Рішення 3 пленарного засідання 9 сесії №246 від 22.12.2016р. Про затвердження цільових програм з питань розвитку місцевого самоврядування на 2016 - 2018 роки в новій редакції (продовження)

Дата публікації: 27.12.2016.

Додаток 17

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

 

 

Регіональна програма

підвищення рівня обслуговування та якості надання послуг з оформлення документів, що дають право виїзду за кордон  громадян України на 2016 рік

 1. ПАСПОРТ

1

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області

2

Підстава для розроблення Програми

Закон України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014  79-VIII, Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», “Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах”, «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», Концепції державної міграційної політики, затвердженої Указом Президента України від 30 травня 2011 року №622/2011, розпорядженні Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №780-р «Про затвердження плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки»

3

Розробник Програми

Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області

4

Головний розпорядник Програми

виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

 

5

Відповідальний виконавець Програми

Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області, виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

 

6

Учасники Програми

Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області, виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

 

7

Терміни реалізації Програми

2016 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста  

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 300 тис. грн.

 

 1. Загальні положення

 

На Державну міграційну службу України та її територіальні підрозділи покладено повноваження щодо виконання завдань та заходів у сфері надання адміністративних послуг щодо оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Програма підвищення рівня обслуговування та якості надання послуг з оформлення документів, що дають право виїзду за кордон громадян України на 2016 рік (далі - Програма), розроблена відповідно Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», Концепції державної міграційної політики, затвердженої Указом Президента України від 30 травня 2011 року №622/2011, розпорядженні Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №780-р «Про затвердження плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки».

Відповідно до пункту «б» частини шостої статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» за видачу паспорта  громадянина України для виїзду за кордон справляється плата в розмір 170 грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року N 795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098) затверджено Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання (далі – Постанова № 795).

Пунктом 27 Постанови № 795 встановлено плату за надання послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у розмірі 87,15 коп. При цьому відповідно до Примітки до Постанови № 795 розмір плати за надання послуг наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланків і номерних знаків

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть покращенню роботи служби, надання адміністративних послуг, пов’язаних з оформленням документів, що дають право виїзду населенню за кордон України. Програма визначає основну стратегію вирішення завдань, що поставлені перед службою.

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Відповідно до внесених змін до Бюджетного Кодексу України згідно із Законом України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014  79-VIII,  плата за надання адміністративних послуг щодо оформлення документів, які дають право для виїзду за кордон України, з 1 січня 2015 року справляється та зараховується на рахунки з обліку доходів загального фонду місцевого бюджету за місцем надання послуг.

У зв’язку з тим, що джерелом наповнення бюджетів місцевого самоврядування є оплата за надання вказаних вище послуг, виникає необхідність звернення до органів місцевого самоврядування  щодо додаткового фінансування з метою забезпечення необхідним обладнанням, яке дозволить підвищити ефективність  та прозорість надання послуг.

Головним управлінням Державної міграційної служби України в Закарпатській області (далі ГУДМС) та підпорядкованими територіальними підрозділами вживаються заходи, спрямовані на покращення обслуговування громадян, у частині виконання життєво важливих для громадян процедур щодо оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На якість надання цих послуг впливає рівень матеріально-технічного забезпечення, її відповідність встановленим вимогам та забезпеченість комп’ютерним обладнанням.

На даний час у Ужгородському міському секторі Головного управління ДМС України в Закарпатській області взагалі відсутнє обладнання для надання адміністративних послуг щодо оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, що призводить до соціальної напруги, оскільки із значним попитом на отримання даної послуги мешканці міста не завжди подають документи на оформлення в день свого звернення.

         Одночасно, слід звернути увагу, що у зв’язку із збільшенням попиту населення на отримання послуг щодо оформлення та видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон існує нагальна потреба у закупівлі обладнання для електронної системи управління чергою з метою оптимізації роботи служби та налагодження процесу спілкування фахівців з населенням.

 

 1. Мета Програми

         Метою Програми є:    

- забезпечення зручності, доступності, прозорості та своєчасності надання життєво важливих для громадян процедур щодо оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

 • створення належних умов виконання Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», що дає можливість забезпечити функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, відповідних відомчих інформаційних систем, створити єдину інформаційну (автоматизовану) систему обліку та аналізувати міграційні потоки із забезпечення конституційних гарантій недопущення поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, використання каналів зв’язку захищеної телекомунікаційної системи та Національної системи конфіденційного зв’язку України, реалізації державної міграційної політики України.
 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, напрями діяльності та заходи Програми

Реалізація  Програми відбувається шляхом:

 • закупівлі, встановлення робочої станції ЄІАС УМП з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон  в Перечинського РС ГУ ДМС України в Закарпатській області;
 • забезпечення комп’ютерним обладнанням, господарськими та канцелярськими товарами Перечинського РС ГУ ДМС України в Закарпатській області;
 • закупівлі обладнання для електронної системи управління чергою з метою оптимізації роботи служби та налагодження процесу ефективного спілкування фахівців з населенням.
 1. Обсяги, джерела фінансування,

 строки та етапи виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів державного, обласного, районного, міського (міст обласного підпорядкування) бюджетів та інших, не заборонених законодавством України джерел.

При плануванні ресурсного забезпечення Програми враховувались реальна ситуація у фінансово-бюджетній сфері, стан надання адміністративних послуг, а також реальні можливості її вирішення.

 

 

 

 

Розрахунок потреби в коштах в розрізі джерел фінансування

 

 

Обсяг ресурсів, усього,

 

300,0

300,0

Обсяг ресурсів, усього,

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

Бюджет міста

 

300,0

300,0

 

Загальний обсяг фінансування заходів Програми 2016 році становить 300 тис. гривень.

 

                     тис. гривень

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2016 рік

 

Бюджет міста

300,0

300,0

Всього

300,0

300,0

 

 1. Очікувані результати, ефективність Програми

         В умовах збереження наявних тенденцій розвитку ситуації на території Закарпатської області протягом найближчих років очікується покращення надання якості послуг, а також за рахунок встановлення електронного управління чергами передбачається зниження черг  та часу на оформлення документів.

         Програму розраховано на період  2016 року. За умов реалізації заходів Програми прогнозується збільшення дохідної частини місцевого бюджету.

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 1 до Програми.

     

 1. 9. Координація та контроль за ходом виконання Програми Координація та контроль за виконанням Програми покладається на  Перечинську міську раду та Головне управління ДМС України в Закарпатській області.Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід виконання основних її завдань впродовж  2016 року.

 

 


Додаток 1 

Ддо Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

2016

разом

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

1. Покращення роботи служби з надання адміністративних послуг щодо оформлення документів, що дають право виїзду населенню за кордон України

 

1.1.Закупівля і встановлення робочих станцій ЄІАС УМП  з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон в Ужгородському МС ГУ ДМС України в Закарпатській області

2016 рік

виконавчий комітет Перечинської міської ради

Районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 

 

 

210,0

 

 

 

 

210,0

 

 

 

 

 

Отримання послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон  населенням міста Ужгород

Всього

 

210,0

210,0

 

1.2.Забезпечення комп’ютерним обладнанням, канцелярськими та господарськими товаром

2016 рік

 виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

 

Районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 

 

 

 

 

 

30,0

30,0

Підвищення якості надання

послуг

 

 

 

 

 

Всього

 

30,0

30,0

2. Зняття соціальної напруги та забезпечення прозорості з надання послуг щодо оформлення документів, що дають право виїзду населенню за кордон України

 

Закупівля обладнання для електронної системи управління чергою

 

2016 рік

виконавчий комітет Перечинської міської ради

 

Районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 

-

 

60,0

 

60,0

Зниження черг  та часу на оформлення документів.

 

РАЗОМ:

 

300,0

300,0

 

 

 

 

 

Додаток 18

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики злочинності на території м. Перечин

на 2016 – 2020 роки.

 1. Загальні положення

Ця Програма розроблена з метою виконання вимог Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", доручення Президента України від 23 вересня 2005 року № 1-1/996, доручення Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2005 року № 49143/33/1-05, постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо боротьби зі злочинністю, посилення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості у протидії всім формам злочинності.

 1. Заходи щодо зміцнення правопорядку та посилення боротьби зі злочинністю

2.1. Організаційні заходи

2.1.1.      Провести   нараду   при  міському голові   м. Перечин, на якій розглянути питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази Головного управління національної поліції в Закарпатській області,  забезпечення  заходів  з профілактики злочинності, що негативно впливають на стан правопорядку.

       Головне  управління національної поліції в Закарпатській області

Щорічно  до 01 березня.

2.1.2.     Забезпечити широку гласність правоохоронної діяльності, спрямованої
на попередження злочинності. Здійснювати підготовку матеріалів з цих питань для публікацій  у  засобах  масової  інформації,  а також  для  розміщення   в   мережі Інтернет.   Постійно   проводити   зустрічі,   прес-конференції,   надавати   необхідну допомогу журналістам у висвітленні роботи Головного управління національної поліції в Закарпатській області. Систематично (шляхом опитування, анкетування) вивчати громадську думку мешканців м. Перечин стосовно роботи  по боротьбі зі злочинністю.

Відділ зв'язків з громадськістю спільно із інспектором  роботи з населенням та громадськими формуваннями Головного управління національної поліції в Закарпатській області

протягом 2016 року.

2.1.3.     Для забезпечення широкої гласності в роботі Головного управління національної поліції в Закарпатській області продовжити    практику   обов'язкових    звітів    перед населенням міста та виступи на зборах громадян, у трудових колективах.

Керівництво Головного управління національної поліції в Закарпатській області

Щоквартально

                               2.2. Заходи щодо протидії організованій злочинності

2.2.1. Спрямувати зусилля на виявлення, документування та знешкодження
організованих злочинних груп і злочинних організацій, основним видом злочинної діяльності яких є скоєння терористичних актів, тяжких неочевидних злочинів,

 

насамперед, вимагань, розбоїв, грабежів, обіг наркотичних та вибухових речовин, зброї.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

     Протягом 2016 року

2.2.2. З метою запобігання незаконному проникненню та пересуванню через місто Перечин нелегальних мігрантів, ініціювати проведення спільних заходів з В.Березнянським, Свалявським та Ужгородським РВ ГУМВС, щодо перекриття каналів нелегальної міграції.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

протягом 2016 року.

2.3. Заходи щодо протидії загально кримінальній злочинності

2.3.1.      З   метою   протидії   злочинності,   підвищення   рівня   безпеки   громадян у місцях масової концентрації громадян, у тому числі під час
літнього   відпочинку  дорослих   та  дітей,   виявлення   та
вилучення випадків незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних засобів    та    психотропних   речовин,    організувати    та    провести    оперативно - профілактичні відпрацювання розташованих в місті  ринків, вокзалів, розважальних закладів, місць збору масового перебування    громадян.    Провести    оперативні    відпрацювання    під облікового елементу.

Головне управління національної

 поліції в Закарпатській області

                                                            протягом 2016-2018рр.

2.3.2.     Вивчити стан роботи із розкриття особливо тяжких та тяжких злочинів
загальнокримінальної спрямованості, скоєних у минулі роки. Розробити конкретні заходи щодо активізації їх розкриття, скласти графік заслуховування створених слідчо-оперативних груп. Вибрати пріоритетні для розкриття злочини.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

 

2.3.3. Поновити списки та провести відпрацювання , авторемонтних майстерень, станцій технічного обслуговування, на предмет переховування чи розукомплектування в них викрадених автомобілів. Особливу увагу звернути на відпрацювання фізичних осіб, які займаються ремонтом АМТ за місцем проживання.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

2.3.4.     З метою попередження та розкриття розбійних нападів і пограбувань,
здійснити комплекс заходів щодо виявлення злочинних груп та осіб, схильних до скоєння таких злочинів, відпрацювання осіб, раніше судимих, за злочини  цієї категорії. Вжити заходів для попередження та розкриття грабежів, де предметом посягання є мобільні телефони.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.3.5.       Здійснити     комплекс     організаційних     та     практичних     заходів,
спрямованих на попередження та розкриття крадіжок із квартир та приватних будинків.

Головне управління національної поліції

 в Закарпатській області

Щорічно

2.3.6.     У відповідності з наказом МВС України від №Здск-2005 та Указом
Президента України від 18 січня 2001 року №20/200] "Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів   виконавчої   влади   в   їх   розшуку"   здійснити   комплекс   заходів   щодо зменшення кількості не розшуканих злочинців, насамперед тих, які скоїли тяжкі і особливо тяжкі резонансні злочини, осіб, зниклих безвісти та непізнаних трупів.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

                       2.4 .Заходи щодо протидії економічній злочинності

2.4.1. Вжити комплекс заходів щодо викриття зловживань, пов'язаних з виділенням земельних ділянок, сплатою земельного податку, орендних платежів та перерахування коштів, отриманих від їх використання, до бюджету.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.2. Здійснити перевірки дотримання законодавства при роздержавленні землі, звернувши особливу увагу на законність переведення земель у категорію загального користування, насамперед для будівництва готельно-ресторанних комплексів, АЗС тощо, а також законності приватизації санаторіїв і  баз відпочинку.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.3. Організувати та провести оперативно-профілактичні заходи щодо попередження і викриття корисливих злочинів, пов'язаних із збиранням, купівлею, продажем, переробкою брухту і відходів чорних та кольорових металів, контрафактної аудіо- та відеопродукції, знешкодження підпільних виробництв такої продукції.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.4.5. Вжити заходів щодо посилення протидії злочинності у лісовій галузі.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.5. Заходи щодо протидії незаконному обігу наркотиків та наркоманії

2.5.1.  Із залученням представників регіонального відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Національної поліції України провести заходи з питань протидії наркотизації суспільства та запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу  .

                                      

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно           

2.5.2. Систематично проводити в навчальних закладах м. Перечин інформаційно-просвітницьку діяльність про правовідносини в сфері немедичного вживання наркозасобів серед груп підвищеного ризику, учнів загальноосвітніх шкіл та вузів, населення в цілому.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

2.5.3. Разом з працівниками обласного наркологічного диспансеру та іншими
працівниками   медичних закладів проводити заходи щодо взяття на облік осіб, які вживають наркотичні засоби, психотропні речовини без призначення лікаря.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 

2.6. Заходи щодо запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

2.6.1. З  метою  залучення  молоді до  активного  громадського  життя     та
запобігання її антисоціальній поведінці взяти участь в організації всеукраїнських акцій "Антинаркотик", "Життя без тютюнопаління", "Тверезість" та забезпечувати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам    у молодіжному середовищі.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 2.7. Заходи щодо охорони громадського порядку

2.7.1. Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, інші особи, які потребують опіки, а також хворі на алкоголізм та наркоманію, з метою запобігання фактам знущання з них, незаконного відчуження житла.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

                               Протягом 2016 року


2.7.2. Здійснити комплексні перевірки та узагальнити стан виконання Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", вжити заходів для усунення недоліків у цій справі. Надати допомогу в побутовому влаштуванні осіб, яким встановлено адміністративний нагляд, вжити заходів щодо їх працевлаштування та ліквідації виявлених недоліків.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Щорічно

2.7.3.     Для забезпечення охорони громадського порядку й безпеки населення,
реагування  на будь-які,  правопорушення,  вжити  заходів  щодо  встановлення  у місцях   традиційного   проведення   масових   заходів,   на  спортивних   комплексах засобів технічного телебачення з метою контролю за поведінкою учасників заходів та глядачів.

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Протягом 2016 року

2.7.4.     Забезпечити належний контроль за особами, які раніше скоїли злочини
і   були   звільнені   від   кримінальної   відповідальності   з   підстав,   передбачених законодавством (недосягненням віку, внаслідок амністії).

Головне управління національної поліції

в Закарпатській області

Постійно

 

 1. Фінансове обґрунтування видатків необхідних для реалізації заходів Програми

3.1. Для виконання заходів Програми необхідно:

3.1.1. Забезпечити  утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:   технічне
обслуговування,    забезпечення    паливно-мастильними    матеріалами,    технічне оснащення тощо.

3.1.2. Придбати засоби зв'язку, оргтехніку їх обслуговування та інший необхідний інвентар, обладнання, проведення ремонтних робіт, заміна вікон на енергозберігаючі.

3.2 Передбачити зведене фінансування програми згідно із додатком.                

 

 

 

Секретар міської ради                             Вовканич –Белеканич О.Ю.

    Додаток 1

                                                                                                        до  Програми

 

 

РОЗРАХУНОК

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених

"Комплексною програмою профілактики злочинності на

території м. Перечин на 2016 рік"

 

№ п\п

 

 1.

 

 

 

2.

Зміст

Сума (грн.)

Джерело фінансування

1.

 

 На утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:   технічне обслуговування,    забезпечення    паливно-мастильними    матеріалами.

 

50 000

Міський бюджет

2.

 

 Придбання засобів зв’язку, встановлення засобів відеоспостереження, оргтехніки, їх обслуговування, проведення ремонтних робіт адміністративного будинку відділення, заміна вікон на енергозберігаючі.

50 000

Міський бюджет

 

Всьогооо

100 000

 

 

 

 

Секретар міської ради                            Вовканич –Белеканич О.Ю.

 

 

Додаток 19

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Про залучення юридичних осіб приватного права для надання правової допомоги з проблемних питань територіальної громади м. Перечин на 2016-2018рр.

Загальні положення

Дана Програмарозроблена на виконанняповноваженьміською радою у сферіуправління комунальною власністю, вирішення питань регулювання земельних відносин, підготовки рішень щодо адміністративно-територіального устрою.

Мета Програми

Метою даної Програми є зміцнення матеріальної бази територіальної громади, повернення до комунальної власності територій втрачених внаслідок затвердження меж із сусідніми населеними пунктами, передачу до комунальної власності об’єктів соціально-побутового значення, котрі не були передані під час проведення приватизації, впорядкування обліку об’єктів юридичних та фізичних осіб з метою збільшення надходжень до міського бюджету.

Основнимизавданнями є:

- підготовка документів щодо відновлення меж міста Перечин та сіл Сімер і Зарічово, які діяли до 1991 року та підготовка судових позовів. Представлення інтересів у суді;

- підготовка документів щодо повернення стадіону «Зоря» в М.Перечин до комунальної власності територіальної громади та позову до суду. Представлення інтересів у суді;

- розроблення та втілення заходів щодо належного  обліку нерухомого майна фізичних та юридичних осіб;

- розроблення та втілення заходів щодо належного обліку земельних ділянок фізичних та юридичних осіб;  

Основні напрями реалізації Програми

 1. Забезпеченнявиконання заходів визначених Програмою;
 2. Фінансове забезпечення Програми;
 3. Залучення юридичних осіб приватного права до практичного втілення Програми.

Заходи по реалізації Програми

- оплата за надані юридичні послуги згідно заключних договорів;

- оплата за експертизи та інші заходи;

- оплата за публікації пов’язані із виконанням Програми;

- оплата за відрядження;

- оплата за виготовлення картографічної та іншої документації;

ФінансовезабезпеченняПрограми

Фінансування Програми буде здійснюватисьу межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чиним законодавством.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради            Вовканич –Белеканич О.Ю.

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до Програми Про залучення

юридичних осіб приватного права

 для надання правової допомоги

 з проблемних питань територіальної

 громади м. Перечин на 2016-2018рр.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва: Про залучення юридичних осіб приватного права для надання правової допомоги з проблемних питань територіальної громади м. Перечин на 2016-2018рр.

Підстава для розробленняПрограми: п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцевесамоврядування в Україні”.

Замовник: Перечинська міська рада.

Виконавець: виконавчий комітет міської ради.

Мета Програми: Метою даної Програми є зміцнення матеріальної бази територіальної громади, повернення до комунальної власності територій втрачених внаслідок затвердження меж із сусідніми населеними пунктами, передачу до комунальної власності об’єктів соціально-побутового значення, котрі не були передані під час проведення приватизації, впорядкування обліку об’єктів юридичних та фізичних осіб з метою збільшення надходжень до міського бюджету.

Загальні обсяги фінансування: 100,0 тис.грн. з міського бюджету та 100,0 тис.грн. з інших джерел.

Очікувані результати: вирішення питань, щодо повернення втрачених територій та передача соціально-побутових споруд у власність територіальної громади. Встановлення належного обліку нерухомого майна та земельних ділянок для збільшення надходжень до міського бюджету..

Контроль за виконанням Програми: Постійнакомісіяміської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічногорозвитку та підприємницькоїдіяльності (голова – Шинкарчук Я.І.) та з питаньз питаньрегулюванняземельнихвідносин та охоронинавколишньогосередовища (голова – Баєв Є.О.)

 

 

 

Додаток 20

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

ПРОГРАМА

Національно-патріотичного виховання в м. Перечин  на 2016-2018рр.

Загальні положення

Дана Программа розроблена на виконання повноважень міською радою у сфері національно-патріотичного виховання молоді.

Мета Програми

Метою даної Програми є національно-патріотичне виховання молоді міста Перечин.

Основними завданнями є:

- залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди;

- сприяння мобілізації до Збройних сил України, Національної Гвардії, до інших офіційних та добровольчих утворень, що сприяють обороноздатності України та охороні Державного кордону України.

- духовного розвитку населення міста;

- сприяння здоровому способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання;

- активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді, дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;

- долучення громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання;

- створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, збереження національної пам’яті українців;

- підтримка професійної й самодіяльної творчості;

Основні напрями реалізації Програми

 1. Забезпечення виконання заходів визначених Програмою;
 2. Фінансове забезпечення Програми;
 3. Сприяння роботі клубів, центрів патріотичного виховання, волонтерських центрів, митців й мистецьких об’єднань, інших громадських організацій, які здійснюють патріотичне виховання молоді;
 4. Залучення громади до вдосконалення та практичного втілення Програми.

Заходи з реалізації Програми

І. Проведення організаційних заходів для реалізації Програми:

- Створення Громадської ради міста Перечина з організації та контролю виконання Програми Національно-патриотичного виховання в м. Перечині  на 2016-2018рр. з числа громадських активістів та представників органів місцевого самоврядування (Громадська рада Програми). До функцій громадської ради Програми входитиме деталізація Програми, відбір виконавців заходів Програми, контроль за реалізацією Програми тощо;

- Проведення Громадською радою Програми двічі на рік протягом 2016-2018 років, у січні та у липні щороку, конкурсів проектів заходів для реалізації Програми серед громадських об’єднань та громадських активістів міста Перечина. Визначення за результатами конкурсів переліку заходів на виконання Програми та їх виконавців з календарними планами та обсягами і джерелами фінансування для рекомендації до затвердження відповідними органами місцевого самоврядування або їх виконавчими структурами;

ІІ. Проведення заходів з національно – патріотичного виховання молоді м. Перечина:

 1. Організація вишкільних таборів:

- Таборування юнацтва спільно з молодіжними організаціями патріотичного спрямування;

- Проведення одноденних піших мандрівок «Шляхами Героїв»;

- Щорічна поїздка на «Красне Поле» у березні місяці, для вшанування захисників Карпатської України та участі у обласних, громадських та державних заходах з цієї нагоди;

 1. Видання брошури «Мешканці Перечинщини у боротьбі за незалежність України», книговидання, запис музичних творів, створення об’єктів образотворчого мистецтва, виставок, постановок, заходів, змагань, конкурсів та фестивалів спрямованих на реалізацію завдань Програми;
 2. Облаштування пам’ятних місць та знаків в м. Перечині, пов’язаних з боротьбою за незалежність України.
 3. Проведення в усіх навчальних та інших комунальних і державних закладах міста заходів на тему національно – патріотичного виховання:

- проведення тематичних лекцій для трудових та учнівських колективів з залученням військовослужбовців, учасників АТО, ветеранів визвольних змагань, істориків, волонтерів тощо;

- створення у всіх комунальних та державних закладах на постійній основі фотовиставок та виставок учнівських, аматорських і професійних творчих робіт з патріотичної тематики (Карпатська Україна, Революція Гідності, АТО)

- створення міського волонтерського центру та мережі волонтерських осередків у всіх комунальних та державних закладах міста; організація заходів прямої волонтерської допомоги учасникам Українсько-російської війни (зокрема бійцям з нашого регіону)

 1. Проведення навчальних та навчально-вишкільних зборів разом з місцевим військкоматом та учасниками АТО м. Перечина для юнатства й молоді.
 2. Інформування мешканців Перечина про Програму та її заходи:

- публікації в пресі

- створення та розміщення медіапродукцїї

- створення та розповсюдження поліграфічної продукції тощо.

III. Фінансування заходів на виконання Програми, затверджених відповідно до рекомендацій Громадської ради Програми на засадах співфінансування з виконавцями у тому числі, але не виключно:

 • Закупка грамот, подарунків, квітів, матеріалів, інвентарю тощо;
 • Оплата послуг лекторів та інструкторів для безпосереднього проведеня заходів Програми;
 • Оренда приміщень, сплата комунальних послуг, оренда інвентарю та обладнання для реалізації Програми;
 • Оплата інформаційних послуг, послуг з виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів та супутніх витрат;
 • Оплата послуг з виготовлення поліграфічної продукції, брошур, книжок, світлин, відеороликів, художніх, драматичних, музичних творів тощо;
 • Оплата транспортних послуг та пального для реалізації заходів Програми;
 • Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, інформаційних стендів, облаштування патріотичних куточків у м.Перечин.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватисьу межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, незаборонених чинимз аконодавством.

 

Секретар ради                                                 Вовканич-Белеканич О.Ю.

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до Програми

Національно-патриотичного виховання

в м. Перечин на 2016-2018рр.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва: Программа Національно-патріотичного виховання в м. Перечин на 2016-2018рр.

Підстава для розробки Програми: п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Замовник: Перечинська міська рада.

Виконавець: виконавчий комітет міської ради.

Мета Програми: розвиток, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини.Популяризація кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини.

Загальні обсяги фінансування: 400,0 тис.грн. з міського бюджету.

Очікувані результати: вирішення питань, щодо національно-патріотичного виховання молоді, захисту державних кордонів, попередження проявив сепаратизму в м. Перечин, виховання патріотичної молоді.

Контроль за виконанням Програми: Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічногорозвитку та підприємницької діяльності (голова – Шинкарчук Я.І.) та з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних відносин (голова – Гунка Ф.Ф.)

           

 

  

Додаток 21

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

 

Програма

сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Перечин

на 2016-2018 роки

 

1.Загальна частина

            Програма сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Перечин (надалі  - Програма) розроблена на підcтаві Цивільного кодексу України, Законів України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, „Про приватизацію державного житлового фонду”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 „Про реалізацію Закону України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

Відповідно до ст. 10  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.2 ст.10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку. Отже, потрібно подолати парадокс, що утворився у житловому господарстві: квартири приватизовані, допоміжні приміщення є власністю мешканців, а будинок як цілісний комплекс разом із земельною ділянкою знаходиться у комунальній власності.

Обмеженість коштів та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства міста необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити новий принцип експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги, стають об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (надалі  - ОСББ).

Кількість і якість комунальних послуг, які надає КП « Комунальник», недостатня. Тим часом, витрати на утримання будинків періодично зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Стан житлових будинків без капітальних  ремонтів погіршується, реновація будівель не проводилась десятиліттями. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої реновації, немає ні у державному ні у місцевому бюджетах.

ОСББ – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна. ОСББ може бути створене у будинку з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власників нежилих приміщень.

Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.

         Основні переваги, які надає ОСББ власникам житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку, є:

 • контроль за використання допоміжних приміщень будинку, прибудинкової території та території загального користування;
 • зменшення витрат на житлово-комунальні послуги та підвищення їх якості;
 • контроль за збором, розподілом та витрачанням грошових коштів, що спрямовуються на утримання багатоквартирного будинку;
 • механізм прийняття легітимних колективних рішень щодо спільного майна багатоквартирного будинку;
 • право самостійно встановлювати кошторис утримання багатоквартирного житлового будинку;
 • можливість використання трудового внеску мешканців будинку замість плати за утримання будинку або збору додаткових внесків;
 • набуття права власності або права користування прибудинковою територією.

Фактори, що стримують створення ОСББ:

 • відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного житлового будинку;
 • відсутність необхідних знань щодо особливостей функціонування ОСББ;
 • висока вартість процедури передачі у власність ОСББ земельної ділянки прибудинкової території;
 • відсутність коштів на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

Найдієвішими способами у заохоченні мешканців до створення ОСББ є:

 • проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку на час його передачі на баланс ОСББ;
 • надання ОСББ повного комплекту технічної документації на їх будинок і прибудинкову територію;
 • організація навчань керівників ОСББ, надання їм постійних консультацій з питань  діяльності об’єднань;
 • надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з капітального ремонту, що реалізується виділенням коштів з державного і місцевого бюджетів;
 • сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської активності.

Громадяни, які взяли у свої руки управління своїм будинком, своєю спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний вклад у благоустрій міста і вже не будуть знищувати те, що зробили власними зусиллями та за власні кошти. Чим більше буде активних свідомих громадян у нашому місті, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають.

 1. Мета та завдання Програми

Головною метою програми є забезпечення надійності та безпечної експлуатації ОСББ житлового фонду міста.  Виконання програми  дасть можливість продовжити термін безпечної експлуатації житлового фонду, а також буде значним фактором сприяння процесу створення ОСББ.

Програма спрямована на виконання таких завдань:

- сприяння створенню та підтримка діяльності на всіх етапах функціонування ОСББ;

- проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних семінарів;

- створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг;

-  покращення системи управління житловим фондом ОСББ (співвласники багатоквартирного будинку, об’єднуючись в організацію, беруть на себе повний комплекс зобов’язань щодо управління багатоквартирним житловим фондом;  керівник об’єднання мусить мати хоча б мінімальний обсяг знань щодо управління будинком;  значна кількість мешканців, які хочуть створити ОСББ, такими знаннями володіють недостатньо і це є однією з перешкод на шляху створення ОСББ);

- допомога об’єднанням у визначенні технічного стану будинків
(для того, щоб вчасно і у належний спосіб усувати несправності, поліпшувати експлуатаційні показники будинку, здійснювати його технічну модернізацію, необхідно допомогти керівнику ОСББ провести перший кваліфікований технічний огляд будинку);

-  фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ (найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення ОСББ є реальна допомога ОСББ черезфінансування з міського бюджету робіт з капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку);

- забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету (програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ міста щодо реалізації підготованих ними проектів шляхом спільного фінансування, що реалізовуватиметься за кошти міського бюджету, державного бюджету, але за обов’язкової фінансової участі мешканців будинку);

- сприяння залученню коштів з Державного бюджету України, інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів
(для бажаючих навести лад у будинку необхідно вивчати та популяризувати просвітницькі програми, які необхідно здійснювати за допомогою міжнародних і громадських організацій; необхідно допомогти об’єднанням в їх намаганнях залучати кредитні кошти фінансових установ на модернізацію та енергозберігаючі заходи у житлових будинках, у тому числі пропонувати співфінансування таких проектів з міського бюджету).

Досвід інших країн свідчить, що громаді не потрібно чекати сторонньої допомоги для вирішення місцевих проблем. Їм потрібно лише спробувати зробити щось власними силами. Сьогодні донорські організації, органи державної та місцевої влади та недержавні організації визнають той факт, що самотужки жодна організація не зможе охопити та вирішити усі місцеві проблеми у житлово-комунальній сфері.

Відтак,  Перечинська міська рада може надавати підтримку тим громадам, які самі ініціюють вирішення соціально-економічних проблем.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми покладається на ОСББ та громадські організації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та у відповідності до етапів Програми

 1. Порядок відбору проектів

Відбір проектів покладається на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку Перечинської міської ради (надалі – Комісія).

     Рішення про фінансування проектів приймається Перечинською міською радою на підставі рекомендацій комісії.

Критерії відбору проектів, що здійснюється комісією:

- змістовність проекту, покращення технічних характеристик, інноваційність запропонованих підходів і технологій;

-  реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів;

-  залучення додаткових джерел фінансування;

-  очікуваний ефект;

     - пріоритетність проекту;

     - кваліфікація фахівців, які залучаються до роботи в рамках проекту;

Інформація про реалізацію  Програми розповсюджується через місцеві засоби масової інформації.

Пріоритетність робіт та проектів:

Доцільність і обсяги надання підтримки визначаються в такій послідовності: ОСББ на загальних зборах приймають рішення щодо найбільш пріоритетних  і необхідних робіт або заходів, які необхідно провести в багатоквартирному будинку та на  прибудинковій території, та про обсяги спів фінансування.

Для участі в реалізації даної Програми, ОСББ необхідно подати в комісію заявку про участь з пакетом документів згідно додатку № 1.

Комісія оцінює пропозиції. Процедура відбору базується на принципах конкуренції (наприклад рівень участі ОСББ у фінансуванні проекту в обсязі не менш як 5% суми коштів, необхідних для фінансування кожного проекту, якість пропозиції, значимість впливу на якість життя мешканців, застосування вартості впровадженого заходу на відсоток від загальної площі будинку, енергоефективність і т.д.) та прозорості. В своїй роботі комісія має право залучати відповідних спеціалістів. Таким чином, забезпечується висока ефективність проекту та відповідальність партнерів вході його впровадження.

У процесі відбору пропозицій проводиться огляд потенційних місць впровадження проектів та спілкування з представниками ОСББ, які претендують отримати фінансову підтримку.

         Комісія видає ОСББ Рекомендаційний висновок до кожного проекту об’єкта у сфері житлово-комунального господарства окремо.

Відібрані пропозиції  разом з протоколом засідання комісії подаються головою комісії виконавчому комітету Перечинської міської ради.

Про результати розгляду протоколів виконавчий комітет Перечинської міської ради повідомляє ОСББ  протягом одного місяця з дня їх надходження.

Для отримання фінансування ОСББ необхідно відкрити рахунок в управлінні державного казначейства в місті Перечин та надати до виконавчого комітету Перечинської міської ради пакет документів згідно додатку №2.

Проекти рішення про фінансування вносяться виконавчим комітом Перечинської міської ради на засідання найближчої сесії Перечинської міської ради

         Між Перечинською міською радою та одержувачем спів фінансування підписується Угода про партнерство.

         Одночасно з участю у впровадженні заходів цієї програми, ОСББ можуть приймати участь у програмах виділення коштів з державного бюджету в рамках відповідних державних програм та інших джерел фінансування.

 1. Фінансування Програми

 Джерелами фінансування заходів Програми є:

  - кошти міського бюджету.

  - гранти, кредити комерційних банків, благодійні внески.

  - кошти мешканців ОСББ.

Кошти міського бюджету, призначені для  сприяння створенню та діяльності ОСББ, використовуються  на:

         - виготовлення землевпорядної документації прибудинкової території багатоквартирного будинку, у якому створено ОСББ, технічного паспорту даного будинку, технічної документації,  тощо;

- організацію навчань (семінарів) для голів ОСББ, бухгалтерів та інших фахівців ОСББ.

Проведення реконструкції, капітального ремонту, модернізації, технічного переоснащення конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирних житлових будинків: ремонт дахів, покрівель, інженерних мереж, встановлення засобів обліку комунальних послуг, утеплення фасадів, облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків, виготовлення проектно-кошторисної документації, влаштування внутрішньо-будинкового водопостачання та водовідведення,  тощо – проводиться виключно на умовах спів фінансування.

У випадку прийняття сесією Перечинської міської ради позитивного рішення про фінансування робіт, одержувач фінансування (ОСББ) представляє у виконавчий комітет Перечинської міської ради копію платіжного доручення про перерахунок своєї відповідної частки фінансування виконавцям робіт, і після цього кошти з міського бюджету перераховуються на рахунок (рахунки) виконавців.

Фінансування Програми з міського бюджету здійснюється в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на відповідний рік, про що обов’язково зазначається в Угоді про партнерство. 

Фінансування з міського бюджету для конкретного ОСББ здійснюється на виготовлення проектної документації, проведення реконструкції, капітального ремонту, модернізації, технічного переоснащення конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирних  житлових  будинків: ремонт дахів, покрівель, інженерних мереж, встановлення засобів обліку комунальних послуг, утеплення фасадів, улаштування внутрішньо-будинкового водопостачання та водовідведення, облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків, тощо .

Після реалізації проекту ОСББ повинно прийняти на баланс об’єкт та забезпечити його подальше утримання.

В ході фінансування та реалізації проекту виконавчий комітет Перечинської міської ради та комісія здійснює постійний нагляд та контроль за використанням коштів.

Після завершення робіт, передбачених проектом, проводиться громадський аудит. У ньому беруть участь: виконавці робіт, представники ОСББ та Перечинської міської ради.

         Технічний нагляд здійснюється в установленому законодавством порядку особами, які визначаються замовником.

         Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід23 квітня 2014 року № 117«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

         Відкриття рахунків,  реєстрація,  облік зобов’язань  в органах Державної казначейської служби та  проведення операцій  з використанням бюджетних коштів здійснюється   у   порядку, встановленому Державною казначейською службою.

 1. Очікувані результати.

У результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено стан житлового фонду  міста, покращиться якість проживання громадян, жителі багатоквартирних будинків набудуть  навичок самостійного управління власним житлом, будуть сформовані умови для конкурентного ринку управителів житла.

Громади міста будуть залучені до вирішення місцевих проблем, пошириться механізм спів фінансування, реалізується державно-приватне партнерство (співпраця влади та громади).

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                О.Ю. ВОВКАНИЧ-БЕЛЕКАНИЧ

 

 

 

 

 

Додаток1

до Програми сприяння

створенню та діяльності об’єднань

співвласників багатоквартирних

будинків (ОСББ) в місті Перечин

 на 2016-2018р.р.

 

 

пакет документів на отримання фінансування

 

 1. Лист-запит на фінансування.
 2. Статут ОСББ (копія).

3.Витяг про державну реєстрацію ОСББ.

4.Довідка з банку про відкриття  рахунку.

 1. Акт прийняття багатоквартирного житлового будинку на баланс ОСББ (копія);
 2. Акт обстеження технічного стану будинку та/чи прибудинкової території;

7.Кошторисна документація на проведення робіт;

 1. Протокол ОСББ про визначення виконавців робіт (за підписом члена комісії);
 2. Рекомендаційний висновок комісії.
 3. Гарантійний лист про співфінансування у розмірі не менше 5%.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ             О.Ю. ВОВКАНИЧ-БЕЛЕКАНИЧ

 

 

 

 

Додаток2

до Програми сприяння

створенню та діяльності об’єднань

співвласників багатоквартирних

будинків (ОСББ) в місті Перечин

 на 2016-2018р.р.

 

 

пакет документів на УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ

 

 1. Заява про участь у Програмі надана Комісії.
 2. Лист від громади ОСББ з інформацією:

а) про об’єднання співвласників житлового будинку:назва вулиці, № будинку, назва ОСББ, дата створення, загальна кількість квартир, загальна площа будинку;  кількість мешканців, тощо.

б)про Проект та механізм його реалізації:назва проекту, яка потреба у реалізації цього проекту, тривалість проекту (початок - закінчення),  дані, кому принесе користь цей проект (кількість  жителів), попередня оцінка бюджету проекту (всі суми вказуються в тис. грн.), партнери в реалізації проекту та їхні внески, тощо.

 1. Статут ОСББ (копія).
 2. Акт приймання-передачі на баланс багатоквартирного житлового будинку (копія).
 3. Довідка з банку про відкриття рахунку (копія).
 4. Копія протоколу засідання загальних зборів чи правління ОСББ, на яких вирішувались питання:

 - обрання проекту;

 - про подачу заявки;

 - про внесок громади ОСББ щодо співфінансування.

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                  О.Ю. ВОВКАНИЧ-БЕЛЕКАНИЧ

 

Додаток №3

до Програми сприяння створенню

та діяльності об’єднань співвласників

багатоквартирних  будинків (ОСББ)

в місті Перечин на 2016-2018 роки

 

ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ

фінансового забезпечення виконання завдань Програми сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Перечин

на 2016-2018 роки за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Найменування завдань, найменування заходу

Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн..)

 

Всього

у т. ч. за роками

2016

2017

2018

Примітка

1

2

3

4

5

 

Інформаційне забезпечення населення міста: друк буклетів, інформаційних матеріалів, біг-бордів

20,0

20,0

-

-

 

Виготовлення технічного паспорту будинку, у якому створено ОСББ.

100,0

100,0

 

 

 

Виготовлення землевпорядної документації прибудинкової території  багатоквартирного будинку

100,0

100,0

 

 

 

 

Виготовлення проектної документації; проведення реконструкції, капітального ремонту, модернізації, технічного переоснащення конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку; облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків

 

5000,0

3500,0

1500,0

 

 

Всього

5220,0

3720,0

1500,0

 

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                О.Ю. ВОВКАНИЧ-БЕЛЕКАНИЧ

 

 

 

 

 

Додаток 22

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

ПРОГРАМА

розвитку системи оповіщення жителів м.Перечин

на 2016 – 2020 роки

 

 Загальні положення

Програму розвитку системи оповіщення жителів м.Перечин на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно на виконання повноважень міською радою щодо інформування населення м.Перечин, а також для своєчасного оповіщення населення про можливість виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та  інформування щодо порядку і правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, дотримання правил благоустрою, оголошень різного характеру.

Мета і завдання Програми

 

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення своєчасного інформування жителів м.Перечин, забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації (далі – НС), а також приведення системи оповіщення м.Перечин до вимог сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій.

Основними завданнями є:

 • оповіщення жителів міста про можливість виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
 • доведення порядку дій і правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;
 • доведення вимог інструкцій, пам’яток, щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
 • доведення до жителів міста інформації про діяльність міської ради, яка потребує оприлюднення;
 • оголошення про заходи, які будуть проводитись в місті.

 

Реалізація заходів Програми

Програма передбачає реалізацію заходів за такими напрямами:

 1. Створення системи оповіщення та інформування населення.
 2. Забезпечення безперебійного функціонування наявної систем  оповіщення.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, незаборонених законодавством у тому числі:

 

 

Секретар ради                                         О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку системи оповіщення жителів м.Перечин

на 2016 – 2020 роки

 

1. Найменування Програми

Програма розвитку системи оповіщення жителів м.Перечин на 2016 – 2020 роки

 

2. Підстава для розроблення Програми

п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Кодекс цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від15 лютого 1999 року № 192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних  ситуаціях”, від 9 січня 2014 року № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 30 листопада 2015 року № 442 «Про Програму розвитку системи зв»язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016-2020 роки».

3. Ініціатори роз-роблення Програми

Перечинська міська рада,

Перечинський районний сектор УДСНС України у Закарпатській області

4. Виконавці Про-грами

Виконавчий комітет міської ради

5. Мета і основні завдання Програми

Забезпечення своєчасного інформування жителів м.Перечин, забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації

 

6. Загальні обсяги фінансування

300 з міського бюджету

7. Строки реалізації Програми

Протягом п’яти років (2016 – 2020 роки)

8. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація заходів Програми дасть можливість підтримати змонтовану систему оповіщення у постійній готовності до використання за призначенням, дозволить провести реконструкцію діючої системи оповіщення, яка забезпечить своєчасне та ефективне інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, що значно зменшить кількість людських жертв, матеріальних та фінансових збитків від наслідків надзвичайних ситуацій

9. Контроль за реалізацією Про-грамою

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (голова – Шинкарчук Я.І.)

 

 

 

 

 

Секретар ради                                         О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми розвитку системи оповіщення жителів м.Перечин

на 2016 – 2020 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми

Роки виконання

Всього витрат на виконання Програми,

тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

2016 – 2020 роки

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

250

250

10

10

20

540

міський бюджет

250

200

10

10

20

490

Всього

 

 

 

 

 

1030,0

 

 

Секретар ради                                         О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 23

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

 

Програма 

з надання безоплатної первинної правової допомоги

мешканцям міста Перечин на 2016-2018 роки

 

І. Вступ

         Програма з надання безоплатної первинної правової допомоги мешканцям міста Перечин на 2016-2018 роки розроблена з метою забезпечення права мешканців міста Перечин на отримання належної первинної правової допомоги.

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Перечинської міської ради,

Благодійний фонд інформаційних та освітніх ініціатив «Розвиток»

2.

Підстава для розроблення програми

Стаття 26 п.22, п.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України “Про безоплатну правову допомогу”

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Перечинської міської ради,

Благодійний фонд інформаційних та освітніх ініціатив «Розвиток» 

4.

Головний розпорядник коштів 

Виконавчий комітет Перечинської міської ради

4.1

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Перечинської міської ради

4.1

Учасники програми

Виконавчий комітет Перечинської міської ради,

Благодійний фонд інформаційних та освітніх ініціатив «Розвиток»

юридичні особи приватного права

5.

Термін реалізації програми

2016-2018 роки

5.1

Етапи виконання

2016-2017 роки

2017-2018 роки

 

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 Бюджет міста Перечин

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2016-2018 роки, всього, у тому числі:

 240 000, 00 гривень

7.1.

коштів міського бюджету

40 000,00 гривень

 

коштів інших джерел

200 000, 00 гривень

      

  ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання

якої спрямована програма

         

          Належна реалізація права громадян на правову допомогу нерозривно пов’язана з суспільним розвитком. В суспільстві, де це право не забезпечується належним чином, люди, особливо представники соціально вразливих верств населення, не знають про наявні законні гарантії та можливості для захисту своїх прав. За відсутності фінансової спроможності соціально вразливі верстви населення цілком обмежені у доступі до правових інструментів — не мають можливості захищати свої інтереси та права свідомо та самостійно.

          Кожен громадянин має право на правову допо­могу — це гарантовано статтею 59 Конституції України. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Оскільки після набуття чинності Закону України «Про безоплатну правову допомогу» у 2011 р. основні обов‘язки щодо налагодження системи надання первинної безоплатної правової допомоги в громадах покладаються на органи місцевого самоврядування виникла реальна потреба у створенні та прийнятті цільової міської програми з надання безоплатної первинної правової допомоги мешканцям міста Перечин.

         Новостворена програма дозволить залучити юридичних осіб приватного права до надання первинної правової допомоги представникам соціально вразливих верст населення, які за відсутності фінансової спроможності зможуть   отримувати професійну правову допомогу та юридичні консультації безкоштовно, оперативно та в повному обсязі, а також дасть можливість реалізувати своє конституційне право на отримання безкоштовної правової допомоги.

ІІІ. Мета програми

 1. Розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги.
 2. Забезпечення здійснення висококваліфікованого захисту конституційних прав та представництва правових інтересів вразливих верств населення, фінансовий стан яких не дозволяє їм отримувати платну юридичну допомогу.
 3. Перелік завдань і заходів Програми, обсяги та джерела фінансування.

Строки та етапи виконання програми 

                   Проблему відсутності надання безоплатної первинної правової допомоги мешканцям міста Перечин на місцевому рівні передбачається розв’язати шляхом:

 1. Створення міської цільової програми з надання безоплатної первинної правової допомоги мешканцям міста Перечин;
 2. Визначення переліку пріоритетних завдань з питань надання безоплатної первинної правової допомоги мешканцям міста Перечин;
 3. Фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та інших не заборонених законодавством джерел надання первинної правової допомоги.

         Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2016-2018 роки становить 240 000, 00 гривень

         Реалізація програми передбачено на 2016-2018роки.

         Виконання Програми здійснюватиметься в два етапи: 

         На першому етапі (2016 рік) проведення конкурсного відбору організацій юридичного спрямування, що спеціалізуються у галузі приватного права, згідно Наказу № 891/5 Міністерства юстиції України від 15.06.2012, яким затверджено порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги населенню.

         Укладання з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу та мають досвід роботи з надання безоплатної правової допомоги, договорів про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги мешканцям міста Перечин.

         На другому етапі (2018 рік) передбачається провести аналіз виконання Програми першого етапу, скоригувати і здійснити додаткові заходи з виконання Програми.

        Фінансування Програми буде здійснено в межах видатків, затверджених на відповідний рік у бюджеті м. Перечин, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. У разі необхідності заходи програми можуть переглядатися та уточнюватися.

         Перелік завдань і заходів Програми викладений у Додатку №1

 1. Організація управління та контролю за виконанням Програми
 2. Контроль за виконанням Програми і координація дій між її виконавцями покладається на керуючу справами виконавчого комітету міської ради.
 3. Керуюча справами виконавчого комітету міської ради звітує перед міською радою про виконання Програми один раз на рік.

 

 

Секретар міської ради                                      О.Ю.Вовканич-Белеканич       

 

Додаток2

до Програми

 

Перелік завдань і заходів Програми з надання безоплатної первинної правової допомоги

мешканцям міста Перечин на 2016 - 2018 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), в тому числі за роками:

Очікувані результати

 

1

Конкурсний відбір юридичних осіб приватного права

1.1 Проведення конкурсного відбору організацій юридичного спрямування, що спеціалізуються у галузі приватного права.

ІІІ квартал

 2016

Виконавчий комітет міської ради

 

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

-

 

Відібрані юридичні особи приватного права

1.2 Укладення з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу та мають досвід роботи з надання безоплатної правової допомоги, договорів про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги мешканцям міста Перечин.

 

ІV квартал

2016

Виконавчий комітет міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

-

 

Укладені договори з юридичними особами приватного права для надання БПД

2

Створення стратегічного і операційного плану розвитку надання безоплатної правової допомоги в м. Перечин.

Створення стратегічного і операційного плану розвитку надання безоплатної правової допомоги в м. Перечин

ІV квартал

2016

Виконавчий комітет міської ради, Юридичні особи приватного права, БФ «Розвиток»

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

 

-

Створено стратегічний і операційний плани розвитку БПД в м. Перечин

3

Безпосереднє надання правової інформації та консультацій клієнтам у стаціонарних центрах і під час виїзних прийомів.

2.1 Надання безоплатної правової допомоги мешканцям м.Перечин

2017 – 2018

Юридичні особи приватного права

Міський бюджет, інші джерела  фінансування

2016 рік   –  0 000, 00 (Міський бюджет,)           

2017 рік - 20 000, 00 (Міський бюджет,)            - 100 000, 00 (інші джерела фінансування)

 

2018  рік  –  20 000, 00 (Міський бюджет,)            - 100 000, 00 (інші джерела фінансування)

 

Надано правову інформацію та консультації клієнтам у стаціонарних центрах і під час виїзних прийомів.

 

4

Правопросвітницька діяльність

 

3.1. Проведення заходів до  Всеукраїнського тижня права та Дня прав людини

 

2017 - 2018

Виконавчий комітет міської ради, БФ «Розвиток»

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

 

 

Проведено заходи до Всеукраїнського тижня права та Дня прав людини

3.2. Поширення правопросвітницьких матеріалів

 

2017 - 2018

Виконавчий комітет міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

 

-

Поширено правопросвітницькі матеріали

3.3.  Проведення тематичних тренінгів, з питань правової обізнаності для мешканців м.Мукачево 

 

2017 - 2018

Виконавчий комітет міської ради, БФ «Розвиток»

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

 

-

Проведено тематичні тренінги, з питань правової обізнаності для мешканців м.Перечин 

5

Підвищення престижу працівників шкільної галузі у сфері права

4.1 Проведення конкурсу

2017- 2018

Виконавчий комітет міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

 

-

 

Проведено конкурс з метою підвищення професійного рівня педагогів  у сфері права

6

Залучення волонтерів-молодих юристів для проходження стажування в міській раді в рамках міської цільової програми з надання БПД

Залучення волонтерів-молодих юристів для проходження стажування в міській раді в рамках МЦП

 

2017- 2018

Виконавчий комітет міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

 

-

 

Надано стажування волонтерам юристам в міській раді в рамках міської цільової програми з надання БПД

7

Інформаційне висвітлення

5.1 Інформування населення міста Перечин щодо БПД (безоплатної правової допомоги), яка надається в рамках МЦП (міської цільової програми)

 

2016- 2018

Відділ внутрішньої політики виконавчого комітету, БФ «Розвиток»

Міський бюджет, інші джерела фінансування

-

 

Населення міста Перечин проинформованно щодо МЦП

5.2. Запровадження та забезпечення в комунальних засобах масової інформації рубрики з актуальних правових питань

2017- 2018

Відділ внутрішньої політики виконавчого комітету

Міський бюджет, інші джерела фінансування

                   -

В комунальних ЗМІ запроваджено рубрику з актуальних правових питань

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                 О.Ю.Вовканич-Белеканич                                                             


Додаток 24

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

Програма благоустрою міста Перечин.

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       Благоустрій - комплекс робіт з  інженерного захисту,  розчищення,  осушення  та озеленення території,  а також соціально-економічних,   організаційно-правових   та   екологічних заходів з покращання мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Програма благоустрою міста Перечин на 2016 – 2017 роки розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів» , Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та інших нормативно – правових актів у сфері благоустрою населених пунктів.Виконання Програми передбачає :·        Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;·              Покращення екологічного та санітарного стану міста;·              Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-комунального господарства міста.Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом  забезпечення належного рівня благоустрою. Роботи з благоустрою у місті здійснюються КП «Комунальник».Впродовж останніх місяців у місті проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, поточний та капітальний ремонт вулиць, ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій, місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивного майданчиків, капітальний ремонт тротуарів та ін.

МЕТА ПРОГРАМИ

 • забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів  благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
 • Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо);        Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож  тощо;·        Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним  видаленням сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон;·        Забезпечення якісного вуличного освітлення міста (поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення міста);·        Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;·        Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо);·        Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню за потреби);·        Залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб  з числа безробітних зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених до виконання громадських робіт;·        Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;·        Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят;·        Проведення профілактичної, роз’яснювальної  та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх проживання.

 

ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ ЗУМОВЛЕНО НЕОБХІДНІСТЮ:

- продовження робіт по обслуговуванню і утриманню, підтримці санітарного стану загальноміських територій міста, територій масового відпочинку громадян, громадського туалету;

 - продовження робіт з висадки нових і утриманню існуючих зелених насаджень (газонів, дерев, кущів, квітників) загальноміських території міста, центрального парку, центральної площі;

- проведення поточних ремонтів і утримання існуючих малих архітектурних форм, квітників та влаштування нових;

- створення умов безпеки життя, здоров'я і відпочинку мешканців міста, попередження правопорушень у громадських місцях, продовження робіт по безперебійному енергозабезпеченню зовнішнього освітлення міста та обслуговування мереж;

 - забезпечення безпеки дорожнього руху, попередження виникнення аварійних ситуацій, продовження робіт по утриманню та обслуговуванню покриття вулично-дорожньої мережі;

 - утримання міського кладовища у належному санітарному стані

 ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

           Завданнями Програми — є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Перечин та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ:

-приведення центральної частини міста до рівня зразкового  міста (утримання пам’ятних та в’їзних знаків, вулиць, тротуарів, відновлення фасадів будівель, впорядкування зовнішньої реклами, встановлення та поновлення вказівників, дорожніх знаків, розмітки);

 -озеленення міста декоративними насадженнями та квітами;

 -покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста, організація робіт по прибиранню міста, забезпечення своєчасного і повного вивезення ТПВ та нечистот, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування майданчиків збору ТПВ, встановлення контейнерів, утримання в належному стані зелених зон, виготовлення та встановлення майданчиків для розміщення контейнерів для збору ТПВ, автобусних зупинок, паркування транспортних засобів;

-належне утримання вулично-дорожньої мережі, а саме проведення капітального та поточного ремонту доріг, під’їздних доріг до багатоквартирних будинків та вулиць міста з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, огорожі, утримання систем зливової каналізації, утримання зупинок транспорту;

-очищення зливової та фекельної каналізації по місту;

 -окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб та квітників, газонів, смуг зелених насаджень;

 -забезпечення якісного освітлення вулиць і тротуарів міста (поточне утримання, продовження робіт з капітального ремонту  зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій);

 -оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної очистки міста (придбання снігоприбиральної техніки);

 -забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування міських кладовищ);

-забезпечення благоустрою умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (впорядкування прибудинкових територій,  будівництво дитячих гральних, спортивних майданчиків, пляжів);

-залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб з числа безробітних на договірних засадах;

-створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів       благоустрою (улаштування пандусів, з`їздів для інвалідів-візочників на переходах, площах, тротуарах, обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання тощо );

-організація робіт з благоустрою при проведенні державних та міських свят;

-паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, площ, зелених насаджень тощо);

- поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою;

-проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання,залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з благоустрою міста;

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

 • Поліпшення санітарного та естетичного стану міста.
 • Збільшення кількості обслуговуваних вулиць міста.
 • Освітлення території міста відповідно до потреб громади.
 • Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та інших об’єктів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування.
 • Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарної очистки;        Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;·        Створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами ;·        Значне покращення санітарного стану та  благоустрою  міста;·        Відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого покриття на міських дорогах;·        Розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення міста;·        Суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон відпочинку, заміну застарілих лісонасаджень та їх оновлення, більш якісне утримання та обслуговування зеленого господарства міста;·        Покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на довкілля;·        Створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів міста у виконанні завдань Програми .            МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ З ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ  ПРОГРАМИЩорічний звіт про виконання завдань Програми подається Перечинській міській раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання завдань Програми,  здійснюється у встановленому законодавством порядку.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ.

     Фінансування програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення , що затверджується окремим рішенням міської ради, в межах асигнувань, передбачених бюджетним шляхом спрямування коштів відповідним виконавцем. В ході реалізації заходів Програми можливі коригування пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету та коригування пов’язані із щорічним уточненням сумарної частини.

 

 

Секретар міської ради               О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  БЛАГОУСТРОЮ

МІСТА ПЕРЕЧИН НА 2016 - 2017 РОКИ

 

 1. Ініціатор розроблення Програми благоустрою міста Перечин на 2016  - 2017 роки   (далі - Програма) -  виконавчий комітет Перечиської міської ради.

 

 1. Розробник Програми – виконавчий комітет Перечинської міської ради.

 

 1. Відповідальний виконавець Програми – КП «Комунальник», виконавчий комітет Перечинської міської ради, відділи міської ради (відповідно напрямку роботи).

 

 1. Учасники Програми – КП «Комунальник», виконавчий комітет Перечинської міської ради , відділи міської ради, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності.

 

 1. Термін реалізації Програми: 2016 – 2017 роки.

 

 1. Перелік джерел фінансування Програми: міський бюджет.

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми благоустрою м.Перечин

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми благоустрою м.Перечин

на 2016 – 2018 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми

Роки виконання

Всього витрат на виконання Програми,

тис. Гривень

 

2016

2017

2018

2016 – 2018 роки

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

2000,0

 

2500,0

3000,0

7500,0

міський бюджет

2000,0

 

2500,0

3000,0

7500,0

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                        О.Ю. Вовканич – Белеканич

 

 

Додаток 25

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою

на  прилеглій території до м.Перечин  на 2016 – 2018 роки

 

                                     І. Обгрунтування  програми

 

           Останніми роками  все більшого  поширення і розповсюдження  в районі  набуває  небезпечна і небажана  рослина , бур’ян – борщівник Сосновського  та амброзія полинолиста.

          Особливістю є те, що зелена маса  борщівника Сосновського містить фурокумарин, що спричиняє опіки, викликає  дерматити, особливо  при попаданні  на місце  опіку  сонячних променів. Тому навіть  одноразове  торкання  до борщівника  призводить до опіків. Через 1-2 дні  пошкоджена поверхня  тіла  досягає кількох  сантиметрів, важко гоїться , загострює  появу  шкірних  захворювань.

       Борщівник Сосновського – це багаторічна  рослина, досягає  висоти  понад  3 метри, на одному місці  може рости 7-8 років. Росте переважно на добре зволожених ґрунтах (береги річок, каналів та біля автошляхів). В горах подекуди займають великі площі.                 Амброзія полинолиста завдає сіножаттям та пасовищам велику шкоду. Висока забур`яненість багаторічних трав зменшує можливість сівби їх під покрив зернових культур. На полях, що засмічуються амброзією, погіршується якість польових робіт, особливо під час оранки і збирання урожаю.

          Метою програми є знищення  вогнищ  борщівника Сосновського та  амброзії полинолистої, недопущення  утворення дозрівання та висипання насіння, поліпшення  фітосанітарного стану  сільськогосподарських угідь  

1.1.Нормативно-правове забезпечення програми

           Нормативно-правовою основою для розробки даної програми є Закони України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель» , „Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту,” які визначають правові,  економічні  та соціальні основи організації  здійснення  державного контролю  за використанням та охороною земель і спрямовані на їх раціональне  використання і відтворення  природних ресурсів та охорону довкілля. 

    1.2.Стан засміченості сільськогосподарських угідь.

            Основними  місцями  зростання борщівника Сосновського та амброзії полинолистої  є  береги річок, потічків, узбіччя доріг, каналів, пасовища, необроблювані сільськогосподарські землі.

ІІ. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського  бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, коштів осіб та інших незаборонених законами України джерел.

         На підставі  обстеження стану сільськогосподарських земель  та розрахункового прогнозу потреби  в коштах на проведення заходів по боротьбі з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою,   на прилеглих  територіях міста  підлягають знищенню  5 га (таблиця 1).

        На засмічених ділянках  борщівником Сосновського необхідно весною  після відростання  розетки  до 10 см  провести обприскування сумішшю гербіцидів: на основі солей гліфосату та на основі діючої речовини клопіраліду. Після часткового його відростання повторно провести хімічну обробку.

 Для зменшення  амброзії полинолистої,  поліпшення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, що включає систематичне знищення агротехнічними, механічним та хімічним способами  амброзії полинолистої, не допускати  утворення, дозрівання та розповсюдження насіння вздовж доріг, по берегах річок, сіножатях, пасовищах.

         Орієнтовна   потреба в коштах для виконання заходів програми  на 2016-2018 роки складає  -  163  тис. грн.,  в  тому числі на 2016 рік – 25,0  тис. грн., на 2017 рік – 81,5   тис. грн.на 2018  рік-56,5тис.грн

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися щороку під час складання проекту  міського бюджету на відповідний рік у межах видатків

     

                    ІІІ. Порядок використання коштів міського   бюджету на    поліпшення родючості сільськогосподарських угідь

3.1. Загальні положення

        3.1.1.Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті  на відповідний рік на придбання  гербіциду   для  знищення борщівника Сосновського та амброзії полинолистої  хімічним  та механічним методом.

         3.1.2. Головним розпорядником коштів, які будуть виділятися з міського бюджету є Перечинська міська рада.

        3.1.3 Механізм реалізації Програми боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою на території населених пунктів району передбачує такі етапи (Додаток 2):

 1. Виконком міської ради за кошти міського бюджету здійснює закупівлю базового гербіциду для знищення борщівника Сосновського.(Таблиця 1)
 2. Укладають договори з громадянами для здійснення робіт по знищенню борщівника (скошування, обприскування гербіцидами, оранка) та недопускання утворення, дозрівання та розповсюдження насіння вздовж доріг, по берегах річок, сіножатях, пасовищах амброзії полинолистої.(додаток 3)
 3. Укладають договори з Ужгородським міжрайонним управлінням водного господарства для надання фахової допомоги по знищенню борщівника (скошування) в межах річок та потоків (додаток 2)
 4. Роботи оплачуються за кошти міського бюджету та цільових надходжень.
 5. Всі працюючі перед початком робіт проходять інструктажі навчання із

спеціалістами відділу біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції.                                                                 

 1. Проводяться ці роботи під керівництвом та контролем посадових осіб міської ради визначеними відповідальними за проведення даних робіт.
 2. Координація з організації виконання Програми покладається на заст..міського голови, при співпраці спеціалістів відділу біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції.

                                           3.2.    Умови надання коштів

            3.2.1. Виділені з міського бюджету кошти  спрямовуються на здійснення   заходів  боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою.

                                         3.3.Використання коштів

        3.3.1. Підставою для здійснення платежів з розрахунків розпорядника коштів та одержувачів коштів є платіжні доручення та інші підтверджуючі документи, зокрема акти приймання-здавання виконаних робіт .

       3.3.2. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства.                            

       3.3.3.Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється за формою та у порядку, встановлені Державним казначейством України.

ІУ.Очікувані результати виконання програми

        В результаті реалізації Програми очікується отримати такі результати :

- недопущення засміченості борщівником Сосновського та амброзією полинолистою додаткових площ, зменшення джерел  розповсюдження його насіння на прилеглі території.

 

Секретар міської ради                                        О.Ю. Вовканич - Белеканич

 

 

 

 

 

                                                       Паспорт

міської цільової програми  боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полиностою на 2016 – 2018 роки

 

1.Ініціатор розроблення програми – Перечинська міська рада.

2.Розробник програми – Перечинська міська рада.

3.Термін реалізації програми – 2016 – 2018 роки

 1. Етапи фінансування програми – щорічно при наявності фінансових ресурсів в міському бюджеті.

5.Обсяги фінансування програми (тис. грн.):163,0 (Таблиця 3).

 

Роки

                      Обсяги фінансування

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Міський

бюджет

районний бюджет

Інші

джерела

2016-2018

163

163

-

-

в  т.ч. 2016

25,0

25,0

-

-

2017

56,5

56,5

 

 

2018

81,5

81,5

-

-

 

6.Очікувані результати виконання програми -

недопущення засміченості борщівником Сосновського та амброзією полинолистою додаткових площ, зменшення  джерел розповсюдження  його насіння на прилеглі території.

 1. Термін проведення звітності - щоквартально

 

 

Секретар міської ради                                        О.Ю. Вовканич - Белеканич

                                                                 Таблиця  № 1

                                                                 до Програми  боротьби з борщівником

                                                                 Сосновського та амброзії полинолистої в м.Перечин

                                                                 на  2016 – 2018 роки

Щорічний розрахунковий прогноз

потреби в коштах на проведення боротьби з борщівником Сосновського та амброзії полинолистої  на 2016 - 2018 роки

з/п

     Назва

 

Площа

поширен

ня бор-

щівника

Соснов

ського,

га

Потреба гербіцидів, л*

Потреба коштів на придбання гербіцидів для

двохразового внесення, . грн.

Вартість заходів,

 грн.

на основі солей

глі

фоса

ту,

л                             

на основі

діючої

речови

ни

клопіра

ліду, л

 

на основі солей

глі

фоса

ту,

                            

на основі

діючої

речови

ни

клопіра

ліду

 

всього

в т.ч.

з міського

бюдже

ту

 

Урочище”Ужок”

2,0

12,8

0,4

2432

1261,2

3693,2

3693,2

 

Урочище»ДеживШипок»

2,0

12,8

0,4

2432

1261,2

3693,2

3693,2

 

Біля річки в районі «Посьолок»

1,0

6,4

0,2

1216

630,6

1846,6

1846,6

 

      Всього

5,0

32,0

1,0

6080,0

3153,0

9233,0

9233,0

* норма витрати  гербіциду на основі солей гліфосату (Раундап Макс)  6,4 л/га, при вартості однієї  літри – 190грн.  з ПДВ

* норма витрати гербіциду на основі діючої речовини клопіраліду (Лонтрел Гранд) 0,2 л/га, при вартості однієї літри – 3153 грн. з ПДВ

 

 

 

Додаток 2

 

 Заходи щодо реалізації цільової Програми боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою в  м.Перечин

на 2016 – 2018 роки

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Розроблення технології внесення гербіцидів по кожній площі індивідуально

березень-червень

щорічно

починаючи з 2016 року

Спеціаліст  з питань комунальних підприємств спільно з відділом біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції (за згодою)

 

2.

Придбання та внесення гербіцидів шляхом укладання договорів з громадянами  та  РЦЗ для здійснення робіт по знищенню борщівника(скошування, обприскування гербіцидами та оранка)

червень-серпень щорічно

починаючи з 2016 року

 

Виконком міської ради спільно з  РЦЗ та Ужгородським міжрайонним управлінням водного господарства(за згодою)

 

3.

Здійснення контролю за безпечним внесенням гербіцидів, дотримання правил техніки безпеки і особистої санітарії.

червень-серпень щорічно

починаючи з 2016 року

Заступник міського голови,відділ біологічного захисту та роботи з пестицидами Закарпатської державної фітосанітарної інспекції (за згодою)

 

 

Додаток 3

                                                         ПОТРЕБА

у коштах   міського бюджету для реалізації цільової Програми боротьби з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою в Перечині

на 2016 – 2018 року

з/п

 

 

 

Напрям фінансування програми

 

Кошти міського бюджету

 (тис. грн.).

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1.

Залучення громадян  (12-15 осіб) разом з РЦЗ шляхом укладання з ними договорів на періодичне

скошування рослин

 

-

57,3

47,3

2.

Придбання гербіцидів

 

9,2

9,2

9,2

3.

Закупівля 12-15 комплектів захисного одягу (комбінезон, рукавиці, окуляри, респіратор, чоботи)

 

6,8

9,0

-

4.

Закупівля 12-15 комплектів

ранцевих обприскувачів*600

 

9,0

6,0

-

 

Разом: 163

 

25,0

81,5

56,5

 

 

Секретар міської ради                                    Вовканич-Белеканич О.Ю.

 

Додаток 26

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

забезпечення державної безпеки у Перечинському районі, матеріально-технічного забезпечення Перечинського МРВ УСБУ в Закарпатській області

на 2016-2017 роки

Програма розроблена на підставі Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», для створення дієвої системи протидії можливим терористичним проявам,  концентрації зусиль правоохоронних органів на протидії організованій злочинності та корупції, стабілізації криміногенної ситуації, уповільнення темпів зростання злочинності, покращення координації роботи органів влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки і втілення нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і засобів попередження злочинів.

Відповідно до Закону України “Про Службу безпеки України”, на  Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Програмою передбачено реальне підвищення престижу професії та підтримання соціального статусу працівників органів державної безпеки, забезпечення можливості повноцінного виконання ними службового обов’язку щодо захисту інтересів держави.

Мета Програми :

         – удосконалення оперативно–службової діяльності підрозділу Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами міста щодо забезпечення державної безпеки;

         – покращення матеріально–технічного забезпечення підрозділу з метою збільшення ефективності її роботи та мобільності у реагуванні і попередженні злочинів, а також інших правопорушень;

         – покращення роботи з питань попередження протиправних проявів і злочинів, інших негативних явищ.

У результаті виконання заходів програми очікується :

– зниження загального рівня загроз інтересам держави, зменшення впливу її організованих форм за рахунок створення належних умов для ефективного виконання службових обов’язків працівниками підрозділу СБУ;

– зменшення рівня протиправних проявів на території контррозвідувального забезпечення за рахунок покращення мобільності працівників відділу;

- запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів,  удосконалення методів боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини, проведення правової та виховної роботи з населенням, посилення координації дій правоохоронних органів та удосконалення співпраці з місцевими органами влади.

Програма передбачає такі основні заходи :

1.1.   З метою комплексного вирішення проблем захисту економічних інтересів держави забезпечити систематичне проведення спеціальних операцій, спрямованих на запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, виявлення каналів контрабанди наркотичних засобів, зброї, затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення до відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, причетних до організації каналів контрабандної діяльності. 

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський ПЗ, територіальний підрозділ митниці

Термін: постійно

1.2. Проведення роботи, спрямованої на виявлення і припинення корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань посадовими і службовими особами митних, прикордонних, інших органів з контрольно-дозвільними повноваженнями у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський ПЗ, територіальні підрозділи ГУНП, територіальний підрозділ митниці

Термін: постійно

1.3. Проведення оперативно-розшукових  заходів, спрямованих на ліквідацію каналів  незаконної міграції іноземців територією України, з метою послаблення їх впливу на криміногенну ситуацію в регіоні; здійснення заходів з виявлення і припинення протиправної діяльності посадових і службових осіб, що сприяють функціонуванню каналів незаконної міграції. 

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський ПЗ, територіальні підрозділи ГУНП,    

 Термін: постійно

1.4. Проведення заходів, спрямованих на збереження та посилення рівня захисту відомостей, що містять державну таємницю та службову інформацію і обробляється в органах влади та управління, правоохоронних, контролюючих органах, установах та організаціях всіх форм власності.  

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області

Термін: постійно

1.5. Проведення заходів, спрямованих на організацію та забезпечення ефективної протидії можливим терористичним загрозам у відношенні місць масового скупчення людей, вразливих промислових об’єктів, підприємств життєзабезпечення, транспортної інфраструктури тощо.  

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, територіальні підрозділи ГУНП, ДСНС

Термін: постійно

1.6. Проведення міжгалузевих засідань і нарад з координації зусиль, аналізу та уточнення стратегії заходів щодо боротьби з контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією.  

 Вик.         Перечинський МРВ УСБУ в Закарпатській області, Чопський ПЗ, територіальні підрозділи ГУНП, територіальний підрозділ митниці, органи виконавчої влади

Термін: постійно

 

 

Фінансове обґрунтування видатків,

необхідних для реалізації заходів Програми

 

На виконання Програми необхідні:

 1. Для створення і забезпечення роботи з координації діяльності правоохоронних і контролюючих органів, моніторингу, оперативно-слідчих, оперативно-аналітичних, моніторингових заходів, заходів швидкого реагування – придбання обчислювальної й офісної техніки;
 2. З метою оперативного реагування та забезпечення високої мобільності підрозділу на загрози і ризики – придбання автотранспортної бази та забезпечення витратними матеріалами.
 3. Для створення механізму оперативної взаємодії між правоохоронними органами, підвищення ефективності документування злочинів, накопичення, аналізу та обміну інформації – придбання спеціальної техніки для оперативних підрозділів.
 4. Передбачити зведене фінансування визначених цією Програмою заходів у 2016-2017 роках згідно з додатком.

Згідно п.2 ст.18 Закону України „Про СБУ” органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, її органам і підрозділам у забезпеченні транспортом і зв’язком.

 

Секретар міської ради                       О.Ю.Вовканич-Белеканич

Додаток № 1

                                                                           до комплексної

                                                                           Програми

 

Р О З Р А Х У Н О К

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених

Комплексною Програмою забезпечення державної безпеки у

Перечинському районі, матеріально-технічного забезпечення Перечинського МРВ УСБУ в Закарпатській області

на 2016-2017 роки

 

 

 

№ п\п

 

1.

 

 

 

2.

Зміст

2016 рік

(грн.)

2017 рік

(грн.)

2016-2017 роки

(грн.)

1.

 

Придбання комп’ютерного обладнання, засобів зв'язку та розмножувальної техніки

10000

10000

 

2.

 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, утримання автомобіля та його технічне обслуговування  

15000

15000

 

 

Разом:

25000

25000

 

 

Всього:

 

 

50000

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 27

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

Програма

"Турбота" щодо посилення соціального захисту громадян на 2016 рік

Мета Програми

        Мета Програми полягає  у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, яке потребує соціальної підтримки з боку держави, а саме: сім’ї загиблих, смерть яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, сім’ї військовослужбовців та інших осіб, які брали або беруть участь в антитерористичній операції.

Основні завдання Програми

         Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих, смерть яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, сім’ям  військовослужбовців та інших осіб, які брали або беруть участь в антитерористичній операції і потребують соціальної підтримки з боку держави.

Фінансове забезпечення

        Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування Програми – _____ тис.грн.

Заходи Програми

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн.)

1

Надання одноразової матеріальної допомоги :

- членам сімей загиблих, смерть яких пов’язана з участю в антитерористичній операції;

- учасникам антитерористичної операції ( або одному із членів їх сімей).

 

Виконавчий комітет міської ради (Гафіянич Є.М.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет – _____

2.

Надання матеріальної  допомоги:

- повторно надається пораненим,  травмованим  учасникам антитерористичної операції та  особам, які отримали захворювання в ході проведення антитерористичної операції ( або одному із членів їх сімей).

 

Виконавчий комітет міської ради (Гафіянич Є.М.)

4

Виплата одноразової матеріальної допомоги , передбаченої  пунктом 1 та матеріальної допомоги, передбаченої пунктом 2 здійснюється відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради (Попович Я.П.)

 

 

Разом:

 

______

 

 

 

 

Очікувані результати виконання Програми

 

          Виконання Програми сприятиме посиленню соціального захисту сімей загиблих, смерть яких пов’язана  з участю в антитерористичній операції, сімей військовослужбовців та інших осіб, які брали або беруть участь в антитерористичній операції.

 

Секретар міської ради                     О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

Паспорт Програми

 

1

Найменування

Програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2016 – 2018  роки

2

Ініціатор розроблення Програми

Перечинська міська рада

3

Розробник Програми

Перечинська міська рада

4

Відповідальний

Виконавчий комітет міської ради

5

Термін реалізації Програми

2016 - 2018 роки

6

Учасники Програми

Перечинська міська рада, виконавчий комітет міської ради

7

Джерела фінансування

Районний бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, в тому числі:

________

9

Коштів районного бюджету

______

 

 

 

 

 

Додаток 28

до рішення 3 пленарного засідання 9 сесії

7 скликання «Про затвердження цільових програм

з питань розвитку місцевого самоврядування

на 2016 - 2018 роки в новій редакції»

№ __ від 22 грудня 2016 року

 

ПРОГРАМА

Посилення боротьби з нелегальною міграцією на 2014-2018 роки

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Місцева  програма  посилення  боротьби  з  нелегальною  міграцією  (далі Програма)   розроблена   з   метою   вдосконалення   роботи   щодо   запобігання   та  припинення незаконної міграції іноземців та осіб без громадянства в Закарпатську область та через її територію на основі положень Концепції  сталого розвитку Закарпаття, комплексного підходу до розв'язання проблем захисту суспільства від злочинності, профілактики    її    негативних    проявів.    Програмою    передбачено забезпечення активної наступальної  протидії та досягнення уповільнення темпів зростання нелегальної міграції на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і громадськості, вдосконалення законодавства, організації, засобів і методів запобігання і розкриття злочинів. Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; ослаблення дії криміногенних факторів, забезпечення своєчасного та дієвого реагування на скоєні правопорушення.

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою цієї Програми є реалізація державної політики з питань міграції та національної безпеки, спрямованої на активізацію протидії незаконній міграції.

ІІІ. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ

 1. Недопущення проникнення   на   територію області осіб, які незаконно прибуваюь в Україну і не заявляють у встановленому порядку про свій намір набути статус біженця чи отримати притулок, втратили підстави для дальшого перебування в Україні і ухиляються від виїзду з неї, переховуються та уникають контактів з компетентними державними органами.
 2. Припинення протиправної діяльності, фізичних і юридичних осіб, які

незаконно переправляють мігрантів в Закарпатську область та/або транзитом переміщують їх через територію України;

 1. Посилення контролю за додержанням правил в'їзду, виїзду, перебування в області іноземців та осіб без громадянства.

 

 

 1. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

4.1. Вжити заходів щодо вдосконалення порядку обліку іноземців, які офіційно перебувають в Україні. Забезпечити контроль за їх транзитним проїздом територією області з метою запобігання правопорушенням. Створити базу даних про візи для відвідання України, оформлені іноземцям та особам без громадянства з держав походження потенційних незаконних мігрантів.

                                                    Перечинська міська рада спільно з

                                                    Перечинським МРВ УСБУ України в

                                                    Закарпатській області та Перечинським

                                                    РВ УМВС України 2014-2018 роки

 

4.2. Запровадити механізм щорічного визначення та коригування переліку держав походження потенційних незаконних мігрантів з метою посилення контролю під час оформлення документів для відвідання Закарпатської області. Створити комп'ютерну базу даних в Управлінні СБУ у Закарпатській області.

Перечинська міська рада спільно з Чопським прикордонним загоном, Перечинським МРВ УСБ України в Закарпатській області га Перечинським РВ УМВС України 2014 -2018 роки

 

 

4.3. провести моніторинг в’їзду і виїзду з України іноземців та осіб без громадянства з  країни Південно-Східної Азії, Близького, Середнього Сходу та Африки з навчальною і туристичною метою та в разі потреби підготувати відповідні пропозиції.

Перечинська міська рада спільно з  Чопським прикордонним загоном, Перечинським МРВ УСБ України в Закарпатській області га Перечинським РВ УМВС України 2014 -2018 роки

4.4. Через засоби масової інформації інформувати населення про стан боротьби з незаконною міграцією та результати роботи правоохоронних органів щодо протидії незаконній міграції.

                                                             Перечинська міська рада спільно

                                                             з Перечинськис МРВ СБУ України

в Закарпатській області та Перечинським                                                                           РВ УМВС України 2014-2018 роки

 

 1. ФІНАНСОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИДАТКІВ, НЕОБНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

5.1. Для виконання заходів Програми необхідно:

5.1.1. забезпечити технічне обслуговування, технічне оснащення, придбання витратних матеріалів тощо.

5.1.2. придбати засоби зв’язку, оргтехніку та інший необхідний інвентар, обладнання.

                                                       Управління СБУ України

                                                        В Закарпатській області 2014-2018 роки.

 1. VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

- недопущення проникнення на території області осіб, які незаконно перебувають в Україні не заявляють у встановленому порядку про свій намір набути статус біженця чи отримати притулок , втратили підставу для дальшого перебування в Україні і ухиляються від виїзду з неї, переховуються та уникають контактів з компетентними державними органами;

         - припинення протиправної діяльності фізичних і юридичних осіб, які не законно переправляють мігрантів в Закарпатську обл.. та/або транзитом переміщують їх через територію України;

         - посилення контролю за додержанням правил в’їзду,  виїзду, перебування в області іноземців та осіб без громадянства.

 

 

Секретар  міської ради                                         О.Ю.Вовканич-Белеканич

 

 

 

Додаток №1 до Програми

«Посилення боротьби з нелегальною

міграцією на 2014-2018роки»

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 1. Назва Програми: «Посилення боротьби з нелегальною міграцією на 2014-2018 роки».

 

 1. Підстава для розроблення: Дане питання регулюється ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» . Законом України «Про службу безпеки України», Указом Президента України «Про заходи, щодо посилення боротьби з незаконною міграцію».

 

 1. Замовник: Перечинська міська рада.

 

 1. Виконавець Програми: виконком Перечинської міської ради та Перечинське МРВ СБУ України в Закарпатській області.

 

 1. Мета Програми: метою програми – реалізація державної політики з питань міграції та національної безпеки, спрямованої на активізацію протидії незаконній міграції .

 

 1. Строк виконання Програми: 2014-2018 роки.

 

 1. Загальний обсяг фінансування програми: 25 тис.грн. в т.ч.:

- 2014р. – 5тис.грн.

- 2015р. – 5тис.грн.

- 2016р. – 5тис.грн.

- 2017р. – 5тис.грн.

- 2018р. – 5тис.грн.

 

 1. Очікувані результати:

- недопущення проникнення на території області осіб, які незаконно перебувають в Україні не заявляють у встановленому порядку про свій намір набути статус біженця чи отримати притулок , втратили підставу для дальшого перебування в Україні і ухиляються від виїзду з неї, переховуються та уникають контактів з компетентними державними органами;

         - припинення протиправної діяльності фізичних і юридичних осіб, які не законно переправляють мігрантів в Закарпатську обл.. та/або транзитом переміщують їх через територію України;

         - посилення контролю за додержанням правил в’їзду,  виїзду, перебування в області іноземців та осіб без громадянства.

 1. Контроль за виконанням Програми: Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності (голова – Шинкарчук Я.І.) та з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку (голова – Головей М.М.)

 

 

 

Секретар міської ради                             О.Ю.Вовканич-Белеканич