Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства “Перечинська лікарня” Перечинської міської ради Закарпатської області

оприлюднено: 03.02.2021

Додаток

до протоколу № 1

від 03.02.2021 року

 

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

директора комунального некомерційного підприємства

Перечинська лікарня Перечинської міської ради Закарпатської області

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 р. № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, рішення Перечинської міської ради від 17 грудня 2020 р. № 53 “Про прийняття КНП “Перечинська районна лікарня” Перечинської районної ради Закарпатської області до комунальної власності Перечинської міської ради Закарпатської області”, розпорядження міського голови від 13.01.2021 року № 10/09-05 “Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування  конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття  вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства “Перечинська лікарня” Перечинської міської ради Закарпатської області”, розпорядження міського голови від 02.02.2021 р. № 38/09-05 “Про затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства “Перечинська лікарня” Перечинської міської ради Закарпатської області”.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Перечинська лікарня” Перечинської міської ради Закарпатської області.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 89200, Закарпатська обл., Перечинський р-н,  м. Перечин, вул. Ужанська, будинок  8.

Основні напрями діяльності: код КВЕД 86.10 – діяльність лікарняних закладів. Головною метою діяльності Підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Статут комунального некомерційного підприємства “Перечинська лікарня” Перечинської міської ради затверджений рішенням міської ради від 17.12.2020 р. № 53 (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням:

https://pmr.gov.ua/rishennia-miskoyi-radi/rishennia-1-plenarnogo-zasidannia-2sesiyi-viii-sklikannia-vid-171220r ).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу  відповідно до затвердженого фінансового плану на 2021 рік складають: 29618,5 тис. грн.

Термін подання документів: з 04.02.2021 року до 19.02.2021 року включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 89200, місто Перечин, пл. Народна,16, приймальня міського голови (І поверх).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. 21409,   е-mail: rada_perechyn@ukr.net.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 р. (далі – постанова КМУ);
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія;
 • копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до постанови КМУ;
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;
 • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до постанови КМУ;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

 • подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
 • надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
 • надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента:

 1. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров'я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров'я”. Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.
 2. Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення 3 управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України  від 21.08.2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n10.Термін контракту: п’ять років.

Дата проведення конкурсу:

22.02.2021 р. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

23.02.2021 р. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

 

Місце проведення конкурсу та адреса:

89200, м. Перечин, пл. Народна,16, зал засідань адмінбудинку (ІІІ поверх).


додаток 1

додаток 2

додаток 3

додаток 4