Рішення 2 сесії Перечинської міської ради 7 скликання від 17.12.2015 року

Дата публікації: 22.12.2015

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

від  17  грудня 2015 року № 9

 м.Перечин

Про Положення про постійні комісії

Перечинської міської ради

На підставі п.15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада.

Вирішила: 

1.Затвердити Положення про постійні комісії міської ради (додається).

2.Зміни, доповнення до Положення вносяться по мірі необхідності сесією міської ради.

3.Положення про постійні комісії міської ради набирає чинності з дня його прийняття та діє на термін сьомого скликання.

  

Міський голова                                                                              Погоріляк І.М.  

Додаток

                                                              до рішення Перечинської міської ради

від ________________№_______

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Перечинської міської ради

 1. Постійні комісії ради у своїй роботі керуються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, регламентом ради та цим положенням.
 2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету (апарату, виконавчих органів ради). Головуючий повинен вживати заходів до інформування та залучення до участі в засіданні комісії якомога більшої кількості осіб, що мають зацікавленість у предметі розгляду. Члени постійної комісії мають прагнути збільшення ефективності схвалюваних рішень та досягнення консенсусів.
 3. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право громадянина України бути присутніми на засіданні може бути обмежено лише у випадку вчинення протиправних дій, а саме ініціювання бійки, хуліганських дій, вигуків в нетверезому стані, тощо.
 4. Усі стадії роботи комісії (початок, обговорення, голосування, завершення, тощо) є відкритими. Забороняється видалення присутніх з приміщення (або виокремлення комісії в інше приміщення) для обговорення чи проведення голосування. Члени комісії та працівники секретаріату ради, які мають інформацію про можливу присутність на засіданні комісії великої кількості людей, зобов’язані повідомити про це голові комісії (особам, які його замінюють). Голова комісії повинен вирішити перед початком засідання комісії питання про проведення засідання в приміщенні, яке дозволятиме забезпечити присутність усіх бажаючих. Такими приміщеннями можуть бути зали пленарних засідань, актові зали адмінбудівель, концертні і виставкові зали, тощо. У випадку, якщо велика кількість присутніх зібралась несподівано (випадково, стихійно), то головуючий повинен оголосити перерву в засіданні та вирішити питання про організацію засідання в такий спосіб, щоб забезпечити можливість участі громадян у засіданні (обрання більшого приміщення, проведення виїзного зсідання, відкривання дверей та розміщення в коридорі, транслювання засідання в суміжні приміщення, тощо).
 5. Діяльність комісії висвітлюється на сайті ради та у ЗМІ. При функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено:
 • розміщення діючої редакції Положення про постійні комісії, склад членів постійної комісії;
 • плану роботи ради, з зазначенням точних дат проведення чергових засідань, адрес приміщень, відповідальних осіб за проведення засідань комісій;
 • розміщення протоколів, висновків, рекомендацій постійних комісій;
 • завчасне оприлюднення інформації про час, місце та порядок денний засідання постійної комісії;
 • розміщення звітів постійних комісій;
 • створення та постійне функціонування електронної розсилки на електронну пошту зареєстрованих користувачів змін (розміщення інформації, корегування, зміна, видалення) будь-яких розділів (сторінок, директорій, тощо) сайту.
 1. Постійні комісії обираються радою у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Голова постійної комісії обирається Радою строком на 1 рік. Одна особа не може обіймати посаду голови однієї постійної комісії понад двох разів (поспіль або окремо) на протязі строку каденції Ради. По закінченні річної каденції (або достроково на вимогу Ради) голова постійної комісії повинен скласти письмовий звіт про діяльність постійної комісії та прозвітуватись на засіданні Ради, яка затверджуючи звіт надає свою оцінку діяльності постійної комісії, її голови та окремих членів. Під звіту Радою може бути прийнято рішення про реорганізацію чи ліквідацію постійної комісії.
 2. У складі ради функціонують наступні постійні комісії:
 3. Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності:
 4. Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
 5. Постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків;
 6. Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення ;
 7. Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

Функціональна спрямованість кожної комісії визначається її назвою. У випадку, якщо питання належить до вітання кількох комісій, а також у випадку виникнення сумнівів чи суперечностей, щодо належності питання тій, чи іншій комісії, таке питання вноситься на розгляд кожної з цих комісій. Також будь-яке питання сесії, звернення громадян, вивчення діяльності підприємств, установ, організацій, органів влади, контролю за виконанням рішення ради та її виконавчого комітету може вноситись за заявою членів постійної комісії на розгляд будь-якої з постійних комісій незалежно від функціональної спрямованості.

 1. Комісії діють за дорученням ради або з власної ініціативи. На своїх засіданнях комісії готують та вивчають проекти рішень, проекти програм, бюджету, звітів, вивчають і готують питання місцевого значення, які вносяться на розгляд ради, готують висновки та рекомендації, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями за підсумками вивченого та з’ясованого. Компетенції, повноваження та предмет діяльності постійних депутатських комісій, окрім законодавства, регламенту та рішень ради, також визначається відповідно до Додатку 1 до даного положення.
 2. Постійні комісії в обов’язковому порядку попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань. Для забезпечення такої діяльності комісій особа, яка висуває кандидата для обрання, затвердження або погодження радою, зобов’язана передати проект відповідного рішення та інформацію, що характеризують претендента на обговорення та розгляд комісії не пізніше 10 днів до пленарного засідання сесії. Під час попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою комісія має право викликати кандидата на засідання комісії для співбесіди; в такому випадку явка на співбесіду кандидата є обов’язковою.
 3. У випадку, якщо станом на час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні ради відомо, що даний проект рішення не був розглянутий хоча би однією з постійних комісій ради, головуючий зобов’язаний оголосити про причини такої ситуації, зокрема про відсутність кворуму в комісіях напередодні, відмову комісій розглядати зазначений проект рішення або ж оголосити інші причини, відсутності попереднього розгляду проекту рішення хоча б однією комісією ради. У випадку, якщо одна та більше комісій розглянули проект рішення, але висновки та рекомендації до проекту відсутні, головуючий не проводить з’ясування та оголошення причин такої поведінки комісій.
 4. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету (апарату, виконавчих органів ради), підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету ради (апарату, виконавчих органів ради); здійснюють контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету ради (апарату, виконавчих органів ради).
 5. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 6. У разі необхідності, на засідання комісії запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, відділів та управлінь виконкому (апарату, виконавчих органів ради), заступники голови при розгляді питань, які стосуються сфер їх діяльності.
 7. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин (в т.ч. відмови від скликання і проведення комісії) його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Порядок денний засідання комісії формує секретар комісії. Питання до порядку денного включаються за пропозицією голови комісії, а також за поданою не пізніше як за 3 дні до проведення засідання комісії письмовою вимогою заступника голови, секретаря або члена комісії.
 8. Про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, повинно бути розміщено відповідне повідомлення на веб-сайті ради, здійснено розсилку електронною поштою на адреси депутатів та помічників-консультантів депутатів місцевих рад, а також персонально телефоном повідомлено членів комісії та запрошених на її засідання осіб не пізніше ніж за добу до його початку.
 9. Про засідання постійної комісії повинні бути особисто повідомлені усі члени комісії шляхом надсилання працівниками секретаріату ради за вказівкою голови постійної комісії повідомлення членам комісії на їх електронні пошту та смс-повідомлення. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали для (скановані та електронні документи). Смс-повідомлення про скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії.
 10. Порядок денний формується головою комісії за власною ініціативою та подання членів комісії, секретаря ради, голови (голови ради). До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на чергову сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії. При скликанні позачергових засідань постійної комісії забороняється включення до порядку денного питань, які не є предметом позачергового засідання. У випадку порушення порядку скликання засідання постійної комісії (строку та форми повідомлення), засідання може бути проведене лише за умови участі в засіданні усіх членів комісії та відсутності в будь-якого члена заперечень щодо проведення засідання. В усіх інших випадках проведення засідання, що скликано з порушенням процедури заборонено, а ухвалені рішення про висновки та рекомендації комісії є недійсними. Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеній процедурі) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.
 11. Особисту відповідальність за підготовку проектів відповідних документів, що вносяться на розгляд комісії несуть керівники відповідних галузевих підрозділів виконавчого комітету (апарату, виконавчих органів ради) та автори проектів рішень.
 12. При проведенні засідання комісії ведеться протокол та звукозапис засідання. Звукозапис засідання здійснюється на електронний носій та зберігається протягом 3 років у секретаря комісії, а також копія в раді. По завершенні засідання комісії будь-який член комісії має право одержати копію звукового файлу із звукозаписом засідання та одержати протокол засідання після його виготовлення. Протокол засідання комісії повинен бути виготовлений на протязі двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії із заслуховуванням звукозапису.
 13. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не менше як один раз в місяць і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини її членів від загального складу комісії. Для вирішення актуальних та термінових задач, а також за наполяганням будь-якого члена комісії, постійна комісія має право проводити виїзне засідання.
 14. Член комісії не може бути позбавлений права присутності на засіданні постійної комісії. Усі рішення чи дії комісії, головуючого чи інших осіб, спрямовані на позбавлення присутності члена комісії тягнуть за собою відповідальність за перешкоджання у виконанні повноважень депутата місцевої ради. У випадку вчинення депутатом протиправних чи аморальних дій засідання комісії може бути закрито за одноголосним рішення усіх присутніх членів комісії (при цьому голос порушника не враховується). Про ухвалення того рішення усі члени комісії, які проголосували за нього, повинні поставити особистий підпис в протоколі засідання.
 15. На засіданні постійної комісії член комісії має беззаперечне та безумовне право на виступ, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості їх вимог. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлена на голосування. З метою забезпечення належної уваги до думок депутатів-членів комісії вони зобов’язуються у власних виступах привертати особливу увагу на ті частини промови, у яких висловлюються пропозиції та зауваження депутата. Таке виокремлення у виступі може полягати у проголошенні членом комісії формулювання: «звертаю увагу присутніх, що мною висловлюються наступні пропозиції (зауваження)» чи будь-яким іншим формулюванням, що надає можливість сконцентрувати увагу присутніх на суті пропозицій (зауважень).
 16. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії, або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді. Член постійної комісії може висловити окрему думку, шляхом повідомлення про неї до проведення голосування за певне питання порядку денного, про що робиться відмітка в протоколі засідання комісії. Окрема думка повинна бути подана письмово протягом 1 дня з моменту завершення засідання постійної комісії. Окремі думки є невід’ємною частиною протоколу засідання комісії та підлягають оприлюдненню разом із протоколом
 17. Право ухвального голосу мають члени комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половину складу постійної комісії. Процедурні рішення приймаються, як правило, більшістю від присутніх членів комісії.
 18. Депутат місцевої ради, який не є членом постійної комісії, а також голова місцевої адміністрації, голова громади, його заступники, керівники виконавчих органів ради, керівники підприємств, установ та організацій, народні депутати України та їх помічники, помічники-консультанти депутатів місцевих рад мають право дорадчого голосу на засіданні комісії. У випадку прибуття на засідання комісії особи, яка наділена правом дорадчого голосу, головуючий на засіданні зобов’язаний роз’яснити особі її права та порядок його використання. Право дорадчого голосу передбачає, окрім участі в голосуванні, беззаперечне і безумовне право певної особи на виступ тривалістю до 3 хвилин на засіданні перед голосуванням з окремого питання порядку денного. За рішенням комісії тривалість виступу особи може бути збільшена або надано додатковий час. Дана особа має право також проголосувати разом із членами комісії, однак її голос не враховується при встановленні результатів (дорадчий голос), але позиція особи під час голосування заноситься до протоколу засідання постійної комісії. На вимогу особи, яка використала своє право дорадчого голосу, видається засвідчений головою комісії витяг з протоколу в частині обговореного питання, з відображенням виступів усіх присутніх та результатів голосування, в т.ч. дорадчих голосів.
 19. Кожному депутату місцевої ради, що є присутнім на засіданні постійної комісії забезпечується право на виступ. Спочатку слово надається членам комісії, а потім депутатам, що не є членами комісії. За процедурним рішенням комісії право виступу надається також усім присутнім на засіданні комісії, що не є депутатами ради (запрошеним, представникам ЗМІ та громадськості, службовцям ради, представникам підприємств, установ, організацій, заявникам, тощо) за їх проханням в черговості надходження прохань про виступ. Депутати ради мають право на висловлення репліки у випадку згадування імені чи прізвища депутата.
 20. Головуючому заборонено ставити на голосування питання, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище. Перешкоджання у реалізації описаних прав (зокрема, ненадання слова, позбавлення слова, голосування до завершення виступів, тощо) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства

Тривалість виступів:

- для доповіді - 5 хв.

- для співдоповіді - 3 хв.

- для участі в обговоренні - 3 хв.

- заключне слово доповідача - 3 хв.

- для репліки - 1 хв.

Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.

 1. За вимогою члена комісії розглядуване питання повинне бути винесене на виїзне засідання, яке проводиться за місцем проживанням заявників, учасників суспільних відносин, зацікавлених у рішенні осіб. У випадку надходження вимоги члена комісії про проведення виїзного засідання обговорення цього питання припиняється, а головуючий ставить на обговорення дату, час, місце виїзного засідання та організаційні питання (участь працівників секретаріату, протоколювання засідання, інформування учасників, запрошення мешканців, ЗМІ, тощо). Виїзне засідання повинно бути проведене постійною комісією нге раніше 1 дня і не пізніше 7 днів від дня проведення засідання комісії, на якому членом комісії заявлено про ініціювання виїзного засідання. Ініціювання виїзного засідання є правом члена комісії та не потребує рішення постійної комісії (окрім організаційних питань) і не може бути заперечене іншими членами комісії. Рішення комісії ухвалені в супереч ініціюванню виїзного засідання є недійсними. Головуючий на засіданні комісії несе персональну відповідальність за дотримання прав члена комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, прийняття рішення всупереч вимозі члена комісії) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.
 2. У випадку з’ясування на засіданні комісії під час обговорення питання нових обставин (які не повідомлялись при скликанні засідання комісії), що позбавляють члена комісії можливості прийняти зважене і відповідальне рішення (необхідність вивчення великого обсягу інформації, необхідність перевірки повідомлених доповідачем чи іншими промовцями обставин та фактів, тощо) за вимогою члена комісії прийняття рішення з такого питання повинно бути відкладене на 1 день. Відкладення розгляду є правом члена комісії та не потребує рішення постійної комісії і не може бути заперечене іншими членами комісії. Рішення комісії ухвалені із порушенням права на відкладення розгляду є недійсними. Головуючий на засіданні комісії несе персональну відповідальність за дотримання прав члена комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, прийняття рішення всупереч вимозі члена комісії на відкладення розгляду питання) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.
 3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, в разі його відсутності заступником або секретарем.
 4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Якщо комісією не визначено строк для розгляду рекомендації, то вважається, що тривалість такого строку 10 днів із дня отримання тексту рекомендацій відповідним адресатом.
 5. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки, рекомендації, прийняті у їх правомочному складі на їх спільних засіданнях, підписуються головами постійних комісій;
 6. Комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Депутати працюють у  постійних  комісіях на громадських засадах. Комісія вправі заслухати звіт депутата про участь в роботі відповідної комісії.

У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року така постійна комісія підлягає ліквідації, а члени комісії обираються до складу інших комісій (існуючих чи новоутвореної). Така ж санкція застосовується до постійних комісій, щодо яких буде встановлено у судовому порядку порушення принципів відкритості, прозорості та підзвітності, що визначені регламентом ради та цим положенням. Ліквідація постійної комісії здійснюється на найближчому пленарному засіданні ради, яке слідує після виявлення обставин (або після набрання судовим рішення законної сили), що є причинами її ліквідації або під час заслуховування звіту постійної комісії. Поряд із цим, порушення депутатом правил депутатської етики, вимог регламенту ради або положення про постійні комісії в ході роботи в комісії, що встановлено судовим рішенням тягне за собою накладення відповідальності на такого депутата у вигляді оголошення йому догани. Догана повинна бути оголошена на найближчому, після набрання судовим рішенням законної сили, пленарному засіданні ради.

 1. Участь депутатів, членів комісії в роботі постійної комісії обов’язкова. Комісія вправі заслухати звіт депутата про участь в роботі відповідної комісії.

Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року наступного за звітним. звітування відбувається при переобранні голови комісії. До звіту повинна бути включена статистична інформація:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до уваги звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії та необхідність її подальшого існування. Рада також обговорює ефективність діяльності голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та Положення про постійні комісії; також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.

Серед іншого під час звітування радою обговорюється питання про перешкоди в діяльності ради та заходи до їх усунення. Результати обговорення усіх цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення ради про його врахування повинні бути опубліковані на сайті ради та в газеті (у випадку її наявності), що заснована радою. Розміщення звіту постійної комісії на сайті ради повинно передбачати можливість будь-якого користувача (незалежно від його авторизації) додавати коментарі, скарги та пропозиції.

 1. Члени комісій зобов’язані запобігати корупції, нерівноправності громадян, виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних ризиків. Запобігання корупції також здійснюється з’ясуванням конфлікту інтересів депутата ради, інших представників місцевого самоврядування, під час вивчення всіх питань в комісії. Депутати місцевої ради зобов’язані інформувати комісію, повідомляти про конфлікт інтересів, надавати інформацію, яким чином питання, які розглядаються комісією, стосуються того, чи іншого депутата ради. У випадку порушення законодавства, регламенту, рішень ради та цього положення, депутати несуть відповідальність.
 2. Голова постійної комісії здійснює планування роботи постійної комісії на півріччя. План роботи комісії затверджується на засіданні постійної комісії, доводиться до відома всіх голів постійних комісій, виконавчого комітету (апарату, виконавчих органів ради) та керівників відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету ради (апарату, виконавчих органів ради).
 3. Інформування громадськості про діяльність постійних комісій покладається на відділ секретаріату ради та голову комісії. На засідання постійних комісій обов’язково запрошуються представники інформаційних агенцій, веб-сайтів, преси, радіо, телебачення шляхом розсилання електронною поштою працівниками секретаріату ради відповідного анонсу, який надсилається не пізніше як за 1 день до засідання комісії, а у випадку проведення термінових засідань – невідкладно, одночасно із повідомленням членів комісії про невідкладне засідання.
 4. Організаційно-методичне, технічне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснюється відділом секретаріату ради. Для роботи постійної комісії виділяється приміщення, яке обладнане необхідними меблями та копіювальною технікою.

 

Секретар  міської ради                                        Вовканич-Белеканич О.Ю.

Додаток 1

Напрямки постійних депутатських

комісій ради

Постійна комісія міської ради

з питань регламенту, депутатської етики, законності,

правопорядку та соціального захисту населення

 • готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
 • з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав людини, законності, Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань дотримання прав людини, законності, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
 • погоджує кошториси підпорядкованих раді та її виконавчих органам підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав людини, законності, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
 • з питань дотримання прав людини, законності, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань дотримання прав людини, законності, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
 • систематично, але не рідше одного разу на квартал, готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради;
 • координує роботу з створення органів самоорганізації населення;
 • здійснює моніторинг дотримання регламенту, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;
 • ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;
 • вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб, раз на півріччя вносить пропозиції на розгляд ради щодо їх діяльності.

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності:

 • готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
 • з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
 • погоджує кошториси підпорядкованих раді та її виконавчих органам підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
 • з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
 • бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень , затвердження;
 • бере безпосередню участь у організації та проведенні конкурсів, тендерів по закупівлях товарів, робіт та послуг серед суб’єктів господарювання;
 • готує рекомендації по виявленню резервів і додаткових доходів до бюджету;
 • попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових, резервних і валютних фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів про їх використання. Вносить на розгляд ради пропозиції по запровадженню місцевих податків і зборів, запровадження місцевих податків і зборів, залучення фінансово-кредитних ресурсів згідно з чинним законодавством;
 • контролює процес міжбюджетних взаємовідносин на користь ради;
 • розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок і об′єктів комунальної власності;
 • один раз на рік заслуховує звіти про діяльність підприємств, установ і організацій , в яких рада є засновником або учасником, на підставі звітів готує рекомендації і пропозиції щодо затвердження результатів їх діяльності;
 • бере участь в розробці питань, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;
 • розглядає та погоджує питання надання пільг, які спричиняють втрати місцевого бюджету.

Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища готує висновки та рекомендації з питань земельних відносин та земельного кадастру

 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин та земельного кадастру;
 • з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин та земельного кадастру;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань земельних відносин та земельного кадастру;
 • погоджує кошториси підпорядкованих раді та її виконавчих органам підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин та земельного кадастру;
 • погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань земельних відносин та земельного кадастру;
 • з питань земельних відносин та земельного кадастру перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.
 • погоджує проекти рішень ради про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, оформлення права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без оформлення матеріалів вибору;
 • розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;
 • бере безпосередню участь у організації та проведенні конкурсів, тендерів по закупівлях товарів, робіт та послуг серед суб’єктів господарювання;
 • попередньо розглядає проекти рішень ради з питань скасування попередніх рішень ради з питань будівництва чи надання земельних ділянок та проекти рішень виконавчого комітету;
 • забезпечує проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів і подання їх органам, уповноваженим приймати  рішення щодо  розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища.

Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

 • готує висновки та рекомендації з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження;
 • з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження;
 • погоджує кошториси підпорядкованих раді та її виконавчих органам підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження;
 • погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження;
 • з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;
 • бере безпосередню участь у організації конкурсів, тендерів по закупівлях товарів, робіт та послуг серед суб’єктів господарювання, які проводяться управлінням житлово-комунального господарства;
 • не рідше одного разу на квартал заслуховує звіт заступника голови з питань житлово-комунального господарства про роботу управління житлово-комунального господарства та екології, керівників підпорядкованих йому підприємств, незалежно від форм власності;
 • погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки та рекомендації;
 • погоджує виділення та продаж земельних ділянок під будівництво соціального житла та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;
 • контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
 • контролює виконання Закону України “Про благоустрій”, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради, в тому числі щодо забезпечення населення і особового складу територіальних невоєнізованих формувань цивільної оборони засобами радіаційного та хімічного захисту;

Постійна комісія міської ради з питань освіти,  культури, спорту, туризму та міжнародних зв’язків;

 • готує висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;
 • контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;
 • з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;
 • погоджує кошториси підпорядкованих раді та її виконавчих органам підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань освіти, науки, культури, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;
 • з питань освіти, науки, культури, , міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
 • погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань з питань освіти, науки, культури, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;
 • попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
 • погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури, туризму та здійснює контроль за їх використання;
 • погоджує положення про громадську раду з питань освіти та кандидатуру керівника ради;
 • бере безпосередню участь у організації та проведенні конкурсів, тендерів по закупівлях товарів, робіт та послуг серед суб’єктів господарювання;
 • бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти та культури;
 • здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання.

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Погоріляк І.М. 

 

 

 

                               

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

від  17 грудня 2015 року №10

         м.Перечин

Про Положення про виконавчий комітет

Перечинської міської ради сьомого скликання 

 

Відповідно до п.3,4, ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про виконавчий комітет Перечинської міської ради VІІ скликання (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку і соціального захисту населення  (Голова-Головей Михайло Михайлович).

 

  

 Міський голова                                                              Погоріляк І.М.         

Додаток1

До проекту рішення

Про положення про виконавчий комітет

 Перечинської міської ради VII скликання

 1. Загальні засади

1.1. Це Положення є нормативним документом, який визначає: - порядок роботи виконавчого комітету Перечинської міської ради, як головного виконавчого органу ради /далі виконкому/, механізм взаємодії, виконавчих органів міської ради з підприємствами, організаціями і установами, а також державними органами та органами місцевого самоврядування усіх рівнів, встановлює порядок правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконкому міської ради, її відділів, управлінь і служб та загальні для всіх правила внутрішнього розпорядку;

1.2. Затвердження, скасування Положення, внесення до нього змін і доповнень здійснюється рішенням міської ради за поданням виконкому міської ради.

 1.3. Дотримання вимог цього Положення обов'язкове для всіх виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, окремих громадян міста у частині, що їх стосується. Невиконання вимог цього Положення без поважних причин є підставою для позбавлення працівника премії, відповідно до положення про преміювання або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до Закону України “Про державну службу“, “Про службу в органах місцевого самоврядування“, Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів.

1.4. Положення про роботу відділів і управлінь міської ради, інших її підрозділів не повинні суперечити цьому Положенню.

 1.5. Положення встановлює порядок діяльності виконкому міської ради за такими напрямами: 1.5.1.Регламент організації роботи виконкому, куди входять: - планування роботи виконавчого комітету; - організація роботи виконавчого комітету.

1.5.2.Особливості погодження та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів регуляторних актів. 1.5.3.Загальні вимоги до організації роботи з документами у виконкомі, порядок роботи з електронною поштою та правила оформлення доручень.

1.5.4. Підготовка і видання розпоряджень міського голови.

1.5.5. Організація взаємодії з вищими органами державної виконавчої влади, державними органами та органами місцевого самоврядування усіх рівнів, підприємствами, організаціями, установами і населенням міста.

1.5.6. Організація роботи з кадрами.

1.5.7. Організація діловодства.

1.5.8. Організація контролю і перевірки виконання документів.

1.5.9. Організація прийому громадян, розгляду пропозицій, скарг, заяв.

1.5.10. Матеріально-технічне забезпечення.

1.5.11. Режим роботи виконавчих органів міської ради.

2 2. Регламент організації роботи виконкому

2.1. Планування роботи виконавчого комітету

2.1.1. Виконком діє на основі квартального планування та згідно з планом-календарем основних заходів на кожен місяць.

2.1.2. Плани роботи формуються за пропозиціями міського голови, його заступників, членів виконавчого комітету, керівників відділів та управлінь, інших підрозділів міської ради. Пропозиції до квартального плану, погоджені із заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, подаються керівниками управлінь, відділів та інших підрозділів до відділу організаційно - масової роботи міської ради у строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.1.3. Відділ організаційно - масової роботи на основі поданих пропозицій складає проект плану роботи на квартал, який візується заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради і подається з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» на веб-сайт міської ради http www.perechyn.com.ua . План роботи виконкому затверджується на останньому засіданні виконкому перед початком кварталу. План-календар основних заходів на місяць формується і подається на затвердження міському голові, а в разі його відсутності – посадовій особі, яка виконує обов'язки міського голови, не пізніше як за три робочих дні до початку наступного місяця.

2.1.4. Квартальний план роботи та план - календар основних заходів не пізніше як у п'ятиденний термін після їх затвердження надсилаються загальним відділом всім заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, які організовують контроль за їх виконанням.

2.1.5. Управління і відділи міської ради, інші її виконавчі органи розробляють свої плани роботи, погоджують їх з заступниками міського голови та керуючим справами виконкому, які координують їх діяльність, копії планів роботи передаються у відділ організаційно - масової роботи міської ради. Контроль та відповідальність за виконання цих планів покладається на керівників відділів та управлінь, інших виконавчих органів міської ради.

 2.2. Організація роботи виконавчого комітету .

2.2.1. Виконавчий комітет Перечинської міської ради є її виконавчим органом, їй підпорядкованим та підзвітним. Виконавчий комітет утворюється міською радою на строк її повноважень. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією міського голови. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, заступника міського голови з питань виконавчої роботи, керуючої справами виконкому, керівників відділів, інших виконавчих органів, інших осіб. До складу виконавчого комітету входить за посадою секретар міської ради. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської 3 ради, крім секретаря міської ради. Після закінчення повноважень ради виконавчий комітет зберігає пов- новаження до затвердження нового складу виконавчого комітету.

 2.2.2. Виконком у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами України, а також здійснює повноваження, делеговані йому державою. Виконком уповноважений: розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законодавством до його компетенції, виходячи з інтересів територіальної громади, окремих її громадян, які проживають на підвідомчій території, з врахуванням інтересів народу України; сприяти втіленню в життя рішень вищих органів, якщо вони не суперечать інтересам територіальної громади міста. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

2.2.3.Основною формою роботи виконавчого комітету є його засі- дання. Засідання виконкому скликаються міським головою, а у випадку його відсутності - посадовою особою, яка виконує обов'язки міського голови, за потреби, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними при наявності більше половини від загального складу виконавчого комітету. Планові засідання виконкому проводяться, як правило, в другий четвер місяця. З метою оперативного або невідкладного вирішення окремих питань життєдіяльності міста та його громадян за відповідним розпорядженням міського голови засідання виконкому можуть скликатися позачергово і є правомочними при наявності більше половини від загального складу членів виконавчого комітету.

2.2.4. На засіданнях виконавчого комітету головує міський голова, а у разі його відсутності – секретар міської ради або заступник міського голови, що виконує його обов’язки за окремим розпорядженням.

2.2.5. На розгляд виконкому виносяться питання у відповідності з планом роботи. В разі необхідності з дозволу міського голови за пропозиціями членів виконкому, керівників структурних підрозділів міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» можуть виноситись питання, не передбачені планом, а у разі терміновості, як правило, не пізніше, як за два дні до засідання виконкому за наявності підготовленого і погодженого проекту рішення та інших матеріалів.

2.2.6. Порядок денний чергового засідання виконкому із зазначенням доповідачів, співдоповідачів /відповідальних за підготовку питань/ готується відділом організаційно-масової роботи і вноситься керуючою справами виконкому для погодження міському голові, після чого розсилається загальним відділом членам виконкому, безпосереднім виконавцям, зацікавленим підприємствам, установам і організаціям.

2.2.7. Особи, відповідальні за підготовку питань на засідання виконкому, а також структурні підрозділи міської ради, інші організації і 4 установи, що подають проекти рішень виконкому, зобов'язані погодити їх (завізувати) з відповідними керівниками відділів, управлінь, служб міської ради, установ і організацій, а також з юридичною службою міської ради на відповідність їх законодавству. Матеріали на розгляд виконкому (проекти рішень) оформляються в паперовому та електронному вигляді та подаються до відділу організаційно-масової роботи з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» до засідання виконкому.

2.2.8. Після погодження керуючою справами виконкому проекти рішень друкуються для їх розгляду на засіданні виконкому. Проекти рішень для розгляду на засіданні виконкому візуються виконавцями, особами, відповідальними за їх підготовку, управліннями, відділами, службами міської ради, керівниками зацікавлених організацій та установ, що подають проекти рішень, а також обов'язково юридичною службою, керуючим справами виконкому і подаються міському голові не пізніше як за три дні до засідання. 2.2.9. Проект рішення першим візує посадова особа, що готувала документ, потім його візують відповідні керівники структурних підрозділів міської ради, які мають відношення до нього, керівники зацікавлених підприємств, заступники міського голови відповідно до розподілу обов'язків, юридична служба. Насамкінець проект рішення візує керуючий справами виконкому міської ради, а з питань, віднесених до компетенції ради, секретар міської ради.

 2.2.10. У випадку, коли підпис ставить особа, що виконує обов’язки замість відсутнього працівника – обов’язково зазначається посада і прізвище того, хто підписує документ. Не допускається підписання документа з прийменником "за" або проставлянням косої риски перед найменуванням посади.

2.2.11. Візується та підписується тільки оригінал рішення.

2.2.12. Всю роботу, пов’язану з підготовкою рішення забезпечують виключно працівники того структурного підрозділу, який відповідальний за підготовку рішення. Передача проекту рішення стороннім особам забороняється.

2.2.13.При наявності розбіжностей подаються письмові висновки зацікавлених управлінь, відділів, установ і організацій. Наявні розбіжності до внесення проекту рішення на обговорення виконкому повинні бути обов'язково розглянуті заступниками міського голови або керуючою справами виконкому у відповідності з розподілом обов'язків за участю служб, які мають заперечення.

2.2.14. Для попереднього розгляду на засіданні виконкому проектів рішень міської ради відповідні проекти рішень виконкому не готуються, а приймаються протокольні рішення.

2.2.15. Завізовані та погоджені проекти рішень з повним пакетом документів подаються керуючому справами виконкому до засідання виконкому з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». До проекту рішення додаються: коротка довідка по суті питання, прізвище, ім’я, по батькові доповідача, списки запрошених осіб та перелік організацій, яким необхідно надіслати рішення після його прийняття. В проекті рішення обов'язково вказується особа, на яку покладено контроль за його виконанням.

2.2.16. Відразу після завершення візування проекту рішення виконавець з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» подає 5 його у відділ організаційно-масової роботи одночасно в паперовому та електронному вигляді. Структурні підрозділи міської ради можуть направляти електронний варіант проекту рішення на електронну адресу міської ради – rada_perechyn@ukr.net Тема електронного листа повинна містити посилання на виконком і назву рішення. Рішення, а також всі додатки, зображення, таблиці, та інші матеріали є одним файлом з розширенням «.doc» або «.docx». Назва файлу повторює заголовок до рішення.

2.2.17. Проекти рішень, інші документи, які не були подані у вказаний термін, можуть бути включені до порядку денного засідання виконкому у винятковому порядку лише з дозволу міського голови або, у разі його відсутності, посадової особи, яка виконує його обов’язки.

2.2.18. Запрошення на засідання виконкому доповідачів і співдоповідачів у відповідності зі списками, доданими до проектів рішень, забезпечують особи, які готували те чи інше питання.

2.2.19. Організацію проведення засідань виконкому забезпечує відділ організаційно – масової роботи. 2.2.20. Доповідачам з основних питань надається, як правило, до 15 хвилин, співдоповідачам - до 10 хвилин, виступаючим - до 5 хв. Перерва робиться через кожні 2 години роботи.

 2.2.21. Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому.

2.2.22. Рішення, прийняті на засіданні виконкому, підписуються міським головою, а у разі його відсутності, посадовою особою, яка виконує його обов’язки. У разі необхідності доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених на засіданні, загальний відділ передає ці рішення особам, які їх готували, або тим, кому це доручено, для оформлення з наступним візуванням виконавцями, юридичною службою, керуючим справами виконкому і подаються на підпис міському голові наступного дня, а у виняткових випадках - в строк, установлений для доопрацювання. Окремі думки членів виконкому під час засідання заносяться до протоколу і підшиваються разом з відповідним рішенням та є невід’ємними від нього. Додатки до рішення підписує керуючий справами виконкому міської ради, у разі його відсутності – посадова особа, що виконує його обов’язки.

2.2.23. Після засідання виконкому загальний відділ упродовж 3-х днів реєструє рішення шляхом присвоєння йому дати та номеру, а також організовує всю роботу пов’язану з доопрацюванням рішень. Датою рішення є дата його прийняття. Номер є реєстраційним і присвоюється в порядку зростання.

2.2.24. Не пізніше 5-ти робочих днів після підписання рішення в електронному вигляді надсилається (надається) до сектору з питань внутрішньої політики міської ради для його оприлюднення.

2.2.25. До прийнятого рішення відповідальний за підготовку проекту додає лист розсилки. В ньому зазначається перелік установ, яким необхідно направити це рішення. Окремо зазначається внутрішнє та зовнішнє розсилання. В перелік зовнішньої розсилки включаються організації та особи, яких стосується прийняте рішення. Далі, за потреби, зазначається, де зберігаються документи, які є підставою для прийняття рішення. Лист розсилки візує керівник підрозділу, що його готував. 6

2.2.26. Якщо перелік адресатів, яким необхідно направити рішення незначний (до 5 адресатів - структурних підрозділів міської ради), інформація про розсилку може друкуватися на звороті останнього аркуша проекту рішення після переліку для візування. Коли адресатів багато – лист розсилки треба готувати на окремому аркуші. За повноту і правильність складання розсилки відповідає керівник структурного підрозділу, що готував рішення.

 2.2.27. На засіданні виконкому ведеться протокол, який після його підготовки підписує головуючий на засіданні та керуюча справами виконкому міської ради.

2.2.28. Оригінали протоколів, рішень з додатками комплектуються у справи в хронологічному порядку, засвідчуються гербовою печаткою і зберігаються у загальному відділі впродовж 5 років, після чого передаються архівному відділу.

2.2.29 Всі рішення виконавчого комітету міської ради та розпорядження міського голови містять пункт про відповідального за контроль за виконанням цих розпорядчих документів, як правило, - заступника міського голови.

 1. Загальні вимоги до організації роботи з документами у виконкомі, порядок роботи з електронною поштою та правила оформлення доручень

3.1. Основною вимогою ведення діловодства у виконавчому комітеті та інших виконавчих органах Перечинської міської ради є дотримання єдиного порядку оформлення і роботи з документами, скорочення кількості документів, електронізація діловодних процесів.

3.2. Діловодство здійснюється за правилом організаційної єдності, тобто місце реєстрації вхідної кореспонденції є місцем, де можна прослідкувати весь подальший рух документа та результатів його розгляду.

3.3. Робоча переписка між структурними підрозділами з питань поточної діяльності, обмін оперативною інформацією, попереднє опрацювання проектів документів, здійснюється як в паперовому, так і в електронному вигляді за допомогою електронної пошти.

3.4. Відповідальний працівник загального відділу міської ради та відповідальні працівники самостійних структурних підрозділів міської ради зобов’язані щоденно, як мінімум тричі впродовж дня, перевірити наявність електронної пошти та документів, отриманих у електронному вигляді.

3.5. Опрацювання поштових повідомлень, які надходять до офіційної скриньки Перечинської міської ради та її виконавчого комітету (отримання повідомлень, здійснення їх попереднього розгляду, пересилання за потреби іншому адресату, друк, реєстрація) здійснює загальний відділ міської ради.

3.6. Опрацювання поштових повідомлень, що надходять на адреси офіційних скриньок структурних підрозділів (отримання повідомлень, здійснення їх попереднього розгляду, пересилання за потреби на адреси особових скриньок працівників відповідного підрозділу, друк, реєстрація) здійснюється особами, окремо визначеними керівниками цих підрозділів.

 3.7. Під час роботи з електронною поштою всі користувачі зобов’язані дотримуватись культури спілкування. Крім електронної адреси поштової скриньки заповнюється поле «Від кого», де зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи або назва підрозділу, від імені якого відправляються листи. Для листування в межах 7 України поле заповнюється українською мовою. Неприпустимим є надсилання повідомлень без зазначення теми. Тема повинна розкривати зміст повідомлення. Якщо повідомлення містить кілька тем або кілька не пов’язаних між собою вкладених файлів, створюються кілька електронних листів з різними темами. Якщо листування регулярне з одного питання (відправка звітів, фінансових надходжень, щоденних (щотижневих) інформаційних карток та ін.) тема повідомлення повинна залишатися незмінною і складатися з постійної назви та змінного ідентифікатора. Змінний ідентифікатор - складова, що однозначно ідентифікує це повідомлення серед інших повідомлень такого ж змісту. Всі листи повинні мати підпис.

3.8. Посадова особа, що отримала доручення, є особою, відповідальною за його виконання. У разі отримання доручення декількома особами, відповідальним виконавцем є особа, зазначена першою.

 3.9. У разі необхідності залучити до виконання доручення інших працівників, відповідальний виконавець може доручити роботу з виконання доручення шляхом пересилання завдання визначеному ним співвиконавцю або іншому структурному підрозділу /підрозділам міської ради/. Але звітує про виконання доручення – відповідальний виконавець.

 3.10. У разі необхідності залучити до виконання доручень працівників з інших структурних підрозділів міської ради – відповідальний виконавець погоджує це з керівниками відповідних структурних підрозділів. Керівник зобов’язаний протягом цього ж дня прийняти рішення про призначення співвиконавця доручення. 3.11. Відповідальний виконавець має право скликати інших виконавців, координувати їх роботу, вимагати від них необхідну інформацію, встановлювати термін її надання. Співвиконавці несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність виконуваної ними роботи.

3.12. У такому ж порядку здійснюється спільне виконання інших документів, вирішення звернень громадян, тощо.

3.13. Про причини неможливості виконання доручення, або про необхідність відтермінувати виконання доручення, відповідальний виконавець інформує загальний відділ або (та) відповідного керівника.

3.14. Усі доручення беруться до безумовного виконання з моменту їх отримання. Термін виконання (продовження строків виконання) доручення встановлює особа, яка його надає. У разі потреби відповідальний виконавець (співвиконавець) може ставити питання про уточнення змісту та строків доручення особі, яка його надала (відповідальному виконавцю). Запит /службова записка/ про це має бути надісланий негайно після отримання доручення і підлягає розгляду в цей же робочий день, а у разі терміновості доручення – негайно. Уточнення або підтвердження змісту та строків виконання доручення зазначається на документі посадовою особою, яка його надала, фіксується загальним відділом та надсилається відповідальному виконавцю (співвиконавцю) в порядку, встановленому для доручення.

3.15. Якщо доручення неможливо виконати взагалі або у встановлений строк, про це повідомляється особа, яка його надала, у той же день, коли стало відомо виконавцю про отримання доручення.

3.16. У разі, якщо доручення буде підставою для підготовки рішення виконкому, міської ради (і т. ін.), доручення можуть бути оформлені на бланку, в друкованому вигляді, із створенням усіх реквізитів документа. 8

3.17. Доручення міського голови та документи про їх виконання формуються у справи в хронологічному порядку, зберігаються у загальному відділі міської ради 5 років, потім передаються на постійне зберігання архівному відділу.

 1. Підготовка і видання розпоряджень міського голови

4.1. Розпорядження міського голови – нормативно-правовий акт, який видається міським головою в межах повноважень, визначених ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Розпорядження міського голови видаються з питань, які не потребують колегіального обговорення. Вони підписуються міським головою, а в його відсутність – секретарем міської ради, заступником міського голови, що виконує його обов'язки.

4.2. Загальні правила підготовки та роботи з розпорядженнями ті ж, що і правила підготовки рішень виконкому міської ради. Проекти розпоряджень та додатки до них готують відповідні структурні підрозділи міської ради з питань, що належать до їх відання.

4.3. Розпорядження друкуються на бланках встановленого зразка, повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст, юридичні підстави, преамбулу і розпорядчу частини, можуть мати додатки.

4.4. У розпорядженні зазначається зміст розпорядчої дії, конкретні строки виконання завдань, відповідальні за виконання та контроль.

 4.5. Проект розпорядження має бути завізований керівниками всіх зацікавлених відділів, управлінь, служб міської ради, особами, що його готували, юридичним відділом, при необхідності - заступником міського голови і обов'язково керуючою справами виконкому.

4.6. Проекти розпоряджень міського голови, що стосуються організації підготовки сесії міської ради, питань, що виносяться на її розгляд, обов'язково візуються секретарем міської ради.

4.7. При наявності розбіжностей до проекту розпорядження до нього додаються письмові висновки осіб, які не згідні з окремими пунктами проекту або з проектом в цілому. Проекти розпоряджень, що містять розбіжності, погоджуються у тому ж порядку, що й рішення виконкому.

4.8. Розпорядження і додатки до нього підписує міський голова, у разі його відсутності – секретар міської ради або заступник міського голови, що виконує його обов’язки.

4.9.Підписані розпорядження реєструються загальним відділом міської ради. Датою реєстрації розпорядження є дата його підписання. Номери присвоюються в порядку зростання.

4.10. Правила розсилки розпоряджень міського голови ті ж, що й для рішень виконкому міської ради.

4.11. Копії розпоряджень міського голови з питань здійснення делегованих повноважень надсилаються Перечинській районній державній адміністрації в 15-ти денний термін з дня їх прийняття.

 1. Організація взаємодії з вищими органами 9 державної виконавчої влади, державними органами та органами місцевого самоврядування усіх рівнів, підприємствами, організаціями, установами і населенням міста

5.1. Загальні засади

5.1.1. Взаємодія здійснюється керівництвом, управліннями і відділами, іншими виконавчими органами міської ради по галузях і напрямках на відповідних рівнях. Порядок взаємодії визначається цим Положенням та по- ложеннями про управління і відділи, інші виконавчі органи міської ради.

5.1.2. Координують взаємодію виконкому заступник міського голови, секретар міської ради, керуюча справами виконкому.

5.2. Порядок звернень виконкому міської ради, підприємств, організацій та установ до вищих органів державної виконавчої влади.

 5.2.1. На розгляд Президента України, Комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств вносяться лише ті питання, вирішення яких законодавством України віднесено до їх компетенції. Питання, що порушуються перед центральними органами влади, подаються до відповідних суб"єктів влади.

5.2.2. Звернення до інших державних органів та органів місцевого самоврядування усіх рівнів з різних адресних питань життєдіяльності територіальної громади, трудових колективів, органів самоорганізації населення та окремих громадян готуються секретарем ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, керівниками виконавчих органів міської ради і подаються на підпис міському голові або заступнику міського голови, який виконує його обов"язки. Після підписання і реєстрації документ направляється адресату. У виключних випадках такі звернення можуть надіслати секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому з поміткою "За дорученням міського голови".

5.2.3. Підприємства, організації, установи з питань взаємодії звертаються в облдержадміністрацію через виконком міської ради, а в разі не реагування останнього можуть безпосередньо звернутися до облдержадміністрації.

5.3. Порядок інформування районної державної адміністрації про найважливіші події, явища і тенденції суспільно - політичної та соціально - економічної ситуації в місті

5.3.1.Оперативне інформування райдержадміністрації здійснюється 10 заступником міського голови, керуючою справами виконкому міської ради.

5.3.2. Керівники структурних підрозділів міської ради щосереди до 11.00 години подають відділу організаційно-масової роботи інформацію про публічні заходи (наради, засідання, семінари, зустрічі та інше), що плануються на наступний тиждень з зазначенням дати, часу, місця та відповідальних за проведення заходів.

5.3.2. Узагальнена інформація, яку готує відділ організаційно – масової роботи, після ознайомлення керуючого справами виконкому, передається щосереди до 15.00 год. в організаційний відділ районної державної адміністрації електронною поштою.

5.4. Порядок підготовки і проведення нарад, семінарів та інших заходів.

5.4.1. Зібрання, наради, семінари інші організаційні та комунікативні заходи проводяться за усним або письмовим розпорядженням міського голови.

5.4.2. Щоденно міським головою проводяться наради із секретарем ради, заступником міського голови з виконавчої роботи, керуючою справами виконкому міської ради, а щопонеділка із першим заступником міського голови, секретарем ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому міської ради та керівниками структурних підрозділів міської ради.

5.4.3. Підготовка заходів, що проводяться виконкомом, здійснюється відповідними відділами та управліннями, іншими виконавчими органами міської ради. Пропозиції щодо строків, часу, місця та інших питань, пов'язаних з організацією підготовки і проведення засідань, нарад, семінарів та інших комунікативних заходів, що проводяться у приміщенні міської ради, погоджуються з керуючим справами виконкому.

5.4.4. Повідомлення про запрошення на заходи, що проводяться міським головою, реєстрація їх учасників здійснюється відділом організаційно – масової роботи з залученням необхідної кількості працівників виконавчих органів міської ради.

 5.4.5. Заходи під головуванням міського голови, виконуючого його обов'язки протоколюються відділом організаційно – масової роботи.

5.4.6. Підготовка приміщення до нарад, розміщення їх учасників та інше їх забезпечення здійснюється загальним відділом міської ради.

5.4.7. Засідання утворених міською радою та її виконкомом комітетів, комісій, рад проводяться згідно з їх положеннями. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальним секретарем чи іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів.

 1. Організація роботи з кадрами

6.1. Основним завданням роботи з кадрами є проведення єдиної державної політики з питань служби в органі місцевого самоврядування, організація роботи щодо укомплектування виконавчих органів високо кваліфікованими працівниками, підготовки, перепідготовки і підвищення їх кваліфікації, заохочення і контролю за роботою.

 6.2. У роботі з кадрами міський голова керується Законом України "Про 11 службу в органах місцевого самоврядування" та Кодексом законів про працю України, указами і розпорядженнями Президента України, Положенням про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

6.3. Організація і забезпечення реалізації державної політики з питань роботи з кадрами та державної служби покладається на відділ організаційно – масової роботи міської ради, безпосередньо, на завідувача сектору з питань кадрової роботи.

6.4. Міським головою затверджується штатний розпис працівників апарату Перечинської міської ради та виконкому та штатний розпис працівників виконавчих органів міської ради та виконкому.

6.5.У міській раді формується кадровий резерв за поданням керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради.

6.6. Виконавчий комітет створює умови та сприяє навчанню та підвищенню кваліфікації посадових осіб органу місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, які належать до міської комунальної власності.

6.7.Прийняття на службу до органу місцевого самоврядування здійснюється за розпорядженням міського голови шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою Законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про засади запобігання і протидії корупції», а звільнення з посад, за розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства про працю.

 1. Організація діловодства:

7.1. Діловодство у виконкомі міської ради ведеться згідно інструкції з діловодства, яка затверджується у встановленому законодавством порядку.

7.2..Конверти, адресовані депутатам, громадським організаціям, не розкриваються і передаються безпосередньо адресатам. Всі інші конверти з вхідними документами розкриваються начальником загального відділу, на документах проставляється реєстраційний штамп та передається спеціалісту загального відділу.

7.3.Одержані документи після розгляду міським головою повертаються до спеціаліста загального відділу для перенесення тексту резолюції в журнал, потім передаються за призначенням.

7.4. Проекти рішень, розпоряджень, листів та інших документів перевіряються та візуються виконавцями і юридичним відділом на предмет відповідності їх діючому законодавству, погоджуються керуючим справами виконкому.

7.5.Віддрукований матеріал перевіряється відповідальним за документ та передається на підпис керуючому справами виконкому, міському голові і подальше оформлення службового документу.

7.6.Підписані вихідні документи спеціаліст загального відділу реєструє, 12 розсилає адресатам, копії чи оригінали документів формує у номенклатуру справ. Начальник загального відділу організовує розсилку документу в 5- денний строк, якщо не обумовлені інші терміни.

7.7. Підписані рішення виконкому, розпорядження міського голови реєструються начальником загального відділу.

7.8. Після зняття документу з контролю контрольна справа переводиться в архів загального відділу з терміном зберігання 5 років, після чого знищується згідно акту.

7.9.Друкарські роботи виконуються безпосередньо виконавцями, які готують документ, а також оператором комп’ютерного набору загального відділу міської ради.

7.10.Розмножувальні роботи забезпечує загальний відділ міської ради.

7.11.Друкарські та розмножувальні роботи виконуються за трьома категоріями терміновості: негайні, термінові, звичайні.

7.12.Негайні, за наявності візи керуючого справами виконкому, виконуються в строк до 3 годин, термінові протягом дня, звичайні з візою начальника загального відділу - протягом двох днів.

 1. Організація контролю і перевірки виконання документів

8.1. Відповідальність за організацію і стан виконання документів покладається на міського голову, заступників голови та керуючого справами виконкому у відповідності до розподілу обов'язків між ними, а також керівників відділів та управлінь міської ради.

8.2.Питання про контроль за виконанням документів /необхідність контролю, контроль у виконкомі чи структурному підрозділі/ визначається міським головою та його заступниками при розгляді вхідних документів чи при підготовці проектів рішень і розпоряджень.

 8.3.Контроль за виконанням документів виконавчим комітетом здійснюється шляхом безпосередньої перевірки стану справ з виконання рішень на місцях, обговорення питань порядку контролю на засіданнях виконкому, періодичної звітності про виконання рішень особами, на яких покладено контроль за виконанням того чи іншого рішення. Для здійснення належного контролю за виконанням документів особам, на яких покладено контроль, загальним відділом міської ради заводиться контрольна папка, яка наповнюється відповідною інформацією про хід виконання того чи іншого конкретного документу. 8.4.Контроль за проходженням і строками виконання документів у виконкомі покладається на призначених для цього осіб.

8.5.Робота щодо контролю за проходженням і строками виконання документів у виконкомі, управліннях, відділах і службах міської ради здійснюється відповідно до вимог інструкції з діловодства.

8.6.Матеріали про виконання документів виконавці здають у загальний відділ.

8.8. За необхідності разом з довідками про виконання документів 13 виконавці подають також проекти рішень, розпоряджень, відповідей на запити тощо.

8.9.Після виконання документи знімаються з контролю. Зняти документи з контролю може лише та відповідальна особа, яка поставила його на контроль. Пропозиції, заяви і скарги громадян знімаються з контролю лише після остаточного їх вирішення.

8.10. Начальник загального відділу періодично, але не рідше одного разу на рік, готує інформацію та проект рішення про зняття з контролю рішень виконкому міської ради.

 1. Організація прийому громадян, розгляду пропозицій, скарг, заяв

9.1.Прийом громадян у виконкомі міської ради проводиться щоденно /крім суботи, неділі/ міським головою, заступниками голови та керуючим справами виконкому за спеціальним графіком відповідно до розпорядження міського голови.

9.2.Попередні бесіди та запис громадян на прийом проводить спеціаліст загального відділу, який здійснює також, контроль за виконанням вказівок керівництва під час прийому.

 9.3.Розгляд пропозицій, заяв, скарг вважається закінченим лише тоді, коли заявнику і вищестоящій інстанції (в разі необхідності) надано відповідь про наслідки розгляду.

 9.4.Контроль за проходженням і строками розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян здійснюється спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян загального відділу міської ради в порядку, передбаченому розділом 9 цього Положення.

 1. Матеріально-технічне забезпечення

10.1.Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчих органів здійснює загальний відділ ( у відповідності до фінансових розписів).

10.2.Загальний відділ:

10.3.Здійснює заходи щодо утримання в належному стані приміщень міської ради та її виконавчих органів, проведення поточного та капітального ремонтів, придбання та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, іншої апаратури.

10.4.Забезпечує працівників виконавчих органів канцелярським приладдям, папером, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, автотранспортом.

10.5.Розглядає спільно з керівниками виконавчих органів міської ради, які розташовані в окремих будівлях, приміщеннях, питання щодо утримання їх в належному стані, своєчасного проведення поточного та капітального ремонтів.

 

 

 

                  

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

від  17 грудня 2015 року №11

         м.Перечин

 

«Про затвердження положення

про помічника-консультанта

депутата Перечинської

міської ради VІI скликання»

З метою підвищення статусу депутата місцевої ради, вдосконалення його можливостей щодо захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та своєчасного вирішення завдань і доручень, які покладаються на депутата законом та виборцями, керуючись п.53 ч.1 ст.26 (п.35 ч.1 ст.43) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», рада ухвалила:

 1. Затвердити положення «Про помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради» (додаток 1);
 2. Затвердити опис та форму посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради (додаток 2);
 3. Забезпечити виготовлення посвідчень помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради. Відповідальний: Вовканич-Белеканич О.Ю.;
 4. На веб-сайті ради, поруч з інформацією про депутатів місцевої ради, розмістити повний список ПІБ та засобів зв’язку з помічниками-консультантами депутатів місцевої ради;
 5. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря міської ради Вовканич-Белеканич О.Ю.

Міський голова                                                       Погоріляк І.М.

Додаток 1

Затверджено рішенням

Перечинської міської ради

від «____»________201__ №______

П О Л О Ж Е Н Н Я
про помічника-консультанта депутата
Перечинської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Помічником-консультантом депутата ради може бути лише громадянин України, який має середню освіту, вільно володіє державною мовою та дав добровільну згоду бути помічником, виконувати чинне законодавство, рішення ради, в тому числі дане положення. Не може бути помічником-консультантом депутата ради особа, яка визнана судом недієздатною;

1.2 Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата Перечинської міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Перечинської міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень;

1.3. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Перечинської міської ради та цим Положенням. Помічник-консультант, надаючи згоду депутату ради бути зарахованим на посаду, автоматично надає згоду на надання громадськості інформації про зарахування помічником, а також відомостей, що містяться в заяві та засобі зв’язку.

 1. Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата здійснюється на підставі письмового подання цього депутата на ім'я секретаря ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради;

2.2 До подання додаються дві фотографії та заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради із зазначенням громадянства, освіти, інформації про судимість, засобів зв’язку, а саме телефони, електронна пошта, адреса для листування. За бажанням особа, яка зараховується на посаду помічника, може вказати додаткові відомості про себе та засоби зв’язку;

2.3 Облік помічників-консультантів веде відповідальний працівник ради, який невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів, оновлює інформацію на веб-сайті ради, про помічників-консультантів депутатів місцевих рад та засоби зв’язку з ними;.

2.4. Повноваження помічника-консультанта припиняються у зв’язку з:

2.4.1 особистою заявою про складення повноважень;

2.4.2 за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п. 2.1;

2.4.3 припинення повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п. 2.1;

2.4.4 припинення громадянства помічником-консультантом України;

2.4.5 з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві відповідно до п.2.2, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

2.4.6 визнання недієздатним помічника-консультанта;

2.4.7 вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало 2/3 депутатів від складу ради;

2.4.8 смерті помічника-консультанта;

2.4.9 набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду або вчинення корупційного правопорушення.

2.5. Помічнику-консультанту депутата ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка;

2.6. Посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради має єдиний зразок і видається за письмовим поданням депутата  Перечинської міської ради невідкладно, але не довше ніж протягом 5 робочих днів;

2.7. Посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради вважається недійсним та підлягає поверненню в раду у разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради або у випадку закінчення терміну повноважень ради відповідного скликання.

 1. Права помічника-консультанта депутата ради

3.1. Окрім безпосередньо визначених законом прав та повноважень, помічник-консультант депутата на території ради має право:

3.1.1 входити і перебувати в усіх приміщеннях та спорудах, що використовуються в роботі органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій;

3.1.2 одержувати на електронну пошту копію матеріалів, які готуються, надсилають, розсилаються депутатам, а також інформацію щодо графіків роботи ради, комісій, виконавчих, інших органів ради та про всі зміни, які відбуваються в графіку (день, час засідання, приміщення, список учасників та запрошених, перелік питань тощо);

3.1.3. збирати та одержувати офіційні, робочі та службові матеріали, які підготувала рада, комунальні підприємства, бюджетні установи та організації;

3.1.4. здійснюватися позачерговий прийом посадових та службових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій в справах свого депутата ради;

3.1.5. безперешкодно знайомитися з текстами стенограм, протоколів засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, у тому числі до опублікування (під час підготовки, редагування, уточнення);

3.1.6. користуватися інтернет-зв’язком, факсом, комп’ютерною, копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою ради, для розсилання, виготовлення та копіювання документів, необхідних депутату ради для здійснення його депутатських повноважень в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.7 вільно ознайомлюватися з інформаційними, довідковими та іншими документами, робити з них виписки, копії в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.8 вільно отримувати завірені офіційною печаткою копії рішень ради та органів ради, інші документи в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.9. Бути учасником засідань, з правом подання пропозицій до прядку денного, а також поправок, зауважень та пропозицій в документи, що розглядаються в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.10. В друкованій та електронній формах отримувати кореспонденцію, документи, проекти рішень, пояснювальні записки та всі інші види офіційних та процесуальних документів на ім’я депутата.

3.2 Під час проведення засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, помічник-консультант ради має право:

3.2.1. користуватися спеціально відведеними сидячими місцями для помічників депутатів ради (але не більше ніж для одного помічника - консультанта від одного депутата);

3.2.2. вносити пропозиції узгоджені депутатом до питань порядку денного, проектів рішень, документів, що розглядаються, а також оголошувати підготовлені депутатом пропозиції, поправки, заяви, звернення;

3.2.3 гарантованого виступу з метою оголошення позиції депутата у випадку його відсутності на засіданні;

3.2.4. подання довідок, поширення інформаційних та інших матеріалів для учасників засідання;

3.2.5 подавати у письмовій формі підготовлені депутатами проекти, пропозиції, звернення, заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

3.2.6 вносити пропозиції, щодо висновків та рекомендацій, а також відповідей на вже направлені та розглянуті висновки та рекомендації;

3.2.7 гарантованого запитання до доповідача, але не більше одного, з одного питання порядку денного.

3.3. Помічник-консультант під час реалізації своїх прав та виконання обов’язків має право:

3.3.1 носити значок помічника-консультанта депутата ради або інший спеціальний значок, виготовлений на замовлення ради з символікою громади;

3.3.2 на безкоштовний проїзд громадським транспортом (окрім таксі) на території громади, в порядку передбаченому законодавством про статус депутата місцевої ради або відповідно до придбаних радою проїзних документів для помічників-консультантів;

3.3.3 на матеріальну та інші види винагороди, відповідно до рішень ради та можливостей місцевого бюджету;

3.3.4 на доступ в інформаційно-комп’ютерні системи ради та інші бази даних за статусом помічника-консультанта депутата місцевої ради, з дотриманням відповідних обов’язків та зобов’язань, щодо збереження та нерозголошення персональних даних;

3.3.5 на матеріально-технічне забезпечення та допомогу (зв’язок, транспорт, приміщення, меблі, кахлярське приладдя тощо) органів місцевого самоврядування в здійсненні депутатами та помічниками-консультантами діяльності, що сприяє високому рівню реалізації повноважень місцевого самоврядування.

 1. Обов’язки помічника-консультанта депутата ради

4.1. Обов’язки помічника-консультанта депутата безпосередньо пов’язані з виконанням законодавства про статус депутата місцевої ради. Помічник-консультант за дорученням свого депутата:

4.1.1 вивчає питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, інформує депутата рада про всі документи та матеріали, які надійшли на його адресу, ставить до відома депутата про всі контакти та пропозиції, які адресовані депутату місцевої ради;

4.1.2 готує матеріали для депутатських звернень та запитів, а також пересилає електронні копії депутатських документів для збереження в раді та їх оприлюднення на веб-сайті;

4.1.3 здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення;

4.1.4 допомагає депутату ради у веденні діловодства, підготовці до засідань комісій, пленарних засідань, виконавчих та інших органів ради;

4.1.5 здійснює заходи, щодо організації зустрічі з виборцями для обговорення річного звіту депутата, а також інші заходи для проведення інформування виборців депутатом про роботу ради та інше, в порядку статті 10 Закону України «Про статус депутата місцевої ради»;

4.1.6 підтримує зв'язок депутата з фракцією та відповідальними працівниками партії, від якої або за підтримки якої, було обрано депутата;

4.1.7 допомагає в організації депутатського прийому, зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об’єднаннями громадян, проведенні публічних заходів за участі депутата ради;

4.1.8 підтримує зв'язок депутата з депутатськими групами, до складу яких входить депутат;

4.2. Помічник-консультант депутата зобов’язаний вивчати проблеми громади, здійснюючи аналіз:

4.2.1 проектів рішень ради та її виконавчих органів;

4.2.2 прийнятих рішень ради, виконавчих органів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів місцевої влади;

4.2.3 програми соціально-економічного розвитку та інших затверджених радою програм;

4.2.4 журналу депутатських прийомів;

4.2.5 звернень та інформаційних запитів до депутата;

4.2.6 депутатських звернень, запитів та відповідей на них;

4.2.7 інших матеріалів, що знаходяться в розпорядженні ради.

4.3 Помічник-консультант діє за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта. Доручення депутата своєму помічнику-консультанта для дій за межами приміщень ради видається в тексті депутатського звернення за підписом депутата.

4.4 Помічник-консультант депутата повинен утримуватися від використання посвідчення помічника-консультанта депутата в особистих інтересах чи з корисливою метою, дотримуватися етики міжлюдського спілкування, утримуватися від заяв та вчинків, які можуть скомпрометувати депутата ради.

4.5 Протягом місяця з дня оприлюднення даного положення, помічник-консультант депутата проходить навчання, яке організовується радою. Відповідальність за проходження навчання лежить на депутату відповідної ради, що рекомендував зарахувати особу помічником-консультантом.

 1. Заключні положення

5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата Перечинської міської ради, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації, надання завідомо неправдивої інформації, виконання законних вимог тощо.

5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата Перечинської міської ради.

 

  

 

Додаток 2
Затверджено рішенням

Перечинської міської ради

від «___» ________201_ №______

ОПИС
посвідчення помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради

 1. Посвідчення помічника-консультанта має такий самий вигляд та виготовляється в аналогічний спосіб з посвідченням депутата, але на лицьовій стороні документу зазначаються слова «Помічник-консультант депутата». У випадку, якщо рада не виготовляє посвідчення депутата місцевої ради, посвідчення виготовляється з врахуванням вимог п.2-10 Додатку 2 даного Положення;
 2. Посвідчення помічника-консультанта депутата – прямокутник розміром ___см на___ см, по обидва боки якого розміщується інформація про помічника-консультанта, депутата, номер та дату видачі, територію ради та округу тощо;
 3. У лівій верхній частині лицьового боку посвідчення розміщується фотографія помічника-консультанта депутата Перечинської міської ради;
 4. У правій верхній частині лицьового боку посвідчення двома рядками вміщено текст такого змісту:

«Перечинської міської рада

посвідчення № ___/___ від «___»__________201_р.»;

 1. Номер посвідчення помічника-консультанта депутата складається з номера посвідчення депутата ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того ж депутата ради;
 2. Праворуч від фотографії у трьох рядках вміщено текст із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові помічника–консультанта та зазначенням, що помічник-консультант працює на «громадських засадах»;
 3. У лівій нижній частині лицьового боку посвідчення, під фотографією, вміщено напис «Секретар (голова/заступник голови) Перечинської міської ради», праворуч від якого відведено місце для підпису із зазначенням прізвища;
 4. Підпис секретаря (заступника голови) ради, фотографія помічника – консультанта депутата скріплюються малою гербовою печаткою ради;
 5. На зворотному боці посвідчення по центру розміщений малий державний Герб України, на синьо-жовтому фоні;
 6. На зворотному боці посвідчення посередині у 4-х рядках вміщено текст такого змісту:

«Перечинська міська рада

Помічник-консультант депутата Перечинської міської ради

Прізвище, ім’я, по батькові депутата Перечинської міської ради

м. Перечин

У випадку, якщо депутат ради обраний в мажоритарному окрузі, додається детальний опис округу депутата.

 

                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                   УКРАЇНА

                                                                                                ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                          

                                                                                                                                   2   сесія VII  скликання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                 РІШЕННЯ

                                                                                                                                                          

   17 грудня 2015 року №12                                 

         м.Перечин

Про комітет з конкурсних

торгів Перечинської міської ради

   У зв’язку з кадровими змінами Перечинської міської ради, що відбулися, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про здійснення державних закупівель», наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 №916 «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 №622/17917, сесія Перечинської міської ради    

 

в и р і ш и л а:

 

    1.Затвердити  склад комітету з конкурсних торгів Перечинської міської ради (додаток 1).

    2.Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів Перечинської міської ради (додаток 2).

     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Піддубний С.В.

 

 Міський голова                                                                І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до  проекту рішення  2 сесії

Перечинської міської ради

VII  скликання від 17 грудня  2015 року №___

                                                            «Комітет з  конкурсних торгів                         

  Перечинської міської ради»

 

 

СКЛАД

комітету з конкурсних торгів

Перечинської міської ради

 

Голова комітету:

Піддубний С.В.

-  заступник міського голови з питань діяльності    виконавчих органів.

 

Секретар комітету:   - Попович Я.П.   – завідувач відділу          бухгалтерського  обліку та  фінансової звітності - головний бухгалтер;

 

 

Члени комітету:

Гафіянич Є.М.      – керуюча справами виконавчого комітету Перечинської міської ради.

        Мельник Н.М.  - спеціаліст II категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

        Турицька М.М.  -  завідуюча ДНЗ «Теремок»;

         Вукста Т.Ю.      -  завідуюча ДНЗ «Веселка»;

    - провідний спеціаліст з питань регуляторної політики, юрист міської ради ;

 

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів                             С.В.Піддубний


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до  проекту рішення  2 сесії

Перечинської міської ради

VII  скликання від  17 грудня 2015 року №___

                                                            «Комітет з  конкурсних торгів

 Перечинської міської ради»

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон), Наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів» від 26.07.2010 №916 та інших нормативно – правових документів.

1.2 Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комітету з конкурсних торгів Перечинської міської ради (далі - комітет), права, обов’язки та відповідальність його членів.

1.3 Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості у Перечинській міській раді.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

2.1 Комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Положенням, внутрішніми нормативними документами ПМР (в подальшому -замовника ) та рішеннями, які приймаються самим комітетом.

2.2 Комітет здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг для потреб Перечинської міської ради, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує  200,0 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйон гривень.

2.3 Склад комітету, положення про комітет затверджується рішенням Перечинської міської ради. Кількісний склад комітету не може бути меншим за п’ять осіб.

2.4 Зміни до складу членів комітету затверджуються відповідним рішенням Перечинської міської ради.

2.5 Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.6 Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який є посадовою особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.

2.7 Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.8 Голова комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету. У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови.

2.9 Комітет має право залучати посадових осіб структурних підрозділів Перечинської міської ради для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

2.10 Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

2.11 На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

- планування здійснення процедур закупівель;

- складення та затвердження річного плану державних закупівель, додатку до річного плану закупівель ,внесення змін ;

- вибір процедури закупівлі;

- інші питання відповідно до Закону.

2.12 Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

2.13 Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, що брали участь у голосуванні. У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

3. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ КОМІТЕТУ

3.1 Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

- планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

- складення та затвердження річного плану державних закупівель;

- здійснення вибору процедури закупівлі;

- проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

- надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

- організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

- проведення переговорів з учасниками при проведенні переговорної процедури закупівлі; оформлення документів, необхідних для погодження застосування переговорної процедури закупівлі у встановленому законодавством порядку;

- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

- оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

- ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

- вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

- забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

- сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- здійснення інших дій, передбачених Законом.

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ, СЕКРЕТАРЯ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

4.1 Голова комітету:

- організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

- приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань комітету;

- пропонує порядок денний засідань комітету;

- веде засідання комітету;

- призначає заступника голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

- визначає функції кожного члена комітету;

- вносить на розгляд пропозиції щодо змін у складі комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.2 Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4.3 Секретар комітету забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.4 Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою.

4.5 За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

4.6 Члени комітету мають право:

- виносити питання на розгляд комітету;

- ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

- одержувати від відділів Перечинської міської ради інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

- заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

- здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.7 Члени комітету зобов'язані:

- організовувати та проводити процедури закупівель;

- брати участь в усіх його засіданнях особисто;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

- в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції), яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

- сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

4.8 Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

4.9 Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог Положення, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації).

4.10 Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4.11 Голова, секретар та інші члени комітету з конкурсних торгів можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1 Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

5.2 Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

 

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів                             С.В.Піддубний

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 УКРАЇНА

                                                          ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                          

                                                                                                                                                                                                     2   сесія VII  скликання                                                                                                                         РІШЕННЯ

                                                                                                                                                                                  

  

від    17   грудня 2015 року   №13

         м.Перечин

Про затвердження звіту

по виконанню міського бюджету

за  9 місяців 2015 року

 

Відповідно до  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 «Бюджетного кодексу України» розглянувши звіт по виконанню міського бюджету за 9 місяців 2015 року міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 9 місяців 2015 року згідно додатків 1,2. (додатки додаються).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

 Міський голова                                                                 І.М.Погоріляк

 

 

                                                                

УКРАЇНА               

 ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА       

2 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

                                                               

Від  17   грудня  2015  року №14

               м.Перечин.

Про внесення змін до цільової

програми місцевого самоврядування

 

      Відповідно до пункту ст.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з виникненням необхідності збільшення переліку заходів і завдань,  міська рада        

ВИРІШИЛА:

       1.Внести  зміни до розділу «Основні завдання та напрямки», «Перелік заходів і завдань на фінансову підтримку комунального підприємства «Комунальник за кошти міського бюджету» та «Паспорт Програми» Програми фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-комунального господарства в м.Перечин на 2015 рік та викласти в новій редакції:

Основні завдання та напрямки

1.Надання    фінансової підтримки з метою забезпечення беззбиткового функціонування комунального підприємства «Комунальник», та недопущення заборгованості із заробітної плати.

2.Технічне переоснащення та зміцнення виробничо-технічної бази підприємства використання новітніх технологій при виробництві житлово-комунальних послуг.

3.Здійснення реконструкції, поточного та капітального ремонту об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

4.Здійснення поточного та капітального ремонту основних фондів комунального підприємства КП «Комунальник».

5.Організація і реалізація заходів на об’єктах благоустрою відповідно до вимог природоохоронного законодавства та з питань енергозбереження в житлово- комунальному господарстві міста Перечин.

6.Охорона об’єктів комунальної власності.

7.Здійснення ремонтно - аварійних робіт по відновленню водо каналізаційної мережі міста.

 

Перелік заходів і завдань на фінансову підтримку комунального підприємства «Комунальник» за кошти міського бюджету

Найменування заходу

Фінансування , грн.

1. Запасні частини для транспортних засобів, мастильно-паливних матеріалів, рідини для системи охолодження та гідравліки

100000

2. Матеріали для утримання вуличного освітлення та благоустрою міста

 

 

30000

3. Матеріали для ремонту об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

 

 

100000

 

4. Інструменти для робіт по водопостачанню

 

20000

 

5. Спецодяг для робітників

 

30000

6. Матеріально-технічні засоби для оперативної роботи: - факс, програмне забезпечення

 

 

20000

7. Витрати на виконання робіт на міському водозаборі по впорядкуванню водоохоронних зон

 

 

150000

8. Витрати на придбання матеріалів та інструментів для ремонтно-аварійних роботи по відновленню водо- каналізаційних мереж міста

 

 

200 000

9. Витрати на забезпечення беззбиткового функціонування комунального підприємства в т.ч. отримання дозволів лімітів, інших дозвільних документів пов’язаних з виробничою діяльністю,витрати пов’язані із страхуванням транспортних засобів проходженням технічних  перевірок..

 

 

150 000

10.Придбання матеріалів та інвентарю для здійснення  поточних ремонтних робіт приміщень , будівель та об’єктів комунального господарства

 

 

100000

11. Витрати на недопущення заборгованості по заробітній платі працівників підприємства та енергоносіїв

 

 

500000

12.Здійснення поточного та капітального ремонту основних фондів  та житлового фонду комунального підприємства КП «Комунальник»

(приміщень, складів, автомобілів, дахів на багатоквартирних будинках та інших)

 

 

 

150000

 

Всього

 

1550000

 

1550000

 

 

Паспорт Програми

Назва Програми : Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-комунального господарства на 2015 р.

Підстава для розроблення: Виконання Закону України «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства». Замовник: Перечинська міська рада.

Виконавець: Виконавчий комітет Перечинської міської ради та КП «Комунальник».

Мета Програми : Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства в м.Перечин, беззбиткового функціонування комунального підприємства «Комунальник».

Строк дії Програми: 2015 рік.

Фінансування програми: видатки з міського бюджету в сумі 1550000  грн.

Очікувані результати

Забезпечення більш ефективного і беззбиткового функціонування комунального підприємства «Комунальник» в ринкових умовах, надання необхідного рівня комунальних послуг населенню міста.

Контроль за виконанням Програми: постійні депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради та з питань житлово-комунального господарства, торгівельного та побутового обслуговування, промисловості, транспорту та зв’язку.

 

Міський голова                                                                             І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

  УКРАЇНА             

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА      

 2 сесія VII  скликання

РІШЕННЯ

Від   17  грудня  2015  року №15

               м.Перечин.

 

Про внесення змін до рішення

20 сесії Перечинської 

міської ради VI скликання

315 від 27 січня 2015 року

«Про міський бюджет на 2015 рік»

(зі змінами від 31.03.2015р.,28.05.2015р.,20.08.2015р.)

 

      Відповідно до пункту ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 «Бюджетного кодексу України», та враховуючи висновок міського голови про перевиконання дохідної частини міського бюджету за 11 місяців 2015 року по загальному фонду  міська рада     

ВИРІШИЛА:

1.Збільшити дохідну частину міського бюджету на 2015 рік в сумі 1513269 грн. (додаток 1).

2.Збільшити видаткову частину міського бюджету в сумі 1513269 грн.

(додаток 2).

 1. Затвердити перерозподіл видатків міського бюджету на 2015 рік (в межах загального обсягу видатків). (додаток 3).
 2. Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2015 рік

(додаток 4).

 1. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).
 2. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету в 2015 році (додаток 6).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та підприємницької діяльності міської ради (голова Шинкарчук Я.І.).

 

Міський голова                                                                             І.М.Погоріляк

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

від  17 грудня 2015 року №22

         м.Перечин

 

Про надання згоди на  прийняття 

до комунальної власності відомчого

житлового фонду

 

Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26 та частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”,взявши до уваги лист ТДВ «Перечинський ЛХК» від 13 серпня 2015 року №402/02, дистТзОВ «Земледар» від 04.12.2015 вх.№1078/02-12, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Надати згоду на безоплатну передачу ТДВ «Перечинський ЛХК» у комунальну власність територіальної громади м. Перечин державного житлового фонду:

- 20-квартирного житлового будинку (площа Народна, 21);

- 25-квартирного житлового будинку (вул.Червоноармійська, 29);

- житлового будинку по вул.Заводській, 2 в м.Перечин;

- житлового будинку по вул.Заводській, 6 в м.Перечин;

- житлового будинку по вул.Червоноармійській, 25А в м.Перечин;

 1. Надати згоду на безоплатну передачу ТзОВ «Земледар»у комунальну власність територіальної громади м. Перечин державного житлового фонду:

- будівлі гуртожитку, що знаходиться за адресою м.Перечин, вул.Червноармійська, 59.

 1. Зобов’язати ТДВ «Перечинський ЛХК» та ТзОВ «Земледар» разом з відомчим житловим фондом передати зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, а також будівлі, призначені для обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, вбудовані і прибудовані приміщення, обладнання тощо).
 2. Виконавчому комітету Перечинської міської ради створити комісію з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність.
 3. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісіюміської ради з питаньжитлово-комунальногогосподарства, побутового та торгівельногообслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

 

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

від  17 грудня 2015 року №17

         м.Перечин

Про передачу у власність земельних ділянок,

надання дозволів на виготовлення технічної документації

із землеустрою, проектів відведення на земельні ділянки,

призначених для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель та споруд, ведення особистого селянського господарства,

індивідуального садівництва, відмову у виділенні землі, відмову у наданні дозволів

на виготовлення проектів землеустрою щодо  відведення, внесення змін та доповнень

до рішень сесії припинення права користування, про надання дозволів

на виготовлення детальних планів забудов.

 

  Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України,розглянувши письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення особистого селянського господарства, ведення індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, ч.6 ст.5 Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, міська рада

ВИРІШИЛА:          

         1.Затвердити  гр. Бруженяк Василю Михайловичу, жит. м. Перечин вул. Жовтнева, 132, проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000га,  яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою м. Перечин вул. Жовтнева, 132, та передати земельну ділянку у власність шляхом безоплатної приватизації, враховуючи наявність обмеження у використанні земель та додержання режиму охоронних зон навколо об’єктів транспорту : на частину земельної ділянки встановлено обмеження охоронна зона газопроводу середнього тиску площею 0,003 га.

         2.Затвердити  гр. Лібра Юрію Юрійовичу м. Перечин вул. Маяковського,14, технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0364 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. Маяковського,14, та передати земельну ділянку власність шляхом безоплатної приватизації.

 1. Затвердити гр. Хобора Марії Іванівні та Хобора Світлані Михайлівні м. Перечин вул. 1Травня,26, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0625 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. 1Травня,26, та передати земельну ділянку у спільну сумісну власність шляхом безоплатної приватизації.
 2. Затвердити гр. Айх Євгену Еміловичу м. Перечин вул. Шевченка,96, технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0846 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. Шевченка,96, та передати земельну ділянку власність шляхом безоплатної приватизації.
 3. Затвердити гр. Коваші Іванні Романівні м. Перечин вул. Франка,12, технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0646 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. Франка,12, та передати земельну ділянку власність шляхом безоплатної приватизації.
 4. Надати гр. Тужилкиній Яні Іванівні, жит. м. Перечин вул. Духновича,17, дозвіл на виготовлення технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) розміром 0,05 га, призначеної для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. Духновича,17.
 5. Надати гр. Мацо Іванні Іванівні, жит. м. Перечин вул. П.Мирного,3, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) площею 0,09 га, яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. П.Мирного,3.
 6. Надати гр. Олексів Світлані Василівні, жит. м. Перечин вул. Мала,12, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) площею 0,0357 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. Мала,12.
 7. Надати гр. Піца Роману Михайловичу, жит. м. Ужгород, вул. Івана Ваша, 13\2, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,079 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. Садова,37.
 8. Надати гр. Роман Марії Степанівні, жит. С.Нижня Яблунька Турківського району Львівської області, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована по вул. Червоноармійська, 63 «а», м. Перечин, площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».
 9.  Надати гр. Наці Ользі, жит. М.Кантрі Дором, вул..Честер-Ле-Стріт,7, Елздон Клоуз, Великобританія, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована по вул. П.Мирного,16, м. Перечин, площею 0,0968 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».
 10. Надати гр. Шушко Юлії Іванівні, жит. м. Перечин вул. А.Корольова,5\2, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. Вулшава,б\н, та для ведення особистого селянського господарства 0,09га.
 11. Надати гр. Крижановській Ользі Василівні, жит. м. Перечин, вул. Жовтнева,128, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та для ведення індивідуального садівництва 0,12 га, що розташовані за адресою м. Перечин вул. Жовтнева,162.
 12. Надати гр. Крижановському Бориславу Григоровичу, жит. м. Перечин, вул. Жовтнева,128, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та для ведення індивідуального садівництва 0,12 га, що розташовані за адресою м. Перечин вул. Жовтнева,128.
 13. На підставі ч.6 стю118 ЗКУ,відмовити гр. Урсу Богдані Василівні, жит. м. Перечин, вул. Ломоносова,2\5, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин, урочище «Полігон».
 14. На підставі ч.6 стю118 ЗКУ,відмовити гр. Чобаня Євгенії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул..Садова,21, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин урочище «Полігон».
 15. На підставі ч.6 стю118 ЗКУ,відмовити гр. Калічину Петру Романовичу, жит. м. Перечин, вул..Борканюка,22\6, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин в районі військового складу пального.
 16. 18. На підставі ч.6 стю118 ЗКУ,відмовити гр. Олейник Галині Юріївні, жит. м. Перечин, вул..Сонячна,12, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин.
 17. 19. Надати гр. Васильків Стефанії Михайлівні, жит. м. Перечин, вул..Шевченка,23, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га,  яка призначена для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою м. Перечин, вул.Шевченка,23.
 18. 20. На підставі ч.6 стю118 ЗКУ,відмовити гр. Станку Йосипу Андрійовичу, жит. м. Перечин, вул..Жовтнева,22, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га,  яка призначена для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою м. Перечин.
 19. 21. Взявши до уваги подану заяву гр. Уліганець В.Ф., жит. м. Перечин, вул. Духновича, 67, внести зміни в рішення 7 сесії 21 скликання від 5.12.1991 року та викласти в наступній редакції:

  «Надати дозвіл гр.Уліганець Володимиру Федоровичу, мешканцю м. Перечин, вул. Духновича, 67, на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо виділення земельної ділянки площею 0,10 га , яка розташована у м.Перечин, вул. Гуменська, б\н».

 1. 22. Взявши до уваги подану заяву гр. Ілляш О.І.., жит. м. Перечин, вул. Бр.Кедюличів,1, внести зміни в рішення 21 сесії VI скликання від 20.08.2015 року № 356 п.27, а саме змінити розмір земельної ділянки з 0,0857 га на 0,0944 га, що розташована в м.Перечин,вул.. Бр.Кедюличів,1.

23.Надати гр.Вишневському Василю Васильовичу, жит. м. Перечин вул. Колгоспна,2, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,015 га, яка призначена для ведення селянського господарства, що розташована за адресою м. Перечин, вул.Колгоспна,2, та передати у приватну власність шляхом безоплатної приватизації.

 1. 24. Затвердити гр. Пасічник Марії Василівні, жит. м. Перечин вул. Вулшава,23, проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,051га,  яка призначена індивідуального садівництва, що розташована за адресою м. Перечин, урочище «Захове», та передати земельну ділянку у власність шляхом безоплатної приватизації.
 2. 25. Затвердити гр. Мицька Юрію Андрійовичу, жит. м. Ужгород, вул. Сидоряка,42, технічну документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою м. Перечин вул. Садова,31, та передати земельну ділянку у власність шляхом безоплатної приватизації.
 3. 26. Взявши до уваги подану заяву гр.Сендрей Аліни Євгенівни, яка діє в інтересах Айха Еміля Миколайовича, жит. м. Перечин, вул. Гуменська,14, внести зміни в п.42 рішення 3 сесії Перечинської міської ради 6 скликання  №74 від 20.12011 року та викласти в наступній редакції:

  «Надати дозвіл гр.Айху Емілю Миколайовичу, жителю м. Перечин, вул. Гуменська,14, на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що розташована по вул. Гуменська,14, м. Перечин, площею 0,0977 га, для подальшої передачі у власність шляхом безоплатної приватизації».

 1. На підставі ч.6 стю118 ЗКУ,відмовити гр. Купар Івану Івановичу, жит. м. Перечин, вул..Суворова,8, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки площею 0,10 га,  яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що розташована за адресою м. Перечин , урочище «Полігон».
 2. Взявши до уваги заяву щодо вилучення земельної ділянки гр. Чиліпки Н.А., жит.м.Перечин, вул.. Лермонтова,10\30, вилучити земельну  ділянку   з користування гр.. Чиліпки Н.А.   рілля, розміром 0.05 га, що знаходиться у м.Перечин,  в районі «Поташня» біля річки Уж.
 3. Взявши до уваги заяву щодо вилучення земельної ділянки гр. Симкович М.В., жит.м.Перечин, вул.. М.Підгірянки, 19, вилучити земельну  ділянку   з користування гр.. Симкович М.В.   розміром 0.06 га, що знаходиться у м.Перечин,  в урочищі «Полігон».
 4. Взявши до уваги заяву щодо вилучення земельної ділянки гр. Давиденко Т.Ю., жит.м.Перечин, пл..50 років Жовтня,4\7, вилучити земельну  ділянку   з користування гр.. Давиденко Т.Ю.   розміром 0.05 га, що знаходиться у м.Перечин,  в урочищі «Сіготи».
 5. Надати гр.Павліш Катерині Іванівні, жит. м. Перечин вул. Колгоспна,34, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1862 га, яка призначена для ведення селянського господарства, що розташована за адресою м. Перечин, вул.Колгоспна,34, та передати у приватну власність шляхом безоплатної приватизації.
 6. 1) Припинити гр.Качур Мирославі Юріївні, жит. м.Перечин, вул..Садова,31, право оренди землі яка розташована за адресою м.Перечин, вул..Колгоспна, площею 0.86 га., що була надана в оренду згідно Договору оренди землі від 29 листопада 2007 року.

                2)Надати дозвіл гр.Качур Мирославі Юріївні, жит. м.Перечин, вул..Садова,31, на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка призначена для ведення особистого селянського господарства, яка розташована  адресою м.Перечин, вул..Колгоспна, площею 0.86 га.

            33.Надати дозвіл Кость Юрію Івановичу, жит. м.Перечин, вул..Червоноармійська,26\33 на виготовлення детального плану території для реконструкції будівлі, складу під житло, розташованої за адресою: м.Перечин, вул..Червоноарсійська, 30\13Р, яке належить Кость Ю.І. згідно договору купівлі-продажу комунального майна від 31.07.2015р.

 1. На підставі ч.6 ст.118 ЗКУ,відмовити гр. Дурану Михайлу Михайловичу, жит. С.Порошково, вул..Партизанська,3, щодо виділення земельної ділянки, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
 2. На підставі ч.6 ст.118 ЗКУ,відмовити гр. Ганичу Вячеславу Яношевичу, жит. м. Перечин, пл..50років Жовтня, 4\57, щодо виділення земельної ділянки, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
 3. На підставі ч.6 ст.118 ЗКУ,відмовити гр. Геричу Михайлу Івановичу, жит. м. Перечин, вул..Ломоносова,8, щодо виділення земельної ділянки, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
 4. На підставі ч.6 ст.118 ЗКУ,відмовити гр. Хитрейко Миколі Васильовичу, жит. м. Перечин, щодо виділення земельної ділянки, яка призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
 5. На підставі ч.6 ст.118 ЗКУ,відмовити гр. Константиновій Олександрі Василівні, жит. м. Перечин, вул..Ломоносова,8, щодо виділення земельної ділянки (в натурі) на місцевості, яка призначена для садівництва площею 0.12 га.
 6. Надати гр. Штелиха Євгенії Миколаївні, жит. м. Перечин вул. Червоноармійська,52, дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0888 га, яка призначена для ведення селянського господарства, що розташована за адресою м. Перечин, вул.Червоноармійська,52.

 

 

 

Міський голова                                                              Погоріляк І.М.                  

         

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

від  17 грудня 2015 року №18

         м.Перечин

 

Про надання згоди на виготовлення

технічної документації із землеустрою,

поділ земельних ділянок, внесення

змін до рішень сесії, затвердження проектів

землеустрою, передачу у постійне

користування, відмову у видачі дозволу

на виготовлення експертної грошової оціни,

погодження звітів експертної грошової оцінки

земельних ділянок, надання дозволу на продаж

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 91, 125-126, 128 Земельного кодексу України, норм ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення фізичних осіб, фізичних осіб-підприємці та юридичних осіб та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати згоду ПАТ «Закарпаттяобленерго» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,33 га, яка знаходиться за адресою вул.Будівельників, б/н, м.Перечин, Закарпатська обл.. та земельної ділянки площею 0,66 га, яка знаходиться за адресою вул.Будівельників,2, м.Перечин, Закарпатська обл., що використовуються ПАТ «Закарпаттяобленерго» на праві постійного користування на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІІ-ЗК №000188 від 12.11.1998.
 2. Внести зміни в п.12 рішення 20 сесії Перечинської міської ради 6 скликання від 31.03.2015 №336 та викласти його у наступній редакції:

«12. Надати згоду ТОВ «КОРНЕЛІЯ-ТРЕЙД» на поділ земельної ділянки площею 3,9968 га (кадастровий номер: 2123255100:01:003:0095), що розташована за адресою м.Перечин, пров.Червоноармійський, 5 на п’ять земельних ділянок: земельну ділянку №1 – площею 2,3678 га, земельну ділянку №2 – площею 1,2057 га, земельну ділянку №3 – площею 0,0463 га, земельну ділянку №4 – площею 0,1530 га, земельну ділянку №5 – площею 0,2241 га, та дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок».

 1. Надати згоду ТОВ «Індустрія деревообробки» на поділ земельної ділянки,яка знаходиться в м.Перечин, пров.Червоноармійський, 6, площею 2,0755 га, кадастровий номер 2123255100:01:003:0085 на дві земельні ділянки: земельну ділянку №1 – площею 1,7066 га, земельну ділянку №2 – площею 0,3689 га, та дозвіл на розробку відповідної технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.
 2. Затвердити Управлінні ветеринарної медицини в Перечинському районі, юридична адреса м.Перечин, вул.8-го Березня, 2 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що знаходиться з адресою м.Перечин, вул.8-го Березня, 2, площею0,4045 га, кадастровий номер 2123210100:01:007:0149 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

4.1.Передати Управлінню ветеринарної медицини в Перечинському районі земельну ділянку, що знаходиться за адресою м.Перечин, вул.8-го Березня, 2, площею0,4045 га, кадастровий номер 2123210100:01:007:0149 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядуванняв постійне користування.

 1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що знаходиться в оренді гр..Мицьки Юрія Андрійовича, площею 0,3646 га, кадастровий номер 2123255100:01:006:0032, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власних об’єктів нерухомості для здійснення комерційної діяльності), розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин, вул.Будівельників, 3.

5.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість) земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,3646 га, кадастровий номер 2123255100:01:006:0032, вартістю 340 135 грн.34.коп (триста сорок тисяч сто тридцять п'ять гривень тридцять чотири копійки) без ПДВ, яка знаходиться по вул.Будівельників,3 в м.Перечин Закарпатської області  у розмірі 340 135 грн. 34 коп. (триста сорок тисяч сто тридцять п’ять гривень тридцять чотири копійки) без ПДВ та відповідно ціну одного квадратного метра земельної ділянки у розмірі – 93 грн. 29 коп. (дев’яносто три гривні двадцять дев’ять копійок).

5.2. Продати гр..Мицька Юрію Андрійовичуземельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,3646 га, кадастровий номер 2123255100:01:006:0032, яка знаходиться по вул.Будівельників,3 в м.Перечин Закарпатської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власних об’єктів нерухомості для здійснення комерційної діяльності).

5.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3646 га, кадастровий номер 2123255100:01:006:0032, яка знаходиться по вул.Будівельників,3 в м.Перечин Закарпатської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власних об’єктів нерухомості для здійснення комерційної діяльності)за ціною, затвердженою даним рішенням.

5.4. Зобов’язати гр..Мицьку Юрія Андрійовичаукласти  зПеречинською міською радою Закарпатської області договір купівлі-продажу земельної ділянки, здійснити оплату у строк, визначений законодавством, а після набуття права власності на об’єкт виконувати вимоги ст. 91 Земельного кодексу України.

5.5. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 18 вересня 2013 року площею 0,3646 га, кадастровий номер 2123255100:01:006:0032, яка знаходиться за адресою вул.Будівельників,3, м.Перечин, Закарпатська областьв момент набуття права власності на вказану земельну ділянку.

 1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що знаходиться в оренді ТОВ «АВС» (код ЄДРПОУ 22081571, юридична адреса: 89200, Закарпатська обл.., Перечинський район, м.Перечин, вул.Ломоносова, буд.2 кв.1), площею 0,0056 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0212, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власного магазину), розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин,вул.Червоноармійська, 17/4.

6.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість) земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0056 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0212, яка знаходиться по вул.Червоноармійська, 17/4 в м.Перечин Закарпатської області  у розмірі 9 848 грн. 72 коп. (дев’ять тисяч вісімсот сорок вісім гривень сімдесят дві копійки) без ПДВ та відповідно ціну одного квадратного метра земельної ділянки у розмірі – 175 грн. 87 коп. (сто сімдесят п’ять гривень вісімдесят сім копійок).

6.2. Продати ТОВ «АВС» земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0056 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0212, яка знаходиться по вул.Червоноармійська,17/4 в м.Перечин Закарпатської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власного магазину).

6.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0056 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0212, яка знаходиться по вул.Червоноармійська,17/4 в м.Перечин Закарпатської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власного магазину) за ціною, затвердженою даним рішенням.

6.4. Зобов’язати ТОВ «АВС» (код ЄДРПОУ 22081571, юридична адреса: 89200, Закарпатська обл.., Перечинський район, м.Перечин, вул.Ломоносова, буд.2 кв.1)укласти  з Перечинською міською радою Закарпатської області договір купівлі-продажу земельної ділянки, здійснити оплату у строк, визначений законодавством, а після набуття права власності на об’єкт виконувати вимоги ст. 91 Земельного кодексу України.

6.5. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 03 вересня 2015 року площею 0,0056 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0212, яка знаходиться за адресою  вул.Червоноармійська,17/4, м.Перечин, Закарпатська область в момент набуття права власності на вказану земельну ділянку.

 1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0095 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0234, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власної будівлі складу), розташованої за адресою Закарпатська область, м.Перечин,вул.Червоноармійська, 10.

7.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість) земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0095 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0234, яка знаходиться по вул.Червоноармійській, 10 в м.Перечин Закарпатської області  у розмірі 14 504грн. 60 коп. (чотирнадцять тисяч п’ятсот чотири гривнішістдесят копійок) без ПДВ та відповідно ціну одного квадратного метра земельної ділянки у розмірі – 152 грн. 68 коп. (сто п’ятдесят дві гривнішістдесятвісім копійок).

7.2. Продати гр..Барнику Михайлу Івановичуземельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0095 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0234, яка знаходиться по вул.Червоноармійська,10 в м.Перечин Закарпатської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власної будівлі складу).

7.3. Доручити Перечинському міському голові укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0095 га, кадастровий номер 2123210100:01:003:0234, яка знаходиться по вул.Червоноармійській,10 в м.Перечин Закарпатської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування власної будівлі складу) за ціною, затвердженою даним рішенням.

7.4. Зобов’язати гр..Барника Михайла Івановичаукласти  з Перечинською міською радою Закарпатської області договір купівлі-продажу земельної ділянки, здійснити оплату у строк, визначений законодавством, а після набуття права власності на об’єкт виконувати вимоги ст. 91 Земельного кодексу України.

 

 

 

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

від  17 грудня 2015 року №19

         м.Перечин

 

Про надання дозволів на виготовлення технічної документації,

внесення змін до рішень сесії, затвердження проектів землеустрою

для індивідуального гаражного будівництва,

передачу у власність земельних ділянок

 

Відповідно до норм статей  12, 40, 80, 81, 116, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши письмові звернення громадян, додані до них матеріали та документи, врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл гр.Чиліпка Андрію Михайловичу, мешканцю м. Перечин, вул. Лермонтова,буд.10 кв.30, на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою м.Перечин, вул.Лермонтова, 10/30

 

 1. Внести зміни в рішення 3 сесії Перечинської міської ради 5 скликаннявід 27 липня 2006 року та викласти в наступнійредакції:

         «Надати дозвіл гр.Гренцер Тетяні Іванівні, мешканці м. Перечин, вул. Червоноармійська, 2\17, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0024 га, для будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою м. Перечин,вул. Червоноармійська, б\н.»

 1. Затвердити гр..АйхЄвгенуЕміловичупроект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального гаражного будівництва, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою м.Перечин, пл..50 років Жовтня (біля існуючих гаражів) та передати дану земельну ділянку гр..Айх ЄвгенуЕміловичу у приватну власність шляхом безоплатної приватизації.
 2. Внести зміни в п.5 рішення 3 сесії Перечинської міської ради 5 скликання від 05. 2011 року № 45 та викласти в наступній редакції:

         «Надати  дозвіл гр.Годованій Олені Володимирівні, мешканці м. Перечин, вул. Чкалова,3, на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0024 га, для будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою м. Перечин, вул. Лермонтова, б\н.»

 

  

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк

 

 

  

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

від  17 грудня 2015 року №20

         м.Перечин

 

Про присвоєння рангів посадовим

особам органу місцевого самоврядування

 

Відповідно до вимог ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись положеннями ст.14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи ту обставину, що міський голова Погоріляк І.М. відпрацював на займаній посаді більше 2-х років з моменту присвоєння йому попереднього рангу посадової особи місцевого самоврядування,врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.Присвоїти Перечинському міському голові Погоріляку І.М. черговий 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 4-ї категорії посад.

2.Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (завідуюча Попович Я.П.) здійснювати розрахунок заробітної плати Погоріляк І.М. відповідно до чинного законодавства з врахуванням даного рішення.

 

  

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

 

від  17 грудня 2015 року №21

         м.Перечин

 

Про комісії

Перечинської міської ради


На підставі статті 25, п.34 ч.3 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 158,159,160,161, гл.17 Земельного кодексу України,  міська рада ВИРІШИЛА:


1. Утворити узгоджувальну комісію Перечинської міської ради по врегулюванню земельних відносин у складі:

 

 Голова комісії  - Піддубний С.В., заступник міського голови з виконавчої роботи.

 Члени комісії:

 – Вовканич-Белеканич О.Ю., секретар міської ради

- Баєв Є.О., депутат міської ради

- Барник М.І., депутат міської ради

- Бабич С.М.,  спеціаліст по роботі з комунальними підприємствами.

 

2.Затвердити  Положення про узгоджувальну комісію Перечинської міської ради по врегулюванню земельних відносин узгоджувальну комісію Перечинської міської ради, згідно додатку №1 до даного рішення.

 

3.Утворити постійно діючу лічильну комісію Перечинської міської ради з числа депутатів Перечинської міської ради 7 скликання в складі п’яти чоловік:

Голова комісії: Іванчо Юрій Михайлович.

Заступник голови лічильної комісії: Гунка Федір Федорович

Члени комісії: Шейко Дмитро Юрійович, Гаєвська Галина Василівна, Скрип Андрій Васильович.

3.1. Комісії здійснювати роботу відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту роботи сесії.

 

Міський голова                                                                            І.М.Погоріляк

 

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА

2 сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

від  17 грудня 2015 року №16

         м.Перечин

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття

до комунальної власності територіальної громади м. Перечин

квартири для подальшої її передачі сім’їзагиблого

військовослужбовця-учасника АТО

Керуючись статтею 143 Конституції України, Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», підпунктом 51 пункту 1 статті 26, частинами 2, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 348 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів
I-II груп з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов», враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 24липня 2015 року
№ 237 «Про розподіл субвенції на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов», розпорядження голови Перечинської РДА від 21.10.2015 №319 «Про перерозподіл бюджетних призначень», взявши до уваги висновки постійної депутатської комісії, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Перечин квартири, що знаходиться за адресою м.Перечин, вул.Лєрмонтова, будинок 10, квартира 6, для подальшої її передачі сім’ї загиблого військовослужбовця-учасника АТО Балог В.В., а саме вдові загиблого Балог Інні Іванівнізгідно з додатком.
 2. Затвердити акт приймання–передачі житла від 19 листопада 2015 року щодо безоплатної передачі Перечинською РДА квартири, яка знаходиться за адресою м.Перечин, вул.Лєрмонтова, будинок 10, квартира 6, у комунальну власність Перечинської міської ради.
 3. Виконавчому комітету Перечинської міської ради оформити право власності на зазначену квартиру за територіальною громадою м.Перечин з видачею свідоцтва про право власності.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

  

Міський голова                                                                              І.М.Погоріляк