису

10.01.2013

070101

Дошкільні заклади

10000,00

 

 

Зведений тимчасовий Кошторис на І квартал 2014 року

Перечинської міської  бюджет

 

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Загальний фонд в грн.

Спеціальний фонд в грн.

Наявність в документі дати, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1

08.01.2014

 

зведений

1397400,00

33000,00

є

 

 

Зведений тимчасовий кошторис 08.01.2014 (загал. фонд 1397400,00 грн.; спец. фонд 33000,00 грн.

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1    

Зведені показники спеціального фонду тимчасового кошторису

08.01.2014

070101

Дошкільна заклади освіти

33000,00

2      

Зведений тимчасовий план  асигнувань загального фонду

Не має

 

 

 

 

Тимчасовий Кошторис на І квартал 2015 рік

04351274 Перечинська міська рада Закарпатської області

 

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Загальний фонд в грн.

Спеціальний фонд вгрн.

Наявність в документі дати, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1    

05.01.2015

010116

Органи місцевого самоврядування

245445,00

 

є

2    

05.01.2015

070101

Дошкільні заклади освіти

833500,00

39000,00

є

3    

05.01.2015

100203

Благоустрій міст

242000,00

 

є

4    

Разом

 

1320945,00

39000,00

 

 

Тимчасовий кошторис 05.01.2015 010116 ( загал. фонд 245445,00 грн.)

 

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

05.01.2015

010116

Органи місцевого самоврядування

245445,00

  

 Тимчасовий кошторис 05.01.2015 070101 (загал. фонд 833500,00 грн.; спец фонд 39000,00 грн.)

 

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

05.01.2015

070101

Дошкільні заклади освіти

833500,00

 

Тимчасовий кошторис 05.01.2015 100203 (загал. фонд 242000,00 грн.)

 

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

Тимчасовий план асигнувань загального фонду

05.01.2015

100203

Благоустрій міст

242000,00

 

 Систематизація Індивідуальних Кошторисів та Планів асигнувань.

 

Кошторис (надходження, видатки та надання кредитів)на 2013 рік

34435 Перечинська міська рада

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Загальний фонд в грн.

Спеціальний фонд в грн.

Наявність в документі дати, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1              

09.01.2013

010116

Органи місцевого самоврядування

894855,00

 

є

2              

09.01.2013

090412

Інші видатки на соцзахист насел.

20300,00

 

є

3              

09.01.2013

100103

Дотація житлово-комун. господ.

50000,00

 

є

4              

09.01.2013

110502

Інші культ.-освіт.закл та зах.

17237,00

 

є

5              

09.01.2013

100203

Благоустрій міст

397000,00

 

є

6              

09.01.2013

120201

Період.видання (газети та журнали)

66000,00

 

є

7              

09.01.2013

250302

Кошти, що перед.до район.бюджету

692746,00

 

є

8              

09.01.2013

250404

Інші видатки

10000,00

 

є

9              

09.01.2013

170703

Видатки на утримання доріг.

 

176032,00

є

10          

09.01.2013

240601

Охорона та рац.вик.природ. ресурсів

 

78000,00

є

11          

09.01.2013

240900

Цільові фонди

 

30000,00

є

12          

01.07.2013

070101

Дошкільні навчальні заклади

 

600,00

є

13          

Разом

 

2148138,00

284632,00

 

Кошторис (надходження, видатки та надання кредитів) на 2013 рік

 04351274 Перечинська міська рада Закарпатської області

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Загальний фонд в грн.

Спеціальний фонд в грн.

Наявність в документі дати, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1              

17.09.2013

100602

 

Субвенція з державного бюджету

 

128800,00

є

2              

17.09.2013

250404

Інші видатки

 

12000,00

є

3              

Разом

 

 

140800,00

 

 

Кошторис 09.01.2013 010116 (загал. фонд 894855,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1              

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

010116

Органи місцевого самоврядування

894855,00

 

Кошторис 09.01.2013 090412 ( загал. фонд 20300,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

090412

Інші видатки на соцзахист насел.

20300,00

 

Кошторис 09.01.2013 100103 (загал. фонд 50000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

100103

Дотація житлово-комун. господ.

50000,00

 

 

 

 

Кошторис 09.01.2013 110502 (загал. фонд 17237,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

110502

Інші культ.-освіт.закл та зах.

17237,00

 

Кошторис 09.01.2013 100203 (загал. фонд 397000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

100203

Благоустрій міст

397000,00

 

 

Кошторис 09.01.2013 120201 (загал. фонд 66000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1   

 

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

120201

Період.видання (газети та журнали)

66000,00

 

Кошторис 09.01.2013 250302 (загал. фонд 692746,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

250302

Кошти, що перед.до район.бюджету

692746,00

 

Кошторис 09.01.2013 250404 (загал. фонд 10000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

250404

Інші видатки

10000,00

 

Кошторис 09.01.2013 170703 (спец. фонд 176032,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План спеціального фонду

Не має

 

 

 

 

Кошторис 09.01.2013 240601 (спец. фонд 78000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План спеціального фонду

09.01.2013

240601

Охорона та рац. вик.природ. ресурсів

78000,00

 

 

Кошторис 09.01.2013 240900 (спец. фонд 30000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План спеціального фонду

09.01.2013

240900

Цільові фонди

30000,00

 

 

Кошторис 01.07.2013 070101 (спец. фонд 600,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План спеціального фонду

Не має

 

 

 

 

Кошторис 17.09.2013 100602 ( спец. фонд 128800,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План асигнувань загального фонду бюджету

17.09.2013

100602

Субвенція з державного бюджету

128800,00

2             

План спеціального фонду

Не має

 

 

 

Кошторис 17.09.2013 250404 (спец. фонд 12000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План асигнувань загального фонду бюджету

17.09.2013

250404

Інші видатки

12000,00

2             

План спеціального фонду

Не має

 

 

 

 

Форми Кошторису, Плану асигнувань загального фонду бюджету, Плану надання кредитів із загального фонду бюджету, Плану спеціального фонду, Плану використання бюджетних коштів, Помісячного плану використання бюджетних коштів відповідають формам, які затверджені в Наказі №1220 від 26.11.2012 Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57». Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів № 9 від 09.01.2013 , № 398 від 18.03.2013, № 1037 від 06.12.2013р.

Виявлено План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету від 09.01.2013 р. на суму 730000,00 грн., відповідного Кошторису до нього не має.

Виявлено План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету від 10.01.2013 р. на суму 74042,00 грн., відповідного Кошторису до нього не має.

Виявлено вибірковий підхід до складання Тимчасових кошторисів, Планів асигнувань загального та спеціального фондів бюджету, Плану надання кредитів із загального фонду бюджету, Плану спеціального фонду, Плану використання бюджетних коштів, Помісячного плану використання бюджетних коштів, Зведених кошторисів та Зведених планів асигнувань, що суперечить цитованій вище нормативно правовій базі.

 

Кошторис (надходження, видатки та надання кредитів)на 2014 рік

 04351274 Перечинська міська рада Закарпатської області

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Кодтимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Загальний фонд грн.

Спеціальний фонд грн.

Дата, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1  

17.02.2014

010116

Органи місцевого смоврядування

887300,00

 

Не має підпису міського голови

2  

17.02.2014

070101

Дошкільні заклади освіти

2952900,00

130000,00

є

3  

17.02.2014

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 

20300,00

є

4  

17.02.2014

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

60000,00

 

є

5  

17.02.2014

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

570000,00

 

є

6  

17.02.2014

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

26000,00

 

є

7  

17.02.2014

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

5000,00

 

Не співпадає місяць (02 04)

8  

17.02.2014

130112

Інші видатки

20000,00

 

є

9  

17.02.2014

150101

Капітальні вкладення

 

1068000,00

є

10       

17.02.2014

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом

 

182700,00

є

11       

17.02.2014

180409

Внесення внесків влади АРК та органів місц. сам. у статутні капітали суб’єктів підп. діяльності

 

100000,00

є

12       

17.02.2014

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

43000,00

є

13       

17.02.2014

240900

Цільові фонди, утворені ВР АРК, орг. місц. самов….

 

30000,00

є

14       

17.02.2014

250404

Інші видатки

261100,00

12000,00

є

15       

17.02.2014

250302

Кошти, що передаються з районних та міських бюджетів з …

630500,00

 

Не має підпису гол. бух.

16       

22.05.2014

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на …

 

82700,00

є

17       

14.07.2014

250344

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету…

3000,00

 

є

18       

08.10.2014

250911

Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовам

5000,00

 

є

19       

22.10.2014

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

17624,00

є

20       

Разом

 

5420800,00

1686324,00

 

Кошторис 17.02.2014 010116 (загал. фонд 887300,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

17.02.2014

010116

Органи місцевого самоврядування

887300,00

 

Кошторис 17.02.2014 070101

( загал. фонд 2952900,00 грн.; спец. фонд 130000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

17.02.2014

070101

Дошкільні заклади освіти

2952900,00

2

План спеціального фонду

17.02.2014

070101

Дошкільні заклади освіти

130000,00

 

Кошторис 09.01.2013 090412 ( загал. фонд 20300,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва

коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

17.02.2014

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

20300,00

 

Кошторис 17.02.2014 100103 (загал. фонд 60000,00)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

17.02.2014

100103

Дотація житлово-комун. господ.

60000,00

 

 

Кошторис 17.02.2014 100203 (загал. фонд 570000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

570000,00

 

Кошторис 17.02.2014 110502 (загал. фонд 26000,00грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

09.01.2013

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

26000,00

 

Кошторис  17.02.2014 120201 (загал. фонд 5000,00 грн)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

 

План асигнувань загального фонду бюджету

17.02.2014

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

5000,00

 

Кошторис 17.02.2014 130112 (загал. фонд 20000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

17.02.2014

130112

Інші видатки

20000,00

 

Кошторис 17.02.2014 150101 (спец. фонд 1068000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План спеціального фонду

17.02.2014

150101

Капітальні вкладення

1068000,00

 

Кошторис 17.02.2014 170703 (спец. фонд 182700,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План спеціального фонду

17.02.2014

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом…

182700,00

 

Кошторис 17.02.2014 180409 (спец. фонд 100000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План спеціального фонду

17.02.2014

180409

Внесення внесків влади АРК та органів місц. сам. у статутні капітали суб’єктів підп. діяльності

100000,00

 

Кошторис 17.02.2014 240601 (спец. фонд 43000,00грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План спеціального фонду

17.02.2014

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

43000,00

 

Кошторис 17.02.2014 240900 (спец. фонд 30000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План спеціального фонду

17.02.2014

240900

Цільові фонди, утворені ВР АРК, орг. місц. самов….

30000,00

Кошторис 17.02.2014 250404 (загал. фонд 261100,00 грн.; спец. фонд 12000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

17.02.2014

250404

Інші видатки

261100,00

2             

План спеціального фонду

17.02.2014

250404

Інші видатки

12000,00

 

Кошторис 17.02.2014 250302 (загал. фонд 630500,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План асигнувань загального фонду бюджету

17.02.2014

250302

Кошти, що передаються з районних та міських бюджетів з …

630500,00

 

Кошторис 22.05.2014 100602(спец. фонд 82700,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План спеціального фонду

22.05.2014

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на …

82700,00

Кошторис 14.07.2014 250344 (загал. фонд 3000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назвакоду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План асигнувань загального фонду бюджету

14.07.2014

250344

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету…

3000,00

Кошторис 08.10.2014 250911 (загал. фонд 5000,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назва коду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План асигнувань загального фонду бюджету

08.10.2014

250911

Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовам

5000,00

 

 

Кошторис 22.10.2014 100203 (спец. фонд 17624,00 грн.)

Плани

Дата затвердження кошторису головним розпорядником коштів

Код тимчасової класифікації видатків

Назвакоду тимчасової класифікації

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План спеціального фонду

22.10.2014

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

17624,00

 

Форми Кошторису, Плану асигнувань загального фонду бюджету, Плану надання кредитів із загального фонду бюджету, Плану спеціального фонду, Плану використання бюджетних коштів, Помісячного плану використання бюджетних коштів відповідають формам, які затверджені в Наказі №1220 від 26.11.2012 Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57». Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів № 9 від 09.01.2013 , № 398 від 18.03.2013, № 1037 від 06.12.2013. не співпадають по формі та відсутні узагальнюючі форми згідно яких приймається бюджет міста.

 

Кошторис (надходження, видатки та надання кредитів)на 2015 рік

 04351274 Перечинська міська рада Закарпатської області

 

Дата

Код

Назва

Загальний фонд грн.

Спеціальний фонд   грн.

Дата, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1            

27.01.2015

010116

Органи місцевого самоврядування

959100,00

10000,00

є

2            

27.01.2015

070101

Дошкільні заклади освіти

2200000,00

312000,00

є

3            

27.01.2015

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

50000,00

 

є

4            

27.01.2015

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

50000,00

є

5            

27.01.2015

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

740527,00

 

є

6            

27.01.2015

110502

Інші культурно-освітні заклади  та заходи

30000,00

 

є

7            

27.01.2015

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

40000,00

 

є

8            

27.01.2015

130112

Інші видатки

15000,00

 

Не має підпису гол. бух.

9            

27.01.2015

150101

Капітальні вкладення

 

70906,00

є

10         

27.01.2015

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом…

400000,00

2367,00

є

11         

27.01.2015

180409

Внески органів влади АРК та органів місц. сам. у статутні капітали суб’єктів підп. діяльності

 

7094,00

є

12         

27.01.2015

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

200000,00

 

є

13         

27.01.2015

240900

Цільові фонди, утворені ВР АРК, орг. місц. сам. і місц. орг. вик. влади

 

30000,00

є

14         

27.01.2015

250404

Інші видатки

371350,00

12000,00

є

15         

27.01.2015

250911

Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовам

10000,00

 

Не співпадає рік (2014 2015)

16         

28.05.2015

200700

Інші природоохоронні заходи

188425,00

 

є

17         

27.07.2015

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах

 

41000,00

є

18         

25.09.2015

250203

Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

78665,00

 

є

19         

Разом

 

5283067,00

535367,00

 

 

 

Кошторис (надходження, видатки та надання кредитів) на 2015 рік

 33684895 Перечинська міська виборча комісія Перечинського району Закарпатської області

Дата

Код

Назва

Загальний фонд грн.

Спеціальний фонд   грн.

Дата, підпис, печатка

1

2

3

4

5

6

7

1

28.09.2015

250203

Проведення виборів народних депутатів АРК

78665,00

 

є

копія

2

Разом

 

78665,00

 

 

 

Кошторис 27.01.2015 010116 ( загал. фонд  959100,00 грн.; спец. фонд 10000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

010116

Органи місцевого самоврядування

959100,00

2

План спеціального фонду

27.01.2015

010116

Органи місцевого самоврядування

10000,00

 

Кошторис 27.01.2015 070101 ( загал. фонд  2200000,00 грн.; спец. фонд 312000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1         

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

070101

Дошкільні заклади освіти

2200000,00

2         

План спеціального фонду

27.01.2015

070101

Дошкільні заклади освіти

30000,00

 

З вище наведеного видно, що в Кошторисі в спеціальному фонді зазначена сума 312000,00 грн., а в Плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету – 30000грн 00 коп., розбіжність становить 282000 грн, 00 коп.

Згідно абзацу четвертого п. 43 Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 28 лютого 2002р. у разі невідповідності кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів витягу, отриманому від відповідних органів Казначейства, розпорядники повинні перезатвердити зазначені документи згідно з витягом. В наданих для дослідження документах пере затверджених документів не виявленно.

 

Кошторис 27.01.2015 090412 ( загал. фонд  50000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

50000,00

 

 

Кошторис 27.01.2015 100102 (спец. фонд 50000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План спеціального фонду

27.01.2015

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

50000,00

 

 

Кошторис 27.01.2015 100203 (загал. фонд 740527,00 грн. )

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

740527,00

 

 

Кошторис 27.01.2015 110502 (загал. фонд 30000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

110502

Інші культурно-освітні заклади  та заходи

30000,00

 

 

Кошторис 27.01.2015 120201 (загал. фонд 40000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

40000,00

 

 

Кошторис 27.01.2015 130112 (загал. фонд 15000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

 

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

130112

Інші видатки

15000,00

 

 

Кошторис 27.01.2015 150101 (спец. фонд 70906,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План спеціального фонду

27.01.2015

150101

Капітальні вкладення

70906,00

 

 

Кошторис 27.01.2015  170703 (загал. фонд 400000,00 грн.; спец. фонд 2367,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом…

400000,00

2

План спеціального фонду

27.01.2015

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з

2367,00

 

 

Кошторис 27.01.2015  180409 (спец. фонд 7094,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План спеціального фонду

27.01.2015

180409

Внески органів влади АРК та органів місц. сам. у статутні капітали суб’єктів підп. діяльності

7094,00

 

 

Кошторис 27.01.2015 240601 (загал. фонд 200000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

200000,00

 

Кошторис 27.01.2015 240900 (спец. фонд 30000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План спеціального фонду

27.01.2015

240900

Цільові фонди, утворені ВР АРК, орг. місц. сам. і місц. орг. вик. влади

30000,00

 

Кошторис 27.01.2015 250404 (загал. фонд 371350,00 грн.; спец. фонд 12000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

250404

Інші видатки

371350,00

2             

План спеціального фонду

27.01.2015

250404

Інші видатки

12000,00

 

Кошторис 27.01.2015 250911 ( загал. фонд 10000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План асигнувань загального фонду бюджету

27.01.2015

250911

Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовам

5000,00

 

В Плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету виявлено помилку в підрахунку загальної суми. Отже загальна сума має становити 10000,00 грн. (5000,00 + 5000,00).

 

Кошторис 28.05.2015  200700 ( загал. фонд 188425,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1              

План асигнувань загального фонду бюджету

28.05.2015

200700

Інші природоохоронні заходи

188425,00

 

Кошторис 27.07.2015 100602 (спец. фонд 41000,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1

План спеціального фонду

27.07.2015

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах

41000,00

 

Кошторис 25.09.2015 250203 ( загал. фонд 78665,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План асигнувань загального фонду бюджету

25.09.2015

250203

Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

78665,00

 

Кошторис 28.09.2015 250203 ( загал. фонд 78665,00 грн.)

Плани

Дата

Код

Назва

Сума грн.

1

2

3

4

5

6

1             

План асигнувань загального фонду бюджету

28.09.2015

250203

Проведення виборів народних депутатів АРК

78665,00

 

Форма Кошторису, Плану асигнувань загального фонду бюджету, Плану надання кредитів із загального фонду бюджету, Плану спеціального фонду, Плану використання бюджетних коштів, Помісячного плану використання бюджетних коштів відповідають формам, які затверджені в Наказі №1220 від 26.11.2012 Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57». Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів № 9 від 09.01.2013 , № 398 від 18.03.2013, № 1037 від 06.12.2013.

Проведене дослідження виявило відсутність документів що підтверджують плановість у складовані бюджету на наступний за звітним рік оскільки відсутні документи  за всіма статтями затверджених у 2013, 2014 та 2015 роках а саме: Тимчасових кошторисів, Планів асигнувань загального та спеціального фондів бюджету, Плану надання кредитів із загального фонду бюджету, Плану спеціального фонду, Плану використання бюджетних коштів, Помісячного плану використання бюджетних коштів, Зведених кошторисів та Зведених планів асигнувань, що є порушенням БКУ №2456, З.У. №996, Н-з №11, Н-з №57, Н-з №687, Н-з №938. П-ва № 228 (норми нормативно правових актів цитувались вище по тексту).

Щодо другої процедури «систематизації та аналізу первинної документації замовника щодо використання бюджетних коштів за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 р., та повноти документального підтвердження цих витрат.»

 

В ході виконання узгоджених процедур проведено дослідження, спрямоване на систематизацію та аналіз первинної документації замовника щодо використання бюджетних коштів за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року. Вся систематизація відображена в  Таблиця 1. Систематизація первинної документації, Перечинської міської ради за 2013 рік, Таблиця 2. Систематизація первинної документації Перечинської міської ради за 2014 рік, Таблиця 3. Систематизація первинної документації Перечинської міської ради за 2015 рік.

 

Після проведення контролю за використанням бюджетних коштів за 2013 р. видатки з загального фонду на суму 4861715 грн. 00 коп., з спеціального 552764 грн. 00 коп., на загальну суму 5414479 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 5383470 грн. 00 коп., до спеціального фонду 1748570 грн. 00 коп., на загальну суму 7132040 грн. 00 коп..

 

За 2014 р. видатки з загального фонду на суму 5588354 грн. 00 коп., з спеціального фонду на суму 1151683 грн. 00 коп., на загальну суму 6740037 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 5181153 грн. 00 коп., до спеціального фонду 1909140 грн. 00 коп., на загальну суму 7090293 грн. 00 коп..

 

Порівняльна таблиця затвердженого бюджету на початок року з його виконанням за 2013, 2014 та 2015 роки.

 

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Затверджено (Доходи та видатки міського бюджету на 2013 рік (Рішення 5 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 09 січня 2013 року № 194 «Про міський бюджет на 2013 рік»))

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2013 рік (Рішення 15 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 22 травня 2014 року №254 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2013 рік»)

Затверджено (Доходи та видатки міського бюджету на 2014 рік (Рішення 12 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 17 лютого  2014 року №237 «Про міський бюджет на 2014 рік»))

Виконано (Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2014 рік (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від  31 березня 2015 року №326 «Про затвердження звіту  по виконанню міського бюджету за 2014 рік»))

Затверджено (Доходи  та видатки міського бюджету на 2015 рік (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року №315 «Про міський бюджет на 2015 рік»))

Звіт по виконанню загального та спеціального фонду Перечинського міського бюджету за 2015 рік (Рішеня 3 сесії  Перечинської міської ради VII скликання від 11 лютого 2016 року № 43 «Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету за 2015 рік»

1

1

2

3

4

5

6

7

2

Доходи

6064512

7132040

6998800

7090293

5510344

10392235

3

Видатки

6064512

5414479

6998800

6740037

5500344

9490696

 

 

Після проведення аналізу затверджених на початок 2013 та 2014 роки з фактично отриманими відповідно за 2013 рік та 2014 роки, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2014 рік систематизованих у Таблицях 10 та 11 очевидним є що запланованих бюджетних коштів за 2013 р. видатки з загального фонду на суму 4770480,00 грн. з спеціального 1294032 грн. 00 коп., на загальну суму 6064512 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 4770480 грн. 00 коп., до спеціального фонду 1294032 грн. 00 коп., на загальну суму 6064512 грн. 00 коп..

Після проведення аналізу використання бюджетних коштів за 2013 р. виявлено, що видатки з загального фонду на суму 4861715 грн. 00 коп., з спеціального 552764 грн. 00 коп., на загальну суму 5414479 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 5383470 грн. 00 коп., до спеціального фонду 1748570 грн. 00 коп., на загальну суму 7132040 грн. 00 коп..

Після проведення аналізу запланованих бюджетних коштів за  2014 р. видатки з загального фонду на суму 5433100 грн. 00 коп., з спеціального фонду на суму 1565700 грн. 00 коп., на загальну суму 6998800 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 5433100 грн. 00 коп., до спеціального фонду 1565700 грн. 00 коп., на загальну суму 6998800 грн. 00 коп..

За 2014 р. видатки з загального фонду на суму 5588354 грн. 00 коп., з спеціального фонду на суму 1151683 грн. 00 коп., на загальну суму 6740037 грн. 00 коп.. Надходження до загального фонду 5181153 грн. 00 коп., до спеціального фонду 1909140 грн. 00 коп., на загальну суму 7090293 грн. 00 коп..

 

 • VІІІ. Невід’ємною частиною даного звіту є:

Таблиця 1. Систематизація первинної документації, Перечинської міської ради за 2013 рік (підтвердження витрат).

Таблиця 2. Систематизація первинної документації Перечинської міської ради за 2014 рік (підтвердження витрат

Таблиця 3. Систематизація первинної документації Перечинської міської ради за 2015 рік (підтвердження витрат

Таблиця 4. Затверджені доходи Перечинської міської ради Закарпатської області за 2013, 2014 та 2015 рр.;

Таблиця 5. Затверджені видатки Перечинської міської ради Закарпатської області за 2013, 2014 та 2015 рр..

Таблиця 6. «Порівняльна таблиця запланованих доходів сесіями Перечинської міської ради на початок 2013 та початок 2014 років».

Таблиця 7. «Порівняльна таблиця запланованих видатків сесіями Перечинської міської ради на початок 2013 та 2014 років»

Таблиці 8. «Порівняльна таблиця запланованих доходів сесіями Перечинської міської ради на початок 2014 та 2015 роки».

Таблиця 9. Порівняльна таблиця запланованих видатків сесіями Перечинської міської ради на початок 2014 та 2015 років

Таблиця 10. Порівняльна таблиця доходів Перечиньскої міської ради затверджених на початок 2013 року з фактично отриманими за 2013 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2014 рік.

Таблиця 11. Порівняльна таблиця видатків Перечиньскої міської ради затверджених на початок 2013 року з фактично отриманними за 2013 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2014 рік.

Таблиця 12. Порівняльна таблиця доходів Перечиньскої міської ради затверджених на початок 2014 року з фактично отриманими за 2014 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2015 рік.

Таблиця 13. Порівняльна таблиця видатків Перечиньскої міської ради затверджених на початок 2014 року з фактично отриманими за 2014 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2015 рік.

Таблиця 14. Порівняльна таблиця доходів Перечиньскої міської ради затверджених на початок 2015 року з фактично отриманими за 2015 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2016 рік.

Таблиця 15. Порівняльна таблиця видатків Перечиньскої міської ради затверджених на початок 2015 року з фактично отриманими за 2015 рік, що стали основою затвердження рішення про бюджет міською радою м. Перечин на 2016 рік.

Таблиця 16. Порівняльна таблиця виконаного бюджету за 2013 рік з затвердженим бюджетом на 2014 рік по Перечинській міській раді

 

Таблиця 17. Порівняльна таблиця виконаного бюджету за 2014 рік з затвердженим бюджетом на 2015 рік по Перечинській міській раді

 

 

 • ІХ. Оскільки зазначені вище процедури не є аудитом або оглядом, проведеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту або Міжнародних стандартів завдань з огляду (або національних стандартів чи практик), ми не висловлюємо впевненості стосовно цільового використання бюджетних коштів за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р.

За умов проведення додаткових процедур, аудиту або огляду фінансових звітів згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду (або відповідними національними стандартами чи практиками) нашу увагу могли б привернути інші питання, які ми повідомили б Вам.

Наш звіт надається винятково з метою, зазначеною в першому параграфі цього звіту. Цей звіт стосується лише прийняття Замовником рішення по проведеним узгодженим процедурам.

Слюсаренко Вікторія Євгенівна

Пронумеровано, прошнуровано __________аркушів

Слюсаренко Вікторія Євгенівна

Таблиця 4

Затверджені доходи Перечинської міської ради Закарпатської області за 2013, 2014 та 2015 рр.

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Доходи міського бюджету на 2013 рік (Рішення 5 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 09 січня 2013 року № 194 «Про міський бюджет на 2013 рік»)

Доходи міського бюджету на 2014 рік (Рішення 12 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 17 лютого  2014 року №237 «Про міський бюджет на 2014 рік»)

Доходи міського бюджету на 2015 рік (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року №315 «Про міський бюджет на 2015 рік»)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. до бюджету розвитку

Разом

У т.ч. Бюджет розвитку

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10   

11   

12   

13   

1        

Податкові надходження

4744820

794300

720000

5539120

5410600

1110000

1040000

6520600

3085900

 

 

3085900

2        

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

3236160

 

 

3236160

3577700

 

 

3577700

 

 

700

 

 

 

 

700

3        

Податок на доходи фізичних осіб

3235160

 

 

3235160

3577700

 

 

3577700

 

 

 

 

4        

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

3056937

 

 

3056937

3356600

 

 

3356600

 

 

 

 

5        

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

151223

 

 

151223

201100

 

 

201100

 

 

 

 

6        

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

27000

 

 

27000

20000

 

 

20000

 

 

 

 

7        

Податок на прибуток підприємств

1000

 

 

1000

 

 

 

 

700

 

 

700

8        

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1000

 

 

1000

 

 

 

 

700

 

 

700

9        

Податки на власність

 

3300

 

3300

 

23000

 

23000

 

 

 

 

10   

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

 

3300

 

3300

 

23000

 

23000

 

 

 

 

11   

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

 

300

 

300

 

3200

 

3200

 

 

 

 

12   

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

 

3000

 

3000

 

19800

 

19800

 

 

 

 

13   

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

1417160

 

 

1417160

1709000

 

 

1709000

55300

 

 

55300

14   

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

100000

 

 

100000

50000

 

 

50000

55300

 

 

55300

15   

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових  ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

100000

 

 

100000

50000

 

 

50000

55300

 

 

55300

16   

Внутрішні податки на товари та послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

 

 

50000

17   

Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

 

 

50000

18   

Плата за землю

1317160

 

 

1317160

1659000

 

 

1659000

1700500

 

 

 

1700500

19   

Земельний податок з юридичних осіб

330000

 

 

330000

535000

 

 

535000

450000

 

 

450000

20   

Орендна плата з юридичних осіб

810000

 

 

810000

954000

 

 

954000

1060000

 

 

1060000

21   

Земельний податок з фізичних осіб

47160

 

 

47160

50000

 

 

50000

57000

 

 

57000

22   

Орендна плата з фізичних осіб

130000

 

 

130000

120000

 

 

120000

133500

 

 

133500

23   

Місцеві податки і збори

91500

725000

720000

816500

123900

1045000

1040000

1168900

2928000

 

 

2928000

24   

Податок на майно

 

 

 

 

 

 

 

 

1707600

 

 

1707600

25   

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів житлової нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

4000

26   

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

 

3100

 

 

3100

27   

Туристичний збір

1500

 

 

1500

1500

 

 

1500

400

 

 

400

28   

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

1500

 

 

1500

1500

 

 

1500

200

 

 

200

29   

Туристичний збір сплачений юридичними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

200

30   

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

90000

5000

 

95000

122400

5000

 

127400

 

 

 

 

31   

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

17000

 

 

17000

35000

 

 

35000

 

 

 

 

32   

Збір за провадження торговельної діяльності(роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

25000

 

 

25000

40000

 

 

40000

 

 

 

 

33   

Збір за провадження торговельної діяльності(оптова торгівля), сплачений фізичними особами

5000

 

 

5000

500

 

 

500

 

 

 

 

34   

Збір за провадження торговельної діяльності(ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

26000

 

 

26000

40000

 

 

40000

 

 

 

 

35   

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

4000

 

 

4000

6800

 

 

6800

 

 

 

 

36   

Збір за провадження діяльності з надання послуг, сплачений фізичними особами

1000

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

37   

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

 

5000

 

5000

 

5000

 

5000

 

 

 

 

38   

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг

12000

 

 

12000

100

 

 

100

 

 

 

 

39   

Єдиний податок

 

720000

720000

720000

 

1040000

1040000

1040000

1220000

 

 

1220000

40   

Єдиний податок з юридичних осіб

 

110000

110000

110000

 

180000

180000

180000

159500

 

 

159500

41   

Єдиний податок з фізичних осіб

 

610000

610000

610000

 

860000

860000

860000

1060000

 

 

1060000

42   

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий період(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

500

43   

Інші податки та збори

 

66000

 

66000

 

42000

 

42000

 

51900

 

 

 

51900

44   

Екологічний податок

 

66000

 

66000

 

42000

 

42000

       50000

 

 

50000

45   

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

24500

 

24500

 

27000

 

27000

 

 

40000

 

 

 

 

40000

46   

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти

 

1500

 

1500

 

1000

 

1000

 

4000

 

 

 

4000

47   

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях

 

40000

 

40000

 

14000

 

14000

 

7900

 

 

 

7900

48   

Неподаткові надходження

25660

142000

 

167660

22500

131000

 

153500

20000

332000

50000

352000

49   

Доходи від власності підприємницької діяльності

500

 

 

500

1500

 

 

1500

 

2200

 

 

 

2200

50   

Інші надходження

500

 

 

500

1500

 

 

1500

2200

 

 

2200

51   

Адміністративні штрафи та інші санкції

500

 

 

500

1500

 

 

1500

 

2200

 

 

 

2200

52   

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

24660

 

 

24660

14500

 

 

14500

 

 

12800

 

 

 

 

12800

53   

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

7500

 

 

7500

5500

 

 

5500

 

 

4300

 

 

 

4300

54   

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

7500

 

 

7500

5500

 

 

5500

 

4300

 

 

 

4300

55   

Державне мито

17160

 

 

17160

9000

 

 

9000

8500

 

 

8500

56   

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

9160

 

 

9160

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

600

57   

Державне мито, не віднесене до інших категорій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7600

 

 

 

7600

58   

Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

300

59   

Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

8000

 

 

8000

9000

 

 

9000

 

 

 

 

60   

Інші неподаткові надходження

500

12000

 

12500

6500

1000

 

7500

 

5000

 

50000

 

50000

 

55000

61   

Інші надходження

500

12000

 

12500

6500

1000

 

7500

5000

 

 

5000

62   

Інші надходження

500

 

 

500

6500

 

 

6500

5000

 

 

5000

63   

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

12000

 

12000

 

1000

 

1000

 

 

 

 

64   

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

 

50000

50000

65   

Власні надходження бюджетних установ

 

130000

 

130000

 

130000

 

130000

 

282000

 

282000

66   

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

 

130000

 

130000

 

130000

 

130000

 

282000

 

282000

67   

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності

 

130000

 

130000

 

130000

 

130000

 

282000

 

282000

68   

Доходи від операцій з капіталом

 

160000

160000

160000

 

140000

140000

140000

 

40000

40000

40000

69   

Надходження від продажу основного капіталу

 

100000

100000

100000

 

50000

50000

50000

 

30000

30000

30000

70   

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

 

100000

100000

100000

 

50000

50000

50000

 

 

30000

 

30000

 

30000

71   

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

60000

60000

60000

 

90000

90000

90000

 

10000

10000

10000

72   

Кошти від продажу землі

 

60000

60000

60000

 

90000

90000

90000

 

10000

10000

10000

73   

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

 

60000

60000

60000

 

90000

90000

90000

 

10000

10000

10000

74   

Цільові фонди

 

30000

 

30000

 

30000

 

30000

 

30000

 

30000

75   

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

30000

 

30000

 

30000

 

30000

 

 

30000

 

 

30000

76   

Всього доходів

4770480

1126300

880000

5896780

5433100

1411000

1180000

6844100

3105900

402000

90000

3507900

77   

Офіційні трансферти

 

167732

 

167732

 

154700

 

154700

2002444

 

 

2002444

78   

Від органів державного управління

 

167732

 

167732

 

154700

 

154700

2002444

 

 

2002444

79   

Субвенції

 

167732

 

167732

 

154700

 

154700

 

 

 

 

80   

Дотації

 

 

 

 

 

 

 

 

2002444

 

 

2002444

81   

Інші додаткові дотації

 

 

 

 

 

 

 

 

2002444

 

 

2002444

82   

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

167732

 

167732

 

154700

 

154700

 

 

 

 

83   

Всього доходів

4770480

1294032

880000

6064512

5433100

1565700

1180000

6998800

5108344

402000

90000

5510344

 Таблиця 5

Затверджені видатки Перечинської міської ради Закарпатської області за 2013, 2014 та 2015 рр.

Найменування видатків згідно бюджетної  класифікації

Видатки міського бюджету на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (грн.)( Рішення 5 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 09 січня 2013 року №194 «Про міський бюджет на 2013 рік»)

Видатки міського бюджету на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (грн.) (Рішення 12 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 17 лютого 2014 року №237 «Про міський бюджет на 2014 рік»)

Видатки міського бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Рішення 20 сесії Перечинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015року №315 «Про міський бюджет на 2015 рік»)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10   

11   

12   

13   

1        

Державне управління

894855

 

 

894855

887300

 

 

887300

959100

10000

10000

969100

2        

Органи місцевого самоврядування

894855

 

 

894855

887300

 

 

887300

959100

10000

10000

969100

3        

Освіта

2622342

130000

 

2752342

2952900

130000

 

3082900

2200000

312000

30000

2512000

4        

Дошкільні заклади освіти

2622342

130000

 

2752342

2952900

130000

 

3082900

2200000

312000

30000

2512000

5        

Соціальний захист та соціальне забезпечення

20300

 

 

20300

20300

 

 

20300

50000

 

 

50000

6        

Інші видатки на соціальний захист населення

20300

 

 

20300

20300

 

 

20300

50000

 

 

50000

7        

Житлово- комунальне господарство

447000

 

 

447000

630000

 

 

630000

740527

50000

50000

790527

8        

Дотація житлово-комунальному господарству

50000

 

 

50000

60000

 

 

60000

 

 

 

 

9        

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

50000

50000

10   

Благоустрій міст

397000

 

 

397000

570000

 

 

570000

740527

 

 

740527

11   

Культура і мистецтво

17237

 

 

17237

26000

 

 

26000

30000

 

 

30000

12   

Інші культурно-освітні заклади та заходи

17237

 

 

17237

26000

 

 

26000

30000

 

 

30000

13   

Засоби масової інформації

66000

 

 

66000

5000

 

 

5000

40000

 

 

40000

14   

Періодичні видання (газети та журнали)

66000

 

 

66000

5000

 

 

5000

40000

 

 

40000

15   

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

20000

 

 

20000

15000

 

 

15000

16   

Інші видатки

 

 

 

 

20000

 

 

20000

15000

 

 

15000

17   

Будівництво

 

730000

730000

730000

 

1068000

1068000

1068000

 

70906

70906

70906

18   

Капітальні вкладення

 

730000

730000

730000

 

1068000

1068000

1068000

 

70906

70906

70906

19   

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

176032

141302

176032

 

182700

136366

182700

400000

2367

2367

402367

20   

Видатки на проведення робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

176032

141302

176032

 

182700

136366

182700

400000

2367

2367

402367

21   

Інші послуги повязані з економічною діяльністю

 

150000

150000

150000

 

100000

100000

100000

 

7094

7094

7094

22   

Внески органів влади автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

100000

100000

100000

 

7094

7094

7094

23   

Цільові фонди

 

108000

 

108000

 

73000

30000

73000

200000

30000

 

230000

24   

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

78000

 

78000

 

43000

 

43000

200000

 

 

200000

25   

Цільові фонди утворені Верховною радою, Автономною Республікою Крим, місцевими органами самоврядування, і місцевими органами виконавчої влади

 

 

30000

 

30000

 

30000

30000

30000

 

30000

 

30000

26   

Видатки не віднесені до основних груп

10000

 

 

10000

261100

12000

 

273100

371350

12000

12000

383350

27   

Інші видатки

10000

 

 

10000

261100

12000

 

273100

371350

12000

12000

383350

28   

Разом видатки

4077734

1294032

1021302

5371766

4802600

1565700

1334366

6368300

 

 

 

 

29   

Кошти що передаються до районного бюджету

692746

 

 

692746

630500

 

 

630500

 

 

 

 

30   

Всього видатків

4770480

1294032

1021302

6064512

5433100

1567500

1334366

6998800

5005977

501099

494367

5500344